Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.6. ti 26.6. ke 27.6. to 28.6. pe 29.6. la 30.6. su 1.7.
6

06.30 Ant­ti piir­tää

C­hug­ging­ton (x6)

06.50 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x10)

07.40 Paa­vo Pe­su­sie­ni

08.00 Nuo­ri Ro­bin Hood

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

08.15 Leo

Al­vin ja pik­kuo­ra­vat

08.20 Le­gen­dat

Su­per­ne­lik­ko

Su­per­ne­lik­ko

08.40 Tilt Es­ports

08.45 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

9

09.00 F­resh Off t­he Boat

Auton pesu. Yömies. Tärkeä keskustelu. Ratsastus tiikerillä. Antakaa minun olla.

Nel­jän täh­den il­lal­li­nen (x4)

Osmo Ikonen. Ninja Sarasalo. Marita Taavitsainen. Sauli Koskinen.

09.30 Fai­ja hoi­taa

Joo, ehkä. Kiusaaja. Reikä seinässä. Koulukuntaero. Lainaneuvottelut.

10.00 Lem­men vie­mää

Soittorasia. Eropaperit. Mistä kaikki alkoi. Riemua ja katkeruutta. Alician epäilys.

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

11.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

C­ra­zy Ex-Girlf­riend

Romanttinen komedia. G­re­gin ja Re­bec­can suh­de sy­ve­nee, mi­kä ai­heut­taa Nat­ha­nie­lil­le sy­dän­su­ru­ja.

Midd­le (x3)

Vaihdokkaat. Lapsuuden loppu. Isku vasten kasvoja.
12

12.00 Em­mer­da­le

Sovinto. Joka toiselle kuoppaa kaivaa. Hiljainen tappaja.

Simp­so­nit (x3)

Karhunkaataja. Varaklovni. Homer-sedän parannus.

12.30 Su­pe­rior Do­nuts

Luota minuun. Kaiken maailman kotkotuksia. Turvallisuus ennen kaikkea. Arthurin vapaapäivä. Vääryyttä vastaan.

12.30 Simp­so­nit (x5)

Lapsettomien kapina. Robotti-Homer. Kotirouvan tunnustukset. Margen historian tunti. Vaihtoehtohoitoa.

13.00 E­xiä ran­nal­la

13.30 Lo­ve Is­land Suo­mi

Koostejakso: 6. viikko.

14.00 Lo­ve Is­land Suo­mi

"Rakastan sua". Romanttisissa tunnelmissa. Luottamuspula. Salaiset rakastajat. Soutaa, huopaa.

14.35 Tilt Es­ports

14.40 Pi­lan­päi­ten

14.50 Uu­no Tur­ha­pu­ro ar­mei­jan lei­vis­sä

Uuno Turhapuro armeijan leivissä. Kun ap­piu­kos­ta tu­lee mi­nis­te­ris­mies, voi suh­teil­la pääs­tä vaik­ka San­ta­ha­mi­naan suo­rit­ta­maan kes­ken­jää­nyt­tä va­rus­mies­pal­ve­lus­taan.
15

15.00 Ih­me­mies Mac­Gy­ver

Ruma ankanpoikanen. Hidas kuolema. Pako vankilasta. Käenpesä. Nunnia ja konnia.

15.00 Uu­no Ep­san­jas­sa

Uuno Epsanjassa. Kaup­pa­neu­vos Tuu­ra päät­tää viet­tää kun­non lo­man kau­ka­na on­net­to­mas­ta vä­vy­po­jas­taan, mut­ta ke­net hän löy­tää­kään mat­kan­joh­ta­ja­naan! Lo­mas­ta tu­lee to­del­la u­noh­tu­ma­ton.

16.00 U­lo­sot­to­mie­het

Kallista oikeudenkäyntiä. Perhe on pahin. Bussivarikon räyhähenki. Koiruuksia. Siipiveikon syöksykierre.

17.00 Sään­tö-Suo­mi

Kau­si 1, 10/10. Jus­si ih­met­te­lee suo­ma­lais­ten suh­tau­tu­mis­ta lap­siin ra­vin­to­las­sa.

Myy­tin­mur­ta­jat

Tuhoutumaton puhelinluettelo. Tulta ja vettä. Humalaisia myyttejä. Lentävä moottoripyörä.

Mil­joo­nan dol­la­rin vii­dak­ko­jah­ti (x2)

Lennokkaita ideoita. Heikot sortuu.

17.15 F­ren­dit (x4)

Lypsä vähän, Chandler. Vauva kyydissä. Kissa vieköön. Chandlerin lista.
18

18.00 Simp­so­nit (x8)

Bart sotapolulla. Moe lapsenvahtina. Pääjohtaja Homer. Mr. Spritz menee Washingtoniin. Tavausmestari. Äitini salaisuudet. Lisa, puheenjohtaja.

Simp­so­nit uu­si kau­si

Vaihtoehtohoitoa.

18.30 Pu­tous

Kau­si, 11, 3/8. Kau­den kol­man­nes­sa jak­sos­sa en­sim­mäi­nen s­ket­si­hah­mo tip­puu kil­pai­lus­ta ja huip­pu­suo­sit­tu T­rump te­kee pa­luun Pu­touk­seen.

19.00 F­ren­dit (x8)

Rossin uusi rakkaus. Maidonmakeaa. Kosto elää, Heckles ei. Viisi pihviä ja munakoiso. Lypsä vähän, Chandler. Vauva kyydissä. Kissa vieköön. Chandlerin lista.

19.00 F­ren­dit (x4)

Rossin uusi rakkaus. Maidonmakeaa. Kosto elää, Heckles ei. Viisi pihviä ja munakoiso.

19.15 Jus­si Pus­si

Jussi Pussi. Ker­to­mus nuo­res­ta mie­hes­tä seik­kai­le­mas­sa 60- ja 70-lu­vun vaih­teen y­liop­pi­las­maail­mas­sa. Oh­jaa­ja: E­re Kok­ko­nen, Suo­mi 1970. (79') Pääo­sis­sa: Ve­sa-Mat­ti Loi­ri, Lee­na B­ru­sin, Si­mo Sal­mi­nen.

20.00 Simp­so­nit

Karhunkaataja. Ho­me­rin paet­tua kar­hua me­dia ju­lis­taa hä­net pel­ku­rik­si.

Simp­so­nit (x8)

Varaklovni. Homer-sedän parannus. Lapsettomien kapina. Robotti-Homer. Kotirouvan tunnustukset. Margen historian tunti. Milhouse ei asu enää täällä. Välkky ja välkympi.

20.30 Simp­so­nit uu­si kau­si

Vaihtoehtohoitoa.
21

21.00 A­me­ri­can His­to­ry X

American History X. Sy­väl­li­nen ta­ri­na nuo­res­ta mie­hes­tä, De­re­kis­tä, jo­ka hou­ku­tel­laan mu­kaan val­kois­ten y­li­val­taa a­ja­vaan ryh­mään. Hän pur­kaa vi­han­sa tap­pa­mal­la ja jou­tuu van­ki­laan. Pääs­tyään pois De­rek on muut­tu­nut mies ja hä­nen ai­noa a­ja­tuk­sen­sa on pik­ku­vel­jen­sä pe­las­ta­mi­nen sa­mal­ta tiel­tä.

Uu­no Ep­san­jas­sa

Uuno Epsanjassa. Kaup­pa­neu­vos Tuu­ra päät­tää viet­tää kun­non lo­man kau­ka­na on­net­to­mas­ta vä­vy­po­jas­taan, mut­ta ke­net hän löy­tää­kään mat­kan­joh­ta­ja­naan! Lo­mas­ta tu­lee to­del­la u­noh­tu­ma­ton. Oh­jaa­ja: E­re Kok­ko­nen, 1985 (100').

Uu­no Tur­ha­pu­ro muut­taa maal­le

Uuno Turhapuro muuttaa maalle. Ka­ris­taak­seen lo­pul­li­ses­ti vä­vy­poi­ka­pai­na­jai­sen nis­koil­taan vuo­ri­neu­vos Tuu­ra os­taa kar­ta­non tar­peel­li­sen e­täi­syy­den pääs­tä Hel­sin­gis­tä - ja Uu­nos­ta. Mut­ta kuin­kas sii­nä käy­kään!

La­by­rint­ti - Aa­vik­ko­ko­keet

Labyrintti - Aavikkokokeet. Paet­tuaan la­by­rin­tis­ta post-a­po­ka­lyp­ti­sel­le aa­vi­kol­le T­ho­mas ys­tä­vi­neen vie­dään mi­li­ta­ri­soi­tuun W.C.K.D. -tu­ki­koh­taan, jos­sa hei­dän lu­va­taan o­le­van tur­vas­sa. Pian hän saa kui­ten­kin sel­vil­le ka­va­lan sa­lai­suu­den hei­dän niin kut­su­tuis­ta suo­je­li­jois­taan. Yh­des­sä ys­tä­vien­sä kans­sa hä­nen täy­tyy luot­taa la­by­rin­tis­sa o­pit­tui­hin ky­kyi­hin­sä ja roh­keu­teen­sa sel­viy­tyäk­seen vaa­ral­li­ses­ta pa­ko­mat­kas­ta aa­vi­kon hal­ki.

Tap­pa­va a­se 3

Tap­pa­va a­se 3. Tap­pa­va a­se -e­lo­ku­vien kol­man­nes­sa o­sas­sa et­si­vät Mar­tin Riggs ja Ro­bert Mur­taugh saa­vat vas­taan­sa ri­kol­li­sek­si ryh­ty­neen en­ti­sen po­lii­sin. Oh­jaa­ja: Ric­hard Don­ner, U­SA 1992 (113') Pääo­sis­sa: Mel Gib­son, Dan­ny G­lo­ver, Joe Pes­ci, Re­ne Rus­so, S­tuart Wil­son, S­te­ve Ka­han, Dar­le­ne Lo­ve.

Night at t­he Mu­seum

Night at the Museum: Haudan salaisuus. Su­per­suo­si­tun Night at t­he Mu­seum -seik­kai­lu­ko­me­dian toi­ses­sa jat­ko-o­sas­sa New Yor­kin luon­non­tie­teel­li­sen mu­seon var­ti­ja Lar­ry pää­tyy jäl­leen ker­ran hur­jaan seik­kai­luun. Täl­lä ker­taa Lar­ryn pi­täi­si pa­laut­taa mu­seoe­si­neet hen­kiin he­rät­tä­vä sa­la­pe­räi­nen Ahk­men­ra­hin tab­let­ti Lon­too­seen, en­nen kuin se me­net­tää voi­man­sa.

Tyt­tö si­nä o­let täh­ti

Tyttö sinä olet tähti. Do­me Ka­ru­kos­ken Tyt­tö si­nä o­let täh­ti on in­hi­mil­li­nen ja hu­mo­ris­ti­nen a­jan­ku­va nuo­ris­ta ja ta­ri­na u­nel­mis­ta ja rak­kau­des­ta. E­lo­ku­va o­li yk­si jul­kai­su­vuo­ten­sa ko­ti­mai­sis­ta y­lei­sö­me­nes­tyk­sis­tä. Suo­mi 2005.

23.05 T­he Guest Book (x2)

Virtuaalitodellisuuden viemää. Tyrmäävä lavastus.

Tap­pa­va a­se 2

23.05 Ar­row (x2)

Isiemme synnit.

Nuo­ri Mac­Gy­ver (x2)

Koston siemen. Kuin kaksi pahaa marjaa.

23.25 Com­man­do

Commando.

23.25 U­lo­sot­to­mie­het

Perhe on pahin.

23.40 U­lo­sot­to­mie­het

Kallista oikeudenkäyntiä.
0

00.05 Am­bu­lans­si

Läheisten huoli.

00.25 Tel­ler: Na­ru­ta mei­tä!

Houdinin jalanjäljissä.

00.40 112

01.00 Pu­tous

Kau­si, 11, 3/8. Kau­den kol­man­nes­sa jak­sos­sa en­sim­mäi­nen s­ket­si­hah­mo tip­puu kil­pai­lus­ta ja huip­pu­suo­sit­tu T­rump te­kee pa­luun Pu­touk­seen.

Tilt Es­ports

01.05 Am­bu­lans­si

Yhteistyötä.

112

01.05 A­me­ri­can His­to­ry X

American History X. Sy­väl­li­nen ta­ri­na nuo­res­ta mie­hes­tä, De­re­kis­tä, jo­ka hou­ku­tel­laan mu­kaan val­kois­ten y­li­val­taa a­ja­vaan ryh­mään. Hän pur­kaa vi­han­sa tap­pa­mal­la ja jou­tuu van­ki­laan.

01.15 Die Hard 2

01.35 Am­bu­lans­si

Kuunteleminen.

Aa­vei­den jäl­jil­lä

Svenska Teatern.

02.10 Vam­pyy­rien su­kua (x2)

Koh­de

02.25 A­me­ri­can Got­hic

02.25 Cat­fish - deit­ti­hui­ja­rit

02.35 112

3

03.05 60 päi­vää ki­ven si­säs­sä

03.20 Vam­pyy­rien su­kua (x2)

03.20 Pen­ny D­read­ful

03.30 Pai­me­lan au­to­pa­ro­ni

03.40 T­he Guest Book (x2)

03.40 S­cor­pion (x2)

04.00 A­las­ti-k­lu­bi

E­xiä ran­nal­la

04.15 E­xiä ran­nal­la

04.15 Sään­tö-Suo­mi

04.35 A­las­ti-k­lu­bi

04.55 Tilt Es­ports

Sään­tö-Suo­mi

05.05 E­xiä ran­nal­la

05.30 Simp­so­nit