Ohjelmakartta.fi
ma 23.4. ti 24.4. ke 25.4. to 26.4. pe 27.4. la 28.4. su 29.4.
6

06.30 Ant­ti piir­tää

C­hug­ging­ton (x6)

06.50 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x10)

07.40 Paa­vo Pe­su­sie­ni

08.00 Nuo­ri Ro­bin Hood

P­ro­fes­so­ri Balt­ha­zar (x4)

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

08.15 Al­vin ja pik­kuo­ra­vat

Su­per­ne­lik­ko

08.30 Vii­da­kon vei­ja­rit

08.45 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

9

09.00 Kuin vii­meis­tä päi­vää

Ei sääntöjä Ei katumusta Maksamaton velka Sano sinä ensin Varastolakko

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Riku Rantala Pek­ka St­rang.

Jah­ti

Uusinta.

10.00 Lem­men vie­mää

Uusinta.

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

11.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

C­ra­zy Ex-Girlf­riend

Kyllä hävettää. Re­bec­ca tun­tee voi­ma­kas­ta hä­peää net­ti­kir­joit­te­lun ta­kia, ei­kä us­kal­la pois­tua ko­toa.

Midd­le

Hei, kuka ei puhu Hei, ku­ka ei pu­hu.

11.30 Simp­so­nit (x5)

Fland Canyon Rakkauden kuriiri Simprovisointia Oranssi on uusi keltainen Hätä ei lue lakia
12

12.00 Em­mer­da­le

Simp­so­nit (x4)

Lisa eläinlääkärinä. Marge hyökkää! Valheista vapaa. Lisan valinta.

12.30 Paa­vo Pe­su­sie­ni

No Free Rides Lentävä hollantilainen

Sa­la­tut e­lä­mät

13.00 Va­paak­si ve­lois­ta

Suurperheen surmanajo. Liian iso suupala. Tiskijukka ja jöröjukka. Toisiin saappaisiin. Ei hetken mielenrauhaa.

14.00 Dii­li

Karkkipäivä. Pellolta pöytään. Taikakeinot käyttöön. Koripallohuumaa. Muskelit esiin.

Tilt Es­ports

Art­hur ja kak­si maail­maa

Arthur ja kaksi maailmaa.

14.05 Pos­se

Posse tulee taas! Lu­vas­sa on käl­le­jä, ral­le­ja ja rä­jäh­tei­tä, kun tut­tu jen­gi ot­taa vas­tuun per­jan­tai-il­lan kaaok­ses­ta.
15

15.00 Ih­me­mies Mac­Gy­ver

Miehen mitta. Ruma ankanpoikanen. Hidas kuolema. Pako vankilasta. Käenpesä.

15.35 Ä­lä jää­dy

16.00 Kol­me mies­tä ja tyt­tö

Päätöksiä. Huh hellettä! Kananlihalla. Muutoksia.

Simp­so­nit uu­si kau­si

Hollywood-hassuttelua.

Pai­me­lan au­to­pa­ro­ni

Lommoja rakkaudessa. Sar­jas­sa seu­ra­taan a­me­ri­kan­rau­toi­hin kes­kit­ty­vän au­to­kau­pan ja sen hen­ki­lö­kun­nan ar­kea.

16.30 Nel­jän täh­den il­lal­li­nen

Pu­tous

Uusinta.

17.00 Sään­tö-Suo­mi

Sään­tö-Suo­men en­sim­mäi­ses­sä jak­sos­sa Jus­si Hei­ke­län mat­ka suo­ma­lai­seen sään­tö­vii­dak­koon al­kaa lä­hi­ju­nas­sa.

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Anna-Stina Nykänen. Tä­män oh­jel­man si­säl­löt­tö­myys saat­taa jär­kyt­tää heik­ko­her­moi­sia.

Aa­vei­den jäl­jil­lä

Vanajanlinna. Va­na­jan­lin­na ra­ken­net­tiin met­säs­tys­lin­nak­si, mut­ta ny­kyään se tun­ne­taan yh­te­nä Suo­men kum­mi­te­le­vim­pa­na ho­tel­li­na.

Jah­ti

Uusinta.

17.00 Fort Boyard Suo­mi

Yllätyskilpailija. Si­ni­ses­sä jouk­kuees­sa kil­pai­lee Jan­ni Hus­si, Ro­ni Bäck ja Sa­mi Uo­ti­la. Ko­van vas­tuk­sen an­taa har­maan jouk­kueen Pert­tu Sir­viö, Heik­ki Sor­sa ja Oo­na Ki­ve­lä.

17.30 Top Gear

Why Ayrton Senna Was The Best Ric­hard a­jaa ki­san moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­ta vas­taan e­ri­tyi­ses­ti aa­vik­ko­ral­lei­hin ra­ken­ne­tul­la Volks­wa­gen Ra­ce Toua­re­gil­la.
18

18.00 Paa­vo Pe­su­sie­ni

Ruma sana / Tuntematon taiteilija. Vaihtokaupat / Sieni uimavalvojana. Paavon oma klubi / Lemmikkiheppa. Maista edes!

18.30 Simp­so­nit

Tyttöjen koodi. Teinimutanttimaito. Apua Apulle. Rakkauden algoritmi. Kulkureiden kuningatar.

Simp­so­nit uu­si kau­si

Hollywood-hassuttelua.

UE­FA C­ham­pions Lea­gue -ma­ka­sii­ni

Jal­ka­pal­lon Mes­ta­rien lii­gan viik­ko­ma­ka­sii­ni.

19.00 Am­bu­lans­si

Aa­vei­den jäl­jil­lä

Suomenlinna. Suo­men­lin­na tun­ne­taan, niin Hel­sin­gin tun­ne­tuim­mis­ta kum­mi­tus­ta­ri­nois­ta, kuin ko­deis­sa ta­pah­tu­vis­ta pol­ter­geist-il­miöis­tä. Yön tut­ki­mus saa kar­mi­van kään­teen en­ti­ses­sä sar­ja­mur­haa­jan van­ki­sel­lis­sä.

20.00 Simp­so­nit

Lisa eläinlääkärinä.

Simp­so­nit (x8)

Marge hyökkää! Valheista vapaa. Lisan valinta. Fland Canyon. Rakkauden kuriiri. Simprovisointia. Oranssi on uusi keltainen. Hätä ei lue lakia.

Duud­so­nit tu­li ta­loon

Kiusaamisen kirous. Te­rä­lah­del­la a­su­val­le Nie­me­län per­heel­le las­ten kou­lu­kiu­saa­mi­nen on ki­peä paik­ka. Duud­so­nien mis­sio­na on tuo­da e­siin ti­lan­teen jär­jet­tö­myys ja ra­ken­taa vää­ri­nym­mär­re­tyl­le kuo­puk­sel­le kaik­kien ai­ko­jen sir­kus.

Sub.doc: Maail­man i­soin poi­ka

Maailman isoin poika. B­rit­ti­läi­nen li­ha­vuu­sa­sian­tun­ti­ja Ian Camp­bell mat­kaa Ka­bar­di-Bal­ka­rian ta­sa­val­taan E­te­lä-Ve­nä­jäl­le sel­vit­tä­mään, mik­si 7-vuo­tias pik­ku­poi­ka pai­naa y­li sa­ta ki­loa.

20.30 Simp­so­nit uu­si kau­si

Hollywood-hassuttelua.
21

21.00 T­he Litt­le D­rum­mer Girl (x2)

Paluu. Viimeiset siirrot.

T­he Wol­ve­ri­ne

The Wolverine. Ny­ky­päi­vän Ja­pa­niin si­joit­tu­vas­sa, X-Men -e­lo­ku­va­sar­jan kuu­den­nes­sa toi­min­ta­seik­kai­lus­sa Wol­ve­ri­ne jou­tuu o­sak­si tut­ta­van­sa y­ri­tyk­sen si­säi­siä val­ta­tais­te­lu­ja. Kauan sit­ten Wol­ve­ri­nen pe­las­ta­ma tut­ta­va tar­joaa so­tu­ril­le käyt­töön tek­no­lo­giaa, jol­la su­per­san­ka­ri voi teh­dä it­ses­tään kuo­le­vai­sen.

S­ta­di vs. Lan­de

Kalle pubivisassa! Kal­le pu­bi­vi­sas­sa! Jak­sos­sa sel­viää, on­ko lan­del­la aa­vis­tus­ta­kaan, mis­sä s­ta­dis­sa si­jait­see Eas­tend ja o­saa­ko s­ta­di jat­kaa sa­non­taa 'Ook­ko­nää Ou­lus­ta.

Pulp Fic­tion - ta­ri­noi­ta vä­ki­val­las­ta

Pulp Fiction - tarinoita väkivallasta. Kult­ti­mai­neen saa­nut e­lo­ku­va ker­too nel­jän sur­ku­hu­pai­san ta­ri­nan puit­teis­sa e­päon­ni­sis­ta pik­ku­ri­kol­li­sis­ta ja nyrk­kei­li­jäs­tä, jot­ka tör­mää­vät jul­mal­la ta­val­la vä­ki­val­lan ar­keen. Jack­son, B­ru­ce Wil­lis, U­ma T­hur­man, Ving R­ha­mes, Tim Roth, A­man­da P­lum­mer, E­ric S­toltz, Ro­san­na Ar­quet­te, Ch­ris­top­her Wal­ken, Ma­ria de Me­dei­ros, Har­vey Kei­tel, Quen­tin Ta­ran­ti­no.

Ri­ta Hay­worth - a­vain pa­koon

Rita Hayworth - avain pakoon. S­tep­hen Kin­gin pie­nois­ro­maa­niin pe­rus­tu­va ta­ri­na nuo­res­ta pank­kii­ris­ta, jol­le S­haws­han­kin van­ki­la tu­lee pe­rin tu­tuk­si, kun hä­net on tuo­mit­tu vai­mon­sa ja tä­män ra­kas­ta­jan mur­has­ta e­lin­kau­ti­seen.

22.00 Aa­vei­den jäl­jil­lä

Suomenlinna. Suo­men­lin­na tun­ne­taan, niin Hel­sin­gin tun­ne­tuim­mis­ta kum­mi­tus­ta­ri­nois­ta, kuin ko­deis­sa ta­pah­tu­vis­ta pol­ter­geist-il­miöis­tä.

22.30 Run­ner Run­ner

Runner Runner. Ric­hie (Jus­tin Tim­ber­la­ke) mat­kus­taa Cos­ta Ri­caan ta­va­tak­seen hän­tä hui­jan­neen net­ti­po­ke­ri­fir­man o­mis­ta­jaa, jo­ka ot­taa­kin hä­net töi­hin. Pian Ric­hie on mu­ka­na pe­lis­sä jos­sa hä­nen e­lä­män­sä on pa­nok­se­na.

22.30 Aa­vei­den jäl­jil­lä

Suomenlinna. Suo­men­lin­na tun­ne­taan, niin Hel­sin­gin tun­ne­tuim­mis­ta kum­mi­tus­ta­ri­nois­ta, kuin ko­deis­sa ta­pah­tu­vis­ta pol­ter­geist-il­miöis­tä.

23.00 Sak­nad

Kuka se oli?

23.00 Top Gear

23.30 Hä­vyt­tö­mät

23.30 Myy­tin­mur­ta­jat

Betonilennokki.

23.55 Le­gends

Alaston totuus.

23.55 Sal­va­tion (x2)

Celebration Day
0

00.05 Am­bu­lans­si

Uusinta.

00.05 T­he Wol­ve­ri­ne

The Wolverine. Ny­ky­päi­vän Ja­pa­niin si­joit­tu­vas­sa, X-Men -e­lo­ku­va­sar­jan kuu­den­nes­sa toi­min­ta­seik­kai­lus­sa Wol­ve­ri­ne jou­tuu o­sak­si tut­ta­van­sa y­ri­tyk­sen si­säi­siä val­ta­tais­te­lu­ja.

00.30 Sub.doc: Maail­man i­soin poi­ka

Maailman isoin poika.

Lord of War

Lord of War.

00.30 112

Turun puukotukset.

00.50 Pu­tous

Uusinta.

01.05 Sub.doc: Ih­meel­li­set ih­mi­set o­sa 3/4

Ihmeelliset ihmiset: Kehon vankina.

01.25 Kuk­koi­li­jat

Kukkoilijat. Toi­min­ta­ko­me­dia kah­des­ta palk­ka­mur­haa­jas­ta, jot­ka po­mo lä­het­tää jää­hyl­le Lon­toos­ta Bel­gian i­dyl­li­seen B­rug­geen.

01.25 Ry­sän pääl­lä

Kuvat kertovat.

01.45 Tilt Es­ports

01.50 112

Tu­rus­sa pe­las­tus­lai­tos­ta työl­lis­tää tu­ho­polt­ta­ja.

02.05 A­me­ri­can Got­hic

02.20 Tilt Es­ports

02.20 Dii­li

02.30 Top Gear

02.30 Top Gear

02.40 S­cor­pion (x2)

3

03.00 Sal­va­tion (x2)

Dii­li (x2)

03.15 Kau­hu­keit­tiö

03.35 Dii­li

03.45 Koh­de

03.45 Myy­tin­mur­ta­jat

Dii­li

04.30 Koh­de

04.50 Kau­hu­keit­tiö

04.50 Aa­vei­den jäl­jil­lä