Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.2. ti 26.2. ke 27.2. to 28.2. pe 1.3. la 2.3. su 3.3.

04.00 Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu (x20)

Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu

05.00 Ra­dio Suo­men var­hai­saa­mu (x3)

Ra­dio Suo­men var­hai­saa­mu (x3)

6

06.00 Y­le Uu­ti­set

06.05 Maa­kun­ta­ra­dio

06.30 Suo­mi soi

07.00 Y­le Uu­ti­set

On­nen sä­vel (x2)

Suo­mi soi

07.10 Maa­kun­ta­ra­dio

07.50 A­lue­ra­dio

07.50 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

08.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

08.05 On­nen sä­vel

Onnen sävel. On­nit­te­le ys­tä­vää ja toi­vo muis­to­ja he­rät­tä­viä kap­pa­lei­ta.

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

08.10 Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio

Ur­hei­lu­ra­dio

Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio 08.30 Y­le Uu­ti­set a­lueel­ta­si.

08.10 Luon­to­ret­ki.

08.15 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

08.30 Min­na Pyy­kön maail­ma

08.55 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

9

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.05 Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

09.10 A­lue­ra­dio

09.30 Yle Uutiset alueeltasi.

Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot.

Tar­ja När­hin Is­kel­mä­ra­dio

Kotimaisen musiikin katselmus. Toi­mit­ta­ja­na Tar­ja När­hi.

10.00 Ra­dio Suo­men Päi­vä (x20)

Radio Suomen päivä S­tu­dios­sa Ka­ti Lah­ti­nen ja Mat­ti Y­lö­nen. W­hat­sApp -vies­ti s­tu­dioon 040 14 55 666. T­wit­ter: #rs­päi­vä

Y­le Uu­ti­set

10.05 Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot. (x2)

Pek­ka Lai­neen Ih­me­maa

Pekka Laineen Ihmemaa. Pek­ka Lai­neen Ih­me­maas­sa mu­siik­ki ei o­le pie­ni äm­pä­ri, jos­sa on vä­hän vet­tä pols­ku­tel­ta­vak­si.

11.00 Y­le Uu­ti­set

12

12.00 Y­le Uu­ti­set

12.05 Ra­dio Suo­men Päi­vä

S­tu­dios­sa Ka­ti Lah­ti­nen ja Mat­ti Y­lö­nen. W­hat­sApp -vies­ti s­tu­dioon 040 14 55 666. T­wit­ter: #rs­päi­vä

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

Kan­san­ra­dio.

Kansanradio Kuun­te­li­joi­den jut­tu­paik­ka - to­si­koil­le ja vei­ti­koil­le.

12.15 Ma­ha­mo­no­lo­ge­ja

12.25 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

12.40 Vii­kon luon­toää­ni

12.45 Me­ri­sää

Me­ri­sää

12.55 Ra­dio Suo­men Päi­vä

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x2)

13.00 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta

Tunti kotimaista musiikkia Tun­ti ko­ti­mais­ta mu­siik­kia Mar­ko Mau­nuk­se­lan seu­ras­sa.

Le­vy­lau­ta­kun­ta

Lahjomaton mielipide levyuutuuksista Pu­heen­joh­ta­ja­na Tar­ja När­hi.

13.30 Paik­ka au­rin­gos­sa

Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela

13.30 Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

13.55 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

14.00 Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio 14.30 Y­le Uu­ti­set a­lueel­ta­si.

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x2)

Maria Jyrkäs

Pää­mi­nis­te­rin haas­tat­te­lu­tun­ti

Pääministerin haastattelutunti su 3.3.2019 Pu­het­ta joh­taa Pet­ri Ke­jo­nen.
15

15.00 A­lue­ra­dio

15.30 Yle Uutiset alueeltasi.

15.00 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

Maria Jyrkäs

15.20 Pop­pi­kou­lu

Poppikoulussa tieto on valttia, mutta tuurillakin selviää

15.50 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

16.00 Y­le Uu­ti­set

16.10 Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

16.15 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja

Juontajana Juha-Pekka Taskinen. ENS (vä­li) o­ma toi­ve tai haas­te 16149 (0,40 e).

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

16.30 Sun­nun­tai­vie­ras

16.50 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.10 Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio

Ra­dio Suo­men Il­ta

Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

17.15 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja

Entisten nuorten sävellahja. Juon­ta­ja­na Ju­ha-Pek­ka Tas­ki­nen. ENS (vä­li) o­ma toi­ve tai haas­te 16149 (0,40 e).

Ka­don­neen le­vyn met­säs­tä­jät (x2)

Tero Liete ja Kalevi Pollari. Kadonneen levyn metsästäjät 0203-17600.

17.30 Pyö­reä pöy­tä

Pyö­reäs­sä pöy­däs­sä kes­kus­te­le­mas­sa o­vat Kaa­ri­na Ha­zard, Ju­ha It­ko­nen ja A­nu Koi­vu­nen.
18

18.00 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta

Ra­dio Suo­men Il­ta

Tunteiden tiistai Tun­tei­den tiis­tais­sa pu­hu­taan ra­has­ta ja si­joit­ta­mi­ses­ta.

Luon­to-Suo­mi.

Luonnonäänien ilta Vii­kon luon­toää­niä on kuul­tu ra­dios­sa jo vuo­si­kym­me­nien a­jan ja tä­män vuo­den o­sal­ta sar­ja käyn­nis­tyy maa­lis­kuun a­lus­sa.

Ra­dio Suo­men Il­ta

Torstaina Juon­ta­ja­na Ol­ga Ke­to­nen.

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa

Olga Ketonen ja Heikki Tikkanen. Puh. 0203-17600 (Pu­he­lun hin­ta on 8,35 snt/pu­he­lu + 16,69 snt/min.

Se­ka­ha­ku

Rau­tai­san­nos tans­sit­ta­van is­kel­mä­mu­sii­kin ys­tä­vil­le.

18.05 Ur­hei­lu­hul­lut

Urheilun kuumat puheenaiheet

18.50 Me­ri­sää

18.55 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta

Tun­tei­den tiis­tai

Luon­to-Suo­mi.

Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

19.00 Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

19.05 Ra­dio Suo­men Il­ta

Mitä on fustra-liikunta? Fust­ra -har­joit­te­lu a­vaa li­has­ki­reyk­siä, se­kä kor­jaa ke­hon vir­hea­sen­to­ja.

Tun­tei­den tiis­tai (x2)

Tunteiden tiistai. Juon­ta­ji­na Pau­la Jo­ki­mies ja Mar­kus Tu­ru­nen.

Luon­to-Suo­mi.

Luonnonäänien ilta 0203-17600. Vii­kon luon­toää­niä on kuul­tu ra­dios­sa jo vuo­si­kym­me­nien a­jan ja tä­män vuo­den o­sal­ta sar­ja käyn­nis­tyy maa­lis­kuun a­lus­sa.

Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta (x2)

Radio Suomen Ilta. Juon­ta­ja­na Ol­ga Ke­to­nen.

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa (x2)

Puhelinlangat laulaa. Ol­ga Ke­to­nen ja Heik­ki Tik­ka­nen. Puh. 0203-17600 (Pu­he­lun hin­ta on 8,35 snt/pu­he­lu + 16,69 snt/min.) Teks­ti­vies­til­lä RS (vä­li) LAN­GAT toi­ve­le­vyn ni­mi nu­me­roon 16149 (0,40 e/vies­ti) y­le.fi/pu­he­lin­lan­gat­lau­laa

To­ni Laak­so­sen Lauan­tai­tans­sit

Täl­lä tans­si­lat­tial­la on ti­laa kai­kil­le! To­ni Laak­so­nen tar­joi­lee kat­tauk­sen ja­lan al­le me­ne­vää me­no­mu­siik­kia meil­tä ja maail­mal­ta - il­man vuo­si­ra­jot­tei­ta.

Kis­san­keh­to - Su­san­na Vai­nio­la

Kissankehto - Susanna Vainiola. Hem­mot­te­lu­mu­siik­kia ja lau­lun mit­tai­sia ta­ri­noi­ta tar­joi­lee mu­siik­ki­toi­mit­ta­ja Su­san­na Vai­nio­la.

20.00 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta

20.00 Met­sä­ra­dio.

Metsäradio Pih­kan tuok­sua ra­dioaal­loil­la. Juon­ta­ja­na Mar­kus Tu­ru­nen.

20.00 Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

20.05 A­kuut­ti

Nivelreuman hoito on haaste raskaudelle - Heidi Varjosen lapsi sai tulla vasta kun lääkkeet kehosta olivat menneet

20.05 To­ni Laak­so­sen Lauan­tai­tans­sit

Täl­lä tans­si­lat­tial­la on ti­laa kai­kil­le! To­ni Laak­so­nen tar­joi­lee kat­tauk­sen ja­lan al­le me­ne­vää me­no­mu­siik­kia meil­tä ja maail­mal­ta - il­man vuo­si­ra­jot­tei­ta.

Te­ro Lie­te - Rock­toi­mit­ta­jan il­lal­li­nen

Mu­sii­kiil­li­nen il­lal­lis­pöy­tä, jos­ta löy­tyy pai­koin tu­ke­vam­paa­kin pur­ta­vaa.

20.15 U­ni­raa­ti

U­ni­raa­ti ar­vioi kuu­li­joi­den pa­him­pia per­heu­nia. Kir­jai­li­ja Lau­ra Gus­tafs­son pun­nit­see u­nien mer­ki­tys­tä raa­din vie­raa­na.

20.15 Puo­lue­joh­ta­jien kult­tuu­ri­kart­ta

Petteri Orpo kuunteli Hanoi Rocksia ja toivoo taiteen herättävän tunteita

20.40 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta

Radio Suomen Ilta.

20.40 Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta

Radio Suomen Ilta.

20.55 Tun­tei­den tiis­tai

21

21.00 Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Sunnuntai klo 21.02

21.10 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

Päi­vä tun­nis­sa

Päivä tunnissa.

Kan­san­ra­dio.

Kuun­te­li­joi­den jut­tu­paik­ka - to­si­koil­le ja vei­ti­koil­le. (u) y­le.fi/kan­san­ra­dio

21.50 Me­ri­sää

21.55 Ra­dio Suo­men Il­ta

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

22.00 Y­le Uu­ti­set

22.05 B­lues­mi­nis­te­ri E­sa Ku­lo­nie­mi

yle. fi/b­lues­mi­nis­te­ri

Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nät­ti­lä

Juurimusiikkia laajalla skaalalla.

Pol­la­ri - Rock-et­si­vä

O­li­pa ker­ran rock'n'roll, ei­kä se mi­hin­kään ka­don­nut. Rock-et­si­vä löy­tää.

Kuun­te­li­jan lis­ta

Oh­jel­ma o­man e­lä­män­sä mu­siik­ki­toi­mit­ta­jil­le. Juon­ta­ja­na Jos­per K­nu­tas.

Jo­ka­nie­men sä­vel­ra­dio

Matkalla jossain musiikissa Kalevi Pollari Mat­kal­la jos­sain mu­sii­kis­sa Ka­le­vi Pol­la­ri.

Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki

Mu­siik­kia suo­mi­ro­kin al­ku­hä­mä­räs­tä tä­hän päi­vään. Le­vy­jen vä­lis­sä a­sioi Jor­ma Hie­ta­mä­ki.

Kait­sun nurk­ka - Kai Ul­ma­nen

Kaitsun nurkka - Kai Ulmanen. Rok­kii ja rol­lii, duu­rii ja mol­lii. K­las­si­koi­ta ja nii­tä joi­ta ku­kaan muu ei kos­kaan soi­ta.

23.00 Yö­ra­dio

Maanantaina klo 23-24 Tiistaina klo 23-24 Ol­li Haa­pa­kan­gas

Toi­vei­den yö (x2)

Toiveiden yö - osa 1 Toiveiden yö - osa 2 Ol­li Haa­pa­kan­gas

Yö­ra­dio

Torstaina klo 23-24 Perjantaina klo 23-24 Lauantaina klo 23-24 Sunnuntaina klo 23-24
0

00.00 Yö­ra­dion Tun­ti 60-lu­kua

Yöradio - tunti 60-lukua

Yö­ra­dion Tun­ti 70-lu­kua

Yöradio - tunti 70-lukua

00.00 Yö­ra­dion Ka­sa­ri­tun­ti

Yöradio - Kasaritunti

Yö­ra­dion Y­sä­ri­tun­ti

Yöradio - Ysäritunti

Yö­ra­dion Tun­ti 2000-lu­kua

Yöradio - tunti 2000-lukua

Yö­ra­dion tun­ti bal­la­de­ja

Tunti balladeja

01.00 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta

Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela Tun­ti ko­ti­mais­ta mu­siik­kia Mar­ko Mau­nuk­se­lan seu­ras­sa.

Y­le Uu­ti­set

Le­vy­lau­ta­kun­ta

Lahjomaton mielipide levyuutuuksista Pu­heen­joh­ta­ja­na Tar­ja När­hi.

Yö­ra­dio

01.20 Yö­ra­dio

01.55 Yö­ra­dio

Yö­ra­dio (x2)

Yö­ra­dio

01.55 Yö­ra­dio

02.00 Y­le Uu­ti­set

02.00 Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki

Y­le Uu­ti­set

02.15 Pyö­reä pöy­tä

02.45 Yö­ra­dio

3

03.00 Se­ka­ha­ku

Kait­sun nurk­ka - Kai Ul­ma­nen

Kis­san­keh­to

Y­le Uu­ti­set

Pek­ka Lai­neen Ih­me­maa

Y­le Uu­ti­set

03.50 Yö­ra­dio

03.50 Yö­ra­dio