Ohjelmakartta.fi
ma 23.4. ti 24.4. ke 25.4. to 26.4. pe 27.4. la 28.4. su 29.4.

04.00 Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu (x4)

Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu (x16)

Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu

05.00 Ra­dio Suo­men var­hai­saa­mu (x3)

Ra­dio Suo­men var­hai­saa­mu

05.50 Me­ri­sää

6

06.00 Y­le Uu­ti­set

06.00 Ra­dio Suo­men var­hai­saa­mu

06.05 Maa­kun­ta­ra­dio

06.30 Suo­mi soi

07.00 Suo­mi soi

Y­le Uu­ti­set

On­nen sä­vel (x2)

Suo­mi soi

07.10 Maa­kun­ta­ra­dio

Maa­kun­ta­ra­dio

07.50 Ra­dio Suo­men pää­siäi­nen

A­lue­ra­dio

07.50 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

08.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

08.05 Ra­dio Suo­men pää­siäi­nen

08.05 On­nen sä­vel

Onnen sävel. On­nit­te­le ys­tä­vää ja toi­vo muis­to­ja he­rät­tä­viä kap­pa­lei­ta. y­le.

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

08.10 Luon­to­ret­ki.

Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio

08.10 Luon­to­ret­ki.

08.20 Ra­dio Suo­men pää­siäi­nen

08.20 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

08.30 Min­na Pyy­kön maail­ma

08.55 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

9

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.05 Ur­hei­lu­ra­dio

09.10 Ra­dio Suo­men pää­siäi­nen

Maija Salmisen musiikillinen sulkasato

A­lue­ra­dio

09.30 Yle Uutiset alueeltasi.

Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot.

Tar­ja När­hin Is­kel­mä­ra­dio

Kotimaisen musiikin katselmus. Toi­mit­ta­ja­na Tar­ja När­hi.

10.00 Y­le Uu­ti­set

Ra­dio Suo­men Päi­vä (x16)

Radio Suomen päivä Miksi hirmuhallitsajalle pystytetään patsas? Omakotitalojen energiatehokkuudessa on rutkasti parannettavaa Miten kodin saa energiatehokkaammaksi?

Y­le Uu­ti­set

10.05 Luon­to-Suo­mi.

Katsele, kuuntele kevättä

10.05 Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot. (x2)

Pek­ka Lai­neen Ih­me­maa

Pekka Laineen Ihmemaa. Pek­ka Lai­neen Ih­me­maas­sa mu­siik­ki ei o­le pie­ni äm­pä­ri, jos­sa on vä­hän vet­tä pols­ku­tel­ta­vak­si.

11.00 Kat­se­le, kuun­te­le ke­vät­tä

11.00 Su­san­na Vai­nio­lan Pop­ra­dio

Ajassa liikkuvia popilmiöitä.
12

12.00 Y­le Uu­ti­set

12.05 Ra­dio Suo­men pää­siäi­nen

Paula Jokimies

Ra­dio Suo­men Päi­vä

Uusi eduskunta järjestäytyy

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

Kan­san­ra­dio.

Kuun­te­li­joi­den jut­tu­paik­ka - to­si­koil­le ja vei­ti­koil­le.

12.15 Lä­hiö­koi­ra­puis­to

12.25 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

12.40 Vii­kon luon­toää­ni

12.45 Me­ri­sää

12.55 Ra­dio Suo­men pää­siäi­nen (x2)

Ra­dio Suo­men Päi­vä

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x2)

13.00 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta

Tunti kotimaista musiikkia

Le­vy­lau­ta­kun­ta

Vieraina Pentti Rasinkangas ja Uniklubin Jussi Selo Vie­rai­na Pent­ti Ra­sin­kan­gas ja U­nik­lu­bin Jus­si Se­lo.

13.30 Paik­ka au­rin­gos­sa

Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela

Ra­dio Suo­men Päi­vä: Val­tio­päi­vien a­va­jai­set

Paik­ka au­rin­gos­sa

Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela

13.30 Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

13.55 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x3)

14.00 Eu­ro­vii­sut 2019 (x2)

Euroviisujen esikuuntelu Vuo­den 2019 Eu­ro­vii­su­ja e­si­kuun­te­le­vat San­na Pirk­ka­lai­nen ja To­ni Laak­so­nen.

Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio 14.30 Y­le Uu­ti­set a­lueel­ta­si.

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x2)

15

15.00 A­lue­ra­dio

15.30 Yle Uutiset alueeltasi.

15.20 Pop­pi­kou­lu

Poppikoulussa tieto on valttia, mutta tuurillakin selviää

15.50 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

16.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

16.10 Ra­dio Suo­men pää­siäi­nen

Markus Turunen

Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio

Ur­hei­lu­ra­dio

16.15 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja

ENS (vä­li) o­ma toi­ve tai haas­te 16149 (0,40 e). y­le.fi/ens

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

16.30 Sun­nun­tai­vie­ras

16.50 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

17.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

17.10 Ra­dio Suo­men pää­siäi­nen

Markus Turunen

Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio

Ra­dio Suo­men Il­ta

Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio

Ur­hei­lu­ra­dio

17.15 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja

Entisten nuorten sävellahja. ENS (vä­li) o­ma toi­ve tai haas­te 16149 (0,40 e). y­le.fi/ens

Ka­don­neen le­vyn met­säs­tä­jät (x2)

Josper Knutas ja Tero Liete Kadonneen levyn metsästäjät 0203-17600.

17.30 Pyö­reä pöy­tä

Pyö­reäs­sä pöy­däs­sä luo­ti­suo­raa pu­het­ta joh­taa Pau­li Aal­to-Se­tä­lä.
18

18.00 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta

Ra­dio Suo­men Il­ta

Millainen olisi hyvä some? So­mes­sa hui­ja­taan, so­mes­sa kiu­sa­taan, so­mes­sa jae­taan va­leuu­ti­sia.

Luon­to-Suo­mi.

Puiden kevät Meil­lä poh­joi­ses­sa puut viet­tä­vät jo­pa puo­let vuo­des­ta le­po­ti­las­sa, mut­ta ke­vääl­lä puut he­rää­vät e­loon.

Ra­dio Suo­men Il­ta

Vieraina Katja Kallio, Hannele Lauri ja Heli Sutela

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa

Maija Salminen ja Heikki Tikkanen. Puh. 0203-17600 (Pu­he­lun hin­ta on 8,35 snt/pu­he­lu + 16,69 snt/min.

Se­ka­ha­ku

Tyhjentyneiden tanssilavojen muistolle

18.05 Ur­hei­lu­hul­lut

Urheilun kuumat puheenaiheet

18.50 Me­ri­sää

18.55 Ra­dio Suo­men Il­ta

Luon­to-Suo­mi.

Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

19.00 Ur­hei­lu­ra­dio

19.05 Ra­dio Suo­men Il­ta

Kaj Kunnas elämän tarkoituksen äärellä Ur­hei­lu­toi­mit­ta­ja Kaj Kun­nak­sen e­lä­mä mul­lis­tui ke­vääl­lä 2016, kun hän sai y­lät­täen ai­voin­fark­tin.

Ra­dio Suo­men Il­ta (x2)

Luon­to-Suo­mi.

Luonto-Suomi: Puiden kevät 0203-17600. Mi­tä puis­sa ta­pah­tuu, kun ne he­rää­vät hen­kiin tal­ven jäl­keen?

Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta (x2)

Radio Suomen Ilta.

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa (x2)

Puhelinlangat laulaa. Mai­ja Sal­mi­nen ja Heik­ki Tik­ka­nen. Puh. 0203-17600 (Pu­he­lun hin­ta on 8,35 snt/pu­he­lu + 16,69 snt/min.) Teks­ti­vies­til­lä RS (vä­li) LAN­GAT toi­ve­le­vyn ni­mi nu­me­roon 16149 (0,40 e/vies­ti) y­le.fi/pu­he­lin­lan­gat­lau­laa

To­ni Laak­so­sen Lauan­tai­tans­sit

Täl­lä tans­si­lat­tial­la on ti­laa kai­kil­le! To­ni Laak­so­nen tar­joi­lee kat­tauk­sen ja­lan al­le me­ne­vää me­no­mu­siik­kia meil­tä ja maail­mal­ta - il­man vuo­si­ra­jot­tei­ta.

Kis­san­keh­to - Su­san­na Vai­nio­la

Kissankehto - Susanna Vainiola. Hem­mot­te­lu­mu­siik­kia ja lau­lun mit­tai­sia ta­ri­noi­ta tar­joi­lee mu­siik­ki­toi­mit­ta­ja Su­san­na Vai­nio­la.

20.00 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta

20.00 Met­sä­ra­dio.

Metsäradio Pih­kan tuok­sua ra­dioaal­loil­la. Ju­ha B­lom­berg

20.00 Ur­hei­lu­ra­dio

20.05 A­kuut­ti

Ei ole helppoa taistella liikeratoja ja mieltä vastaan - Mikko Virtanen tähtää tapaturmasta huolimatta Men´s Physique kisoihin

20.05 To­ni Laak­so­sen Lauan­tai­tans­sit

Täl­lä tans­si­lat­tial­la on ti­laa kai­kil­le! To­ni Laak­so­nen tar­joi­lee kat­tauk­sen ja­lan al­le me­ne­vää me­no­mu­siik­kia meil­tä ja maail­mal­ta - il­man vuo­si­ra­jot­tei­ta.

Te­ro Lie­te - Rock­toi­mit­ta­jan il­lal­li­nen

Mu­sii­kiil­li­nen il­lal­lis­pöy­tä, jos­ta löy­tyy pai­koin tu­ke­vam­paa­kin pur­ta­vaa.

20.15 Län­si­mai­sen si­vis­tyk­sen 10 kau­pun­kia: Fi­ren­ze

Kokemuksia ja tarinoita. His­to­riaa ja tä­tä päi­vää.

20.15 Kult­tuu­ri­kart­ta

Lilli Paasikivi: Olen kulttuurin lottovoittaja

20.40 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta

Radio Suomen Ilta.

20.40 Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta

Radio Suomen Ilta.

20.50 Ra­dio Suo­men Il­ta

21

21.00 Ur­hei­lu­ra­dio

21.10 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

21.15 Ra­dio Suo­men Il­ta

Riikka Porttila

Päi­vä tun­nis­sa

Päivä tunnissa.

Kan­san­ra­dio.

Kuun­te­li­joi­den jut­tu­paik­ka - to­si­koil­le ja vei­ti­koil­le. (u) y­le.fi/kan­san­ra­dio

21.50 Me­ri­sää

21.55 Ra­dio Suo­men Il­ta

Ra­dio Suo­men Il­ta

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

22.00 Y­le Uu­ti­set

22.05 B­lues­mi­nis­te­ri E­sa Ku­lo­nie­mi

yle. fi/b­lues­mi­nis­te­ri

Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nät­ti­lä

Juurevaa laajalla skaalalla ja mehevin maustein. Mukana myös legendaarinen kosketinsoittaja Reese Wynans!

Pol­la­ri - Rock-et­si­vä

O­li­pa ker­ran rock'n'roll, ei­kä se mi­hin­kään ka­don­nut. Rock-et­si­vä löy­tää.

Kuun­te­li­jan lis­ta

Oh­jel­ma o­man e­lä­män­sä mu­siik­ki­toi­mit­ta­jil­le. Juon­ta­ja­na Jos­per K­nu­tas.

Jo­ka­nie­men sä­vel­ra­dio

Matkalla jossain musiikissa Kalevi Pollari Mat­kal­la jos­sain mu­sii­kis­sa Ka­le­vi Pol­la­ri.

Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki

Mu­siik­kia suo­mi­ro­kin al­ku­hä­mä­räs­tä tä­hän päi­vään. Le­vy­jen vä­lis­sä a­sioi Jor­ma Hie­ta­mä­ki.

Kait­sun nurk­ka - Kai Ul­ma­nen

Kaitsun nurkka - Kai Ulmanen. Rok­kii ja rol­lii, duu­rii ja mol­lii. K­las­si­koi­ta ja nii­tä joi­ta ku­kaan muu ei kos­kaan soi­ta.

23.00 Yö­ra­dio

Maanantaina klo 23-24 Tiistaina klo 23-24 A­ki Rä­ty

Toi­vei­den yö (x2)

Toiveiden yö - osa 1 Toiveiden yö - osa 2

Yö­ra­dio

Torstaina klo 23-24 Perjantaina klo 23-24 Lauantaina klo 23-24 Sunnuntaina klo 23-24
0

00.00 Yö­ra­dion Tun­ti 60-lu­kua

Yöradio - tunti 60-lukua

Yö­ra­dion Tun­ti 70-lu­kua

Yöradio - tunti 70-lukua

00.00 Yö­ra­dion Ka­sa­ri­tun­ti

Yöradio - Kasaritunti

Yö­ra­dion Y­sä­ri­tun­ti

Yöradio - Ysäritunti

Yö­ra­dion Tun­ti 2000-lu­kua

Yöradio - tunti 2000-lukua Tun­ti 2000-lu­vun mu­siik­kia.

Yö­ra­dion tun­ti bal­la­de­ja

Tunti balladeja

01.00 Ra­dio Suo­men pää­siäi­nen

Maija Salmisen musiikillinen sulkasato

Paik­ka au­rin­gos­sa

Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela

Paik­ka au­rin­gos­sa

Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela

Paik­ka au­rin­gos­sa

Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela

Le­vy­lau­ta­kun­ta

Vieraina Pentti Rasinkangas ja Uniklubin Jussi Selo Vie­rai­na Pent­ti Ra­sin­kan­gas ja U­nik­lu­bin Jus­si Se­lo.

Yö­ra­dio

01.10 Luon­to­ret­ki.

01.20 Yö­ra­dio

01.30 Yö­ra­dio (x2)

Yöradio.

01.30 Min­na Pyy­kön maail­ma

01.50 Yö­ra­dio

01.50 Yö­ra­dio

01.50 Yö­ra­dio

02.00 Kuun­te­li­jan lis­ta

B­lues­mi­nis­te­ri E­sa Ku­lo­nie­mi

Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nät­ti­lä

02.00 Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki

Te­ro Lie­te - Rock­toi­mit­ta­jan il­lal­li­nen

Y­le Uu­ti­set

02.15 Pyö­reä pöy­tä

02.45 Yö­ra­dio

3

03.00 Se­ka­ha­ku

Tar­ja När­hin Is­kel­mä­ra­dio

Kis­san­keh­to - Su­san­na Vai­nio­la

Kait­sun nurk­ka - Kai Ul­ma­nen

Y­le Uu­ti­set

03.50 Yö­ra­dio

03.50 Yö­ra­dio