Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 7 8 9 10 11
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3. 13.3. 14.3.
6
06.00 Uutisohjelmia
23.10 Sy­ven­tä­vää klassista
Pekka Kuusisto soittaa Daniel Bjarnasonin viulukonserton
06.15 Hartaudet
06.25 Aamusoitto
06.56 Päi­vän mietelause
06.59 Yk­si on hy­vää seuraa
07.00 Uutisohjelmia
07.02 Näis­tä le­vyis­tä en luovu
Musiikkivieraan valinnat
07.10 Har­tai­ta säveliä
07.15 Hartaudet
07.25 Yk­si on hy­vää seuraa
07.25 Aamusoitto
07.30 Ykkösaamu
07.59 Yk­si on hy­vää seuraa
08.00 Uutisohjelmia
08.10 Ykkösaamu
08.05 Kuusi kuvaa
Kuusi kuvaa visionääri Jan Olof Mallanderin elämästä
08.50 Ei­lisen ääni
9
09.00 Uutisohjelmia
09.05 Muis­to­jen bulevardi
Viihdemusiikin unohtumattomat klassikot
09.05 Muis­to­jen bulevardi
ke: Viihdemusiikin unohtumattomat klassikot
la: Mies ja nainen Col­lan: Suk­si­mies­ten lau­lu (Par­lop­hon-kvartetti) ...
09.05 Eu­roo­pan kon­serttilavoilla
10.00 Ro­man Sc­hat­zin Maamme-kirja
10.00 Sari Valto
Kohti hyvää itsetuntoa
10.00 Brysselin kone
Toimittajana Maija Elonheimo. Suo­ma­lai­set vir­ka­mie­het, poliitikot,..
10.00 Mikä maksaa?
10.00 Kalle Haatanen
Fi­lo­so­fis­ta kes­kus­te­lua to­tuu­des­ta, kau­neu­des­ta, hy­väs­tä ja pahasta...
10.00 Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set radiossa
00. Or­to­dok­si­nen li­tur­gia jo­ka toi­nen sun­nun­tai klo 11. 00. Va­pai­den kirk­ko­jen tai ka­to­li­sen kir­kon ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia jo­ka toi­nen sun­nun­tai klo 11. 00.
11.00 Kla­sariparatiisi
Eva Tigerstedt avaa polkuja klassiseen musiikkiin. Tarinoita,..
11.00 Riston Valinta
Ris­to Nor­del­lin pu­het­ta ja mu­siik­kia asias­ta ja asian vierestä...
11.00 Nar­rin aamulaulu
Ou­ti Paa­na­nen pen­koo le­vy­hyl­ly­jä ja tut­kai­lee tai­tei­li­jaelämää...
11.00 Hy­vät, pa­hat ajattelijat
11.35 Tut­ki­mus­mat­ka so­tapropagandaan
11.57 Päi­vän mietelause
12
12.00 Uutisohjelmia
12.10 Suo, kuokka ja eines
Liikaa munia, voita ja pienviljelijöitä
12.10 Pie­leen men­nyt historia
12.10 Jour­na­listi Johanna
Mitä tulee mieleen Kontulasta?
12.10 Ha­vain­to­ja ihmisestä
12.10 Tiedeykkönen
12.05 Maail­man­po­li­tii­kan arkipäivää
12.05 Horisontti
Ohjelma uskonnoista ja elämänkatsomuksista.
12.37 Ei­lisen ääni
12.30 Mo­niää­ni­nen Eurooppa
12.50 Yk­si on hy­vää seuraa
12.50 Äänitarina
13.00 Klas­sinen kattaus
ma: Kaksi tuntia klassista musiikkia
ti: Yo-Yo Ma soittaa Cesar Franckin sonaatin Mar­ti­ni: Plai­sir d'amour (Lem­men on­ni) (Nat­ha­lie Stutz­mann, alt­to, ja Or­feo 55) . Grétry: (sov. Mottl) : Or­kes­te­ri­sarja oopp...
ke: Kaksi tuntia klassista musiikkia
to: Lyhyttä ja pitkää, siitä ihminen pittää Beet­ho­ven: Für Eli­se (Ro­nald Brau­ti­gam, for­te­pia­no) . Tu­lind­berg - Mat­ti­la: Jou­sik­var­tet­to nro 3 C-duu­ri (Ran­ta­tie Quar­tet) . V...
pe: Kaksi tuntia klassista musiikkia
13.00 Klas­sinen kattaus
la: Tunti klassista musiikkia
14.00 Näis­tä le­vyis­tä en luovu
Musiikkivieraan valinnat
15
15.02 Kult­tuuriykkönen
Re­hel­lis­tä ja fik­sua pu­het­ta kult­tuu­ris­ta. Kiin­nos­ta­vim­mat vie­raat ja kult­tuu­rin ajan­koh­tai­sai­heet kes­kus­te­lus­sa ei­kä klas­sik­ko­ja­kaan unoh­de­ta. Kult­tuu­riyk­kö­nen suo­ra­na lä­he­tyk­se­nä Yle Ra­dio 1:ssä maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin klo 15. 02 - 15. 55...
15.00 Töis­sä täällä
15.00 Ra­dio­teat­te­ri esit­tää: Nai­nen, jo­ka ra­kas­tui mustekalaan
15.20 Yk­kösmusiikkia
15.30 Kir­joi­tuk­sia kung­fut­selaisuudesta
15.55 Yle News
16.00 Uutisohjelmia
16.10 Fau­nin iltapäivä
to: La Gondoliera Ts­hai­kovs­ki: Un po­co di Cho­pin (Cho­pi­nin tapaan) ..
pe: Kuuntelijoiden toivemusiikkia
la: Omat on virret oppimani Men­dels­sohn: Sc­her­zo näy­telmämus...
17.00 Uutisohjelmia
17.10 Tut­ki­mus­mat­ka so­tapropagandaan
17.10 Aris­to­te­leen kantapää
17.10 Mer­kil­liset muodot
17.10 Mielimaisema
Ahdin mielimaisemassa etsitään, haaveillaan ja odotetaan
17.10 Suo, kuokka ja eines
Liikaa munia, voita ja pienviljelijöitä
17.10 Luomiskertomus
17.30 Ti­mant­te­ja ja ruostetta
17.35 Ti­mant­te­ja ja ruostetta
17.30 Tuu­li Sak­salan keidas
Tuuli Saksalan Keidas Toi­mit­ta­ja­na Tuu­li Saksala...
17.35 Aris­to­te­leen kantapää
18
18.05 Romano mirits
18.01 Hartaudet
18.00 Ra­dio Va­riaa­tio. Pi­täis­kö sun vaihtaa nimes?
Kol­me nuor­ta; Leif Hagert,..
18.10 Äänitarina
18.10 Lauan­tain toivotut levyt
Kuun­te­li­joi­den suo­sik­ki­le­vyt ovat soi­neet ra­dios­sa syk­sys­tä 1935 lähtien...
18.15 Vii­kon luontoääni
18.15 Yle Uu­di­zet karjalakse
18.20 Ka­don­nut­ta ai­kaa et­simässä 10
18.30 Har­tai­ta säveliä
18.40 Mu­siikkikamari
18.50 Raa­mat­tu luet­tu­na: Luuk­kaan evankeliumi
18.50 Hartaudet
19.02 Ra­dio­teat­te­ri esit­tää: Pa­ra­tii­si­per­he - variaatioita
19.00 Uutisohjelmia
19.02 Iltasoitto
19.02: Musiikkia
19.45: Ennen illan konserttia
19.02 Konsertteja
Tampere Filharmonian konsertti Tšai­kovs­ki: Viu­lu­kon­sert­to D-duu­ri. Si­be­lius: Sin­fo­niat nro 6 d-mol­li ja nro 7 C-duu­ri. Ne­man­ja Ra­du­lo­vić, viu­lu, Tam­pe­re Fil­har­mo­nia, joht. Sant­tu-Ma­tias Rouvali...
19.02 Ooppera
Oopperailta Wienissä: W. A. Mozartin Ryöstö seraljista W. A. Mo­zar­tin Ryös­tö se­ral­jis­ta Kol­mi­näy­tök­si­nen oop­pe­ra vuo­del­ta 1782. Lib­ret­to: Ch­ris­toph Fried­rich Bretz­ner ja Gott­lieb Step­ha­nie. Mu­sii­kin­joh­to: An­to­nel­lo Ma­na­cor­da Wie­nin val­tio­noop­pe­ran kuo­ro ja or­kes­te­ri Bel­mon­te - Da­niel Beh­le, te­no­ri Ped­ril­lo - Mic­hael Lau­renz, te­no­ri Os­min - Go­ran Ju­ric, bas­so Kons­tan­ze - Li­set­te Oro­pe­sa, sop­raa­no Blon­de - Re­gu­la Mühle­mann, sop­raa­no Se­lim - Ch­ris­tian Nic­kel, pu­he­roo­li Ää­ni­tet­ty 12. 10. 2020 Wie­nin val­tio­noop­pe­ras­sa. Il­lan ai­ka­na pro­fes­so­ri An­ne Kauppala,..
19.02 Jazzklubi
Jaz­zin uu­det le­vyt, jazz­ken­tän ajan­koh­tai­set asiat, huip­pu­kon­ser­tit ja eri­lai­set tee­maoh­jel­mat. Jo­ka sun­nun­tai kol­me eri settiä.
19.02: Klubi-isäntänä Jan-Erik Holmberg
20.05: Verneri Pohjola Yle Olohuoneessa Ää­ni­tet­ty 6. 5. 2020.
21.00: Arttu Takalo Trio studiosessioissa Toi­mit­ta­ja­na Eero Koski.
19.22 Yk­si on hy­vää seuraa
19.30 RSO Mu­siikkitalossa
Radion sinfoniaorkesteri konserttilavalla Joht. Han­nu Lin­tu, sol. Con­rad Tao, pia­no. - Igor St­ra­vins­ky: Kon­sert­to D-duu­ri. Lud­wig van Beet­ho­ven: Pia­no­kon­sert­to nro 4. Györ­gy Li­ge­ti: Con­cert ro­mânesc. - Mu­siik­ki­ta­los­sa 22. 1. ää­ni­te­tyn kon­ser­tin toi­mit­taa Lot­ta Ema­nuelsson.
19.52 Ei­lisen ääni
20.00 Keinuva talo
Urheita naisia kansainvälisenä naistenpäivänä
20.00 Konsertteja
Radion sinfoniaorkesterin konsertti Joht. Han­nu Lin­tu, sol. Il­ker Ar­cayürek, te­no­ri. - Ge­rald Fin­zi: Fa­re­well to Arms op. 9. W. A...
21
21.00 Sy­dänjuurilla
Sydänjuurilla: Naistenpäivän spesiaali - toteutuuko sukupuolten tasa-arvo kansanmusiikin kentällä?
21.00 Iltasoitto
21.30 Iltasoitto
21.20 Iltasoitto
21.40 Mer­kil­liset muodot
22.00 Uutisohjelmia
22.00 Uutisohjelmia
22.05 Ajassa soi
Uutta klassista ja puhetta siitä. Toi­mit­ta­ja­na Ai­no­mai­ja Pennanen...
22.05 Sari Valto
Kohti hyvää itsetuntoa Hy­vä it­se­tun­to en­nus­taa hy­vin­voin­tia ja me­nes­ty­mis­tä elämässä...
22.05 Kuusi kuvaa
Kuusi kuvaa näyttelijä Mari Turusen elämästä
22.05 Do­ku­ment­ti: Tie ko­tiin - ro­ma­ni­nais­ten matkassa.
22.50 Kuuntelijaklubi
22.55 Äänitarina
23.00 Raa­mat­tu luet­tu­na: Luuk­kaan evankeliumi
23.00 Hartaudet
23.10 Sy­ven­tä­vää klassista
. . . . . . . Klas­sis­ta mu­siik­kia. Yle Klas­si­sen ja Yle Ra­dio 1:n Yök­las­si­nen. Tuot­ta­ja on Ja­ri Rantschukoff.
ma: Kimmo Hakolan klarinettikonsertto
ti: Schönbergin Gurrelieder Desp­rez: Le sep­ties­me liv­re de chan­sons (Seit­se­mäs chan­so­nien kir­ja) 00:12 Ster­kel: Sin­fo­nia D-duu­ri op. 00:43 F. A. Phi­li­dor: Kvar­tet­to n:o 5 C-duu­ri (Ca­me­ra­ta Köln) 00:54 Hän­del: Hui­lu­so­naat­ti F-duu­ri (Ro­bert Stall­man, hui­lu, Ed­win Swan­born, cem­ba­lo, ja Karl Ben­nion, sello)..
ke: Tshaikovskin baletti Prinsessa Ruusunen Ber­wald: Duo viu­lul­le ja pia­nol­le D-duu­ri (To­bias Ring­borg ja Bengt-Åke Lun­din) 23:29 Mo­li­que: Hui­lu­kon­sert­to d-mol­li 23:51 Sc­hu­bert: Kuu­si yk­sin­lau­lua kok. Sch­wa­nen­ge­sang (Jaak­ko Ry­hä­nen, bas­so, ja Pent­ti Ko­ti­ran­ta, pia­no) 00:09 Ts­hai­kovs­ki: Prin­ses­sa Ruusunen,..
to: Prometheuksen luomistyöt Ros­si­ni: So­naat­ti jou­sil­le n:o 5 Es-duu­ri (Min­na Pen­so­la, viu­lu, Ant­ti Tik­ka­nen, viu­lu, Tuo­mas Leh­to, sel­lo, ja Niek de Groot, kont­ra­bas­so) 23:25 Ja­das­sohn: Pia­no­kon­sert­to n:o 1 c-mol­li 23:41 Ra­meau: Sar­ja bal Les Fêtes de Po­lym­nie 00:07 H. Wood (sov. ) : Sar­ja or­kes­te­ril­le n:o 6 J. S...
pe: Avaruuksien laulu Marsch­ner: Der Vam­pyr (Vam­pyy­ri) , oop­pe­ra (Franz Haw­la­ta, ba­ri­to­ni, Jo­nas Kauf­mann, te­no­ri, Re­gi­na Klep­per, sop­raa­no, An­ke Hoff­mann, sop­raa­no, Mar­kus Mar­quardt, bas­so, ja Tho­mas De­valt, te­no­ri, se­kä Köl­nin ra­dio­kuo­ro ja -ork. 01:22 Men­dels­sohn: Sin­fo­nia n:o 3 a-mol­li (Skot­lan­ti­lai­nen) (Ge­wandhaus-ork...
la: Pekka Kuusisto soittaa Daniel Bjarnasonin viulukonserton Beet­ho­ven: Trio jou­sil­le n:o 3 D-duu­ri (Züric­hin jou­sit­rio) 23:36 Bar­bel­la: Man­do­lii­ni­kon­sert­to D-duu­ri 23:45 Wag­ner: Met­sän hu­mi­naa oopp. Siegf­ried (Phil­har­mo­nia-ork. 23:54 Glin­ka: Ivan Su­sa­ni­nin re­sit. ja aa­ria oopp. Elä­mä tsaa­rin puo­les­ta (Mark Rei­zen, basso,..
su: Teatterimusiikkia ja lauluja 1600-luvun Espanjasta Ay Amor! Teat­te­ri­mu­siik­kia ja lau­lu­ja 1600-lu­vun Es­pan­jas­ta, säv. Hi­dal­go, Fal­co­nie­ri ja Sel­ma y Sa­la­ver­de 00:20 Smyth: Kvin­tet­to jou­sil­le E-duu­ri (Mann­hei­min jou­sik­var­tet­ti ja Joac­him Gries­hei­mer, sel­lo) 00:47 Agua­do: Ada­gio ja po­lo­nee­si ki­ta­ral­le (Ju­lian Bream)..
0
3