Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 23.9. ti 24.9. ke 25.9. to 26.9. pe 27.9. la 28.9. su 29.9.
6 06.00 Y­le Uu­ti­set Y­le K­las­si­nen
06.05 Har­tai­ta sä­ve­liä
06.15 Har­tau­det
06.25 Aa­mu­soit­to
06.55 Yk­si on hy­vää seu­raa
07.00 Y­le Uu­ti­set Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu
07.05 Har­tai­ta sä­ve­liä
07.15 Har­tau­det
07.25 Yk­si on hy­vää seu­raa Aa­mu­soit­to
07.30 Yk­kö­saa­mu
07.55 Yk­si on hy­vää seu­raa
08.00 Y­le Uu­ti­set
08.05 Yk­kö­saa­mu Kuu­si ku­vaa Kuusi kuvaa runoilija Heli Laaksosen elämästä Nar­rin aa­mu­lau­lu Narrin aamulaulu - Hippivanhus suomalaisen musiikin asialla
08.50 Lap­suu­den lau­lut
9 09.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set
09.05 Muis­to­jen bu­le­var­di The river Viihdemusiikin unohtumattomat klassikot Syyslaulu Spanish Harlem Viihdemusiikin unohtumattomat klassikot Luo­mis­ker­to­mus
09.25 Mu­siik­kia van­has­ta Eu­roo­pas­ta Mudarran Fantasia n:o 10 vihuelalle
09.55 Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ra­dios­sa (x3) Puumalan kirkon kellot kutsuvat Jumalanpalvelus Puumalan kirkosta Pelastusarmeijan jumalanpalvelus Hämeenlinnasta
10.00 Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja Sa­ri Val­to B­rys­se­lin ko­ne Toimittajana Maija Elonheimo. Mi­kä mak­saa? Kal­le Haa­ta­nen Kult­tuu­rin kut­su­ma­na Eu­roo­pas­sa Elokuvaohjaaja Hannu Salosen luona Öhningenissä
10.35 A­ris­to­te­leen kan­ta­pää
11.00 Vä­li­le­vy­jä Toimittajana Kare Eskola. K­las­sik­ko­pa­ra­tii­si Eva Tigerstedt avaa polkuja musiikkiin. Ris­ton Va­lin­ta Jour­na­lis­ti Jo­han­na Journalisti Johanna: Haitallista ja vaarallista urheilua Nar­rin aa­mu­lau­lu Narrin aamulaulu - Hippivanhus suomalaisen musiikin asialla
11.40 Mu­siik­kia
11.55 Päi­vän mie­te­lau­se
12 12.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set
12.05 Ra­dio 1 vas­taa Ho­ri­sont­ti Oh­jel­ma us­kon­nois­ta ja e­lä­män­kat­so­muk­sis­ta.
12.10 Nuk­ku­ma­tin kyl­mä so­ta Nukkumatti valloittaa Suomen Tie­deyk­kö­nen Mar­kus Lei­ko­lan so­ta ja rau­ha Ha­vain­to­ja ih­mi­ses­tä Tie­deyk­kö­nen Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää
12.35 Mu­siik­kia par­ras­va­lois­ta 12.35 Mo­niää­ni­nen Eu­roop­pa
13.00 K­las­sis­ta kah­teen Kruunajaismarssi Viulua soittava erakko Tunti klassista musiikkia Preludio sinfonico Chansons de Bilitis Intia kutsuu
14.00 Mu­siik­kis­tu­dio Uu­det le­vyt Maail­man pa­ras ja ai­noa suo­men­kie­li­nen le­vyk­ri­tiik­kioh­jel­ma. Eu­roo­pan kon­sert­ti­la­voil­la Rii­kan täh­ti­tar­ha Vieraana kansanmuusikko Maija Kauhanen Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu Musiikkivieraan valinnat Vä­li­le­vy­jä Toimittajana Kare Eskola.
15 15.00 Kult­tuu­riyk­kö­nen Viih­de­kuun­nel­ma Ko­me­dia­kuun­nel­mia What's new Sirpa?
15.15 Et­no­het­ki
15.30 Ve­nuk­sen kou­lu - kult­tuu­rin sek­si­his­to­ria
15.50 Y­le Uu­di­zet kar­ja­lak­se
15.55 Y­le News
16.00 Y­le Uu­ti­set
16.10 Fau­nin il­ta­päi­vä Joutsenet muuttavat Let my love be heard Rita Streich laulaa Dinorahin varjoaarian Musiikin jättiläisiä Gershwinistä Rahmaninoviin Kuuntelijoiden toivemusiikkia Miten haluatte Fau­nin il­ta­päi­vä
16.30 Py­hiä juu­ta­lai­sia kir­joi­tuk­sia Siddurin rukouksia: Ruokarukous
17.00 Y­le Uu­ti­set
17.10 Eu­roo­pan va­lot Eu­roop­pa­lai­nen mu­siik­ki tar­koit­taa yh­del­le c­han­so­nia Rans­kas­ta, toi­sel­le fa­doa Por­tu­ga­lis­ta ja kol­man­nel­le vaik­ka­pa fol­kia Ir­lan­nis­ta. Ve­nuk­sen kou­lu - kult­tuu­rin sek­si­his­to­ria A­ris­to­te­leen kan­ta­pää O­la­vi Paa­vo­lais­ta et­si­mäs­sä Har­ri Tuo­mi­sen maail­man­mu­siik­kioh­jel­ma Paikallista musiikkia sieltä jostakin. Jour­na­lis­ti Jo­han­na Journalisti Johanna: Haitallista ja vaarallista urheilua O­sa ur­hei­lu­la­jeis­ta on hai­tal­li­sia tai vaa­ral­li­sia.
17.15 Nuk­ku­ma­tin kyl­mä so­ta Nukkumatti valloittaa Suomen
17.30 S­he­rif­fi Mc­Gee Luo­mis­ker­to­mus Kei­das Toimittajana Tuuli Saksala.
17.40 Et­no­het­ki
17.50 Mu­siik­kia par­ras­va­lois­ta
18 18.00 Ro­ma­no mi­rits 18.00 Har­tau­det Ra­dio Va­riaa­tio Tai­vi on ai­na ko­ke­nut o­le­van­sa vää­rän­lai­nen.
18.10 Ää­ni­ta­ri­na Lauan­tain toi­vo­tut le­vyt Kuun­te­li­joi­den suo­sik­ki­le­vyt o­vat soi­neet ra­dios­sa syk­sys­tä 1935 läh­tien.
18.15 Y­le Uu­di­zet kar­ja­lak­se
18.20 Ka­don­nut­ta ai­kaa et­si­mäs­sä 7
18.30 Har­tai­ta sä­ve­liä
18.45 Har­tau­det 18.45 Et­no­het­ki
19.00 Ko­me­dia­kuun­nel­mia Voita tähti kotiin Y­le Uu­ti­set Kon­sert­te­ja Viron filharmonian kamarikuoron ja Tallinnan kamariorkesterin Tõnu Kõrvits -kantaesitys Vi­ron fil­har­mo­nian ka­ma­ri­kuo­ro ja Tal­lin­nan ka­ma­rior­kes­te­ri kan­tae­sit­ti­vät 16.6.2019 sä­vel­tä­jä Tõnu Kõr­vit­sin (s. Kon­sert­te­ja Kotimainen konsertti Y­le Uu­ti­set Lu­ku­pii­ri D. H. Lawrencen Lady Chatterleyn rakastaja D. H. Law­ren­cen La­dy C­hat­ter­leyn ra­kas­ta­ja -ro­maa­nin pet­tä­mis­seik­kai­luis­ta ja e­ro­tiik­kaan liit­ty­vis­tä ta­sa-ar­vo­ky­sy­myk­sis­tä kes­kus­te­le­vat tut­ki­ja Nii­na Me­ro ja kir­jai­li­ja Ju­ha Hur­me. Toi­mit­ta­ja­na Juk­ka Kuos­ma­nen, Pu­he­lin­nu­me­ro suo­raan lä­he­tyk­seen on 09-144800. Jazzk­lu­bi Rymden (NOR/SWE) Tampere Jazz Happeningissä ja Vijay Iyer Sextet (USA) Pori Jazzissa 2018 Rym­den (NOR/S­WE) Tam­pe­re Jazz Hap­pe­nin­gis­sä ja Vi­jay Iyer Sex­tet (U­SA) Po­ri Jaz­zis­sa 2018.
19.30 Ar­kis­to Arkisto: Matkaeväästä pitopöytien herkuksi Sa­vo­lai­nen ka­la­kuk­ko.
20.00 Kei­nu­va ta­lo
20.10 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit Musiikillisia runoja Rai­tio: Poe­me viu­lul­le ja pia­nol­le (An­ne­ma­rie Åst­röm ja Tii­na Ka­ra­kor­pi). Skr­ja­bin: Le Poe­me de l'ex­ta­se, sin­fo­ni­nen ru­no (C­hi­ca­gon SO/Pier­re Bou­lez). De­bus­sy: Cinq poe­mes de C­har­les Bau­de­lai­re (Dawn Ups­haw, sop­raa­no, ja Ja­mes Le­vi­ne, pia­no).
20.25 R­SO kon­sert­ti­la­val­la Radion sinfoniaorkesterin vierailukonsertti Wienissä Joht. Han­nu Lin­tu, sol. Mar­tin G­ru­bin­ger, lyö­mä­soit­ti­met. - Se­bas­tian Fa­ger­lund: D­rifts. Fa­zil Say: Lyö­mä­soi­tin­kon­sert­to. Hec­tor Ber­lioz: Fan­tas­ti­nen sin­fo­nia. - Suo­ran lä­he­tyk­sen Wie­nin kon­sert­ti­ta­los­ta toi­mit­taa Ou­ti Paa­na­nen.
21 21.00 Sy­dän­juu­ril­la Sydänjuurilla: Saamelaisen musiikin sointuja Mi­tä kaik­kea saa­me­lai­nen mu­siik­ki on­kaan? A­jas­sa soi Toimittajana Ainomaija Pennanen. 21.00 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit Musiikkia konsertin jälkeen Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit Goethen innoittamaa musiikkia Yk­kös­mu­siik­kia Musiikkia
21.40 O­la­vi Paa­vo­lais­ta et­si­mäs­sä Karjalan synkkä yksinpuhelija
22.00 Y­le Uu­ti­set
22.05 Ho­ri­sont­ti Oh­jel­ma us­kon­nois­ta ja e­lä­män­kat­so­muk­sis­ta. Kuu­si ku­vaa Kuusi kuvaa biodynaamisen viljelijelijän Markku Kuhan elämästä Ra­dio Va­riaa­tio Hotellimuusat Manhattanilla Ra­dioes­see kah­des­ta päi­väs­tä New Yor­kis­sa ja sii­tä, mi­tä Man­hat­tan te­kee ih­mi­sel­le. Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja Oh­jel­ma tar­kas­te­lee ai­kam­me il­miöi­tä sy­väl­li­ses­ti ja en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti sak­sa­lai­sen hu­mo­ris­ti­sel­la ot­teel­la.
22.50 Kuun­te­li­jak­lu­bi Ää­ni­ta­ri­na
23.00 Har­tau­det
23.10 Y­le K­las­si­nen Yöklassinen
23.35 Y­le K­las­si­nen Yöklassinen Las­so: Mag­ni­fi­cat (RKK/Ti­mo Nuo­ran­ne). 23:42 W.A. Mo­zart: Sin­fo­nia n:o 40 g-mol­li (Wie­nin fil­har­mo­ni­kot/Her­bert von Ka­ra­jan). 00:07 Simp­son: Di­vi­sion D-duu­ri (Mi­ka Suih­ko­nen, vio­la da gam­ba, ja Bal­lo del­la Bat­ta­lia). 00:14 D­vo­rák: Syp­res­se­jä (E­mer­son-k­var­tet­ti). 00:48 Beet­ho­ven: Pia­no­kon­sert­to n:o 1 C-duu­ri (F­ried­rich Gul­da ja Wie­nin fil­har­mo­ni­kot/Karl Böhm). 01:29 B­ruck­ner: Sin­fo­nia n:o 7 E-duu­ri (C­hi­ca­gon SO/Georg Sol­ti). 02:38 E-P. Sa­lo­nen: Dic­ho­to­mie (Lau­ra Mik­ko­la, pia­no). 02:54 Men­dels­sohn: Ok­tet­to Es-duu­ri jou­sil­le (Marl­bo­ron mu­siik­ki­juh­lien ok­tet­ti).
0
3