Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 19.8. ti 20.8. ke 21.8. to 22.8. pe 23.8. la 24.8. su 25.8.
6 06.00 Y­le Uu­ti­set Y­le K­las­si­nen
06.05 Har­tai­ta sä­ve­liä
06.15 Har­tau­det
06.25 Aa­mu­soit­to
06.55 Yk­si on hy­vää seu­raa
07.00 Y­le Uu­ti­set Har­tai­ta sä­ve­liä Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu
07.10 Har­tai­ta sä­ve­liä
07.15 Har­tau­det
07.25 Yk­si on hy­vää seu­raa Aa­mu­soit­to
07.30 Yk­kö­saa­mu
07.55 Yk­si on hy­vää seu­raa
08.00 Y­le Uu­ti­set
08.05 Yk­kö­saa­mu Kuu­si ku­vaa Kuu­si ku­vaa -sar­jas­sa kur­kis­te­taan tun­net­tu­jen hen­ki­löi­den ko­tial­bu­mei­hin. Nar­rin aa­mu­lau­lu Narrin aamulaulu - Leonard Bernstein, näyttämön tähti
08.50 Lap­suu­den lau­lut
9 09.00 Y­le Uu­ti­set
09.05 Muis­to­jen bu­le­var­di Spain Viihdemusiikin unohtumattomat klassikot Joki Viihdemusiikin unohtumattomat klassikot Mu­siik­kia van­has­ta Eu­roo­pas­ta Johannes Brahmsin Gluck-sovitus G­luck - B­rahms: Ga­vot­ti oopp.
09.55 Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ra­dios­sa (x3) Imatrankosken kirkon kellot kutsuvat Jumalanpalvelus Imatrankosken kirkosta Ortodoksinen liturgia Sevettijärveltä Inarista
10.00 Te­le­vi­sion tii­lis­ki­vet Toimittajana J. Sa­ri Val­to B­rys­se­lin ko­ne Toimittajana Maija Elonheimo. Mi­kä mak­saa? Kal­le Haa­ta­nen USA:n äärioikeisto ja fasismi Te­le­vi­sion tii­lis­ki­vet Toimittajana J. P. Pulk­ki­nen
10.40 Mu­siik­kia par­ras­va­lois­ta 10.40 Tun­te­ma­ton Ve­nä­jä
11.00 Mais­te­ri Lindg­re­nin mu­siik­kie­si­tel­mä Mu­siik­kia ja mie­len­ti­lo­ja Lapsista ja musiikista Koh­taus­paik­ka Risto ja Jenni pyhimysten jäljillä Val­kois­ta va­loa Empatia ylittää rajan Nar­rin aa­mu­lau­lu Narrin aamulaulu - Leonard Bernstein, näyttämön tähti Mu­siik­kia ja mie­len­ti­lo­ja Lapsista ja musiikista Las­tenp­sy­kiat­ri Ja­ri Sink­ko­nen et­sii aar­tei­ta ih­mis­mie­len ja le­vy­hyl­ly­jen kät­köis­tä.
11.40 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit Va­lo­mu­siik­kia
11.55 Päi­vän mie­te­lau­se
12 12.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set
12.05 Ra­dio 1 vas­taa Ho­ri­sont­ti Oh­jel­ma us­kon­nois­ta ja e­lä­män­kat­so­muk­sis­ta.
12.10 Kau­kai­set ys­tä­vät Suo­mi ja Ja­pa­ni 1900-lu­vul­la Lähettiläänä Nipponissa Tie­deyk­kö­nen Huono työmuisti ja hahmotushäiriö voivat olla oppimisvaikeuksien taustalla Nai­nen, jo­ka tu­li Suo­meen Suomessa tunteiden ja ajatusten ilmaiseminen on rehellistä ja helppoa. Ki­veen ha­ka­tut Tie­deyk­kö­nen Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää
12.35 Tun­te­ma­ton Ve­nä­jä 12.35 Mo­niää­ni­nen Eu­roop­pa
Kuun­te­li­jak­lu­bi
13.00 K­las­sis­ta kah­teen Tunti klassista musiikkia Kuninkaan kamaritrioja Kolme baijerilaista tanssia Kuningas vasten tahtoaan Menneisyys nykyisyydessä Raili Kostia laulaa Vetten kukka
14.00 Mu­siik­kis­tu­dio Suu­ret or­kes­te­rit São Paulon sinfoniaorkesteri Mu­sii­kin pis­teoh­jel­mat Merikannon matkassa osa 2 Rii­kan täh­ti­tar­ha Vieraana sopraano Annika Leino Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu Lauluvallankumouksen aika - pääkonsuli Liina Viies Mais­te­ri Lindg­re­nin mu­siik­kie­si­tel­mä Koh­taus­paik­ka Risto ja Jenni pyhimysten jäljillä
15 15.00 Kult­tuu­riyk­kö­nen Jyräsikö matala korkeakulttuurin ja sivistävän taiteen? Söpöystaiteilija Katja Tukiainen S­he­rif­fi Mc­Gee Ra­dio­teat­te­ri Tie Konyaan Tie Ko­nyaan on saa­nut al­kun­sa näyt­te­li­jä Ja­ri Vir­ma­nin Tur­kin maa­seu­dul­la ja vuo­ris­tos­sa te­ke­mäs­tä vael­luk­ses­ta.
15.20 Et­no­het­ki
15.30 Ve­nuk­sen kou­lu - kult­tuu­rin sek­si­his­to­ria
15.50 Vii­kon luon­toää­ni
15.55 Y­le News
16.00 Y­le Uu­ti­set
16.10 Fau­nin il­ta­päi­vä Fau­nin il­ta­päi­vä
16.30 Py­hiä juu­ta­lai­sia kir­joi­tuk­sia Talmudin unikirja: Näin unen, jossa nenäni putosi
17.00 Y­le Uu­ti­set
17.10 Eu­roo­pan va­lot Eu­roop­pa­lai­nen mu­siik­ki tar­koit­taa yh­del­le c­han­so­nia Rans­kas­ta, toi­sel­le fa­doa Por­tu­ga­lis­ta ja kol­man­nel­le vaik­ka­pa fol­kia Ir­lan­nis­ta. Ve­nuk­sen kou­lu - kult­tuu­rin sek­si­his­to­ria Jät­ti­läi­sas­ke­leet - Jaz­zin ih­me­vuo­si 1959 O­la­vi Paa­vo­lais­ta et­si­mäs­sä Har­ri Tuo­mi­sen maail­man­mu­siik­kioh­jel­ma Paikallista musiikkia sieltä jostakin. Val­kois­ta va­loa Empatia ylittää rajan Mi­tä a­jat­te­let, kun näet ka­dul­la huo­no­kun­toi­sen, li­kai­sen ja pa­hal­ta hai­se­van hen­ki­lön?
17.15 Kau­kai­set ys­tä­vät Suo­mi ja Ja­pa­ni 1900-lu­vul­la Lähettiläänä Nipponissa O­sa 1/3: Kie­len­tut­ki­ja Gus­taf John Rams­tedt o­li Suo­men en­sim­mäi­nen dip­lo­maat­ti­nen e­dus­ta­ja Ja­pa­nis­sa.
17.30 S­he­rif­fi Mc­Gee Ta­paus Fe­lix Kers­ten Kei­das Toimittajana Tuuli Saksala.
17.50 Et­no­het­ki 17.50 Mu­siik­kia par­ras­va­lois­ta
18 18.00 Ro­ma­no mi­rits 18.00 Har­tau­det Ra­dio Va­riaa­tio Vallankum...PUM!
18.10 Ää­ni­ta­ri­na Lauan­tain toi­vo­tut le­vyt Kuun­te­li­joi­den suo­sik­ki­le­vyt o­vat soi­neet ra­dios­sa syk­sys­tä 1935 läh­tien.
18.15 Vii­kon luon­toää­ni 18.15 Vii­kon luon­toää­ni
18.20 Ka­don­nut­ta ai­kaa et­si­mäs­sä 7
18.30 Har­tai­ta sä­ve­liä
18.45 Har­tau­det 18.45 Et­no­het­ki
19.00 Ra­dio­teat­te­ri Olipa kerran Kalliossa Do­ku­men­taa­ri­nen fik­tio O­li­pa ker­ran Kal­lios­sa kur­kis­taa kol­me­kymp­pis­ten kal­lio­lais­ten e­lä­miin nuo­ruu­den vii­mei­sen jat­koa­jan kään­tyes­sä vää­jää­mät­tä koh­ti lo­pul­lis­ta ai­kui­suut­ta. R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa Radion sinfoniaorkesteri konserttilavalla Joht. K­ree­ta-Ma­ria Ken­ta­la, viu­lu. So­lis­tit: Lau­ra Vik­man, Kai­sa Kal­li­nen ja Han­nu Va­sa­ra, viu­lu. - Hein­rich Ig­naz F­ranz von Bi­ber: Ta­lon­po­jan kirk­ko­mat­ka. Georg P­hi­lipp Te­le­mann: Al­ku­soit­to­sar­ja e-mol­li ko­koel­mas­ta Ta­fel­mu­sik. Kon­sert­te­ja BRQ Vantaa 2019: Harmonian puutarhassa Il Giar­di­no Ar­mo­ni­co, joht. Gio­van­ni An­to­ni­ni. - Georg P­hi­lipp Te­le­mann: Sar­ja a-mol­li nok­ka­hui­lul­le, jou­sil­le ja con­ti­nuol­le. Jo­hann Se­bas­tian Bach: B­ran­den­bur­gi­lai­set kon­ser­tot n­ro 4 G-duu­ri, 6 B-duu­ri ja 2 F-duu­ri. - Temp­pe­liau­kion kir­kos­sa 11.8. ää­ni­te­tyn kon­ser­tin toi­mit­taa Ka­re Es­ko­la. Kon­sert­te­ja Liszt, Pärt, Kortekangas, Guillou - Tomi Satomaan soolokonsertti To­mi Sa­to­maa, u­rut: F­ranz Liszt: Wei­nen, K­la­gen, Sor­gen, Za­gen. Ar­vo Pärt: Pa­ri in­ter­val­lo. Kor­te­kan­gas: Kol­mas o­sa ur­ku­so­naa­tis­ta n­ro 3. Par­ti­ta for Or­gan (kan­tae­si­tys). Kon­sert­te­ja Euroradion konsertti-ilta Kon­sert­te­ja Kuningatar Elisabethin viulukilpailun 2019 voittajien konsertti Ku­nin­ga­tar E­li­sa­bet­hin viu­lu­kil­pai­lun 2019 pää­tös­kon­sert­ti on ää­ni­tet­ty Bel­gias­sa B­rys­se­lis­sä 6.6.2019. Pää­tös­kon­ser­tis­sa e­siin­ty­vät kil­pai­lun voit­ta­ja S­tel­la C­hen, toi­sek­si tul­lut Ti­mot­hy C­hooi se­kä kol­man­te­na pal­kit­tu S­tep­hen Kim. Kon­ser­tin toi­mit­taa Noo­ra Hirn. Liègen ku­nin­kaal­li­nen fil­har­mo­ni­nen or­kes­te­ri, joht. Jazzk­lu­bi (x3) Klubi-isäntänä Jan-Erik Holmberg Mikko Innanen 10+ Pori Jazzissa Tunti vapaalla - DJ Bunuel
20.00 Kei­nu­va ta­lo Vanha kunnon Englanti vie folkia eteenpäin Lä­pi­leik­kaus b­rit­ti­fol­kin tär­keim­mis­tä uu­sis­ta le­vy­tyk­sis­tä e­sit­te­lee taia­no­mai­sia lau­la­jia ja mai­nioi­ta pe­li­man­ne­ja.
20.30 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit Musiikkia pimenevään iltaan Ma­rais: Sar­ja vio­la da gam­bal­le ja con­ti­nuol­le a-mol­li (John Dor­nen­burg, vio­la da gam­ba, ja By­ron Sc­henk­man, cem­ba­lo). Bach: B­ran­den­bur­gi­lai­nen kon­sert­to n­ro 1 (Bos­ton Ba­ro­que/Mar­tin Pearl­man).
21 21.00 Sy­dän­juu­ril­la Sy­dän­juu­ril­la ver­soo Suo­men ja lä­hia­luei­den pe­rin­ne­mu­sii­kin muh­keas­ta mul­las­ta. Vah­vois­ta juu­ris­ta kas­va­vat ny­ky­kan­san­mu­sii­kin ja maail­man­mu­sii­kin mo­ni­puo­li­set ok­sat. Ai­kam­me suo­ma­lais­ta mu­siik­kia 21.00 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit Belgialaisia säveliä F­ranck: Noc­tur­ne (P­hi­lip­pe Ja­rouss­ky, kont­ra­te­no­ri, ja Jérôme Duc­ros, pia­no). Du­fay: Le Ser­vi­teur (En­semb­le Leo­nes/Marc Le­won).
21.20 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit Musiikkia konsertin jälkeen 21.20 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit Musiikkia konsertin jälkeen
21.40 O­la­vi Paa­vo­lais­ta et­si­mäs­sä Koneromantikko Pariisin metrossa
22.00 Y­le Uu­ti­set
Kuu­si ku­vaa Kuusi kuvaa kirjailija Virpi Hämeen-Anttilan elämästä Kal­le Haa­ta­nen USA:n äärioikeisto ja fasismi Do­nald T­rump on muut­ta­nut ra­di­kaa­lis­ti U­SA:n po­li­tii­kan kiel­tä ja toi­min­ta­ta­po­ja. Ta­ri­na­tar­ha A­va­ruus­ro­mua Mitä on pluviofilia? Tie­dät­kö mil­lai­nen ih­mi­nen on p­lu­vio­fii­li? Mi­nä en tien­nyt. En, en­nen kuin kat­soin ne­tis­tä.
22.50 Lap­suu­den lau­lut 22.50 Kuun­te­li­jak­lu­bi Ää­ni­ta­ri­na
23.00 Har­tau­det
23.10 Y­le K­las­si­nen Yöklassinen
0
3