Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 14.1. ti 15.1. ke 16.1. to 17.1. pe 18.1. la 19.1. su 20.1.
6

06.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

Y­le Uu­ti­set

23.10 Yök­las­si­nen

06.05 Har­tai­ta sä­ve­liä

06.15 Har­tau­det

06.25 Aa­mu­soit­to

E. J.

06.59 Hy­vää huo­men­ta

07.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

07.02 Har­tai­ta sä­ve­liä

Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu

Näistä levyistä en luovu: Musiikkivieraana oopperalaulaja Johanna Rusanen-Kartano

07.10 Har­tai­ta sä­ve­liä

07.15 Har­tau­det

07.29 Hy­vää huo­men­ta

07.25 Aa­mu­soit­to

07.30 Yk­kö­saa­mu

07.59 Hy­vää huo­men­ta

08.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

Y­le Uu­ti­set ja sää

08.05 Kuu­si ku­vaa

Nar­rin aa­mu­lau­lu

08.10 Yk­kö­saa­mu

08.50 Lap­suu­den lau­lut

9

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.05 Muis­to­jen bu­le­var­di

Rascel: Romantica (Dalida).

Mu­siik­kia van­has­ta Eu­roo­pas­ta

09.55 Hel­sin­gin Ku­lo­saa­ren kir­kon kel­lot kut­su­vat

10.00 Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja

Sa­ri Val­to

B­rys­se­lin ko­ne

Toimittajana Maija Elonheimo.

Mi­kä mak­saa?

Kal­le Haa­ta­nen

Kalle Haatanen: Kaupunkien rooli modernisaatiossa

Sar­ja

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ra­dios­sa (x2)

Jumalanpalvelus Kulosaaren kirkosta Helsingistä Ekumeeninen jumalanpalvelus Rovaniemen kirkosta

10.15 Luo­mis­ker­to­mus

10.35 A­ris­to­te­leen kan­ta­pää

11.00 Vä­li­le­vy­jä

Toimittajana Kare Eskola.

U­te­lias ää­ni­mat­kai­li­ja

Eva Tigerstedt avaa polkuja musiikkiin.

Ris­ton Va­lin­ta

Val­kois­ta va­loa

Nar­rin aa­mu­lau­lu

U­te­lias ää­ni­mat­kai­li­ja

Eva Tigerstedt avaa polkuja musiikkiin.

11.40 Va­lo­mu­siik­kia

11.57 Päi­vän mie­te­lau­se

12

12.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

Y­le Uu­ti­set ja sää

12.05 Ra­dio 1 vas­taa

Ho­ri­sont­ti

12.10 His­to­ria­sar­jo­ja

Tie­deyk­kö­nen

Ruo­ka­pu­het­ta

Toimittajana Hanna Jensen.

Ha­vain­to­ja ih­mi­ses­tä

Havaintoja ihmisestä: "En tykkää itsestäni ilman suorittamista"

Tie­deyk­kö­nen

Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

12.35 Mo­niää­ni­nen Eu­roop­pa

12.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras

12.50 Kuun­te­li­jak­lu­bi

13.00 K­las­sis­ta kah­teen

C. Schubert (sov. Purcell: Soitinmusiikkia puolioopp.

14.00 Jazz­le­gen­dat Suo­mes­sa - ar­kis­tot au­kea­vat

Duke Ellington Orchestra Kulttuuritalolla 5.2.1963 osa 2

Uu­det le­vyt

Eu­roo­pan kon­sert­ti­la­voil­la

Rii­kan täh­ti­tar­ha

Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu

Näistä levyistä en luovu: Musiikkivieraana oopperalaulaja Johanna Rusanen-Kartano

Vä­li­le­vy­jä

Toimittajana Kare Eskola.

Ris­ton Va­lin­ta

15

15.02 Kult­tuu­riyk­kö­nen

15.00 Ko­mi­sa­rio Kos­ki­nen ja hii­ri­leik­ki

Tai­ka­vuo­ri

Tauti

15.20 Et­no­het­ki

15.30 Se­mant­tis­ta hä­lyä - tois­tem­me ym­mär­tä­mi­sen his­to­riaa

15.50 Y­le Uu­di­zet kar­ja­lak­se

15.55 Y­le News

Y­le News

Y­le News

Y­le News

Y­le News

Y­le News

Y­le News

16.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

16.10 Fau­nin il­ta­päi­vä

Morse (sov. Kuuntelijoiden toivemusiikkia.

Fau­nin il­ta­päi­vä

16.30 Py­hiä juu­ta­lai­sia kir­joi­tuk­sia

Mishna - Isien lukukappaleita ja muita kirjoituksia: Muista mistä olet tullut

17.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

17.10 Eu­roo­pan va­lot

Se­mant­tis­ta hä­lyä - tois­tem­me ym­mär­tä­mi­sen his­to­riaa

A­ris­to­te­leen kan­ta­pää

Tors­tain kult­tuu­ri­sar­ja

Har­ri Tuo­mi­sen maail­man­mu­siik­kioh­jel­ma

Paikallista musiikkia sieltä jostakin.

Ra­dio 1 vas­taa

Val­kois­ta va­loa

17.15 His­to­ria­sar­jo­ja

17.30 Ko­mi­sa­rio Kos­ki­nen ja hii­ri­leik­ki

17.30 Ka­ra­vaa­ni

Toimittajana Topias Tiheäsalo.

17.35 Luo­mis­ker­to­mus

17.50 Et­no­het­ki

17.50 Mu­siik­kia par­ras­va­lois­ta

17.55 Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

18

18.00 Ro­ma­no mi­rits

18.01 Har­tau­det

18.00 Ra­dio Va­riaa­tio

18.10 Ää­ni­ta­ri­na

18.10 Lauan­tain toi­vo­tut le­vyt

18.15 Nun­tii La­ti­ni

18.20 Ka­don­nut­ta ai­kaa et­si­mäs­sä 6

18.30 Har­tai­ta sä­ve­liä

18.50 Har­tau­det

18.50 Et­no­het­ki

19.02 Tai­ka­vuo­ri

Kuume

Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri kon­sert­ti­la­val­la

Joht. Han­nu Lin­tu, sol.

Kon­sert­te­ja

Radion sinfoniaorkesterin konsertti Gus­tav Mah­ler: Sin­fo­nia n­ro 2 c-mol­li "Y­lös­nou­se­mus".

Ra­dio Va­riaa­tio

Radio Variaatio. Kiviä taivaalta

Kon­sert­te­ja

Euroradion konsertti-ilta

Sä­vel on va­paa

Sävel on vapaa / 09 - 144 800 Kon­sert­ti­mu­sii­kin pu­he­lin­toi­ve­kon­sert­ti.

Jazzk­lu­bi (x3)

Klubi-isäntänä Eero Koski. Jazzklubin illan keikka Jazzklubin kolmas setti

19.55 Mu­siik­kia

20.00 Kei­nu­va ta­lo

Keinuva talo: Etelätuuli puhaltaa lempeät melodiat

20.35 Tai­teen syn­ty­mä­päi­vä - Art's Birth­day

20.40 Myö­häi­sil­lan ka­ma­ri­mu­sii­kis­sa kuul­tua

Pjotr T? ai­kovs­ki: Pia­not­rio a-mol­li "Suu­ren tai­tei­li­jan muis­tol­le" (Os­si Tan­ner, pia­no, Pet­ri Aar­nio, viu­lu, ja Li Wei Qin, sel­lo).
21

21.00 Sy­dän­juu­ril­la

Ää­ni­ver­su­mi

21.20 Mu­siik­kia kon­ser­tin jäl­keen

21.40 Tors­tain kult­tuu­ri­sar­ja

22.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

22.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

22.05 Ho­ri­sont­ti

Sa­ri Val­to

Kuu­si ku­vaa

Kuusi kuvaa kuvataiteilija Kirsimaria E.Törösen elämästä

22.05 Kal­le Haa­ta­nen

Kalle Haatanen: Kaupunkien rooli modernisaatiossa

Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja

A­va­ruus­ro­mua

Toimittajana Jukka Mikkola.

22.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras

22.50 Kuun­te­li­jak­lu­bi

23.00 Har­tau­det

23.10 Yök­las­si­nen

0
3