Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.6. ti 26.6. ke 27.6. to 28.6. pe 29.6. la 30.6. su 1.7.
6

06.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le K­las­si­nen

06.05 Har­tai­ta sä­ve­liä

06.15 Har­tau­det

06.25 Aa­mu­soit­to

06.55 Yk­si on hy­vää seu­raa

07.00 Y­le Uu­ti­set

Har­tai­ta sä­ve­liä

Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu

07.10 Har­tai­ta sä­ve­liä

07.15 Har­tau­det

07.25 Yk­si on hy­vää seu­raa

Aa­mu­soit­to

07.30 Yk­kö­saa­mu

07.55 Yk­si on hy­vää seu­raa

08.00 Y­le Uu­ti­set

08.05 Yk­kö­saa­mu

Kuu­si ku­vaa

Kuu­si ku­vaa -sar­jas­sa kur­kis­te­taan tun­net­tu­jen hen­ki­löi­den ko­tial­bu­mei­hin.

Nar­rin aa­mu­lau­lu

Narrin aamulaulu - Winnaretta Singerin ihmeellinen elämä

08.50 Lap­suu­den lau­lut

9

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.05 Muis­to­jen bu­le­var­di

Tahdon saaren Hiekkarannalla Aallokko kutsuu Ukulele-Mary Kaukainen ystävä. Viihdemusiikin unohtumattomat klassikot Viihdemusiikin unohtumattomat klassikot

Mu­siik­kia van­has­ta Eu­roo­pas­ta

Bach, Telemann & Solnitz J.S. Bach: Sar­ja n:o 1 C-duu­ri (Bos­ton Ba­ro­que/Mar­tin Pearl­man).

09.55 Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ra­dios­sa (x3)

Puumalan kirkon kellot kutsuvat Jumalanpalvelus Puumalan kirkosta Päiväseurat Muhoksen suviseuroista

10.00 Te­le­vi­sion tii­lis­ki­vet

Perienglantilainen skandaali.

Sa­ri Val­to

B­rys­se­lin ko­ne

Mihin ovat perustuneet Venäjän ja EU:n suhteiden ongelmat, professori Hiski Haukkala

Mi­kä mak­saa?

Kir­ja­ker­ho

Te­le­vi­sion tii­lis­ki­vet

Perienglantilainen skandaali. Vie­raa­na A­nu Koi­vu­nen.

10.40 Mu­siik­kia par­ras­va­lois­ta

10.40 Yk­kös­mu­siik­kia

Jae­tut maail­mat

11.00 Mais­te­ri Lindg­re­nin mu­siik­kie­si­tel­mä

Mu­siik­kia ja mie­len­ti­lo­ja

Huilumusiikkia ja muistoja Italiasta

Koh­taus­paik­ka

Kei­sa­rin ja ta­sa­val­lan pal­ve­luk­ses­sa

Sodan ja rauhan musiikkia

Nar­rin aa­mu­lau­lu

Narrin aamulaulu - Winnaretta Singerin ihmeellinen elämä

Mu­siik­kia ja mie­len­ti­lo­ja

Huilumusiikkia ja muistoja Italiasta

11.40 Ei­no­ju­ha­ni Rau­ta­vaa­ran So­ti­las­mes­su

11.55 Päi­vän mie­te­lau­se

12

12.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

12.05 Ra­dio 1 vas­taa

Ho­ri­sont­ti

Oh­jel­ma us­kon­nois­ta ja e­lä­män­kat­so­muk­sis­ta.

12.10 Kes­ke­ne­räi­syy­den his­to­ria

Tapakoulu

Tie­deyk­kö­nen

Rakkaus syntyy kemiallisen prosessin tuloksena - intohimon lisäksi se mahdollistaa huolenpidon

Nai­nen, jo­ka tu­li Suo­meen

“Suomessa olet yksin lasten kanssa, mutta somalikulttuurissa sukulaiset auttavat.”

Ki­veen ha­ka­tut

Tie­deyk­kö­nen

Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

12.35 Ar­kis­to

12.35 Mo­niää­ni­nen Eu­roop­pa

Kuun­te­li­jak­lu­bi

13.00 K­las­sis­ta kah­teen

Summer Carissimin Filosofit -kantaatti Kuu nousee Riikinkukkomuunnelmat Kesämusiikkia Vakavia ja iloisia päähänpistoja Time Pieces

14.00 Jazz­le­gen­dat Suo­mes­sa - ar­kis­tot au­kea­vat

Dizzy Gillespie Big Band Helsinki Jazz Festivalilla 1968

Lon­toon sin­fo­niaor­kes­te­ri

Ravel: La Valse (joht.

R­SO kon­sert­ti­la­val­la

Kamarimusiikkia RSO:n muusikoiden esittämänä

Rii­kan täh­ti­tar­ha

Juho Punkerin tie tenoriksi

Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu

Musiikkivieraan valinnat

15

15.00 Kult­tuu­riyk­kö­nen

Maanantaivieraana Timo Airaksinen

Y­le Uu­ti­set

Kult­tuu­riyk­kö­nen

Paul Temp­le ja ta­paus Con­rad

Ra­dio­teat­te­ri e­sit­tää: Wun­der­bar!

Wunderbar!

15.20 Et­no­het­ki

15.30 Ki­ris­tys, lah­jon­ta ja uh­kai­lu - huo­non van­hem­muu­den kult­tuu­ri­his­to­riaa

15.50 Vii­kon luon­toää­ni

Y­le News

16.00 Y­le Uu­ti­set

16.10 Fau­nin il­ta­päi­vä

Tulin onneni yrttitarhaan Stars Kesän kukoistivat valkoliljat Kesäsinfonia Kuuntelijoiden toivemusiikkia I get a kick out of you

Fau­nin il­ta­päi­vä

16.30 Py­hiä juu­ta­lai­sia kir­joi­tuk­sia

Talmud: avioliitto ja perhe: Lapset ja vanhemmat 1

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.10 Eu­roo­pan va­lot

Eu­roop­pa­lai­nen mu­siik­ki tar­koit­taa yh­del­le c­han­so­nia Rans­kas­ta, toi­sel­le fa­doa Por­tu­ga­lis­ta ja kol­man­nel­le vaik­ka­pa fol­kia Ir­lan­nis­ta.

Ki­ris­tys, lah­jon­ta ja uh­kai­lu - huo­non van­hem­muu­den kult­tuu­ri­his­to­riaa

A­ris­to­te­leen kan­ta­pää

Tam­mi­nie­men sau­nas­sa

Har­ri Tuo­mi­sen maail­man­mu­siik­kioh­jel­ma

Paikallista musiikkia sieltä jostakin.

Kei­sa­rin ja ta­sa­val­lan pal­ve­luk­ses­sa

Sodan ja rauhan musiikkia D­raa­man ää­ri­päät o­vat so­ta ja rau­ha.

17.15 Kes­ke­ne­räi­syy­den his­to­ria

Tapakoulu Kaik­ki al­kaa mie­les­tä. Jos mie­li ei o­le jär­jes­tyk­ses­sä, ei o­le maail­ma­kaan.

17.30 Paul Temp­le ja ta­paus Con­rad

Ta­paus Fe­lix Kers­ten

Kei­das

Toimittajana Tuuli Saksala.

17.50 Et­no­het­ki

Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

17.50 Mu­siik­kia par­ras­va­lois­ta

18

18.00 Ro­ma­no mi­rits

18.00 Har­tau­det

Ra­dio Va­riaa­tio

18.10 Ää­ni­ta­ri­na

Lauan­tain toi­vo­tut le­vyt

Kuun­te­li­joi­den suo­sik­ki­le­vyt o­vat soi­neet ra­dios­sa syk­sys­tä 1935 läh­tien.

18.15 Vii­kon luon­toää­ni

18.15 Vii­kon luon­toää­ni

18.20 Ka­don­nut­ta ai­kaa et­si­mäs­sä 7

18.30 Har­tai­ta sä­ve­liä

18.30 Et­no­het­ki

Madalitso band ja Youssou N'Dour Ma­lig­wa-Ka­le­ke­ni: Wa­sa­la­la.

18.50 Har­tau­det

19.00 Ki­rot­tu Pa­lo­saa­ri

Syyllinen Ne­lio­sai­nen jän­ni­tys­kuun­nel­ma. Kä­si­kir­joi­tus: Jark­ko Si­pi­lä.

Kon­sert­te­ja

Radion sinfoniaorkesteri konserttilavalla Joht. Nic­ho­las Col­lon, sol. Fa­zil Say, pia­no. - Ju­lian An­der­son: Fan­ta­sias. Mau­ri­ce Ra­vel: Pia­no­kon­sert­to G-duu­ri. Hec­tor Ber­lioz: Fan­tas­ti­nen sin­fo­nia. (Ää­ni­tet­ty Mu­siik­ki­ta­los­sa 17.5.)

Kon­sert­te­ja

Kvartettoja! Purcell, Haydn, Kurtág, Beethoven. Ca­sals-k­var­tet­ti: Ve­ra Mar­tínez-Meh­ner ja A­bel To­más, viu­lu, Jo­nat­han B­rown, alt­to­viu­lu, ja Ar­nau To­más, sel­lo. - Hen­ry Pur­cell: Nel­jä fan­ta­siaa. Jo­seph Haydn: Jou­sik­var­tet­to n­ro 32 C-duu­ri op.

Kon­sert­te­ja

Suvisoitto 2019: Avajaiskonsertti Ka­ma­rior­kes­te­ri A­van­ti!, joht. Bal­dur B­rön­ni­man, so­lis­ti­na Wu Wei, s­heng. Suo­ran lä­he­tyk­sen Por­voon Tai­de­teh­taan A­van­ti-sa­lis­ta toi­mit­taa Ai­no­mai­ja Pen­na­nen.

Kon­sert­te­ja

Helsingin kamarikuoron konsertti Tampereen Sävelessä Tam­pe­reen Sä­vel -fes­ti­vaa­lin kon­sert­ti­tar­jon­nas­sa o­li tä­nä ke­sä­nä sar­ja ni­mel­tä Nor­dic C­hoir Ex­pe­di­tion, jos­sa kuul­tiin kan­sain­vä­li­sen ta­son am­mat­ti­kuo­ro­ja poh­jois­mais­ta.

Kon­sert­te­ja

Biberin mysteerisonaatteja Lu­ce­ram En­semb­le ja He­le­ne Sch­mitt, ba­rok­ki­viu­lu. - Hein­rich Ig­natz F­ranz von Bi­be­rin "mys­tee­ri­so­naat­te­ja" se­kä Jo­hann Ja­cob F­ro­ber­ge­rin ja Jo­hann Hie­ro­ny­mus Kaps­be­re­rin soi­tin­mu­siik­kia. - Rou­ge­mon­tin kir­kos­sa S­veit­sis­sä 20.5.2018 ää­ni­te­tyn kon­ser­tin toi­mit­taa To­pias Ti­heä­sa­lo.

Jazzk­lu­bi (x3)

Klubi-isäntänä Harri Tuominen UMO feat. Guillermo Klein (ARG) Tunti vapaalla - DJ Bunuel

20.00 Et­no­kon­sert­te­ja

Etnoillan konsertti

20.15 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit

Juhlallinen messu Beet­ho­ven: Mis­sa so­lem­nis (Syl­via Mc­Nair, sop­raa­no, Ja­ni­ce Tay­lor, mez­zo­sop­raa­no, John A­ler, te­no­ri, Tom K­rau­se, ba­ri­to­ni, At­lan­tan sin­fo­nia­kuo­ro ja At­lan­tan SO/Ro­bert S­haw).

20.35 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit

Musiikkia kesäiltaan Mon­te­ver­di: Ze­fi­ro tor­na e di soa­vi ac­cen­ti; Ar­do e s­cop­rir, a­hi las­so, io non ar­dis­co; Pop­pean ja Ne­ron duet­to oopp.

20.35 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit

Iltamusiikkia Sc­hu­bert: Pia­no­so­naat­ti n­ro 21 B-duu­ri (Ru­dolf Ser­kin). Men­dels­sohn: Jou­sik­var­tet­to n­ro 4 e-mol­li (E­mer­son-k­var­tet­ti). Mertz: Lem­men­lau­lu ki­ta­ral­le (Ric­hard Sa­vi­no). Tár­re­ga: P­re­lu­di n­ro 37 ki­ta­ral­le "Va­li­tus­lau­lu" (Mat­tias Ja­cobs­son).
21

21.00 A­jas­sa soi

Aikamme suomalaista musiikkia

21.00 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit

Musiikkia konsertin jälkeen

21.40 Tam­mi­nie­men sau­nas­sa

Saatanan tunarit

Y­le Uu­ti­set

22.05 Ho­ri­sont­ti

Oh­jel­ma us­kon­nois­ta ja e­lä­män­kat­so­muk­sis­ta.

Kuu­si ku­vaa

Kuusi kuvaa Outi Airolan elämästä

Ol­ga - pa­ko­lai­nen 1918.

Kir­ja­ker­ho

Ta­ri­na­tar­ha

A­va­ruus­ro­mua

Mistä se tuli? Mis­tä tu­li a­ja­tus? Tä­tä poh­tii his­to­rian­tut­ki­ja, p­ro­fes­so­ri Yu­val Noah Ha­ra­ri.

22.45 Kuun­te­li­jak­lu­bi

22.45 Yk­kös­mu­siik­kia

22.55 Ää­ni­ta­ri­na

23.00 Har­tau­det

23.10 Y­le K­las­si­nen

Yöklassinen
0
3