Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 30.4. ti 1.5. ke 2.5. to 3.5. pe 4.5. la 5.5. su 6.5.
6

06.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le K­las­si­nen

Y­le Uu­ti­set

Y­le K­las­si­nen

06.05 Har­tai­ta sä­ve­liä

06.05 Har­tai­ta sä­ve­liä

06.15 Har­tau­det

06.15 Har­tau­det

06.25 Aa­mu­soit­to

06.25 Aa­mu­soit­to

06.55 Yk­si on hy­vää seu­raa

06.55 Yk­si on hy­vää seu­raa

07.00 Y­le Uu­ti­set

Har­tai­ta sä­ve­liä

Y­le Uu­ti­set

Har­tai­ta sä­ve­liä

Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu

07.10 Har­tai­ta sä­ve­liä

07.10 Har­tai­ta sä­ve­liä

07.15 Har­tau­det

07.25 Yk­si on hy­vää seu­raa

Aa­mu­soit­to

Yk­si on hy­vää seu­raa

Aa­mu­soit­to

07.30 Yk­kö­saa­mu

07.30 Yk­kö­saa­mu

07.55 Yk­si on hy­vää seu­raa

07.55 Yk­si on hy­vää seu­raa

08.00 Y­le Uu­ti­set

08.05 Yk­kö­saa­mu

Ta­ri­na­tar­ha

Tarinatarha: Ruma ankanpoikanen

Yk­kö­saa­mu

Kuu­si ku­vaa

Kuu­si ku­vaa -sar­jas­sa kur­kis­te­taan tun­net­tu­jen hen­ki­löi­den ko­tial­bu­mei­hin.

Nar­rin aa­mu­lau­lu

Narrin aamulaulu - Cosima Wagnerin perilliset

08.50 Lap­suu­den lau­lut

9

09.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

09.05 Muis­to­jen bu­le­var­di

Viihdemusiikin unohtumattomat klassikot Pilvi taivaan peittää Vappulaulu Vappuinen Muistojen bulevardi Kaunis rakkaus Yö kerran unhoa annoit Päiväunelmia

Mu­siik­kia van­has­ta Eu­roo­pas­ta

10.00 Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja

Sa­ri Val­to

Suo­ma­lai­se­na Ruot­sis­sa

Toimittajana Soili Huokuna.

Mi­kä mak­saa?

Kal­le Haa­ta­nen

Jae­tut maail­mat

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ra­dios­sa (x2)

Jumalanpalvelus Kajaanin kirkosta Jumalanpalvelus Piikkiön adventtiseurakunnasta

10.15 Luo­mis­ker­to­mus

10.35 A­ris­to­te­leen kan­ta­pää

11.00 Vä­li­le­vy­jä

Toimittajana Kare Eskola.

K­las­sik­ko­pa­ra­tii­si

Eva Tigerstedt avaa polkuja musiikkiin.

Ris­ton Va­lin­ta

Maail­ma kuin sin­fo­nia: Mie­li

Nar­rin aa­mu­lau­lu

Narrin aamulaulu - Cosima Wagnerin perilliset

11.40 Mu­siik­kia

11.55 Päi­vän mie­te­lau­se

11.55 Päi­vän mie­te­lau­se

12

12.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

12.05 Ruo­ka­pu­het­ta

Toimittajana Hanna Jensen.

12.05 Ra­dio 1 vas­taa

Ho­ri­sont­ti

Oh­jel­ma us­kon­nois­ta ja e­lä­män­kat­so­muk­sis­ta.

12.10 Sil­vo So­kan us­ko­ma­ton ra­ket­ti­len­to

Silvo Sokka ja Silverstar

Tie­deyk­kö­nen

12.10 Ha­vain­to­ja ih­mi­ses­tä

Tie­deyk­kö­nen

Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

12.35 Mu­siik­kia par­ras­va­lois­ta

12.35 Mo­niää­ni­nen Eu­roop­pa

13.00 K­las­sis­ta kah­teen

Harpunsoittajan lauluja Tunti klassista musiikkia Musiikillinen pila Suomalainen rapsodia n:o 2 Jorma Hynninen kreivi Almavivana Tanssiinkutsu Toukokuun yö

14.00 Jazz­le­gen­dat Suo­mes­sa - ar­kis­tot au­kea­vat

Miles Davis Quintet Kulttuuritalolla 1.11.1967

Uu­det le­vyt

Maail­man pa­ras ja ai­noa suo­men­kie­li­nen le­vyk­ri­tiik­kioh­jel­ma.

Kon­sert­te­ja

Helsingin kaupunginorkesterin vappumatinea

Rii­kan täh­ti­tar­ha

Riikan tähtitarha: Vieraana baritoni Waltteri Torikka

Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu

Musiikkivieraan valinnat

15

15.00 Kult­tuu­riyk­kö­nen

Ren­toa pu­het­ta, kiin­nos­ta­vim­mat vie­raat ja kult­tuu­rin a­jan­koh­tai­sai­heet de­ba­toi­ta­vi­na.

15.00 Kult­tuu­riyk­kö­nen

Hanna-Riikka Kuisman Kerrostalo on moniääninen lähiöromaani

Viih­de­kuun­nel­ma

Tais­te­lu­ni

Kolmas kirja

15.15 Ar­kis­to

Tuntematon Kuolan niemimaa - retki halki Lapin luonnonpuiston

15.15 Et­no­het­ki

15.30 Si­vu­hen­ki­löt, si­de­kic­kit ja muut suo­ma­lai­suu­den sa­lai­set san­ka­rit

15.50 Y­le Uu­di­zet kar­ja­lak­se

15.55 Y­le News

16.00 Y­le Uu­ti­set

16.10 Fau­nin il­ta­päi­vä

Tanssikohtaus Bernsteinin musikaalista On the Town Turkkulaine varssi Kuuntelijoiden toivemusiikkia

Fau­nin il­ta­päi­vä

16.30 Py­hiä juu­ta­lai­sia kir­joi­tuk­sia

Talmud: Juutalaisen historian avainhetkiä: Temppelin tuhoutuminen 2

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.10 Eu­roo­pan va­lot

Eu­roop­pa­lai­nen mu­siik­ki tar­koit­taa yh­del­le c­han­so­nia Rans­kas­ta, toi­sel­le fa­doa Por­tu­ga­lis­ta ja kol­man­nel­le vaik­ka­pa fol­kia Ir­lan­nis­ta.

Si­vu­hen­ki­löt, si­de­kic­kit ja muut suo­ma­lai­suu­den sa­lai­set san­ka­rit

A­ris­to­te­leen kan­ta­pää

P­las­tiik­kia, p­las­tiik­kia! Kult­tuu­rin muo­vi­his­to­riaa

Har­ri Tuo­mi­sen maail­man­mu­siik­kioh­jel­ma

Paikallista musiikkia sieltä jostakin.

Maail­ma kuin sin­fo­nia: Mie­li

Lot­ta E­ma­nuels­so­nin oh­jel­ma­sar­ja Gus­tav Mah­le­ris­ta ja hä­nen a­jas­taan

17.15 Sil­vo So­kan us­ko­ma­ton ra­ket­ti­len­to

Silvo Sokka ja Silverstar O­sa 1/3. 17-vuo­tias Sil­vo Sok­ka löy­tyy lo­ka­kuus­sa 1948 Suo­nen­joen maa­mies­kou­lun pi­hal­ta ta­jut­to­ma­na ja mär­kä­nä.

17.30 Paul Temp­le ja ta­paus Con­rad

Luo­mis­ker­to­mus

Kei­das

Toimittajana Tuuli Saksala.

17.50 Et­no­het­ki

17.50 Mu­siik­kia par­ras­va­lois­ta

18

18.00 Har­tau­det

Ra­dio Va­riaa­tio

Aurinko, linnut ja meri – kulttuuritoimittajan satama

18.10 Ää­ni­ta­ri­na

18.15 Vii­kon luon­toää­ni

18.15 Nun­tii La­ti­ni

18.20 Ka­don­nut­ta ai­kaa et­si­mäs­sä 7

18.30 Har­tai­ta sä­ve­liä

18.45 Har­tau­det

18.45 Et­no­het­ki

Vilda ja Kotkaveli

19.00 Tais­te­lu­ni

Toinen kirja Karl O­ve K­naus­går­din Tais­te­lu­ni-kir­ja­sar­jaan poh­jau­tu­va kuun­nel­ma­sar­jan Toi­nen o­sa ker­too kir­jai­li­jan jä­ri­syt­tä­väs­tä ra­kas­tu­mi­ses­ta ru­noi­li­ja Lin­da Bost­rö­miin ja sii­tä pian seu­raa­vas­ta i­säk­si tu­le­mi­ses­ta.

R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa

Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri kon­sert­ti­la­val­la

Ra­dio 1:n e­ri­kois­lä­he­tyk­set

Työväenlaulukonsertti

Kon­sert­te­ja

Nicholas Collon johtaa Ranskan kansallisorkesteria RSO:n konsertissa Brucknerin 2. sinfonia ja Zimmermannin kahden pianon konsertto

Lu­ku­pii­ri

Margaret Mitchellin Tuulen viemää Kuu­li­joi­den kans­sa Tuu­len vie­mää -ro­maa­nis­ta kes­kus­te­le­vat teat­te­rin­te­ki­jä ja kir­jai­li­ja Ju­ha Hur­me se­kä kir­jai­li­ja Si­ri Ko­lu. Lä­he­tyk­sen toi­mit­taa Kai­sa Pu­lak­ka. Verk­ko­kes­kus­te­lua ve­tää toi­mit­ta­ja Ja­ni Tans­ka­nen. Ku­va: Tii­na Läh­teen­mä­ki

Jazzk­lu­bi (x3)

Klubi-isäntänä Harri Tuominen Timo Lassy Band Viapori Jazzissa Kadi Vija Key Projectin studiosessiot

20.00 Et­no­kon­sert­te­ja

Antti Paalanen ja Tallari, Jimmy Träskelin ja The Mystic Revelation of Teppo Repo Et­noil­lan kon­sert­ti vie mei­dät kes­kel­le Kaus­ti­sen hei­nä­kuis­ta ke­sä­päi­vää.

20.00 Kon­sert­te­ja

euroradion konsertti-ilta
21

21.00 Sy­dän­juu­ril­la

Sy­dän­juu­ril­la ver­soo Suo­men ja lä­hia­luei­den pe­rin­ne­mu­sii­kin muh­keas­ta mul­las­ta. Vah­vois­ta juu­ris­ta kas­va­vat ny­ky­kan­san­mu­sii­kin ja maail­man­mu­sii­kin mo­ni­puo­li­set ok­sat.

Ää­ni­ver­su­mi

Ää­ni­ver­su­mi: Sa­na­ton­na suu - Suo­men si­säl­lis­so­dan lau­lut o­sat 1

21.00 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit

Musiikkia konsertin jälkeen

Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit

Myöhäisillan kamarimusiikissa kuultua

Yk­kös­mu­siik­kia

Musiikkia

21.40 P­las­tiik­kia, p­las­tiik­kia! Kult­tuu­rin muo­vi­his­to­riaa

Sarvis-lautanen on sukupolvikokemus

22.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

Kuu­si ku­vaa

Kuusi kuvaa kirjailija ja kustantaja Kaari Utrion elämästä

Sat­tu­ma­len­tä­jä

Sa­mi Ko­jo­nen on 25-vuo­ti­sen näyt­te­li­jäu­ran teh­nyt teat­te­riam­mat­ti­lai­nen, ja Ja­ri Ve­ro­maa on y­li 30-vuo­ti­sen len­tou­ran näh­nyt len­to­kap­tee­ni.

A­va­ruus­ro­mua

Sumutorvia, aaltoja ja kuviteltuja maisemia

22.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras

22.50 Kuun­te­li­jak­lu­bi

23.00 Har­tau­det

23.10 Y­le K­las­si­nen

Yöklassinen
0
3