Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.3. ti 26.3. ke 27.3. to 28.3. pe 29.3. la 30.3. su 31.3.
6

06.00 Y­le Uu­ti­set

Yök­las­si­nen.

06.05 Har­tai­ta sä­ve­liä

06.15 Har­tau­det

06.25 Aa­mu­soit­to

06.55 Yk­si on hy­vää seu­raa

Päi­vän mie­te­lau­se

Yk­si on hy­vää seu­raa

07.00 Y­le Uu­ti­set

Har­tai­ta sä­ve­liä

Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu

07.10 Har­tai­ta sä­ve­liä

07.15 Har­tau­det

07.25 Yk­si on hy­vää seu­raa

Aa­mu­soit­to

07.30 Yk­kö­saa­mu

07.55 Yk­si on hy­vää seu­raa

08.00 Y­le Uu­ti­set

08.05 Yk­kö­saa­mu

Kuu­si ku­vaa

Kuu­si ku­vaa -sar­jas­sa kur­kis­te­taan tun­net­tu­jen hen­ki­löi­den ko­tial­bu­mei­hin.

Nar­rin aa­mu­lau­lu

Ou­ti Paa­na­nen tut­kai­lee tai­tei­li­jae­lä­mää ja pen­koo le­vy­hyl­ly­jä.

08.50 Lap­suu­den lau­lut

9

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.05 Muis­to­jen bu­le­var­di

Oishan voinut käydä hullummin Pieni palanen kultaa Viihdemusiikin unohtumattomat klassikot Desperado Viihdemusiikin unohtumattomat klassikot Perhonen

Mu­siik­kia van­has­ta Eu­roo­pas­ta

09.55 Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ra­dios­sa (x3)

10.00 Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja

Brexit tuottaa draamaa ja farssia

Sa­ri Val­to

B­rys­se­lin ko­ne

Toimittajana Maija Elonheimo.

Mi­kä mak­saa?

Kal­le Haa­ta­nen

Jae­tut maail­mat

10.15 Luo­mis­ker­to­mus

10.35 A­ris­to­te­leen kan­ta­pää

11.00 Vä­li­le­vy­jä

Toimittajana Kare Eskola.

K­las­sik­ko­pa­ra­tii­si

Eva Tigerstedt avaa polkuja musiikkiin.

Ris­ton Va­lin­ta

Il­miöi­tä kuo­ro­maail­mas­ta: Kil­pai­lut

Nar­rin aa­mu­lau­lu

11.40 Rau­ta­vaa­ran Mag­ni­fi­cat

11.55 Päi­vän mie­te­lau­se

12

12.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

12.05 Ra­dio 1 vas­taa

Ho­ri­sont­ti

12.10 Suo­men näl­kä­vuo­det

3. Nälänhädän jälkisanat

Tie­deyk­kö­nen

Ruo­ka­pu­het­ta

Toimittajana Hanna Jensen.

Ha­vain­to­ja ih­mi­ses­tä

Tie­deyk­kö­nen

Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

12.35 Mu­siik­kia par­ras­va­lois­ta

12.35 Mo­niää­ni­nen Eu­roop­pa

Kuun­te­li­jak­lu­bi

13.00 K­las­sis­ta kah­teen

Song for Athene Veikko Tyrväinen laulaa Lenskin aarian Rakastunut satakieli ja Kevätlaulu Muistoja Havannasta Liisa Pohjola ja Debussyn oktaavietydi Alueellisia kiistoja ja itsenäisyystoiveita Tunti klassista musiikkia

14.00 Jazz­le­gen­dat Suo­mes­sa - ar­kis­tot au­kea­vat

Lionel Hampton Orchestra Kulttuuritalolla 12.9.1966

Uu­det le­vyt

Maail­man pa­ras ja ai­noa suo­men­kie­li­nen le­vyk­ri­tiik­kioh­jel­ma.

Eu­roo­pan kon­sert­ti­la­voil­la

Vivaldia ja Ravelia Sveitsissä sekä Tubinia Tallinnassa

Rii­kan täh­ti­tar­ha

Riikan tähtitarhan pianokuu: Vieraana Anton Mejias

Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu

Musiikkivieraan valinnat

15

15.00 Kult­tuu­riyk­kö­nen

Paul Temp­le ja ta­paus Con­rad

Kel­lon­kis­sa­niit­ty

Ra­dio­teat­te­ri e­sit­tää: Sa­ri Pöy­liön kuun­nel­man Kel­lon­kis­sa­niit­ty, ko­me­dian su­rus­ta.

15.20 Et­no­het­ki

15.30 Mus­ta au­rin­ko

15.50 Y­le Uu­di­zet kar­ja­lak­se

15.55 Y­le News

16.00 Y­le Uu­ti­set

16.10 Fau­nin il­ta­päi­vä

Voyage Herra X:n laulu Hyljeäidin kehtolaulu Kuuntelijoiden toivemusiikkia Uponnut katedraali

Fau­nin il­ta­päi­vä

16.30 Py­hiä juu­ta­lai­sia kir­joi­tuk­sia

Myöhempiä lakitekstejä: Kitsur shulchan arukh 2

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.10 Eu­roo­pan va­lot

Eu­roop­pa­lai­nen mu­siik­ki tar­koit­taa yh­del­le c­han­so­nia Rans­kas­ta, toi­sel­le fa­doa Por­tu­ga­lis­ta ja kol­man­nel­le vaik­ka­pa fol­kia Ir­lan­nis­ta.

Mus­ta au­rin­ko

A­ris­to­te­leen kan­ta­pää

E­te­lä-A­me­rik­kaa et­si­mäs­sä

Har­ri Tuo­mi­sen maail­man­mu­siik­kioh­jel­ma

Paikallista musiikkia sieltä jostakin.

Il­miöi­tä kuo­ro­maail­mas­ta: Kil­pai­lut

Mis­tä kuo­ro­jen kil­pai­le­mi­ses­sa oi­keas­taan on ky­se? A­siaa sel­vit­tä­mäs­sä toi­mit­ta­ja I­na­ri Til­li.

17.15 Suo­men näl­kä­vuo­det

3. Nälänhädän jälkisanat

17.30 Paul Temp­le ja ta­paus Con­rad

Luo­mis­ker­to­mus

Kei­das

Toimittajana Tuuli Saksala.

17.50 Et­no­het­ki

17.50 Mu­siik­kia par­ras­va­lois­ta

18

18.00 Ro­ma­no mi­rits

18.00 Har­tau­det

Ra­dio Va­riaa­tio

Ääniin säilötty Ra­dioaal­lot laa­je­ne­vat tyh­jyy­des­sä kuin va­lo.

18.10 Ää­ni­ta­ri­na

Lauan­tain toi­vo­tut le­vyt

18.15 Vii­kon luon­toää­ni

18.15 Nun­tii La­ti­ni

18.20 Ka­don­nut­ta ai­kaa et­si­mäs­sä 7

18.30 Har­tai­ta sä­ve­liä

18.40 Et­no­het­ki

Garance Louis ja musiikkia Baskimaalta

18.50 Har­tau­det

19.00 Ra­dio S­ta­ge

osa Kello. Ra­dio S­ta­ge on Ju­ha Jo­ke­lan luo­ma fik­tii­vi­nen es­poo­lai­nen ra­dio­ka­na­va,. Ra­dio S­ta­gel­la on pie­ni ja us­kol­li­nen y­lei­sö, tin­ki­mä­tön tyy­li ja o­ma­lei­mai­set juon­ta­jat.

Kon­sert­te­ja

Radion sinfoniaorkesteri konserttilavalla Joht. K­laus Mä­ke­lä, sol. Il­ja G­rin­goltz, viu­lu. - J.S. Bach - An­ton We­bern (ork.): Ri­cer­ca­re, 5. o­sa teok­ses­ta Mu­si­ka­lisc­hes Op­fer c-mol­li. Lud­wig van Beet­ho­ven: Viu­lu­kon­sert­to D-duu­ri. J. S. Bach- Be­rio (ork): Cont­ra­punc­tus XIX.

Kon­sert­te­ja

Sakari Oramo johtaa RSO:n konsertissa Mahlerin 7. sinfonian R­SOi Mah­ler x 10 Ka­pel­li­mes­ta­ri Sa­ka­ri O­ra­mo Gus­tav Mah­ler: Sin­fo­nia n­ro 7 e-mol­li Suo­ran lä­he­tyk­sen Mu­siik­ki­ta­los­ta toi­mit­taa Lot­ta E­ma­nuels­son.

Kon­sert­te­ja

Konserttilavalla Tampere Raw: Minna Canth - naisen muotokuva Joht. Ma­ria It­ko­nen, Kaa­ri­na Ha­zard, d­ra­ma­tur­gi ja ker­to­ja. - Ce­ci­lia Damst­röm: Min­na. Lot­ta Wen­nä­kos­ki: He­le (ekS). Min­na Lei­no­nen: Nai­sen muo­to­ku­va. - Ää­ni­tet­ty 24.3.2019 Tam­pe­re-ta­los­sa.

Kon­sert­te­ja

Euroradion konsertti-ilta Matt­hias Wol­long ja Jörg Fass­mann, viu­lu, Se­bas­tian Her­berg, alt­to­viu­lu, Sol Ga­bet­ta ja Nor­bert An­ger, sel­lo, And­reas Wy­le­zol, kont­ra­bas­so, Ch­ris­tian Lan­ger ja Si­mon Et­zold, lyö­mä­soit­ti­met, se­kä E­li­sa­ve­ta B­lu­mi­na, pia­no. - So­fia Gu­bai­du­li­na: Die Pil­ger. F­ranz Sc­hu­bert: Jou­sik­vin­tet­to C-duu­ri.

Lu­ku­pii­ri

Arto Paasilinnan romaani Ulvova Mylläri Lu­ku­pii­ris­sä on luet­ta­va­na Ar­to Paa­si­lin­nan ro­maa­ni Ul­vo­va Myl­lä­ri. Vuon­na 1981 jul­kais­tu Ul­vo­va Myl­lä­ri on Paa­si­lin­nan ul­vai­su e­ri­lai­suu­den hy­väk­sy­mi­sen puo­les­ta. Lu­ku­pii­rin kuu­li­joi­den kans­sa Ul­vo­vas­ta myl­lä­ris­tä kes­kus­te­le­vat teat­te­rioh­jaa­ja ja d­ra­ma­tur­gi Sirk­ku Pel­to­la, kir­jai­li­ja ja teat­te­rin­te­ki­jä Ju­ha Hur­me ja toi­mit­ta­ja Kai­sa Pu­lak­ka.

Jazzk­lu­bi (x3)

Klubi-isäntänä Markus Partanen DR Big Band & Eliane Elias, kapellimestarina Ed Partyka. Tunti vapaalla - DJ Bunuel

20.00 Et­no­kon­sert­te­ja

Etnokonsertteja Euroopasta: Melissa Laveaux ja Seun Kuti & Egypt 80 Et­noil­las­sa kuul­laan Eu­ro­ra­dion kon­sert­ti vii­me hei­nä­kuul­ta, jo­ka on nau­hoi­tet­tu Mont­pel­lie­ris­sa Rans­kas­sa. Lu­vas­sa on hai­ti­lais­ta voo­doo­ta ja ni­ge­ri­lais­ta af­ro­bea­tia hy­vin ka­ris­maat­tis­ten so­lis­tien e­sit­tä­mä­nä.

20.30 Le­gen­daa­ri­sia ve­nä­läis­tai­tei­li­joi­ta: sop­raa­no Ga­li­na Vish­nevs­ka­ja ja sel­lis­ti Da­niil S­haf­ran

Ni­ko­lai Rims­ki-Kor­sa­ko­vin, Mo­dest Mu­sorgs­kyn ja P­jotr Ts­hai­kovs­kin lau­lu­ja. Pia­no: Ms­tis­lav Rost­ro­po­vitsh. Lon­toon fil­har­mo­ni­nen or­kes­te­ri, joht. Ms­tis­lav Rost­ro­po­vitsh.
21

21.00 A­jas­sa soi

Toimittajana Ainomaija Pennanen.

21.00 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit

Musiikkia konsertin jälkeen

21.00 Yk­kös­mu­siik­kia

Musiikkia Bi­zet: Ca­ril­lon Ar­le­si­tar-sar­jas­ta n­ro 1 (New Yor­kin FO/Leo­nard Berns­tein). Vier­ne: West­mins­te­rin kel­lot (John Long­hurst, u­rut). De­li­bes: Lak­mén kel­loaa­ria "Ah!

21.20 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit

Musiikkia konsertin jälkeen

21.40 E­te­lä-A­me­rik­kaa et­si­mäs­sä

Macondo, maailman kuuluisin kyläpahanen

22.00 Y­le Uu­ti­set

Kuu­si ku­vaa

Kuusi kuvaa keittiömestari Heikki Nikulan elämästä

To­del­li­sia ta­ri­noi­ta

Uni-Venäjä-Uni. Neu­vos­to­lii­ton ai­koi­hin kaik­ki nä­ki­vät kol­lek­tii­vis­ta un­ta, väit­tää ra­dio­do­ku­ment­ti.

Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja

Brexit tuottaa draamaa ja farssia

A­va­ruus­ro­mua

Tee se itse! D-I-Y! I­ta­lia­lai­nen dis­ko­mu­siik­ki, i­ta­lo­dis­co, o­li me­nes­tys myös Es­pan­jas­sa.

22.50 Kuun­te­li­jak­lu­bi

Ää­ni­ta­ri­na

23.00 Har­tau­det

23.10 Y­le K­las­si­nen

Yöklassinen

Yök­las­si­nen.

De­bus­sy: So­naat­ti hui­lul­le, alt­to­viu­lul­le ja har­pul­le (Me­los-yh­tye). 23:26 Ts­hai­kovs­ki: G­re­mi­nin aa­ria oopp. Jev­ge­ni O­ne­gin (Ni­co­lai G­hiau­rov, bas­so, ja Lon­toon SO/Ed­ward Dow­nes). 23:33 C­ho­pin: Vals­sit n:ot 1-14. (V­la­di­mir Felts­man, pia­no). 00:23 J.S. Bach: Fan­ta­sia ja fuu­ga u­ruil­le g-mol­li. (Hel­mut Walc­ha). 00:36 D­vo­rák: Hus­si­lai­nen al­ku­soit­to.

Y­le K­las­si­nen

Yöklassinen Beet­ho­ven: Pia­no­so­naat­ti n:o 4 Es-duu­ri (F­ried­rich Gul­da). 23:36 Fuchs: An­dan­te g­ra­zio­so ja Cap­ric­cio (Köl­nin ka­ma­riork./Ch­ris­tian Lud­wig). 23:54 Pa­ga­ni­ni: K­var­tet­to ki­ta­ral­le ja jou­sil­le n:o 14 A-duu­ri (Sal­va­to­re Ac­car­do, viu­lu, Al­fon­so G­he­din, alt­to­viu­lu, Roc­co Fi­lip­pi­ni, sel­lo, ja Car­los Bo­nell, ki­ta­ra). 00:17 C­ho­pin: So­naat­ti sel­lol­le ja pia­nol­le g-mol­li (In­bal Se­gev ja Ju­ho Poh­jo­nen). 00:48 Saint-Saëns: Ba­let­ti­mu­siik­kia oopp. Les Bar­ba­res (Vic­to­ria-ork./Guil­lau­me Tour­niai­re). 01:14 Far­renc: Muun­nel­mia s­veit­si­läi­ses­tä sä­vel­mäs­tä (Gaëta­ne P­rou­vost, viu­lu, ja Lau­rent Ca­bas­so, pia­no).
0
3

04.00 Yök­las­si­nen.