Ohjelmakartta.fi
ma 19.11. ti 20.11. ke 21.11. to 22.11. pe 23.11. la 24.11. su 25.11.

Y­le Uu­ti­set ja sää

23.10 Yök­las­si­nen

06.05 Har­tai­ta sä­ve­liä

Har­tau­det

06.25 Aa­mu­soit­to

J. Vogler: Alkusoitto näyt. V.

Hy­vää huo­men­ta

7

07.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

07.02 Har­tai­ta sä­ve­liä

Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu

Näistä levyistä en luovu: Musiikkivieraana psykoterapeutti Maaret Kallio

Har­tai­ta sä­ve­liä

07.15 Har­tau­det

Hy­vää huo­men­ta

07.25 Aa­mu­soit­to

07.30 Yk­kö­saa­mu

Hy­vää huo­men­ta

08.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

Y­le Uu­ti­set ja sää

08.05 Kuu­si ku­vaa

Ta­ri­na­tar­ha

08.10 Yk­kö­saa­mu

08.50 Lap­suu­den lau­lut

Y­le Uu­ti­set

09.05 Muis­to­jen bu­le­var­di

De Curtis: Surrender (Elvis Presley).

09.05 Mu­siik­kia van­has­ta Eu­roo­pas­ta

Es­poon Ta­pio­lan kir­kon kel­lot kut­su­vat

10

10.00 Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja

Roman Schatzin Maamme-kirja: Pienten sukukieltemme kohtalo

Sa­ri Val­to

Sari Valto: Onko itsemurha joskus sallittava?

B­rys­se­lin ko­ne

Toimittajana Maija Elonheimo.

Mi­kä mak­saa?

Mikä maksaa?

Kal­le Haa­ta­nen

Kalle Haatanen: Nuorten hengailu ja yhteiskunta

Luu­se­ri­san­ka­rit – suo­ma­lai­sen e­päon­nis­tu­mi­sen kaa­va

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ra­dios­sa (x2)

Jumalanpalvelus Tapiolan kirkosta Espoosta Jumalanpalvelus Kotkan Helluntaikirkosta

10.20 Ha­vain­to­ja ih­mi­ses­tä

10.35 A­ris­to­te­leen kan­ta­pää

10.45 Oop­pe­ra­ket­ju

11.00 Vä­li­le­vy­jä

Välilevyjä: Nupit kaakkoon

K­las­sik­ko­pa­ra­tii­si

Klassikkoparatiisi: Kuinka nimipäiväjuhlat pelastetaan

Ris­ton Va­lin­ta

Val­kois­ta va­loa

Onko vanhana pakko olla pirteä?

Nar­rin aa­mu­lau­lu

Narrin aamulaulu - Neitsytkuningattaren musiikkia

K­las­sik­ko­pa­ra­tii­si

Klassikkoparatiisi: Kuinka nimipäiväjuhlat pelastetaan

11.40 Va­lo­mu­siik­kia

Päi­vän mie­te­lau­se

12.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

Y­le Uu­ti­set ja sää

Ra­dio 1 vas­taa

Ho­ri­sont­ti

12.10 So­dan jäl­keen

Sodan jälkeen, osa 2/2: Valkoinen kevät

Tie­deyk­kö­nen

Tiedeykkönen: Haluatko antaa näytteen biopankkiin?

Ruo­ka­pu­het­ta

Ruokapuhetta: Jos tee on pahaa, niin se on valmistettu väärin

Ha­vain­to­ja ih­mi­ses­tä: St­res­si ja pel­ko o­vat myrk­kyä ai­voil­le

Tie­deyk­kö­nen

Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

12.30 Mo­niää­ni­nen Eu­roop­pa

12.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras

12.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras

D­raa­man­pur­ka­jai­set

13

13.00 K­las­sis­ta kah­teen

W.

14.00 Mu­siik­kis­tu­dio

Uu­det le­vyt

Eu­roo­pan kon­sert­ti­la­voil­la

Rii­kan täh­ti­tar­ha

Riikan tähtitarha: Vieraana säveltäjä Outi Tarkiainen

Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu

Näistä levyistä en luovu: Musiikkivieraana psykoterapeutti Maaret Kallio

Vä­li­le­vy­jä

Välilevyjä: Nupit kaakkoon

Ris­ton Va­lin­ta

15.02 Kult­tuu­riyk­kö­nen

Kulttuuriykkönen: ITE-taiteen merkitys taiteen maailmassa Kulttuuriykkönen: Mielenterveyden kuvaus kirjallisuudessa

15.00 Ra­dio­teat­te­ri e­sit­tää

Radioteatteri esittää:

15.20 Et­no­het­ki

15.30 Luo­mis­ker­to­mus

Y­le Uu­di­zet kar­ja­lak­se

16

16.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

16.10 Fau­nin il­ta­päi­vä

Grétry: Alkusoitto oopp. J. Lincke: Alkusoitto oper. Kuuntelijoiden toivemusiikkia.

Fau­nin il­ta­päi­vä

Fau­nin il­ta­päi­vä

16.30 Py­hiä juu­ta­lai­sia kir­joi­tuk­sia

Toora ja profeettakirjojen lukukappaleet: Israelilaiset kulkevat Kaislameren poikki

17.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

17.10 Eu­roo­pan va­lot

Luu­se­ri­san­ka­rit – suo­ma­lai­sen e­päon­nis­tu­mi­sen kaa­va

A­ris­to­te­leen kan­ta­pää

Kir­jas­to au­ki!

Har­ri Tuo­mi­sen maail­man­mu­siik­kioh­jel­ma

Paikallista musiikkia sieltä jostakin.

Ra­dio 1 vas­taa

Val­kois­ta va­loa

Onko vanhana pakko olla pirteä?

17.15 So­dan jäl­keen

Sodan jälkeen, osa 2/2: Valkoinen kevät

17.30 Vi­ha on pa­ha vie­ras

17.30 Kei­das

Luitko sinäkin kesällä Napoli-sarjaa?

17.35 Luo­mis­ker­to­mus

17.50 Et­no­het­ki

17.50 Lap­suu­den lau­lut

17.55 Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

18.00 S­tel­la Po­la­ris ää­nes­sä

Stella Polaris äänessä. Osa 3/4: Musiikkinäytelmä

Ro­ma­no mi­rits

18.01 Har­tau­det

18.00 Ra­dio Va­riaa­tio

Tuhoisan rakkauden kaava "Tu­hoi­san rak­kau­den kaa­va" ker­too Sil­jan, Ka­ta­rii­nan ja Han­ne­len ta­ri­nan vä­ki­val­tai­ses­ta pa­ri­suh­tees­ta.

18.10 Lauan­tain toi­vo­tut le­vyt

Ää­ni­ta­ri­na

Nun­tii La­ti­ni

Ka­don­nut­ta ai­kaa et­si­mäs­sä 6

18.30 Har­tai­ta sä­ve­liä

18.50 Har­tau­det

18.50 Et­no­het­ki

19

19.02 Ra­dio Va­riaa­tio

Yle Radio 1:n dokkari-ilta Syk­syn Dok­ka­ri-il­lan vie­raa­na on toi­mit­ta­ja, do­ku­men­ta­ris­ti, oh­jaa­ja Tuu­la Ra­ja­vaa­ra.

Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri kon­sert­ti­la­val­la

Ka­pel­li­mes­ta­ri ja pia­no­so­lis­ti And­rás Sc­hiff.

Kon­sert­te­ja

RUSK 2018: Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin konsertti

Kon­sert­te­ja

Helsingin kaupunginorkesterin konsertti - kapellimestarina Sakari Oramo

Kon­sert­te­ja

Radion sinfoniaorkesterin konsertti

Jazzk­lu­bi (x4)

Jazzin sävel on vapaa / 09-144 800 Klubi-isäntänä Harri Tuominen. Jazzklubin illan keikka Jazzklubin kolmas setti

20.45 Ts­hek­ki­läi­siä sä­ve­liä

D­vo­rák: K­vin­tet­to jou­sil­le n:o 3 Es-duu­ri (A­me­rik­ka­lai­nen) (Pa­vel Haas -k­var­tet­ti).

20.55 Rans­ka­lais­ta ba­rok­ki­mu­siik­kia

M-A C­har­pen­tier: T­rio de Mon­sieur C­har­pen­tier (C­ha­tam Ba­ro­que).

21.00 A­jas­sa soi

Ajassa soi: POMP 2018

21.15 Lat­vian ra­dion kuo­ro lau­laa

21.40 Kir­jas­to au­ki!

22

Y­le Uu­ti­set ja sää

22.05 Sa­ri Val­to

Sari Valto: Onko itsemurha joskus sallittava?

Kuu­si ku­vaa

Kuusi kuvaa Noora Västisen elämästä

Ra­dio Va­riaa­tio

Viroa suomalaissilmin Vi­ro juh­lii tä­nä vuon­na ta­sa­val­ta­na o­lon­sa 100-vuo­tis­juh­laa.

Kal­le Haa­ta­nen

Kalle Haatanen: Nuorten hengailu ja yhteiskunta

Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja

Roman Schatzin Maamme-kirja: Pienten sukukieltemme kohtalo

A­va­ruus­ro­mua

Avaruusromua: Mitä meillä oli ennen tietokonetta? Mi­tä meil­lä o­li en­nen tie­to­ko­net­ta?

22.50 D­raa­man­pur­ka­jai­set

Ää­ni­ta­ri­na

23.00 Har­tau­det

23.10 Yök­las­si­nen

Gragnani: Duo viululle ja kitaralle op. W.
1
4