Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 14 15 16 17 18 Kanava Suora
19.4. 20.4. 21.4. 22.4. 23.4. 24.4. 25.4.
6
06.00 Uutisohjelmia
23.10 Sy­ven­tä­vää klassista
Hämähäkin juhla-ateria J. S...
06.15 Hartaudet
06.25 Aamusoitto
06.59 Yk­si on hy­vää seuraa
07.00 Uutisohjelmia
07.00 Uutisohjelmia
07.02 Näis­tä le­vyis­tä en luovu
Musiikkivieraan valinnat Toi­mit­ta­ja­na Inari Tilli...
07.10 Har­tai­ta säveliä
07.15 Hartaudet
07.25 Yk­si on hy­vää seuraa
07.25 Aamusoitto
Paimentytön tanssi
07.30 Ykkösaamu
Kolumni...
07.30 Ykkösaamu
07.59 Yk­si on hy­vää seuraa
08.00 Uutisohjelmia
08.00 Uutisohjelmia
08.10 Ykkösaamu
8. 8. Etu­ri­vin haas­ta­tel­ta­vat ja te­rä­vim­mät ky­sy­myk­set. Twit­te­ris­sä: #ykkösaamu
08.10 Ykkösaamu
08.05 Kuusi kuvaa
Kuusi kuvaa nykytaiteilija Tellervo Kalleisen elämästä
08.05 Nar­rin aamulaulu
Tosi kehno ooppera? Ou­ti Paa­na­nen pen­koo le­vy­hyl­ly­jä ja tut­kai­lee tai­tei­li­jaelämää...
08.50 Ei­lisen ääni
9
09.00 Uutisohjelmia
09.00 Uutisohjelmia
09.05 Muis­to­jen bulevardi
. . . . . . Muis­to­jen bu­le­var­dil­la soi­vat nos­tal­giaa kaih­ta­mat­ta ra­kas­te­tut iki­vih­reät klas­si­kot. (maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin) (tiis­tai­sin) (kes­ki­viik­koi­sin) (jo­ka toi­nen per­jan­tai) . Lauan­tai­sin kuul­laan Muis­to­jen bu­le­var­de­ja vuo­sien var­rel­ta. Oh­jel­man tuot­taa An­ni­na Aho. Yle Ra­dio 1 maa­nan­tais­ta lauan­tai­hin klo 9. 05 - 9. 58.
09.05 Eu­roo­pan kon­serttilavoilla
10.00 Ro­man Sc­hat­zin Maamme-kirja
Flirttailun anatomia
10.00 Sari Valto
Lemmenrohtoja ja muita taikayrttejä
10.00 Mikä maksaa?
10.00 Kalle Haatanen
Fi­lo­so­fis­ta kes­kus­te­lua to­tuu­des­ta, kau­neu­des­ta, hy­väs­tä ja pahasta...
10.00 Kla­sariparatiisi
Nähdä, kuulla, koskettaa Liu­ku­ja, jän­ni­tei­tä ja pur­kauk­sia, klimakseja,..
10.00 Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set radiossa
00. Or­to­dok­si­nen li­tur­gia jo­ka toi­nen sun­nun­tai klo 11. 00. Va­pai­den kirk­ko­jen tai ka­to­li­sen kir­kon ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia jo­ka toi­nen sun­nun­tai klo 11. 00.
10.55 Yk­si on hy­vää seuraa
11.00 Välilevyjä
Ich komm! Come again!
11.00 Kla­sariparatiisi
Nähdä, kuulla, koskettaa Liu­ku­ja, jän­ni­tei­tä ja purkauksia,..
11.00 Riston Valinta
Ris­to Nor­del­lin pu­het­ta ja mu­siik­kia asias­ta ja asian vierestä...
11.00 Uudet levyt
Uudet levyt lemmenlaulujen maailmassa Nyt on lem­peä ilmassa!..
11.00 Nar­rin aamulaulu
Tosi kehno ooppera?
11.00 Ri­ku Sii­vo­sen täy­del­linen elämä
11.35 Mo­net ovat mi­nulta kysyneet
11.57 Päi­vän mietelause
12
12.00 Uutisohjelmia
12.10 Pa­ha imperiumi
12.10 Pie­leen men­nyt historia
12.10 Jour­na­listi Johanna
Miksi rakastamme tehokkuutta?
12.10 Ha­vain­to­ja ihmisestä
12.10 Tiedeykkönen
Erotiikan huuma antiikin Roomassa
12.05 Maail­man­po­li­tii­kan arkipäivää
12.05 Horisontti
Ohjelma uskonnoista ja elämänkatsomuksista. Uskon,..
12.30 Mo­niää­ni­nen Eurooppa
12.43 Ei­lisen ääni
12.40 Kuuntelijaklubi
12.50 Ei­lisen ääni
12.50 Yk­si on hy­vää seuraa
12.50 Kuu­lut­tajan vieras
12.50 Äänitarina
12.50 Kuu­lut­tajan vieras
12.55 Yk­si on hy­vää seuraa
13.00 Klas­sinen kattaus
ma: Lyhyt ajelu nopealla menopelillä
ti: Serenadi rakkaudelle ja elämälle Palmg­ren: Kon­sert­to pia­nol­le ja or­kes­te­ril­le n:o 4 (Huh­ti­kuu) . Pi­nel: Aa­rioi­ta kok. Nou­veau re­cueil d'airs se­rieux, 1737 (Kaj­sa Dahl­bäck, sopraano,..
ke: Itävallan kyläpääskysiä Jo­sef St­rauss: Itä­val­lan ky­lä­pääs­ky­siä . F. A. Phi­li­dor: Kvar­tet­to n:o 3 G-duu­ri (Ca­me­ra­ta Köln) ...
to: Musiikkia valtamerten vanhoilta herroilta Hats­ha­tur­jan: Spar­ta­cuk­sen ja Fryy­gian ada­gio . Te­le­mann: Kon­sert­to nok­ka­hui­lul­le, jou­sil­le ja con­ti­nuol­le C-duu­ri . Sc­hu­bert: An die Musik ..
pe: Kaksi tuntia klassista musiikkia
13.00 Klas­sinen kattaus
. . . . . . . . Kat­tauk­ses­ta löy­tyy nau­tit­ta­vaa ai­na ly­hyis­tä vo­kaa­li- ja inst­ru­men­taa­li­teok­sis­ta pi­dem­piin sä­vel­lyk­siin. Jo­kai­nen kat­taus on mu­siik­ki­toi­mit­ta­jan kä­si­työ­nä val­mis­ta­ma juu­ri Sinulle.
14.00 Näis­tä le­vyis­tä en luovu
Musiikkivieraan valinnat Toi­mit­ta­ja­na Inari Tilli...
14.00 Riston Valinta
Ris­to Nor­del­lin pu­het­ta ja mu­siik­kia asias­ta ja asian vierestä...
15
15.02 Kult­tuuriykkönen
Kiin­nos­ta­vim­mat vie­raat ja kult­tuu­rin ajan­koh­tai­sai­heet kes­kus­te­lus­sa ei­kä klas­sik­ko­ja­kaan unoh­de­ta. Kult­tuu­riyk­kö­nen suo­ra­na lä­he­tyk­se­nä Yle Ra­dio 1:ssä maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin klo 15. 02 - 15. 55. Kes­ki­viik­koi­sin suo­ra lä­he­tys Hel­sin­gin Mu­siik­ki­ta­los­ta. Twit­ter: @kul­tyk­ko­nen Pa­lau­te, vin­kit: kult­tuu­riykkonen@yle.
15.00 Vai­na­ja kau­pan päälle
15.00 Ero­tii­kan ke­vään kuun­nelma: Sidos
15.20 Yk­kösmusiikkia
15.30 Kir­joi­tuk­sia kung­fut­selaisuudesta
15.30 Mu­siikkikamari
15.45 Ei­lisen ääni
15.55 Yle News
15.55 Yle News
16.00 Uutisohjelmia
16.10 Fau­nin iltapäivä
. . . . . . . . Il­ta­päi­vien ren­tout­ta­va mu­siik­ki­het­ki ke­vyen klas­si­sen mu­sii­kin pa­ris­sa. Per­jan­tai­sin oh­jel­mas­sa soi­vat kuun­te­li­joi­den toi­veet. Toi­vei­ta voi lä­het­tää osoit­tee­seen fau­nin. il­ta­pai­va@yle. fi. Per­jan­tain toi­veoh­jel­ma päät­tyy Fau­nin lop­pu­vi­hel­lyk­seen - vii­mei­nen kap­pa­le va­li­taan kak­sin­kamp­pai­lus­sa kah­den toi­ve­kap­pa­leen vä­lil­lä. Muis­ta käy­dä ää­nes­tä­mäs­sä per­jan­tai­päi­vän ai­ka­na Ra­dio 1:n Ins­tag­ra­min ja Fa­ce­boo­kin storyissa!
17.00 Uutisohjelmia
17.10 Eu­roopan valot
Visa från Utanmyra 1. Cor­ne­lis Vrees­wijk: Ång­båtsb­lues 2. Jan Jo­hans­son: Vi­sa från Utanmyra 3...
17.10 Mo­net ovat mi­nulta kysyneet
17.10 Aris­to­te­leen kantapää
17.10 Is­kel­mien maantiede
17.10 Mielimaisema
Riikan mielimaisemassa kuullaan merkityksellistä musiikkia
17.10 Kult­tuuriykkönen
Erotiikan kevään Kulttuuriykkönen Mis­sä pii­lee klas­si­sen mu­sii­kin seksi?..
17.10 Luomiskertomus
17.30 Ti­mant­te­ja ja ruostetta
17.35 Ti­mant­te­ja ja ruostetta
Laura Palmer The Crash: Lau­ren caught my eye...
17.30 Tuu­li Sak­salan keidas
Tuuli Saksalan Keidas Toi­mit­ta­ja­na Tuu­li Saksala...
17.35 Aris­to­te­leen kantapää
18
18.05 Romano mirits
18.01 Hartaudet
18.00 Lohen surma
Yhtiö surmasi Puu­ta­va­ra­ka­pi­ta­lis­mi syn­tyi Ke­mi­joen suul­le 1860-lu­vul­la. Joes­sa alet­tiin uit­taa tuk­kia sahoille...
18.10 Äänitarina
18.10 Lauan­tain toivotut levyt
Kuun­te­li­joi­den suo­sik­ki­le­vyt ovat soi­neet ra­dios­sa syk­sys­tä 1935 lähtien...
18.15 Vii­kon luontoääni
18.15 Yle Uu­di­zet karjalakse
18.20 Or­lan­do osa 22/70
18.20 Or­lan­do osa 23/70
18.20 Or­lan­do osa 24/70
18.20 Or­lan­do osa 25/70
18.20 Or­lan­do osa 26/70
18.30 Har­tai­ta säveliä
Maa­nan­tai-il­tai­sin kuul­laan kuun­te­li­joi­den toi­ve­musiikkia...
18.50 Hartaudet
18.50 Mu­siikkikamari
19.02 Ero­tii­kan ke­vään kuun­nel­ma: St­rip­pa­rit vi­ran­toimituksessa
19.02 Vai­na­ja kau­pan päälle
19.02 Konsertteja
Euroradion konsertissa pianisti Joonas Ahonen ja viulisti Patricia Kopatchinskaja
19.02 Konsertteja
Sävelet ihollani -konsertti Hui­lis­ti Sa­mi Jun­no­sen ja pia­nis­ti Tuo­mas Tur­ria­gon kon­ser­tin oh­jel­mas­sa on klas­sis­ta mu­siik­kia nel­jäl­tä suu­rel­ta sä­vel­tä­jäl­tä eli Mo­zar­til­ta, Sc­hubertilta,..
19.02 Mu­sii­kin tee­mail­ta: Lop­puuko ahdinko?
Miten musiikkielämä toipuu koronasta? Haas­tat­te­lu­ja, kri­tiik­kiä ja toi­vei­kas­ta mu­siik­kia. Juon­ta­ji­na Riik­ka Ho­lo­pai­nen ja Jan­ne Palkisto.
19.02 Ooppera
Oopperailta Wienissä - Pjotr Tshaikovski: Jevgeni Onegin Pjotr Ts­hai­kovs­ki: Jev­ge­ni One­gin, kol­mi­näy­tök­si­nen oop­pe­ra Lib­ret­to: Kons­tan­tin Shi­lovs­ki ja Pjotr Ts­hai­kovs­ki Pe­rus­tuu Alek­sandr Push­ki­nin ru­no­ro­maa­niin Jev­ge­ni One­gin. Mu­sii­kin­joh­to: To­máš Ha­nus Slo­va­kian fil­har­mo­ni­nen kuo­ro Wie­nin val­tio­noop­pe­ran or­kes­te­ri Tat­ja­na - Ni­co­le Car, sop­raa­no Ol­ga - An­na Go­ryac­ho­va, mez­zo­sop­raa­no Jev­ge­ni One­gin - And­rè Sc­huen, ba­ri­to­ni Lens­ki - Bog­dan Vol­kov, te­no­ri Ruh­ti­nas Gre­min - Di­mit­ry Ivashc­hen­ko, bas­so La­ri­na - He­le­ne Sch­neiderman,..
19.02 Jazzklubi
Jaz­zin uu­det le­vyt, jazz­ken­tän ajan­koh­tai­set asiat, huip­pu­kon­ser­tit ja eri­lai­set tee­maoh­jel­mat. Jo­ka sun­nun­tai kol­me eri settiä.
19.02: Klubi-isäntänä Jan-Erik Holmberg
19.50: Stockholm Jazz Orchestra: Music of John Coltrane Ää­ni­tet­ty Uu­ma­jas­sa Fol­kets Hu­sis­sa 19. 9. 2019.
21.00: Tunti vapaalla - DJ Bunuel Toi­mit­ta­ja­na DJ Bunuel.
19.30 RSO Mu­siikkitalossa
Radion sinfoniaorkesteri konserttilavalla Joht. Sa­ka­ri Ora­mo, Sir­ja Ni­ro­nen, sel­lo. - An­ton We­bern: Vii­si kap­pa­let­ta or­kesterille...
20.00 Keinuva talo
Flirtaten ja riiaten Fii­la­ten ja höy­lä­ten, lau­loi Bad­ding ai­koi­naan. Mut­ta mi­tä ta­pah­tuu si­tä ennen?..
20.25 Iltasoitto
Dalberg: Scherzo jousiorkesterille . Lieb­mann: Tee­ma, kym­me­nen muun­nel­maa ja co­da (Cath­ri­ne Pen­de­rup, pia­no) . Niel­sen: Sin­fo­nia nro 4 (Sam­mu­ma­ton) . LI­SAS-duon kon­sert­ti Tukholmasta,
20.45 Iltasoitto
Farrenc: Kvintetto pianolle ja jousille n:o 2 E-duuri (Li­nos En­semb­le) . Dus­sek: Pia­no­kon­sert­to Es-duu­ri (Uls­te­rin ork. . C...
20.40 Iltasoitto
Musorgski (sov. Sto­kows­ki) : Näyt­te­ly­ku­via (Cle­ve­lan­din ork. . Beet­ho­ven: Jou­sik­var­tet­to nro 8 e-mol­li (Juil­liard-kvartetti) .
21
21.00 Sy­dänjuurilla
Tupsun juurella - eroottisia kansanlauluja
21.20 Iltasoitto
21.40 Is­kel­mien maantiede
22.00 Uutisohjelmia
22.00 Uutisohjelmia
22.05 Ajassa soi
Nykymusiikki ottaa kantaa 2 Jää­ti­köt sor­tu­vat, me­ren­pin­ta nousee,..
22.05 Sari Valto
Lemmenrohtoja ja muita taikayrttejä Jos ha­luat he­rät­tää sen­suaa­li­suu­den tunnetta,..
22.05 Kuusi kuvaa
Kuusi kuvaa taiteilija Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimosen elämästä
22.05 Lohen surma
Kruunu ryöväsi
22.05 Kalle Haatanen
Fi­lo­so­fis­ta kes­kus­te­lua to­tuu­des­ta, kau­neu­des­ta, hy­väs­tä ja pahasta...
22.05 Frekvenssi
Tuoretta kotimaista II Lä­hi­löy­tö­jen mu­sii­kil­li­nen ilo­tu­li­tus jatkuu...
22.30 Iltasoitto
22.50 Kuuntelijaklubi
22.55 Äänitarina
23.00 Hartaudet
23.10 Sy­ven­tä­vää klassista
. . . . . . . . Klas­sis­ta mu­siik­kia. Yle Klas­si­sen ja Yle Ra­dio 1:n Yök­las­si­nen. Tuot­ta­ja on Ja­ri Rantschukoff.
ma: Dvorákin Slaavilaiset tanssit
ti: Biberin Missa Salisburgensis W. A. Mo­zart: Sin­fo­nia con­cer­tan­te Es-duu­ri (Diet­helm Jo­nas, oboe, Sa­bi­ne Meyer, ba­set­tik­la­ri­net­ti, Bru­no Sch­nei­der, käy­rä­tor­vi, ja Ser­gio Az­zo­li­ni, fa­got­ti, se­kä Dres­de­nin val­tio­nork. 23:40 Col­lan: Tor­pan tyt­tö (Mat­ti Tu­loi­se­la, ba­ri­to­ni, ja Pent­ti Kos­ki­mies, piano)..
ke: Galuppin oratorio Aatami Ga­lup­pi: Ada­mo (Aa­ta­mi) , ora­to­rio 00:57 Lort­zing: Kon­sert­ti­kap­pa­le käy­rä­tor­vel­le ja or­kes­te­ril­le E-duu­ri (Pe­ter Damm ja Dres­de­nin val­tio­nork. 01:11 Spohr: Ok­tet­to jou­sil­le d-mol­li (L'Arc­hi­bu­del­li ja Smith­so­nian Cham­ber Players) 01:35 W. A...
to: Kodályn Riikinkukkomuunnelmat Mom­pou: Pai­sa­jes (Mai­se­mia) (Ju­lien Bro­cal, pia­no) 23:24 Monn: Sel­lo­kon­sert­to g-mol­li 23:48 Ber­lioz: Ro­meo ja Ju­lia, draa­mal­li­nen sin­fo­nia (Jes­sye Nor­man, sop­raa­no, John Aler, te­no­ri, ja Si­mon Es­tes, bas­so, se­kä West­mins­te­rin kuo­ro ja Phi­la­delp­hian ork. 01:24 J. S. Bach: Fan­ta­sia G-duuri ..
pe: Musiikkia ja lauluja Uudesta Maailmasta 1590-1690 W. A. Mo­zart: Ido­me­neo (Pláci­do Do­min­go, te­no­ri, Ce­ci­lia Bar­to­li, mez­zo­sop­raa­no, Hei­di Grant Murp­hy, sop­raa­no, Ca­rol Va­ness, sop­raa­no, Tho­mas Hamp­son, ba­ri­to­ni, Frank Lo­par­do, te­no­ri, ja Bryn Ter­fel, bas­so, se­kä Met­ro­po­li­tan-oop­pe­ran kuo­ro ja ork. 02:08 Chad­wick: Melpomene,..
la: Hämähäkin juhla-ateria J. S. Bach: Bran­den­bur­gi­lai­nen kon­sert­to n:o 1 F-duu­ri 23:31 Men­dels­sohn: Pia­not­rio n:o 2 c-mol­li (Röd­berg Trio) 00:00 Ro­man: Kon­sert­to oboel­le, jou­sil­le ja con­ti­nuol­le D-duu­ri (Ant­ho­ny Rob­son, oboe, ja Va­lis­tuk­sen ajan ork. 00:17 Pe­ter­son-Ber­ger: Gul­le­barns vagg­sånger (Pie­no­kai­sen keh­tolauluja)..
su: John Dowlandin luuttumusiikkia Sc­hu­bert: Ge­sang der Geis­ter über den Was­sern (Hen­kien lau­lu vet­ten pääl­lä) (Die Singp­ho­ni­ker) 23:18 Mol­ter: So­na­ta gros­sa g-mol­li 23:33 Sa­lie­ri: Sar­ja oopp. Axur, re d'Or­mus (Or­mu­sin ku­nin­gas Axur) tee­mois­ta 23:53 Muf­fat: So­naat­ti jou­sil­le ja con­ti­nuol­le (Les Ele­ments Amsterdam)..
0
3