Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 35 36 37 38 39 Kanava Suora
13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9. 18.9. 19.9.
6
06.00 Yle Uu­ti­set ja sää
06.00 Yle Uutiset
23.10 Yöklassinen
Diet­rich - Sc­hu­mann - Brahms: So­naat­ti viu­lul­le ja pia­nol­le (Frei aber ein­sam) a-molli ..
06.15 Aamuhartaus
06.25 Aamusoitto
06.59 Hy­vää huomenta
07.00 Yle Uu­ti­set ja sää
07.00 Yle Uutiset
07.02 Näis­tä le­vyis­tä en luovu
07.10 Har­tai­ta säveliä
07.15 Aamuhartaus
07.25 Hy­vää huomenta
07.25 Aamusoitto
07.30 Ykkösaamu
07.59 Hy­vää huomenta
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää
08.10 Ykkösaamu
ma: Alueraati.
08.05 Kuu­si ku­vaa eräo­pas­kou­lut­ta­ja Priit­ta Pöyh­tä­ri-Trøenin elämästä
08.05 Nar­rin aa­mu­lau­lu - Ber­nard Herr­mann, elo­ku­va­mu­sii­kin tin­ki­mä­tön mestari
08.50 Ei­li­sen ää­ni: Ke­säl­lä jo jäällä
9
09.00 Yle Uutiset
09.00 Yle Uu­ti­set ja sää
09.05 Muis­to­jen bulevardi
. . . . . .
ma: Nyman: Fidelito Castrato
ti: Jobim: Corcovado (Stan Getz) Kär­ki: Täh­det ker­to­vat (Leif Wager)..
ke: Kansansävelmä: Metsäkukkia (Georg Ots)..
to: Mann: Let's twist again (Chub­by Checker)..
pe: Bart: Piilosilla (Ti­mo Jäm­sen) Pa­ra­mor - Le­wis: Tuu­li ja erämaa ..
la: Rodgers: Blue moon (Paul Wes­ton or­kes­tereineen)..
09.05 Eu­roo­pan kon­serttilavoilla
10.00 Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja: On­nis­tuu­ko Eu­roo­pan el­vyttäminen?
10.00 Sa­ri Val­to: Min­ne vir­taa­vat ke­hi­ty­syh­teis­työn rahat?
10.00 Brysselin kone
Toimittajana Maija Elonheimo.
10.00 Mikä maksaa?
10.00 Kalle Haatanen
Fi­lo­so­fis­ta kes­kus­te­lua to­tuu­des­ta, kau­neu­des­ta, hy­väs­tä ja pahasta.
10.00 Kla­sa­ri­pa­ra­tii­si: Ket­tu­nei­dit näyttämöllä
Kaksi hyvin erilaista kettua tepastelevat näyttämölle.
10.00 Ju­ma­lan­pal­ve­lus Sam­ma­tin kir­kosta Lohjalta
Liturgina ja saarnaajana aluekappalainen Mikko Nieminen.
10.55 Yk­si on hy­vää seuraa
11.00 Vä­li­le­vy­jä: Ke­sä maail­man laidalla
11.00 Kla­sa­ri­pa­ra­tii­si: Ket­tu­nei­dit näyttämöllä
11.00 Riston Valinta
Ris­to Nor­del­lin pu­het­ta ja mu­siik­kia asias­ta ja asian vierestä.
11.00 Uudet levyt
Maailman parhaat suomenkieliset taidemusiikin levyarviot.
11.00 Nar­rin aa­mu­lau­lu - Ber­nard Herr­mann, elo­ku­va­mu­sii­kin tin­ki­mä­tön mestari
11.00 Tal­lin­nan-lai­val­la va­pau­teen: Vapautuminen
11.00 Or­to­dok­si­nen li­tur­gia Py­hän Ni­ko­laok­sen ka­ted­raa­lis­ta Kuopiosta
11.35 Put­ro pu­huu kuo­le­mas­ta: Rak­kaus ja elä­mä ilman kotia
11.57 Päi­vän mie­te­lau­se ja Tu­run tuo­mio­kir­kon kello lyö 12
12
12.00 Yle Uu­ti­set ja sää
12.10 His­to­riaa:Ri­kok­ses­ta ja ran­gais­tuk­ses­ta 2/2. Ri­kok­ses­ta tuo­mit­tu­ja piis­kat­tiin ja hä­päis­tiin vie­lä 1800-lu­vun lopulla.
12.10 Tie­deyk­kö­nen kai­ve­lee suo­ma­lais­ten suo­jaa­via sam­mu­neita geenejä
12.10 Yle, di­gi­ku­mous ja sinä
Toimittajana Matti Johannes Koivu.
12.10 Ha­vain­to­ja ih­mi­ses­tä: Op­pi­mis­vai­keuk­si­set nä­ke­vät laa­ti­kon ulkopuolelle
12.10 Tiedeykkönen
12.05 Maail­man­po­li­tii­kan arkipäivää
12.05 Ho­ri­sont­ti: On­ko ra­ha­pe­laa­mi­nen yh­teis­kun­taa yl­lä­pi­tä­vä huume? 
12.30 Mo­niää­ni­nen Eu­roop­pa: "Olem­me pe­län­neet koko ikämme"
12.40 Kuu­lut­ta­jan vie­ras: Ylen brän­di­pääl­lik­kö Janne Saarinen
12.50 Yk­si on hy­vää seuraa
12.50 Ää­ni­ta­ri­na: Hy­väs­ti äiti ja isä
12.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras: Ylen brän­di­pääl­lik­kö Janne Saarinen
13.00 Klas­sinen kattaus
ma: Vignery: Sonaatti käyrätorvelle ja pianolle
ti: Ades: Konsertto pianolle ja orkesterille . Pou­lenc: So­naat­ti viu­lul­le ja pia­nol­le (Pat­ri­cia Ko­patc­hins­ka­ja ja Po­li­na Lesc­hen­ko) . Ra­meau: Ar­gien aa­ria komediabal...
13.00 Klas­sinen kattaus
14.00 Näis­tä le­vyis­tä en luovu
14.00 Riston Valinta
Ris­to Nor­del­lin pu­het­ta ja mu­siik­kia asias­ta ja asian vierestä.
15
15.02 Kult­tuu­riyk­kö­nen: Flash fic­tion -kir­jal­li­suus saa­pui Suo­meen - no­vel­lis­ti Ly­dia Da­vi­sin ta­ri­nat py­säh­ty­vät muu­ta­maan virkkeeseen
15.02 Kult­tuuriykkönen
15.02 Kult­tuu­riyk­kö­nen: Sci­fiee­pos Dyy­ni on syk­syn odo­te­tuin spek­taak­ke­lie­lo­ku­va - myös uut­ta Bond-elo­ku­vaa tiiraillaan
15.02 Kult­tuuriykkönen
Ren­toa pu­het­ta, kiin­nos­ta­vim­mat vie­raat ja kult­tuu­rin ajan­koh­tai­sai­heet de­ba­toi­ta­vi­na. Suo­ra­na maa­nan­tais­ta perjantaihin,
15.00 Ra­dio­teat­te­ri esittää: Ii­ris ja viettelykset,
15.00 Ra­dio­teat­te­ri esittää: ELO: n kuun­nel­ma­kurs­sin pie­noiskuunnelmia
15.20 Mu­siikkikamari
15.30 Kir­joi­tuk­sia kung­fut­selaisuudesta
15.55 Yle News
16.00 Yle Uu­ti­set ja sää
16.10 Fau­nin iltapäivä
. . . . . .
ma: Glinka: Poloneesi oopp.
ti: Massenet: Marssi orkesterisarj.
ke: A. Mo­zart: Al­ku­soitto oopp...
to: Fucik: Jättimäinen, marssi puhallinorkesterille
16.10 Fau­nin il­ta­päi­vän kuun­te­li­joi­den toiveita
16.10 Fau­nin iltapäivä
. . . . . . (sov. . . . . .
la: Pacius: Metsästäjien kuoro oopp.
su: Respighi: Passo mezzo e mascherada sarj.
17.00 Yle Uu­ti­set ja sää
17.10 Eu­roopan valot
Eu­roop­pa­lai­nen mu­siik­ki tar­koit­taa yh­del­le chan­so­nia Ranskasta,..
17.10 Put­ro pu­huu kuo­le­mas­ta: Rak­kaus ja elä­mä ilman kotia
17.10 Aris­to­te­leen kan­ta­pää: Night­wis­hin Tuo­mas Ho­lo­pai­nen tai­taa myös ris­tik­ko­jen laatimisen
17.10 Nat­si-Sak­san jäl­jil­lä. Sak­sa­lai­set su­kel­lus­ve­neet Hel­sin­gin edustalla
17.10 Ah­din mielimaisema
Mi­tä aja­tuk­sia he­rät­tää kau­pan kas­sa­jo­nos­sa ohi­men­nen kuultu biisi?..
17.10 His­to­riaa:Ri­kok­ses­ta ja ran­gais­tuk­ses­ta 2/2. Ri­kok­ses­ta tuo­mit­tu­ja piis­kat­tiin ja hä­päis­tiin vie­lä 1800-lu­vun lopulla.
17.10 Luo­mis­ker­to­mus: Kat­ja Kal­lio - Tä­mä lä­pi­nä­kyvä sydän
17.30 Ti­mant­te­ja ja ruostetta
17.35 Ti­mant­te­ja ja ruostetta
Bomba Estereo ja Yemi Alade: Conexion total.
17.30 Tuu­li Sak­salan keidas
Mu­sii­kin avul­la voi mat­kus­taa An­dien ylängöille,..
17.35 Aris­to­te­leen kan­ta­pää: Night­wis­hin Tuo­mas Ho­lo­pai­nen tai­taa myös ris­tik­ko­jen laatimisen
18
18.05 Romano mirits
18.01 Iltahartaus
18.00 Do­ku­ment­ti: Hul­lu rak­kaus api­noi­den planeetalla
Mitä on taide, miksi on taidetta?
18.10 Ää­ni­ta­ri­na: Hy­väs­ti äiti ja isä
18.10 Lauan­tain toivotut levyt
Kuun­te­li­joi­den suo­sik­ki­le­vyt ovat soi­neet ra­dios­sa syk­sys­tä 1935 lähtien...
18.15 Yle Uu­di­zet kar­ja­lak­se - kar­ja­lan­kie­li­nen viikkokatsaus
18.20 Alas­talon salissa
18.30 Hen­gel­li­sen mu­sii­kin toivekonsertti
18.30 Har­tai­ta säveliä
18.40 Mu­siikkikamari
18.50 Iltahartaus
19.02 Ra­dio­teat­te­ri esittää: Coconut Disco
- Afrikan ääniä.
19.02 Ra­dio­teat­te­ri esittää: Ii­ris ja viettelykset.
19.02 Viu­lis­ti Pat­ri­cia Ko­patc­hins­ka­ja Salz­bur­gin mu­siikkijuhlilla
Camerata Salzburg, joht. In­go Metz­mac­her, sol. ja joht. Pat­ri­cia Ko­patc­hins­ka­ja, viu­lu. - Györ­gy Li­ge­ti: Viu­lu­kon­sert­to. Au­gust Nör­mi­ger: To­den Tanz. Tun­te­ma­ton (sov. P. Ko­patchinskaja)..
19.02 Mu­siik­kia kai­kil­le – Avan­tin, UMO Hel­sin­gin ja Fi­BOn yh­teiskonsertti
Kamariorkesteri Avanti! , UMO Hel­sin­ki Jazz Orc­hest­ra ja Suo­ma­lai­nen ba­rok­kior­kes­te­ri, joht. Taa­vi Ora­mo. Ar­vo Pärt: Frat­res. - Mic­hael Tor­ke: Ad­jus­tab­le Wrench...
19.02 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­rin konsertti
Joht. Nic­ho­las Col­lon, sol. Lei­la Jo­se­fo­wicz, viu­lu, Tuo­mas Ka­ta­ja­la, te­no­ri, Si­mo Mä­ki­nen, te­no­ri, Jus­si Vänt­ti­nen, bas­so, Sa­mi Lut­ti­nen, bas­so, Fre­de­ric Wa­ke-Wal­ker, oh­jaus, Sil­ja­ma­ri Hei­kin­hei­mo, uu­del­lee­noh­jaus. - Igor St­ra­vinsky: Renard.
19.02 Oop­pe­rail­ta Oran­gen fes­ti­vaa­lil­la - Ca­mil­le Saint-Saënsin Sim­son ja Delila
3-näytöksinen ooppera. Lib­ret­to: Fer­di­nand Le­mai­re. Mu­sii­kin­joh­to: Yves Abel. Rans­kan ra­dion fil­har­mo­ni­nen or­kes­te­ri se­kä Mon­te Car­lon oop­pe­ran ja Grand Avig­no­nin oop­pe­ran kuo­rot. De­li­la - Ma­rie-Ni­co­le Le­mieux, alt­to. Sim­son - Ro­ber­to Alag­na, te­no­ri. Da­go­nin yli­pap­pi - Ni­co­las Ca­val­lier, bas­so­ba­ri­to­ni. Abi­me­lek - Ju­lien Véro­nèse, bas­so­ba­ri­to­ni. Fi­lis­tea­lais­ten sa­nan­saat­ta­ja - Ch­ris­top­he Berry, tenori.
19.02 Jazzklubi
Klubi-isäntänä Jan-Erik Holmberg.
19.22 Yk­si on hy­vää seuraa
19.30 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri kon­serttilavalla
Joht. Ber­nard La­ba­die, sol. Lau­ra Vik­man, viu­lu, Ja­kob Dings­tad, alt­to­viu­lu. - Lud­wig van Beet­ho­ven: Co­rio­la­nus, al­ku­soit­to op. 62. W. A. Mo­zart: Sin­fo­nia con­cer­tan­te K 364. W. A.
20.00 Kei­nu­va ta­lo: Blueg­ras­sin isä Bill Mon­roe mui­den soittamana
Tiedätkö, kuka on Bill Monroe?
20.00 Jazzk­lu­bin illan keikka
Avishai Cohen Trio Wienin Konzerthausissa. Ää­ni­tet­ty 12. 9. 2020.
21
21.00 Sy­dän­juu­ril­la: Kan­san­mu­siik­ki soi myös lap­sil­le - haas­tat­te­lus­sa Soili Perkiö
21.00 Iltasoitto
21.00 Jazzk­lu­bin kolmas setti
Rotko Jazzklubin studiosessioissa. Toi­mit­ta­ja­na Eero Koski.
21.25 Iltasoitto
21.20 Iltasoitto
21.40 Nat­si-Sak­san jäl­jil­lä. Sak­sa­lai­set su­kel­lus­ve­neet Hel­sin­gin edustalla
22.00 Yle Uu­ti­set ja sää
22.05 Ajassa soi
Uutta klassista ja puhetta siitä. Toi­mit­ta­ja­na Ai­no­mai­ja Pennanen.
22.05 Sa­ri Val­to: Min­ne vir­taa­vat ke­hi­ty­syh­teis­työn rahat?
22.05 Kuu­si ku­vaa kir­jai­li­ja An­ni Ky­tö­mäen elämästä
22.05 Fea­tu­re: Sa­la­ma bal­la­din haudalla.
22.05 Kalle Haatanen
Fi­lo­so­fis­ta kes­kus­te­lua to­tuu­des­ta, kau­neu­des­ta, hy­väs­tä ja pahasta.
22.05 Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja: On­nis­tuu­ko Eu­roo­pan el­vyttäminen?
Miten EU:n elvytysrahat käytännössä jaetaan?
22.05 Epäi­lyt­tävän uutta
Di­gi­taa­li­seen mu­siik­kia­va­ruu­teen vir­taa jat­ku­vas­ti uut­ta kuun­nel­ta­vaa. Aki Yli-Sa­lo­mä­ki et­sii tun­te­mat­to­mam­paa musiikkia,..
22.50 Ei­li­sen ää­ni: Luon­to­ret­ki joutomaalle
22.50 Ää­ni­ta­ri­na: Hy­väs­ti äiti ja isä
22.55 Mu­siikkikamari
23.00 Iltahartaus
23.10 Yöklassinen
. . . . . .
ma: Liszt: Dante-sinfonia
ti: Sibelius: Alkusoitto f-molli vaskiseptetille (So­lis­tiyh­tye Im­pe­rial) 23:20 Brahms (sov. ) : Nel­jä­tois­ta sak­sa­lais­ta kan­san­lau­lua 23:58 Lan­zet­ti: So­naat­ti sel­lol­le ja con­ti­nuol­le D-duu­ri (Gae­ta­no Na­sil­lo, sel­lo, And­rea Marc­hiol, cem­ba­lo, ja Sa­ra Ben­ni­ci, sel­lo) 00:14 W. A. Mo­zart: Se­re­na­di or­kes­te­ril­le D-duu­ri (Haff­ner-serenadi)..
ke: Santoliquido: I Canti della sera (Il­ta­lau­lu­ja) (Joy­ce Di­Do­na­to, mez­zo­sop­raa­no, ja An­to­nio Pap­pa­no, pia­no) 23:21 W. A. Mo­zart: Di­ver­ti­men­to B-duu­ri (Zwei­te Lod­ro­nisc­he Nacht­mu­sik) 23:58 De­bus­sy: Es­tam­pes (Vas­ki­piir­rok­sia) (An­na Ku­va­ja, pia­no) 00:12 Simp­son: The Sea­sons (Vuo­de­na­jat) (Si­rius Viols) 01:22 Mah­ler: Sin­fo­nia n:o 5 cis-molli ..
to: Beethoven: Jousikvartetto n:o 14 cis-molli (Ju­pi­ter-kvar­tet­ti) 23:50 Hän­del: Akis, Ga­la­teia ja Po­ly­fe­mos, näy­tel­mäl­li­nen kan­taat­ti 01:14 Glier: Kah­dek­san kap­pa­let­ta viu­lul­le ja sel­lol­le (Eleo­no­ra Tu­rovs­ky ja Yu­li Tu­rovs­ky) 01:33 J. S. Bach: Das Wohl­tem­pe­rier­te Kla­vier 2 (And­rás Sc­hiff, pia­no) 03:53 R. St­rauss: Lop­pu­koh­taus oopp...
pe: Massenet: Manon, ooppera (Vic­to­ria de los An­ge­les, sop­raa­no, Hen­ri Le­gay, te­no­ri, Mic­hel Dens, ba­ri­to­ni, Jean Bort­hay­re, bas­so, Re­né Hérnet, te­no­ri, Jean Vieuil­le, ba­ri­to­ni, ja Li­lia­ne Ber­ton, sop­raa­no, se­kä Pa­rii­sin Opéra-Co­mi­quen kuo­ro ja ork. 01:55 Cras: Kvin­tet­to har­pul­le, hui­lul­le, viu­lul­le, alt­to­viu­lul­le ja sel­lol­le (Ju­liette Hurel,..
la: Diet­rich - Sc­hu­mann - Brahms: So­naat­ti viu­lul­le ja pia­nol­le (Frei aber ein­sam) a-mol­li (Erk­ki Pa­lo­la ja Tep­po Koi­vis­to) 23:35 W. A. Mo­zart: La Be­tu­lia li­be­ra­ta (Bee­tu­lyan va­pau­tus) , ora­to­rio (Er­nes­to Pa­la­cio, te­no­ri, Glo­ria Ban­di­tel­li, alt­to, Lyn­da Rus­sell, sop­raa­no, Pet­te­ri Sa­lo­maa, ba­ri­to­ni, Röh­rich Tro­gu, sop­raa­no, ja Sa­bi­na Mac­cu­li, sopraano,..
su: S. Bach: Ur­ku­so­naat­ti n:o 4 e-mol­li (Ma­rie-Clai­re Alain) 23:21 De­bus­sy: Kol­me nok­tur­noa 23:54 de Vi­séee: La Royal­le (Ra­fael An­dia, ba­rok­ki­ki­ta­ra) 00:03 Hän­del: Amin­ta e Fil­li­de (Amin­tas ja Fil­lis) , kan­taat­ti 00:59 J. Haydn: Pia­no­so­naat­ti n:o 49 Es-duu­ri (Paul Ba­du­ra-Sko­da, for­te­pia­no) 01:19 Rod­ri­go: Tres pie­zas es­pañolas ..
0
3