Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 1 2 3 4 5 Kanava Suora
18.1. 19.1. 20.1. 21.1. 22.1. 23.1. 24.1.
6
06.00 Uutisohjelmia
06.00 Uutisohjelmia
23.10 Sy­ven­tä­vää klassista
Klassista musiikkia. Klas­sis­ta musiikkia...
06.15 Hartaudet
06.25 Aamusoitto
06.25 Aamusoitto
. . Aa­mun vir­kis­tä­vä mu­siik­ki­het­ki klas­sis­ten sä­vel­ten parissa.
06.25 Aamusoitto
06.59 Yk­si on hy­vää seuraa
06.56 Päi­vän mietelause
06.59 Yk­si on hy­vää seuraa
07.00 Uutisohjelmia
07.00 Uutisohjelmia
07.02 Näis­tä le­vyis­tä en luovu
Musiikkivieraan valinnat Toi­mit­ta­ja­na Inari Tilli...
07.10 Har­tai­ta säveliä
07.05 Har­tai­ta säveliä
07.15 Hartaudet
07.29 Yk­si on hy­vää seuraa
07.25 Aamusoitto
07.30 Ykkösaamu
07.59 Yk­si on hy­vää seuraa
08.00 Uutisohjelmia
08.00 Uutisohjelmia
08.10 Ykkösaamu
08.05 Kuusi kuvaa
08.05 Nar­rin aamulaulu
Ou­ti Paa­na­nen pen­koo le­vy­hyl­ly­jä ja tut­kai­lee tai­tei­li­jaelämää...
9
09.00 Uutisohjelmia
09.00 Uutisohjelmia
09.05 Muis­to­jen bulevardi
ma: Florentinische Nächte
ti: Viihdemusiikin unohtumattomat klassikot
ke: Sade vuorilla (Pa­ve Mai­ja­nen) . (Kai­ja Kär­ki­nen & Ile Kallio) ...
to: Lumber jäkki Webs­ter: Sweet Thurs­day (John­ny Mathis) ...
09.05 Muis­to­jen bulevardi
Viihdemusiikin unohtumattomat klassikot
09.05 Eu­roo­pan kon­serttilavoilla
10.00 Ro­man Sc­hat­zin Maamme-kirja
10.00 Sari Valto
Sa­ri Val­ton oh­jel­mas­sa kes­kus­tel­laan ajan il­miöistä,..
10.00 Brysselin kone
Toimittajana Maija Elonheimo. Suo­ma­lai­set vir­ka­mie­het, poliitikot,..
10.00 Mikä maksaa?
Mihin tuhlaamme rahamme tulevaisuudessa?
10.00 Kalle Haatanen
Ihmisen ja luonnon vaikea suhde
10.00 Ute­lias ää­nimatkailija
Vettä vaan Ve­si voi ol­la me­ta­fo­ra mu­sii­kin vir­tai­lul­le, liikkeelle,..
10.00 Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set radiossa
10.00: Jumalanpalvelus Haminan Marian kirkosta
11.00: Jumalanpalvelus
11.00 Välilevyjä
Taidemusiikin tarinoita kertoo ja purkaa Kare Eskola.
11.00 Ute­lias ää­nimatkailija
Vettä vaan
11.00 Riston Valinta
Ris­to Nor­del­lin pu­het­ta ja mu­siik­kia asias­ta ja asian vierestä...
11.00 Uudet levyt
Maailman parhaat suomenkieliset taidemusiikin levyarviot.
11.00 Nar­rin aamulaulu
Ou­ti Paa­na­nen pen­koo le­vy­hyl­ly­jä ja tut­kai­lee tai­tei­li­jaelämää...
11.00 Hy­vät, pa­hat ajattelijat
11.35 Luu­se­ri­san­ka­rit - suo­ma­lai­sen epäon­nis­tumisen kaava
11.57 Päi­vän mietelause
11.57 Päi­vän mietelause
12
12.00 Uutisohjelmia
12.00 Uutisohjelmia
12.00 Uutisohjelmia
12.10 Oluen kuo­huva historia
Ai­ka­naan olut oli mu­ka­na kai­kes­sa mi­tä ih­mi­set tekivät...
12.10 Pie­leen men­nyt historia
12.10 Jour­na­listi Johanna
12.10 Ha­vain­to­ja ihmisestä
12.10 Tiedeykkönen
Sääennustamisen vaikeus ja hienous
12.05 Maail­man­po­li­tii­kan arkipäivää
12.05 Horisontti
Ohjelma uskonnoista ja elämänkatsomuksista.
12.30 Mo­niää­ni­nen Eurooppa
12.50 Äänitarina
13.00 Klas­sinen kattaus
ma: The Girl Gershwin
ti: Fanny Henselin Pianotrio Liszt: Un­ka­ri­lai­nen rap­so­dia pia­nol­le n:o 11 a-mol­li (Ale­xand­re Kan­to­row, pia­no) . Sc­hu­mann: Sechs Ge­dich­te und Re­quiem (Art­tu Ka­ta­ja, baritoni,..
ke: Kaksi tuntia klassista musiikkia
to: Matkailijoita ja jousten sinfoniaa Cho­pin: Ron­do à la Ma­zur F-duu­ri (Gar­rick Ohls­son, pia­no) . Kraus: Alt­to­viu­lu­kon­sert­to Es-duu­ri (Da­vid Aa­ron Car­pen­ter ja Ta­pio­la Sin­fonietta) ...
pe: Kaksi tuntia klassista musiikkia
13.00 Klas­sinen kattaus
. . . . . . Kat­tauk­ses­ta löy­tyy nau­tit­ta­vaa ai­na ly­hyis­tä vo­kaa­li- ja inst­ru­men­taa­li­teok­sis­ta pi­dem­piin sä­vel­lyk­siin. Jo­kai­nen kat­taus on mu­siik­ki­toi­mit­ta­jan kä­si­työ­nä val­mis­ta­ma juu­ri Sinulle.
14.00 Näis­tä le­vyis­tä en luovu
Musiikkivieraan valinnat Toi­mit­ta­ja­na Inari Tilli...
14.00 Riston Valinta
Ris­to Nor­del­lin pu­het­ta ja mu­siik­kia asias­ta ja asian vierestä...
15
15.02 Kult­tuuriykkönen
Kiin­nos­ta­vim­mat vie­raat ja kult­tuu­rin ajan­koh­tai­sai­heet kes­kus­te­lus­sa ei­kä klas­sik­ko­ja­kaan unoh­de­ta. Kult­tuu­riyk­kö­nen suo­ra­na lä­he­tyk­se­nä Yle Ra­dio 1:ssä maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin klo 15. 02 - 15. 55...
15.00 Maa­ta etsimässä 2
15.00 Hallitsija
Turpiin vaan, Juha Sipilä
15.25 Yk­kösmusiikkia
15.30 Aris­to­te­leen kantapää
15.55 Yle News
16.00 Uutisohjelmia
16.00 Uutisohjelmia
16.10 Fau­nin iltapäivä
ti: Musorgsk: Kuoriutumattomien linnunpoikien tanssi
ke: Voiton oot saava
16.10 Fau­nin iltapäivä
17.00 Uutisohjelmia
17.00 Uutisohjelmia
17.10 Eu­roopan valot
Lapponia 1. Mo­ni­ca As­pe­lund: Lap­po­nia 2. Se­ve­ri­ne: Mach die au­gen zu 3. Se­ve­ri­ne: Rien qu’une fille 4...
17.10 Luu­se­ri­san­ka­rit - suo­ma­lai­sen epäon­nis­tumisen kaava
17.10 Aris­to­te­leen kantapää
17.10 Ta­rua ja tot­ta toi­ses­ta maailmansodasta
17.10 Mielimaisema
Ahdin mielimaisema Mu­sii­kil­li­sia mie­li­mai­se­miaan avaa­vat vuo­ro­vii­koin Riik­ka Ho­lo­pai­nen ja Ahti Paunu...
17.10 Oluen kuo­huva historia
Ennen vanhaan olutta nautitittiin koko ajan ja joka paikassa - myös kirkonmenojen jälkeen
17.10 Luomiskertomus
17.30 Ti­mant­te­ja ja ruostetta
17.35 Ti­mant­te­ja ja ruostetta
17.30 Tuu­li Sak­salan keidas
Tuuli Saksalan Keidas Toi­mit­ta­ja­na Tuu­li Saksala...
17.35 Aris­to­te­leen kantapää
18
18.05 Romano mirits
18.01 Hartaudet
18.00 Do­ku­ment­ti: Näyt­te­li­jät ko­ro­nan kourissa
18.10 Äänitarina
18.10 Lauan­tain toivotut levyt
Kuun­te­li­joi­den suo­sik­ki­le­vyt ovat soi­neet ra­dios­sa syk­sys­tä 1935 lähtien...
18.20 Ka­don­nut­ta ai­kaa et­simässä 10
18.30 Har­tai­ta säveliä
(sov. . . . (sov. ...
18.40 Musiikkia
18.50 Raa­mat­tu luet­tu­na: Luuk­kaan evankeliumi
18.50 Hartaudet
19.02 Hallitsija
Steve Bannonin lyhyt katkera elämä On ta­pah­tu­nut murha,..
19.02 Maa­ta etsimässä 2
Suo­men­ta­nut Ari Koskinen...
19.02 Musiikkia
19.02 Konsertteja
Kotimainen konsertti Ju­ho Poh­jo­nen, pia­no, Lau­ri Sal­li­nen, kla­ri­net­ti, ja Kai­ja Saa­ri­ket­tu, viu­lu. - Kai­ja Saa­ri­ket­tu: Ter­ra. Alek­sandr Skr­ja­bin: So­naat­ti nro 6 opus 62. Ju­ha T. Kos­ki­nen: Dream Trans­mis­sion kla­ri­netille, 2...
19.02 Konsertteja
Kotimainen konsertti Kes­ki-Poh­jan­maan ka­ma­rior­kes­te­ri, joht. To­mas Djups­jö­bac­ka, sol. An­ne­ma­rie Åst­röm, viu­lu, ja Juk­ka-Pek­ka Pel­to­nie­mi, trum­pet­ti, Ak­ka­pe­li­man­nit. - Si­be­lius: Ra­kas­ta­va. Ju­ha T Kos­ki­nen: Omag­gio a smil­la. Ak­ka­pe­li­man­nit, kaus­tis­lais­ta pe­rin­ne­mu­siik­kia. Gab­rie­la Le­na Frank: Leyen­das. Kim­mo Ha­ko­la, piano,..
19.02 Konsertteja
Kotimainen konsertti Ch­ris­tian Ger­ha­her, ba­ri­to­ni, ja Ge­rold Hu­ber. pia­no. - Franz Sc­hu­bert: Sc­ha­wa­nen­ge­sang. - Kon­ser­tin jäl­keen Lot­ta Ema­nuels­son kes­kus­te­lee ba­ri­to­ni Aar­ne Pel­ko­sen ja pia­nis­ti Ju­ho Ala­kär­pän kans­sa Sc­hu­ber­tin Liedeistä.
19.02 Jazzklubi
Jaz­zin uu­det le­vyt, jazz­ken­tän ajan­koh­tai­set asiat, huip­pu­kon­ser­tit ja eri­lai­set tee­maoh­jel­mat. Jo­ka sun­nun­tai kol­me eri settiä.
19.02: Klubi-isäntänä Jan-Erik Holmberg
20.00: Timo Lassy & Teppo Mäkynen Tampere Jazz Happeningissä Ää­ni­tet­ty Tul­li­ka­ma­rin Pak­ka­huo­neel­la 31. 10. 2020.
21.00: Tunti vapaalla - DJ Bunuel Toi­mit­ta­ja­na DJ Bunuel.
19.30 RSO Mu­siikkitalossa
Radion sinfoniaorkesterin kamarimusiikkikonsertti Con­dard Tao, pia­no, Yu­ki Koya­ma, hui­lu, Kyeong Ham, oboe, Han Kim, kla­ri­net­ti, Jus­si Särk­kä, fa­got­ti, ja Juk­ka Har­ju, käy­rä­tor­vi. - Fran­cis Pou­lec: Seks­tet­to. Mau­ri­ce Ra­vel: Gas­pard de la nuit. - Ää­ni­tet­ty 24. 1. Mu­siik­kitalossa.
19.48 Ei­lisen ääni
19.45 En­nen il­lan konserttia
20.00 Et­nokonsertteja
20.00 Konsertteja
Radion sinfoniaorkesterin konsertti Joht. Sa­ka­ri Ora­mo, sol. Con­rad Tao, pia­no. - And­rew Nor­ton: “Sus­pend” fan­ta­sia pia­nol­le ja or­kesterille...
21
21.00 Kon­sert­ti-il­to­jen täytemusiikit
Musiikkia konsertin jälkeen
21.30 Mu­siik­kia kon­ser­tin jälkeen
21.40 Ta­rua ja tot­ta toi­ses­ta maailmansodasta
22.00 Uutisohjelmia
22.00 Uutisohjelmia
22.05 Ääniversumi
22.05 Sari Valto
Sa­ri Val­ton oh­jel­mas­sa kes­kus­tel­laan ajan il­miöistä,..
22.05 Kuusi kuvaa
Kuusi kuvaa toimittaja Senja Larsenin elämästä
22.05 Do­ku­ment­ti: Kun isä sokeutui
22.05 Kalle Haatanen
Ihmisen ja luonnon vaikea suhde Suo­ma­lai­set vaa­li­vat mie­lel­lään it­ses­tään sel­laista kuvaa...
22.05 Ro­man Sc­hat­zin Maamme-kirja
22.05 Epäi­lyt­tävän uutta
Oh­jel­mas­sa soi rai­kas elekt­roa­kus­ti­nen mu­siik­ki, eri­lais­ten lau­lu­tyy­lien il­men­ty­mät tai­de­musiikissa,..
22.50 Kuuntelijaklubi
22.52 Äänitarina
23.00 Raa­mat­tu luet­tu­na: Luuk­kaan evankeliumi
23.00 Hartaudet
23.10 Sy­ven­tä­vää klassista
Klas­sis­ta mu­siik­kia. Yle Klas­si­sen ja Yle Ra­dio 1:n Yök­las­si­nen. Tuot­ta­ja on Ja­ri Rantschukoff.
ma: Mahlerin Laulu maasta
ti: Carl Loewen pianosonaatti Las­so: Mag­ni­fi­cat 23:17 Fau­ré: Mas­ques et ber­ga­mas­ques 23:32 Simp­son: Di­vi­sion D-duu­ri (Mi­ka Suih­ko­nen, vio­la da gam­ba, ja Bal­lo del­la Bat­ta­lia) 23:39 W. A. Mo­zart: Sin­fo­nia n:o 40 g-mol­li 00:04 Dvo­rák: Syp­res­se­jä (Emer­son-kvartetti)..
ke: Syventävää klassista
to: Klassista musiikkia.
0
3