Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 30 31 32 33 34
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
20.7. 21.7. 22.7. 23.7. 24.7. 25.7. 26.7.
6
06.00 Vuonna 2000
Jus­si Wist­ran­din toi­mit­ta­mas­sa oh­jel­ma­sar­jas­sa pa­la­taan vuo­teen 2000 Ylen ar­kis­to-oh­jel­mien kaut­ta. Pu­heen ke­säs­sä pa­la­taan vuo­teen 2000, jol­loin Tar­ja Ha­lo­nen va­lit­tiin pre­si­den­tik­si, Kes­kus­ta­puo­lue nou­si kun­ta­vaa­lien suu­rim­mak­si puo­lueek­si ja No­kian osak­keen hin­ta oli kor­keim­mil­laan. Vuo­teen, jol­loin Jo­lon saa­rel­la kaa­pat­tiin län­si­mai­sia tu­ris­te­ja jou­kos­saan kak­si suomalaista,
05.00 Arkisto: Mi­tä on sivistys?
Tähdenlentoja - ajankuvia kulttuurista.
05.00 Arkisto: Tu­rus­ta Tampereelle
Tänään 10. 00...
07.00 Uutisohjelmia
07.02 Ky­sy mitä vaan
Ky­sy mi­tä vaan -oh­jel­mas­sa kuu­li­joi­den ky­sy­myk­siin Mi­ra Se­lan­de­rin joh­dol­la vas­taa­vat eri alo­jen am­mat­ti­lai­set, asian­tun­ti­jat ja kokijat.
07.10 Ky­sy mitä vaan
Oh­jel­mas­sa kuul­laan yh­den ih­mi­sen ko­ke­mus en­nak­ko­luu­lo­jen, ole­tus­ten, ste­reo­ty­pioi­den ja ko­ke­musten takaa.
07.45 Las­ten kuunnelmat
07.59 Pu­heen Kesäaamu
Pu­heen Ke­säaa­mu - Lau­ra Ai­rak­si­nen ja Mat­ti Ai­rak­si­nen. Ke­sän tär­kein ra­dio-oh­jel­ma. What­sApp 040 163 8586 Pu­heen Ke­säaa­mu tuo ka­na­val­le kak­si tut­tua ra­dioam­mat­ti­lais­ta, joi­ta ra­dion li­säk­si yh­dis­tää su­ku­ni­mi, Ai­rak­si­nen. Mat­ti Ai­rak­si­nen ja Lau­ra Ai­rak­si­nen tuo­vat ke­sään iloa, ute­liai­suut­ta ja ha­vain­to­ja suo­ma­lai­ses­ta ke­säs­tä. Ker­ran vii­kos­sa kah­des­ta tu­lee kol­me kun stu­dioon saa­puu Vii­kon Ai­rak­si­nen. Ke­säaa­mus­sa vie­raa­na käy vii­si oman alan­sa am­mat­ti­lais­ta, vii­si muu­ta Airaksista.
ma: Maanantain lähetys
ti: Tiistain lähetys Lau­ra Sip­po­lan teks­teis­sä kuuluu arki,..
ke: Keskiviikon lähetys
to: Torstain lähetys Ker­ran vii­kos­sa kah­des­ta tu­lee kol­me kun stu­dioon saa­puu Vii­kon Airaksinen...
pe: Perjantain lähetys
08.00 Uutisohjelmia
08.05 Tuija Pehkonen
Tui­ja Peh­ko­sen kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa kuul­laan tun­net­tu­ja vie­rai­ta - yh­tä lail­la nuo­ria huip­pu­lu­pauk­sia kuin alan­sa ihail­tu­ja kon­ka­rei­ta. Oh­jel­mas­sa kur­kis­te­taan pin­taa sy­vemmälle,..
9
09.03 Huumorihommia
Huu­mo­ri­hom­mia goes Stand up. Oh­jel­man on Ylel­le tuot­ta­nut Spoo­ky Inf­luen­ce Oy. Huu­mo­ri on vais­ton­va­rais­ta ei­kä si­tä voi se­lit­tää. Nau­ram­me, mut­ta em­me ai­na osaa se­lit­tää mik­si ja mille...
10.02 Val­lat­to­mia suhteita
Val­lat­to­mia suh­tei­ta -oh­jel­ma­sar­jas­sa pääs­te­tään pa­ri­suh­de ke­sä­laitumelle...
ma: Mustasukkaisuuden romantisointi tappaa
10.02 Puik­ko ja Koukku
Kä­si­työ­val­lan­ku­mous on vih­doin ran­tau­tu­nut myös radioon!..
10.02 Tuija Pehkonen
Tui­ja Peh­ko­sen kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa kuul­laan tun­net­tu­ja vie­rai­ta - yh­tä lail­la nuo­ria huip­pu­lu­pauk­sia kuin alan­sa ihail­tu­ja konkareita...
10.00 Val­lat­to­mia suhteita
Val­lat­to­mia suh­tei­ta -oh­jel­ma­sar­jas­sa pääs­te­tään pa­ri­suh­de ke­sä­lai­tu­mel­le. Sar­jan toi­mit­ta­ja Riik­ka Suo­mi­nen ky­see­na­lais­taa vie­rai­den­sa kans­sa val­lit­se­via nä­ke­myk­siä rak­kau­des­ta ja seksistä...
11.02 Tom­mi Lii­ma­tan suu­ri serkkuteoria
Mu­ka­na on pal­jon asiaa, ri­paus fik­tio­ta se­kä so­pi­vas­ti ker­ron­nal­lis­ta heh­ku­tus­jäännöstä...
11.02 Huo­mi­nen on huonompi
Kolonialismin loppu ei taannut edistystä kolmannelle maailmalle
11.02 Huumorihommia
Huu­mo­ri­hom­mia goes Stand up. Oh­jel­man on Ylel­le tuot­ta­nut Spoo­ky Inf­luen­ce Oy. Huu­mo­ri on vais­ton­va­rais­ta ei­kä si­tä voi se­lit­tää. Nauramme,..
11.00 Tom­mi Lii­ma­tan suu­ri serkkuteoria
Mu­ka­na on pal­jon asiaa, ri­paus fik­tio­ta se­kä so­pi­vas­ti ker­ron­nal­lis­ta heh­ku­tus­jään­nös­tä. Oh­jel­man tyy­li vaih­te­lee pseu­do­do­ku­men­tis­ta ra­dio­mo­no­lo­gei­hin ja ties mi­hin muuhun...
12
12.00 Uutisohjelmia
12.13 Mi­tä ih­met­tä, Japani?
Mik­si ja­pa­ni­lai­nen de­sign on niin pel­kis­tet­tyä ja sa­mal­la yl­tiö­sö­pöä? Mi­ten sa­mas­sa maas­sa fa­ni­te­taan tu­han­sia vuo­sia van­ho­ja kir­jo­ja, kou­ku­te­taan ih­mi­set vi­deo­pe­lei­hin ja ra­kas­te­taan robotteja?..
12.08 Epäon­nistumisten CV
Miten mokat peitetään teatterilavalla, Kari Ketonen?
12.08 Muo­ti-Suo­men omatunto
Aito läpinäkyvyys muodissa Mi­tä on ai­to lä­pi­nä­ky­vyys muo­ti­bis­neksessä?..
12.45 Pu­heen Klassikko
13.02 Vammaiskultti
Vaaditaanko vammaiselta työelämässä vähemmän kuin muilta?
13.02 Epäon­nistumisten CV
Miten mokat peitetään teatterilavalla, Kari Ketonen?
13.02 Ra­dio Y - Ai­no-Mari Tuuri
Aikuisten tarinat
13.02 Ho­mo re­li­gio­sus - Ola­vi Seppänen
13.02 Muo­ti-Suo­men omatunto
Aito läpinäkyvyys muodissa Mi­tä on ai­to lä­pi­nä­ky­vyys muo­ti­bis­neksessä?..
13.05 Ve­li Kaup­pi­nen yhtyeineen
Oh­jel­mas­sa vi­ri­te­tään soit­ti­met soit­to­kun­toon ja ale­taan jammailla!..
13.05 Kir­ja vs. Leffa
Uhrilampaat
14.02 Juuso Pekkinen
Kun tanssimisesta tuli rikos Joulukuun 7...
14.02 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Vuoristotautia,.. Vuo­ren hui­pul­la tun­tuu siltä,..
14.02 Miia Krause
Rockmanageri Virpi Immonen Mi­tä ma­na­ge­riin työ­hön kuuluu?..
14.02 Kir­ja vs. Leffa
Uhrilampaat
14.02 Ve­li Kaup­pi­nen yhtyeineen
14.05 Ky­sy mitä vaan
Kysy mitä vaan äiti Amman seuraajalta: mitä äiti Amman halaus merkitsee?
14.05 Vammaiskultti
Vaaditaanko vammaiselta työelämässä vähemmän kuin muilta?
14.50 Ur­heilukierros
Urheilukierros. Toi­mit­ta­ja Jus­si Paa­si. Su­per­pe­sis­tä N Man­se PP-Pe­säy­sit. Kan­sal­li­nen Lii­ga Il­ves-JyPK. HJK-Il­ves, TPS-FC Lahti.
15
15.02 Suomen eväät
15.02 Vii­meinen keikka
Toi­mit­ta­ja­na tai­ku­ri-men­ta­lis­ti Pe­te Poskiparta...
15.02 Fanimalia
15.00 Ho­mo re­li­gio­sus - Ola­vi Seppänen
Enkeli Thaimaan lausui näin – Matkailun pyhyydestä ja autuudesta
15.30 Pu­heen kesäpäivä
ma: Maanantain lähetys: vieraana SOFA
ti: Tiistain lähetys: vieraana Jonna Tervomaa Vie­raa­na tä­nään uu­den le­vyn jul­kais­sut Jon­na Tervomaa...
ke: Keskiviikon lähetys: vieraana Sam Shingler
to: Torstain lähetys: Ville Skeittikontilla Vil­le Skeit­ti­kon­til­la tut­ki­mas­sa skeit­tauk­sen sy­vin­tä olemusta...
pe: Perjantain lähetys: Vieraana Detalji Vie­raa­na Detalji...
16.00 Uutisohjelmia
16.13 Juuso Pekkinen
Kun tanssimisesta tuli rikos Jou­lu­kuun 7. päi­vä­nä vuon­na 1939 sää­det­tiin asetus,..
17.00 Uutisohjelmia
17.13 Päi­vä tunnissa
Kaik­ki olen­nai­nen täs­tä päi­väs­tä. Ar­ki­sin kel­lo 17, uu­sin­ta kel­lo 23. Toi­mit­ta­ja­na Mik­ko Jyl­hä Päi­vä tun­nis­sa sum­maa ja taus­toit­taa päi­vän uu­ti­sia ja pu­heenaiheita.
ma: Päivä tunnissa, maanantain lähetys
ti: Päivä tunnissa, tiistain lähetys
ke: Päivä tunnissa, keskiviikon lähetys
to: Päivä tunnissa, torstain lähetys
17.13 Päi­vä tunnissa
Päivä tunnissa, perjantain lähetys
17.10 Ky­sy mitä vaan
Seksiterapeutti, onko virtuaaliseksi pettämistä?
17.45 Ur­heilukierros
Urheilukierros. Toi­mit­ta­ja Jo­han­nes Oi­ka­ri­nen. Su­per­pe­sis­tä. N My­nä­mä­ki-Hy­vin­kää, M Vim­pe­li-Pat­ti­jo­ki, M Man­se PP-Imat­ra. Kan­sal­li­nen Lii­ga HJK-Honka.
18
18.02 Vuonna 2000
Jus­si Wist­ran­din toi­mit­ta­mas­sa oh­jel­ma­sar­jas­sa pa­la­taan vuo­teen 2000 Ylen ar­kis­to-oh­jel­mien kaut­ta. Pu­heen ke­säs­sä pa­la­taan vuo­teen 2000, jol­loin Tar­ja Ha­lo­nen va­lit­tiin pre­sidentiksi,..
18.02 Ur­heilukierros
Urheilukierros. Toi­mit­ta­ja Jaak­ko Park­ki­nen. HIFK-SJK, Hon­ka-In­ter, IFKM-Ha­ka, KuPS-FC Lah­ti, TPS-HJK.
18.02 Vuonna 2000
Valta vaihtui Jugoslavian liittotasavallassa
18.00 Ur­heilukierros
Urheilukierros. Toi­mit­ta­ja Jus­si Paa­si. Hon­ka-RoPS, Ha­ka-In­ter, MIFK-HIFK, KuPS-SJK.
19.00 Arkisto: Kris­tii­na Hal­ko­la ja Simo Frangén
Miten minusta tuli minä. Kris­tii­na Hal­ko­la (1994) . Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Si­mo Fran­gén (2003) .
19.00 Arkisto: Vesa Vierikko
Miten minusta tuli minä. Ve­sa Vie­rik­ko (1992) . Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Ve­sa Vie­rik­ko (2008) .
19.00 Arkisto: Tom­mi Län­ti­nen ja Pertti Sveholm
Miten minusta tuli minä. Tom­mi Län­ti­nen (1995) . Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Pert­ti Sve­holm (2004) .
20.30 Fanimalia
Freddy Krueger, tuo pitsanaamainen ikoni
21
21.02 Urheiluradio
21.05 Val­lat­to­mia suhteita
Val­lat­to­mia suh­tei­ta -oh­jel­ma­sar­jas­sa pääs­te­tään pa­ri­suh­de ke­sä­lai­tu­mel­le. Sar­jan toi­mit­ta­ja Riik­ka Suo­mi­nen ky­see­na­lais­taa vie­rai­den­sa kans­sa val­lit­se­via nä­ke­myk­siä rak­kau­des­ta ja seksistä...
21.05 Puik­ko ja Koukku
Näpertelygeenin isoisiltään perinyt Matti Airaksinen: Ensin näpertelin mopoja,
21.05 Tuija Pehkonen
Tui­ja Peh­ko­sen kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa kuul­laan tun­net­tu­ja vie­rai­ta - yh­tä lail­la nuo­ria huip­pu­lu­pauk­sia kuin alan­sa ihail­tu­ja kon­ka­rei­ta. Oh­jel­mas­sa kur­kis­te­taan pin­taa sy­vem­mälle, an­ne­taan ai­kaa ja kuun­nel­laan vie­ras­ta. Vaik­ka ta­ri­noil­la on on­nel­li­nen lop­pu, on lii­ku­tuk­sen kyy­ne­lei­tä näh­ty ja kuul­tu Tui­jan oh­jel­mas­sa useas­ti­kin. Oma­ku­va, ra­dion sel­fie, si­tä tä­mä ohjelma on.
22.05 Tom­mi Lii­ma­tan suu­ri serkkuteoria
Mu­ka­na on pal­jon asiaa, ri­paus fik­tio­ta se­kä so­pi­vas­ti ker­ron­nal­lis­ta heh­ku­tus­jään­nös­tä. Oh­jel­man tyy­li vaih­te­lee pseu­do­do­ku­men­tis­ta ra­dio­mo­no­lo­gei­hin ja ties mi­hin muuhun...
22.05 Huo­mi­nen on huonompi
Kolonialismin loppu ei taannut edistystä kolmannelle maailmalle
22.05 Huumorihommia
Huu­mo­ri­hom­mia goes Stand up. Oh­jel­man on Ylel­le tuot­ta­nut Spoo­ky Inf­luen­ce Oy. Huu­mo­ri on vais­ton­va­rais­ta ei­kä si­tä voi se­lit­tää. Nauramme,..
Jaksot 7-8.
22.05 Tom­mi Lii­ma­tan suu­ri serkkuteoria
Mu­ka­na on pal­jon asiaa, ri­paus fik­tio­ta se­kä so­pi­vas­ti ker­ron­nal­lis­ta heh­ku­tus­jään­nös­tä. Oh­jel­man tyy­li vaih­te­lee pseu­do­do­ku­men­tis­ta ra­dio­mo­no­lo­gei­hin ja ties mi­hin muu­hun. Jak­so­jen ai­heet hor­ju­vat pääo­sin kult­tuu­rin piirissä,..
23.00 Vammaiskultti
Vaaditaanko vammaiselta työelämässä vähemmän kuin muilta?
23.00 Epäon­nistumisten CV
Miten mokat peitetään teatterilavalla, Kari Ketonen?
23.00 Ra­dio Y - Ai­no-Mari Tuuri
Aikuisten tarinat
23.00 Ho­mo re­li­gio­sus - Ola­vi Seppänen
23.00 Arkisto: Elä­mää Ahvenanmaalla
Tänään kymmeneltä. Ah­venanmaa ..
23.00 Arkisto: Intiimi
Intiimi. Lap­sen imet­tä­mi­nen (1989) . In­tii­mi. In­ses­ti­te­ra­pia­ryh­mä (1989) . Intiimi...
23.00 Vuonna 2000
Venäjän laivaston ydinsukellusvene Kursk upposi
0
00.00 Arkisto: 40 ja risat
40 ja risat. In­ven­taa­rion paikka...
00.00 Arkisto: Opinportti
Opinportti.
00.00 Arkisto: Lapin lumoa
Tänään iltapäivällä. Jou­lu­maa syn­tyy Lap­piin (1985) ...
00.00 Arkisto: Turismi
Tänään iltapäivällä. Ul­ko­mai­set tu­ris­tit ja Suo­mi (1984) ...
00.00 Arkisto: Ur­hei­lu­vuo­det 1984 ja 1988
Ur­hei­lu­vuo­si 1984 (1984) . Ur­hei­lu­vuo­si 1988 (1988) .
01.00 Arkisto: Ote­taanko taksi?
Tänään iltapäivällä.
01.00 Arkisto: Leipäpuu
Leipäpuu. EU-pro­jek­tien pyör­teis­sä (1997) . Lei­pä­puu. Kun­non kuluttaja...
02.00 Arkisto: Aki ja Tu­ro - Antti ja Ville
Nuori taiteilija.
02.00 Arkisto: Mu­na­mark­ki­noil­ta Potsipäiville
Tänään 10. 00...
02.00 Arkisto: Ih­mi­siä ja elä­mää Virossa
Tänään iltapäivällä.
02.00 Arkisto: Vi­ro osa­na Eurooppaa
Tänään kymmeneltä.
02.00 Arkisto: Si­vis­tyk­sen hävittäminen
Opetusradion päiväkahvit.
3
03.00 Arkisto: Lastenohjelmia
03.00 Arkisto: Kan­saa si­vistämässä
04.00 Arkisto: Vaih­toeh­to­lo­mai­lua- ja matkailua
04.00 Arkisto: Ter­veyt­tä ravinnosta
04.00 Arkisto: Täyt­tä elämää
04.00 Arkisto: Tai­teessa tapahtuu
04.00 Arkisto: Ym­päri Suomen
05.00 Arkisto: Mi­tä on sivistys?
05.00 Arkisto: Tu­rus­ta Tampereelle