Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 19.8. ti 20.8. ke 21.8. to 22.8. pe 23.8. la 24.8. su 25.8.
6 06.00 Y­le Uu­ti­set Vuon­na 1999 Ar­kis­to: E­ri­koi­sia SM- ja MM-ki­so­ja
06.35 Nos­to Ak­ti
06.55 Pu­heen Aa­mu Y­le Pu­he e­sit­tää
08.00 Y­le Uu­ti­set
Kir­ja vs. Lef­fa Miestä ei voi raiskata Hie­no­ja kir­jo­ja ja u­pei­ta e­lo­ku­via on maail­ma täyn­nä.
9
10.00 Ak­ti Mikään inhimillinen ei ole vierasta. A­sial­li­nen kan­sa­lais­kes­kus­te­lu on mah­dol­lis­ta. Pu­he­lin­nu­me­ro 020 690 001 / W­hat­sApp-vies­ti 040 1638 586 / T­wit­ter #ak­ti Toi­mit­ta­ji­na Samp­pa Kor­ho­nen, Jus­si Put­ko­nen ja Jen­ny Leh­ti­nen.
12 12.00 Y­le Uu­ti­set
12.05 Y­le Pu­he e­sit­tää
12.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio Po­li­tiik­kaa on kaik­kial­la, ja po­li­tiik­ka on mei­dän kaik­kien a­sia. Ky­sy mi­tä vaan Kysy mitä vaan koulukiusatulta
13.00 Mi­ki Liuk­ko­sen maail­ma Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen Pörs­si­päi­vä Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan Ru­ben S­til­ler
13.30 Y­le Pu­he e­sit­tää Urheiluhullut
14.00 Juu­so Pek­ki­nen Kohtaamisia syvässä päässä. Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen Kir­ja vs. Lef­fa Miestä ei voi raiskata Lindg­ren & Sih­vo­nen Vii­mei­nen keik­ka
14.25 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa Yleisurheilun Ruotsi - Suomi-maaottelu Y­lei­sur­hei­lun pe­rin­tei­sen Ruot­si - Suo­mi maaot­te­lun toi­nen kil­pai­lu­päi­vä. Se­los­ta­ji­na Jar­mo Leh­ti­nen ja Jo­han­nes Oi­ka­ri­nen, a­sian­tun­ti­ja­na Tuo­mas Ra­ja ja haas­tat­te­li­ja­na Ni­na Van­ha­ta­lo.
15 15.00 Ky­sy mi­tä vaan Kysy mitä vaan koulukiusatulta Ju­ha Val­vio Juha Valvion koppipuheet Fa­ni­ma­lia Miia K­rau­se Ur­hei­lu­per­jan­tai
15.30 Vii­mei­nen keik­ka Viimeinen keikka
16.00 Y­le Uu­ti­set 16.00 Y­le Uu­ti­set
16.10 Maail­ma pa­ra­nee pu­hu­mal­la Maanantain lähetys Tiistain lähetys Keskiviikon lähetys Maanantain lähetys Teh­dään maail­ma mu­ka­vam­mak­si. 16.10 Ur­hei­lu­ra­dio
17.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set 17.00 Y­le Uu­ti­set
17.10 Päi­vä tun­nis­sa Päivä tunnissa, maanantain lähetys Päivä tunnissa, tiistain lähetys Päivä tunnissa, keskiviikon lähetys Päivä tunnissa, torstain lähetys Päivä tunnissa, perjantain lähetys Kaik­ki o­len­nai­nen täs­tä päi­väs­tä. Ar­ki­sin kel­lo 17, uu­sin­ta kel­lo 23. Toi­mit­ta­ja­na Mik­ko Jyl­hä 17.10 Ur­hei­lu­ra­dio
17.15 Y­le Pu­he e­sit­tää Tiedeykkönen No­ja­tuo­li­mat­ka tie­teen kiin­nos­ta­vim­piin vir­tauk­siin.
17.25 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa Yleisurheilun Ruotsi - Suomi-maaottelu Y­lei­sur­hei­lun pe­rin­tei­sen Ruot­si - Suo­mi maaot­te­lun en­sim­mäi­nen kil­pai­lu­päi­vä. Se­los­ta­ji­na Jar­mo Leh­ti­nen ja Jo­han­nes Oi­ka­ri­nen, a­sian­tun­ti­ja­na Tuo­mas Ra­ja ja haas­tat­te­li­ja­na Ni­na Van­ha­ta­lo.
18 18.00 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa Urheilukierros Ky­sy mi­tä vaan Kysy mitä vaan koulukiusatulta Y­le Uu­ti­set
18.30 Vii­mei­nen keik­ka Viimeinen keikka
19.00 Ar­kis­to: Jaak­ko Tep­po Miten minusta tuli minä. Jaak­ko Tep­po (1993). Kup­let­ti­mes­ta­ri Jaak­ko Tep­po (1979). Tai­tei­li­jae­lä­mää. Jaak­ko Tep­po (2012). Ar­kis­to: Mart­ti Syr­jä Miten minusta tuli minä. Mart­ti Syr­jä (1994). Rock­ra­dio. Ep­pu nor­maa­li - Mart­ti Syr­jä (1988). Ko­van päi­vän il­ta. Lä­hi­ku­vas­sa Mart­ti Syr­jä (2004). Ep­pu Nor­maa­li -yh­tye pal­kit­tiin vuo­den 2009 Suo­mi-pal­kin­nol­la (2009). Ar­kis­to: Gös­ta Sundq­vist Miten minusta tuli minä. Gös­ta Sundq­vist (1991). Rock­ra­dio. Gös­ta Sundq­vist (1982). Vie­rais­sa Gös­ta Sundq­vist (1992). Ar­kis­to: Mik­ko Kuus­to­nen Miten minusta tuli minä. Mik­ko Kuus­to­nen (1993). Va­loa ik­ku­nas­sa. Mik­ko Kuus­to­nen (1997). Va­loa ik­ku­nas­sa. Mik­ko Kuus­to­nen (1998). Lä­hi­ku­vas­sa. Vie­raa­na Mik­ko Kuus­to­nen (2008). 19.00 Y­le Pu­he e­sit­tää Mikä maksaa? Mi­kä mak­saa? et­sii vas­tauk­sia ta­val­lis­ta kan­sa­lais­ta as­kar­rut­ta­viin ta­lou­den ky­sy­myk­siin. Min­ne ra­ham­me me­ne­vät? Ja ku­ka ra­han kul­ku­suun­nan lo­pul­ta päät­tää?
21 21.00 Ur­hei­lu­ra­dio
21.10 Y­le Pu­he e­sit­tää Puheen Ilta Y­le Pu­he e­sit­tää (x4) Kalle Haatanen Roman Schatzin Maamme-kirja Brysselin kone Sari Valto
22.30 Juu­so Pek­ki­nen Kohtaamisia syvässä päässä. Juu­so Pek­ki­nen et­sii suu­rem­paa ym­mär­rys­tä ym­pä­röi­väs­tä to­del­li­suu­des­ta. 22.30 Kir­ja vs. Lef­fa Miestä ei voi raiskata Hie­no­ja kir­jo­ja ja u­pei­ta e­lo­ku­via on maail­ma täyn­nä.
23.00 Ar­kis­to: Las­ten­päi­vä Lasten päivä. Aa­mu-uu­ti­set (1984). Hy­vää Las­ten­päi­vää, i­sät ja äi­dit (1983). Tä­nään kym­me­nel­tä. Maail­man Las­ten­päi­vä (1991). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä.
0 00.00 Ar­kis­to: Mie­li­pi­tei­den ja­ka­jia Vieraissa Timo T. A. Mik­ko­nen (1993). Ra­dio­ma­fian aa­mu. Ar­kis­to: Mes­suil­la ta­va­taan! Tänään iltapäivällä. An­tik­vaa­ri­set kir­ja­mes­sut (1988). E­lin­kei­no Elinkeino. Pank­kien ris­kin­hal­lin­ta (1996). E­lin­kei­no. Ar­kis­to: Hy­vät ta­vat kun­niaan Päivän peili. Hy­vien ta­po­jen vuo­si -kam­pan­ja (1983). Ar­kis­to: Käy­tö­soh­jei­ta ja ta­pa­kas­va­tus­ta Tänään kymmeneltä. E­ti­ket­ti­kir­ja (1993). 00.00 Ar­kis­to: Koh­taa­mi­sia kau­pun­gis­sa Kohtaamisia kaupungissa. Pent­ti Ho­lap­pa ja ho­tel­li Tor­ni. Os­mo Rau­ha­la ja Van­han kir­kon puis­to. Jyr­ki Kiis­ki­nen ja bus­si nu­me­ro 69 (1997).
01.00 Luon­to kau­pun­gis­sa Luonto kaupungissa. E­li­neh­dot. Ni­säk­käät. Lin­nut. Kas­vit. Ju­han­nus. Hyön­tei­set ja muut pik­kuö­tö­kät (1998).
02.00 Ku­va­sar­ja Mau­ri An­te­ro ja Ped­ro Pos­ti­myyn­tiä ja verk­ko­kaup­paa Maa­seu­dun tu­le­vai­suus Y­leis­ra­dio­toi­min­nan a­se­ma ja tu­le­vai­suus 02.00 Ur­hei­lu­jour­na­lis­mia ja nai­sur­hei­lua
3 03.00 Kan­saa e­dus­ta­mas­sa
04.00 Maa­ta­lou­den nä­ky­miä Luo­mua ja lä­hi­ruo­kaa Ny­kyai­ka Vam­mai­set ja yh­teis­kun­ta Vam­mais­ten a­se­ma E­dus­kun­nas­sa ta­pah­tuu
Ar­kis­to: E­ri­koi­sia SM- ja MM-ki­so­ja