Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 27.5. ti 28.5. ke 29.5. to 30.5. pe 31.5. la 1.6. su 2.6.
6

06.00 Y­le Uu­ti­set

Tom­mi Lii­mat­ta

Y­le Uu­ti­set

Y­le Pu­he e­sit­tää

Ar­kis­to: Ih­mi­sen suo­ri­tus­ky­vyn ra­jat

06.05 Po­li­tiik­ka­ra­dio

06.35 Nos­to

06.35 Nos­to

06.55 Pu­heen Aa­mu

Huo­mi­nen on huo­nom­pi

Pu­heen Aa­mu

Y­le Pu­he e­sit­tää

Y­le Pu­he e­sit­tää

07.20 Y­le Pu­he e­sit­tää

07.45 Lii­san seik­kai­lut ih­me­maas­sa

08.00 Y­le Uu­ti­set

08.00 Y­le Uu­ti­set

08.05 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen

Miksi kirkko vihaa naisia?

9

09.00 Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen

Enkeli Thaimaan lausui näin – Matkailun pyhyydestä ja autuudesta

10.00 Juu­so Pek­ki­nen

Kohtaamisia syvässä päässä.

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Urheilua

Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo

Y­le Uu­ti­set

Ky­sy mi­tä vaan

Kuolemantutkija, minkälaisia ovat kuolleista elävien kirjoihin palanneiden kokemukset?

Y­le Uu­ti­set

10.05 Juu­so Pek­ki­nen

Matkailutrendeistä, virtuaalimatkailusta ja turistin moraalista

11.00 Ak­ti

Mikään inhimillinen ei ole vierasta.

Ky­sy mi­tä vaan

Lentoemäntä, onko lennollasi koskaan kuollut ketään?

Ak­ti

Mikään inhimillinen ei ole vierasta.

Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

12

12.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

12.05 Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo

Henkisen vahvuuden kehittäminen kiinnostaa. Miten sitä kohti pääsee?

12.05 Ur­hei­lu­ra­dio

Kir­ja vs. Lef­fa

Kummisetä Ma­rio Pu­zon vuon­na 1969 jul­kai­se­ma Kum­mi­se­tä uu­dis­ti se­kä kir­ja- et­tä e­lo­ku­va­teol­li­suut­ta.

12.10 Pu­heen K­las­sik­ko

12.10 Pu­heen K­las­sik­ko

12.20 Y­le Pu­he e­sit­tää

Y­le Pu­he e­sit­tää

Y­le Pu­he e­sit­tää

12.20 Y­le Pu­he e­sit­tää

12.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio

12.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio

13.00 Ja­ri Sa­ras­vuo

Hal­me & Saa­ri­nen - Di­gi­nen il­ta­päi­vä

Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen

Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

Lindg­ren & Sih­vo­nen

13.00 Län­si­mai­sen si­vis­tyk­sen 10 kau­pun­kia

Los Angeles ja menestymisen paineet

13.35 Y­le Pu­he e­sit­tää

13.55 Y­le Pu­he e­sit­tää

14.00 Ru­ben S­til­ler

Pörs­si­päi­vä

Ri­ku ja Tun­na - Doc­ven­tu­res

Kir­ja vs. Lef­fa

Kummisetä

Ra­dio S­ta­dion

Urheilu ja politiikka

Y­le Uu­ti­set

Ky­sy mi­tä vaan

Kuolemantutkija, minkälaisia ovat kuolleista elävien kirjoihin palanneiden kokemukset?

15

15.00 Nos­to

Maanantain lähetys klo 15-16 Tiistain lähetys klo 15-16 Keskiviikon lähetys klo 15-16 Nos­to - tie­dä mis­tä kah­vi­tauol­la pu­hu­taan.

Huu­mo­ri­hom­mia

Roudasta rospuuttoon syntyi Petteri Summasen omasta 70-luvun ahdingosta

Ur­hei­lu­per­jan­tai

16.00 Y­le Uu­ti­set

16.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

16.10 Nos­to

Maanantain lähetys klo 16-17 Tiistain lähetys klo 16-17 Keskiviikon lähetys klo 16-17 Nos­to - tie­dä mis­tä kah­vi­tauol­la pu­hu­taan.

Y­le Pu­he e­sit­tää

Yle Puhe Remix

16.10 Ur­hei­lu­ra­dio

16.15 Y­le Pu­he e­sit­tää

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Urheilua

17.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.00 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Urheilukierros

17.10 Päi­vä tun­nis­sa

Päivä tunnissa, maanantain lähetys Päivä tunnissa, tiistain lähetys Päivä tunnissa, keskiviikon lähetys Kaik­ki o­len­nai­nen täs­tä päi­väs­tä. Ar­ki­sin kel­lo 17, uu­sin­ta kel­lo 23. Toi­mit­ta­ja­na Mik­ko Jyl­hä

17.10 Päi­vä tun­nis­sa

Päivä tunnissa, perjantain lähetys Kaik­ki o­len­nai­nen täs­tä päi­väs­tä.
18

18.00 Y­le Uu­ti­set

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Urheilua

Y­le Uu­ti­set

Tom­mi Lii­mat­ta

Hiljaisen tiedon mestarit Har­va o­saa se­los­taa ha­vain­nol­li­ses­ti o­maa työn­ku­vaan­sa.

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Urheilukierros

Ar­kis­to: Suo­mi, EU:n vä­ki­val­tai­sin maa

Tänään iltapäivällä. Suo­ma­lai­set ja vä­ki­val­ta (1990). Tä­nään kym­me­nel­tä. Vä­ki­val­ta jul­ki­sil­la pai­koil­la (1992). Tä­nään kym­me­nel­tä. Vä­ki­val­ta­ri­kos­ten kus­tan­nuk­set (1996). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Kan­sa­lais­ten tur­val­li­suus (1998). Tä­nään kym­me­nel­tä.

19.00 Ar­kis­to: Sa­ri Kaa­si­nen ja Ti­mo Soi­ni

Miten minusta tuli minä. Sa­ri Kaa­si­nen (1994). Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Ti­mo Soi­ni (2005).

Ar­kis­to: Rai­mo Häy­ri­nen ja Pa­si Hei­ku­ra

Miten minusta tuli minä. Rai­mo Häy­ri­nen (1993). Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Pa­si Hei­ku­ra (2005).

Ar­kis­to: Ar­vi Lind ja Pao­la Su­ho­nen

Miten minusta tuli minä. Ar­vi Lind (1994). Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Pao­la Su­ho­nen (2003).

Ar­kis­to: Mat­ti "Möl­li" Kei­no­nen ja Wil­ma Sch­li­zews­ki

Miten minusta tuli minä. Möl­li Kei­no­nen (1994). Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Wil­ma Sch­li­zews­ki (2000).

21

21.00 Ur­hei­lu­ra­dio

21.10 Y­le Pu­he e­sit­tää

Puheen Ilta

Y­le Pu­he e­sit­tää

Puheen Ilta

Y­le Pu­he e­sit­tää

Puheen Ilta

Y­le Pu­he e­sit­tää

Puheen Ilta

Y­le Pu­he e­sit­tää

Kalle Haatanen Val­tio­tie­tei­den toh­to­ri Kal­le Haa­ta­sen oh­jel­mis­sa ä­lyl­li­sis­tä­kin a­siois­ta on mah­dol­lis­ta pu­hua ke­vyes­ti, ja pin­nal­li­sis­ta sy­väl­li­ses­ti.

Y­le Pu­he e­sit­tää

Politiikkaradion viikko

Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

22.05 Kir­ja vs. Lef­fa

Kummisetä Ma­rio Pu­zon vuon­na 1969 jul­kai­se­ma Kum­mi­se­tä uu­dis­ti se­kä kir­ja- et­tä e­lo­ku­va­teol­li­suut­ta.

22.05 Y­le Pu­he e­sit­tää

Tiedeykkönen No­ja­tuo­li­mat­ka tie­teen kiin­nos­ta­vim­piin vir­tauk­siin.

Y­le Pu­he e­sit­tää

Roman Schatzin Maamme-kirja Kes­kus­te­luoh­jel­ma, jos­sa suo­ma­lai­suut­ta, sen ke­hi­tys­tä ja tu­le­vai­suut­ta poh­di­taan pait­si suo­ma­lai­ses­ta myös eu­roop­pa­lai­ses­ta ja g­lo­baa­lis­ta nä­kö­kul­mas­ta.

22.30 Ra­dio S­ta­dion

Urheilu ja politiikka P­re­si­dent­ti Ur­ho Kek­ko­nen muis­te­taan ko­va­na ur­hei­lu­mie­he­nä.

22.55 Y­le Pu­he e­sit­tää

23.00 Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo

Henkisen vahvuuden kehittäminen kiinnostaa. Miten sitä kohti pääsee?

23.00 Ar­kis­to: Ur­hei­lun täyt­tä e­lä­mää

Nuoret kysyvät urheilusta (1981). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. S­VUL:n tal­vi­suur­ki­sat (1990). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. S­VUL:n suur­ki­sat (1990). Ur­hei­le­mal­la­ko to­si mie­hek­si?

0

00.00 Ar­kis­to: Ri­kol­li­suu­den maail­man­his­to­ria o­sat 1-5

Rikollisuuden maailmanhistoria. Kain ja A­bel.

Ar­kis­to: Ri­kol­li­suu­den maail­man­his­to­ria o­sat 6-10

Rikollisuuden maailmanhistoria. A­seis­te­tut hei­nä­sir­kat.

Ar­kis­to: Eu­roo­pan nuo­ria

Tänään iltapäivällä. Nuo­ret ja Eu­roop­pa (1994).

Ar­kis­to: Ky­lä­kau­pas­ta kaup­pa­kes­kuk­seen

Tänään iltapäivällä. Ky­lä­kau­pat (1994).

Ar­kis­to: A­nar­kiaa!

Tuomas Enbuske. Mi­hin ka­to­si to­del­li­nen suo­ma­lai­nen a­nar­kia?

00.00 Ar­kis­to: K­ri­mi­naa­li­po­li­tiik­kaa

Vallan vaiheilla. K­ri­mi­naa­li­po­li­tiik­kaa (1996). Tä­nään kym­me­nel­tä. Van­gin so­siaa­li­nen a­se­ma (1993). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Ku­ri ja jär­jes­tys van­ki­loi­hin (1997).

01.00 Ar­kis­to: Suo­ma­lai­sen vä­ki­val­lan kas­vot

Suo­ma­lai­sen vä­ki­val­lan kas­vot: Vi­ral­li­nen vä­ki­val­ta. Yh­teis­kun­nal­li­nen vä­ki­val­ta. Kes­kus­te­lu suo­ma­lai­ses­ta vä­ki­val­las­ta (1982).

02.00 Ar­kis­to: Ar­jen i­lot

Ar­kis­to: Yh­dis­ty­nyt Sak­sa

Ar­kis­to: Lä­hiöe­lä­mää

Ar­kis­to: Kon­tu­la - Kau­niai­nen - Lii­po­la

Ar­kis­to: A­vioe­ron tus­ka ja hel­po­tus

02.00 Ar­kis­to: Mat­kal­la Eu­roop­paan?

3

03.00 Ar­kis­to: Nai­sen paik­ka po­li­tii­kas­sa

04.00 Ar­kis­to: Tai­tei­den yö

Ar­kis­to: Mi­kä kän­nys­sä kieh­too?

Ar­kis­to: Mat­kal­la a­ja­tuk­sis­ta te­koi­hin

Ar­kis­to: Gee­ni­tek­no­lo­gia

Ar­kis­to: Ir­win, Kik­ka, F­re­de­rik ja A­ni­ta

Ar­kis­to: Työ­mie­hen tun­ti

Ar­kis­to: Ih­mi­sen suo­ri­tus­ky­vyn ra­jat