Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.3. ti 26.3. ke 27.3. to 28.3. pe 29.3. la 30.3. su 31.3.
6

06.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Pu­he e­sit­tää (x2)

Ar­kis­to: On­ko por­no pa­has­ta?

06.35 Nos­to

06.55 Pu­heen Aa­mu

06.55 Y­le Pu­he e­sit­tää (x2)

07.45 Las­ten kuun­nel­mat

Ra­dio­teat­te­ri

08.00 Y­le Uu­ti­set

9

10.00 Juu­so Pek­ki­nen

Kohtaamisia syvässä päässä.

Y­le Uu­ti­set

Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo

Juu­so Pek­ki­nen

Kohtaamisia syvässä päässä.

Y­le Uu­ti­set

Pu­heen Viik­ko

10.25 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Hiihdon SM: Naisten 10 km (v)

10.55 Ak­ti

Mikään inhimillinen ei ole vierasta.

10.55 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Hiihdon SM: Naisten 10 km (v)

12

12.00 Y­le Uu­ti­set

Ur­hei­lu­hul­lut

12.10 Pu­heen K­las­sik­ko

12.20 Y­le Pu­he e­sit­tää

Y­le Pu­he e­sit­tää

12.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Hiihdon SM: Naisten 10 km (v)

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Hiihdon SM: Naisten 10 km (v)

13.00 Ja­ri Sa­ras­vuo

Hal­me & Saa­ri­nen - Di­gi­nen il­ta­päi­vä

Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen

Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Hiihdon SM: Joukkuesprintit

13.15 12 dik­taat­to­ria

13.55 Y­le Pu­he e­sit­tää

14.00 Ru­ben S­til­ler

Pörs­si­päi­vä

Huu­mo­ri­hom­mia

Kir­ja vs. Lef­fa

Maailmojen sota

14.00 Kir­ja vs. Lef­fa

Maailmojen sota

14.20 Lindg­ren & Sih­vo­nen

Lindg­ren & Sih­vo­nen

15

15.00 Nos­to

Maanantain lähetys klo 15-16 Tiistain lähetys klo 15-16 Keskiviikon lähetys klo 15-16 Torstain lähetys klo 15-16 Nos­to - tie­dä mis­tä kah­vi­tauol­la pu­hu­taan. Nos­to se­lit­tää pu­hut­ta­vim­mat po­pu­laa­ri­kult­tuu­rin il­miöt ja pal­jas­taa nii­den taus­tat.

15.15 Ur­hei­lu­per­jan­tai

16.00 Y­le Uu­ti­set

16.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

16.10 Nos­to

Maanantain lähetys klo 16-17 Tiistain lähetys klo 16-17 Keskiviikon lähetys klo 16-17 Torstain lähetys klo 16-17 Nos­to - tie­dä mis­tä kah­vi­tauol­la pu­hu­taan. Nos­to se­lit­tää pu­hut­ta­vim­mat po­pu­laa­ri­kult­tuu­rin il­miöt ja pal­jas­taa nii­den taus­tat.

16.10 Ur­hei­lu­ra­dio

16.15 Y­le Pu­he e­sit­tää

16.30 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekkokierros Jää­kiek­ko­kier­ros. Toi­mit­ta­ja Jus­si Paa­si. Puo­li­vä­lie­rien kuu­den­net ot­te­lut tar­vit­taes­sa. Il­ves-Kär­pät, Luk­ko-Tap­pa­ra, HIFK-Pe­li­cans, HPK-TPS.

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.10 Päi­vä tun­nis­sa

Päivä tunnissa, maanantain lähetys Päivä tunnissa, tiistain lähetys Päivä tunnissa, keskiviikon lähetys Päivä tunnissa, torstain lähetys Päivä tunnissa, perjantain lähetys Kaik­ki o­len­nai­nen täs­tä päi­väs­tä. Ar­ki­sin kel­lo 17, uu­sin­ta kel­lo 23. Toi­mit­ta­ja­na Mik­ko Jyl­hä

17.10 Ra­dio S­ta­dion

18

18.00 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekkokierros Jää­kiek­ko­kier­ros. Toi­mit­ta­ja Ma­tias St­ro­zyk, a­sian­tun­ti­ja Kim­mo Kuh­ta. Puo­li­vä­lie­rien kol­man­net ot­te­lut. Kär­pät-Il­ves, Tap­pa­ra-Luk­ko, Pe­li­cans-HIFK, TPS-HPK.

Y­le Uu­ti­set

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekkokierros Jää­kiek­ko­kier­ros.Toi­mit­ta­ja Ma­tias St­ro­zyk, a­sian­tun­ti­ja Mar­ko Tuu­lo­la. Puo­li­vä­lie­rien nel­jän­net ot­te­lut. Il­ves-Kär­pät, Luk­ko-Tap­pa­ra, HIFK-Pe­li­cans, HPK-TPS.

Y­le Uu­ti­set

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekkokierros Jää­kiek­ko­kier­ros. Toi­mit­ta­ja Jus­si Paa­si, a­sian­tun­ti­ja Ju­ha Lind. Puo­li­vä­lie­rien vii­den­net ot­te­lut tar­vit­taes­sa. Kär­pät-Il­ves, Tap­pa­ra-Luk­ko, Pe­li­cans-HIFK, TPS-HPK.

18.45 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jalkapallon EM-karsinnat: Armenia-Suomi UE­FA:n jal­ka­pal­lon EM-kar­sin­to­jen ot­te­lu Ar­me­nia-Suo­mi. Se­los­ta­ja Jar­mo Leh­ti­nen, a­sian­tun­ti­ja Ol­li Hut­tu­nen.

19.00 Ar­kis­to: Ve­xi Sal­mi

Miten minusta tuli minä. Ve­xi Sal­mi (1993). Syn­ty­mä­päi­vä­san­ka­ri. Ve­xi Sal­mi (2012).

19.10 Y­le Pu­he e­sit­tää (x2)

Mikä maksaa? Brysselin kone

21

21.00 Ur­hei­lu­ra­dio

21.00 Ur­hei­lu­ra­dio

21.00 Ur­hei­lu­ra­dio

21.10 Y­le Pu­he e­sit­tää

Puheen Ilta

21.10 Y­le Pu­he e­sit­tää

Puheen Ilta

21.10 Y­le Pu­he e­sit­tää (x5)

Kalle Haatanen Tiedeykkönen Yle Puhe Politiikkaradion viikko Roman Schatzin Maamme-kirja

Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen

Lindg­ren & Sih­vo­nen

22.30 Ru­ben S­til­ler

Ru­ben S­til­le­rin kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa pu­hu­taan ar­vok­kaas­ti Suo­men ar­vois­ta, ar­vo­joh­ta­jis­ta ja ar­vot­to­mis­ta.

22.30 Huu­mo­ri­hom­mia

Kir­ja vs. Lef­fa

Maailmojen sota Vie­rai­na Well­sin Maail­mo­jen so­dan e­ri­lai­sis­ta a­dap­taa­tioi­ta tut­ki­nut Mik­ko Män­ty­nie­mi ja mm. E­pi­so­di-leh­teen e­lo­ku­vis­ta kir­joit­ta­va Jes­se Raa­ti­kai­nen.

Ra­dio S­ta­dion

23.00 Ar­kis­to: In­ter­ne­tin ih­meel­li­nen maail­ma

Tänään iltapäivällä. In­ter­ne­tis­tä voi os­taa (1997). Ai­ka a­ja­tel­la - e­väi­tä tu­le­vai­suu­teen. Hy­vä pa­ha in­ter­net (1997). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä.

0

00.00 Ar­kis­to: Kat­ri He­le­na, Pau­la Koi­vu­nie­mi, Ka­ri Ta­pio ja Ta­pa­ni Kan­sa

Tänään kymmeneltä. Kat­ri He­le­na (1993).

Ar­kis­to: E­ri­koi­sia kek­sin­tö­jä

Tänään iltapäivällä. Pur­je­tak­si Keu­rus­se­läl­lä (1990).

Ar­kis­to: Mis­tä rak­kaus al­kaa?

Perheradio. Mis­tä rak­kaus al­kaa? (1985). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä.

Ar­kis­to: La­man kou­ris­sa

Tänään kymmeneltä. Kuin­ka Suo­mi jou­tui 90-lu­vul­la la­maan ja sel­vi­si sii­tä?

Ar­kis­to: I­dän­kaup­paa

Business City Observer pakina. I­dän­kaup­pa (1986).

00.00 Ar­kis­to: E­lä­ke­pom­mis­ta e­lä­ke­put­keen

Perheradio. Mis­tä e­lä­ke nai­sel­le? (1987). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Mi­ten sel­viäm­me "e­lä­ke­pom­mis­ta"? (1990). Tä­nään kym­me­nel­tä. I­kä ja e­lä­ke (1993).

01.00 Ar­kis­to: Eu­ro-Suo­mi

Tänään kymmeneltä. Eu­ro-Suo­mi: Ah­ve­nan­maan e­ri­ty­sa­se­ma. Ve­ro­pa­ra­tii­sit-pa­ki­na (1994).

02.00 Ar­kis­to: Rak­kau­den merk­ke­jä

Ar­kis­to: Ke­hon­kie­li

Ar­kis­to: Si­sua Här­mäs­tä

Ar­kis­to: Kir­jas­to pal­ve­lee

Ar­kis­to: Sek­si­bis­nes Suo­mes­sa

Ar­kis­to: Mi­nä ja mies­ten maail­ma

Ar­kis­to: It­se­näi­syy­den mer­ki­tys

3

04.00 Ar­kis­to: Lii­ken­ne­vä­li­nei­tä

Ar­kis­to: Jul­kis­ta lii­ken­net­tä vai yk­si­tyi­sau­toi­lua?

Ar­kis­to: Las­ten­suo­je­lua

Ar­kis­to: A­gents

Ar­kis­to: Mie­hen e­lä­mää

04.00 Ar­kis­to: Yk­si­näi­nen mies

Ar­kis­to: On­ko por­no pa­has­ta?