Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 14 15 16 17 18 Kanava Suora
19.4. 20.4. 21.4. 22.4. 23.4. 24.4. 25.4.
6
06.00 Uutisohjelmia
06.02 Juuso Pekkinen
Welcome to the virtuaalitodellisuus! XR-teknologioiden syvin olemus, historia ja nykytila
05.00 Arkisto: Suur­val­tapolitiikkaa
06.35 Akti
06.59 Puheen Aamu
Pu­heen aa­mu - ai­na kiin­nos­ta­va. What­sApp: 040 163 8586 Pu­heen Aa­mu - ai­na kiin­nos­ta­va. He­rää tä­hän päi­vään An­na Ca­dian, Ju­ha­ni Kent­tä­maan, Ali­na Ku­lon ja Ka­ti Lah­ti­sen seurassa.
ma: Maanantain lähetys
ti: Tiistain lähetys He­rää uu­teen päi­vään Pu­hee Aa­mun seu­ras­sa. Lä­he­tys tä­nään poik­keuk­sel­li­ses­ti Il­ta­päi­vä­ker­ho­voi­min eli stu­dios­sa Han­na Ka­ta­ja-Rah­ko ja Ju­ha Val­vio. Twit­ter: #pu­hee­naa­mu What­sApp-vies­ti stu­dioon: 040 163 8586
ke: Keskiviikon lähetys He­rää uu­teen päi­vään An­na Ca­dian, Ju­ha­ni Kent­tä­maan ja Ali­na Ku­lon seu­ras­sa. Twit­ter: #pu­hee­naa­mu What­sApp-vies­ti stu­dioon: 040 163 8586
to: Torstain lähetys
pe: Perjantain lähetys
07.00 Yle Pu­he esittää
la: Puheen Viikko Puheen Viikonloppu
su: Puheen Viikko Puheen Viikonloppu
08.05 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Luottamus,..
08.05 Kir­ja vs. Leffa
Sodoman 120 päivää
9
09.03 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
“Briteissä leviää syrjivä muuntofeminismi”
09.03 Pert­tu Häkkinen
Ympäristöahdistus ja ekoteologia Mi­tä eko­teo­lo­gia on? Mik­sei ym­pä­ris­töah­dis­tuk­ses­ta puhuta,..
10.02 Akti
On­ko asial­li­nen kan­sa­lais­kes­kus­te­lu mah­dol­lis­ta? To­tuus on teil­lä. Nyt saa sa­noa. Toi­mit­ta­ji­na Jus­si Put­ko­nen, Jen­ny Leh­ti­nen ja Samp­pa Kor­ho­nen. Soi­ta tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 040 163 8586. Twitter #akti.
ma: Oletko hävytön lainaaja ja pummaaja?
ti: Viedäänkö pelihullulta kansalta hedelmäpelit?
ke: Mikään inhimillinen ei ole vierasta. Asial­li­nen kan­sa­lais­kes­kus­te­lu on mah­dol­lis­ta. On­ko maail­ma mus­tavalkoinen?
to: Asial­li­nen kan­sa­lais­kes­kus­te­lu on mah­dol­lis­ta. On­ko maail­ma mus­tavalkoinen?
pe:
10.00 Ruben Stiller
Ru­ben Stil­le­rin kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa pu­hu­taan ar­vok­kaas­ti Suo­men arvoista,..
10.00 Tunnekultti
Myötätunto
11.00 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­kaa on kaik­kial­la, ja po­li­tiik­ka on mei­dän kaik­kien asia. Po­li­tiik­ka­ra­dio on myös oh­jel­ma yh­teis­kun­nas­ta, sen kiin­nos­ta­vis­ta il­miöis­tä ja ih­mi­sis­tä meil­lä ja maailmalla...
12
12.00 Uutisohjelmia
12.13 Yle Pu­he esittää
12.30 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­kaa on kaik­kial­la, ja po­li­tiik­ka on mei­dän kaik­kien asia. Po­li­tiik­ka­ra­dio on myös oh­jel­ma yh­teiskunnasta,
12.30 Miia Krause
Miia Krause - ajatuksia pintaa syvemmältä. Asiaa ja asiat­tomuuksia,..
12.30 Ky­sy mitä vaan
Kysy mitä vaan pornosta: Haikaileeko suomalainen seksifantasioissaankin edelleen mökille,
13.02 Tunnekultti
Myötätunto
13.02 Pert­tu Häkkinen
Ympäristöahdistus ja ekoteologia Mi­tä eko­teologia on?..
13.02 Pörssipäivä
Pörs­si­päi­vä sum­maa mark­ki­na­ta­pah­tu­mat ja kat­soo osa­ke­kurs­sien taakse...
13.02 As­ta Lep­pä ja köyhä Suomi
"Olin jo lapsena mukana isän rikoskeikoilla”
13.02 Ruben Stiller
Ru­ben Stil­le­rin kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa pu­hu­taan ar­vok­kaas­ti Suo­men arvoista,..
13.30 Poliklinikka
13.30 Saarnaajat
YouTube-mystikko John Crowder
14.02 Juuso Pekkinen
Welcome to the virtuaalitodellisuus! XR-teknologioiden syvin olemus,
14.02 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Luottamus,..
14.02 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
“Briteissä leviää syrjivä muuntofeminismi”
14.02 Kir­ja vs. Leffa
Sodoman 120 päivää
14.02 Lindg­ren & Sihvonen
Tom­my Lindg­ren ja Pet­te­ri Sih­vo­nen täh­dit­tä­vät hu­moristista,..
14.00 Suo­ma­lai­sen elä­män­ta­van jäl­jil­lä. To­sia­sioi­ta ja ha­vain­toja Suomesta
14.25 Yle Pu­he esittää
Puheen Viikko
14.20 As­ta Lep­pä ja köyhä Suomi
"Olin jo lapsena mukana isän rikoskeikoilla”
14.50 Ur­heilukierros
Urheilukierros: Veikkausliigan alkaa kahdella ottelulla Ur­hei­lu­kier­ros. Toi­mit­ta­ja Jus­si Paa­si. HJK-Hon­ka, In­ter-KuPS.
15
15.02 Ky­sy mitä vaan
15.02 Saarnaajat
15.02 Poliklinikka
15.02 Miia Krause
Miia Krause - ajatuksia pintaa syvemmältä. Asiaa ja asiat­tomuuksia,..
15.02 Yle Pu­he esittää
15.02: Pyöreä pöytä
15.35: Aristoteleen kantapää
15.15 Yle Pu­he esittää
15.30 Suo­ma­lai­sen elä­män­ta­van jäl­jil­lä. To­sia­sioi­ta ja ha­vain­toja Suomesta
15.50 Jää­kiekkokierros
Jääkiekkokierros. Puolivälierien toiset ottelut Jää­kiek­ko­kier­ros. Toi­mit­ta­ja Jus­si Paa­si,asian­tun­ti­ja Juu­so Riks­man. Puo­li­vä­lie­rien toi­set ot­te­lut. Luk­ko-Il­ves, TPS-Pe­li­cans, HIFK-Kär­pät, Tap­pa­ra-Kal­Pa. Lii­ga­kau­den ai­ka­na jo­kai­sen lät­kä­fa­nin asial­la! Seu­ran­nas­sa ot­te­lui­ta ym­pä­ri Suo­men. Toi­mit­ta­ji­na Jus­si Paa­si ja Si­mo Leinonen.
16.00 Jää­kiekkokierros
Jääkiekkokierros: Puolivälierät alkaa Jää­kiek­ko­kier­ros. Toi­mit­ta­ja Ma­tias St­ro­zyk. Puo­li­vä­lie­rien en­sim­mäi­set ot­te­lut. Lii­ga­kau­den ai­ka­na jo­kai­sen lät­kä­fa­nin asial­la! Seu­ran­nas­sa ot­te­lui­ta ym­pä­ri Suo­men. Toi­mit­ta­ji­na Jus­si Paa­si ja Si­mo Leinonen.
16.00 Uutisohjelmia
16.00 Uutisohjelmia
16.13 Pu­heen Il­ta­päiväkerho
Vä­hän eri­lai­nen il­ta­päi­vä­ker­ho. Juon­ta­ji­na Han­na Ka­ta­ja-Rah­ko ja Ju­ha Val­vio. What­sApp: 040 163 8586 Vä­hän eri­lai­nen il­ta­päi­vä­ker­ho. Juon­ta­ji­na Han­na Ka­ta­ja-Rah­ko ja Juha Valvio.
ke: Keskiviikon lähetys
to: Torstain lähetys
pe: Perjantain lähetys
16.14 Yle Pu­he esittää
16.15 Juuso Pekkinen
Welcome to the virtuaalitodellisuus! XR-teknologioiden syvin olemus, historia ja nykytila
17.13 Yle Pu­he esittää
Tiedeykkönen No­ja­tuo­li­mat­ka tie­teen kiin­nos­ta­vim­piin vir­tauk­siin. Tie­deyk­kös­tä toi­mit­ta­vat Sis­ko Loikkanen,
18
18.02 Saarnaajat
YouTube-mystikko John Crowder
18.02 Poliklinikka
18.02 Miia Krause
Miia Krause - ajatuksia pintaa syvemmältä. Asiaa ja asiat­tomuuksia,..
18.00 Pörssipäivä
Pörs­si­päi­vä sum­maa mark­ki­na­ta­pah­tu­mat ja kat­soo osa­ke­kurs­sien taakse...
18.30 Suo­ma­lai­sen elä­män­ta­van jäl­jil­lä. To­sia­sioi­ta ja ha­vain­toja Suomesta
18.50 Yle Pu­he esittää
19.00 Arkisto: Esa Saarinen
Miten minusta tuli minä. Esa Saa­ri­nen (1994) . Tie­de­per­soo­na. Esa Saa­ri­nen, ih­mis­kas­voi­nen fi­lo­so­fi (2007) .
19.00 Arkisto: Sa­ri Kaa­si­nen ja Timo Soini
Miten minusta tuli minä. Sa­ri Kaa­si­nen (1994) . Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Ti­mo Soi­ni (2005) .
19.00 Arkisto: Rai­mo Häy­ri­nen ja Pasi Heikura
Miten minusta tuli minä. Rai­mo Häy­ri­nen (1993) . Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Pa­si Hei­ku­ra (2005) .
19.00 Lindg­ren & Sihvonen
Tom­my Lindg­ren ja Pet­te­ri Sih­vo­nen täh­dit­tä­vät hu­moristista,..
19.00 Yle Pu­he esittää
Mikä maksaa? Mi­kä mak­saa? et­sii vas­tauk­sia ta­val­lis­ta kan­sa­lais­ta as­kar­rut­ta­viin ta­lou­den ky­symyksiin...
20.00 Yle Pu­he esittää
20.00: Urheiluhullut
20.35: Puheen viikonloppu
19.55 Ruben Stiller
Ru­ben Stil­le­rin kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa pu­hu­taan ar­vok­kaas­ti Suo­men ar­vois­ta, ar­vo­joh­ta­jis­ta ja ar­vottomista...
16.14 Yle Pu­he esittää
21
21.02 Urheiluradio
21.00 Uutisohjelmia
21.02 Urheiluradio
21.12 Yle Pu­he esittää
21.12 Yle Pu­he esittää
21.12: Kalle Haatanen
22.05: Sari Valto Sa­ri Val­ton oh­jel­mas­sa kes­kus­tel­laan ajan il­miöis­tä, ar­jen pu­hee­nai­heis­ta ja jos­kus ki­peis­tä­kin ih­mi­se­lä­män ongelmista...
21.12 Yle Pu­he esittää
Brysselin kone Suo­ma­lai­set vir­ka­mie­het, poliitikot,..
21.30 Yle Pu­he esittää
21.35 Tunnekultti
Myötätunto
21.35 Pert­tu Häkkinen
Ympäristöahdistus ja ekoteologia Mi­tä eko­teo­lo­gia on? Mik­sei ym­pä­ris­töah­dis­tuk­ses­ta puhuta,..
21.35 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
“Briteissä leviää syrjivä muuntofeminismi”
21.35 As­ta Lep­pä ja köyhä Suomi
"Olin jo lapsena mukana isän rikoskeikoilla”
21.35 Ruben Stiller
Ru­ben Stil­le­rin kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa pu­hu­taan ar­vok­kaas­ti Suo­men arvoista,..
22.05 Ro­man Sc­hat­zin Maamme-kirja
Erotiikan kevään Roman Schatzin Maamme-kirja: Flirttailun anatomia.
22.32 Juuso Pekkinen
Welcome to the virtuaalitodellisuus! XR-teknologioiden syvin olemus,
22.32 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Luottamus,..
22.32 Pörssipäivä
Pörs­si­päi­vä sum­maa mark­ki­na­ta­pah­tu­mat ja kat­soo osa­ke­kurs­sien taakse...
22.32 Kir­ja vs. Leffa
Sodoman 120 päivää
22.32 Lindg­ren & Sihvonen
Tom­my Lindg­ren ja Pet­te­ri Sih­vo­nen täh­dit­tä­vät hu­moristista,..
23.00 Arkisto: Mi­tä sit­ten tu­lee­kaan 2000-luvulla?
Vuosituhannen vaihtuessa. Mi­tä sit­ten tu­lee­kaan 2000-luvulla?
23.00 Lindg­ren & Sihvonen
Tom­my Lindg­ren ja Pet­te­ri Sih­vo­nen täh­dit­tä­vät hu­moristista,..
23.30 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­kaa on kaik­kial­la, ja po­li­tiik­ka on mei­dän kaik­kien asia. Po­li­tiik­ka­ra­dio on myös oh­jel­ma yh­teiskunnasta,
0
00.00 Arkisto: Me­diakasvatusta
Merkkituote.
00.00 Arkisto: Sa­no­ma­leh­det verkkoon
Keskiviikon kulttuurikahvila.
00.00 Arkisto: Asun­nottoman arkea
Tänään iltapäivällä.
00.00 Arkisto: Ruot­sin­suomalaisuus
Tänään iltapäivällä.
00.00 Arkisto: Elä­mää asuntolassa
Yötön yö yömajassa (1982) ...
00.00 Arkisto: So­dan ja rauhan maailma
Sodan ja rauhan maailma. Mi­tä so­ta on? Kan­sal­lisuusaate...
01.00 Arkisto: Yleis­ra­dio - kan­san radioko?
Vallan vaiheilla.
02.00 Arkisto: Hy­viä uutisia
Tänään iltapäivällä.
02.00 Arkisto: Suo­met­tu­mi­nen ja Kekkonen
Kirjakanava.
02.00 Arkisto: Elää­kö eläkkeellä?
Eläkeikkuna. Elä­ke­tur­va (1989) ...
02.00 Arkisto: Ruo­ka­his­to­riaa ja his­to­rial­lista ruokaa
Mi­tä lai­voil­la syödään...
02.00 Arkisto: Eläk­keel­le jää­mi­sen iha­nuus ja kurjuus
Tänään 10. 00...
02.00 Arkisto: Suo­men­ruotsalaiset
Svedut. Oh­jel­ma ruot­sin­kie­li­sis­tä suo­ma­lai­sis­ta (1982) ...
3
03.00 Arkisto: Työ on tyhmää
04.00 Arkisto: Tie­to­ko­ne­pe­lien hai­tat ja hyödyt
04.00 Arkisto: Si­joit­ta­mi­sen haasteet
04.00 Arkisto: Räh­mäl­lää­no­los­ta russofobiaan
04.00 Arkisto: Yleis­ra­dio - Rundradion
04.00 Arkisto: Toi­nen kat­taus ruo­ka­his­to­riaa ja his­to­rial­lista ruokaa
04.00 Arkisto: Tar­vi­taan­ko ko­tiapulaista?
05.00 Arkisto: Suur­val­tapolitiikkaa