Ohjelmakartta.fi
ma 18.11. ti 19.11. ke 20.11. to 21.11. pe 22.11. la 23.11. su 24.11.
6 06.00 Y­le Uu­ti­set Vuon­na 1999 Ar­kis­to: S­kis­maa Kias­mas­ta
06.05 Po­li­tiik­ka­ra­dio
06.35 Ak­ti
06.55 Pu­heen Aa­mu Y­le Pu­he e­sit­tää
07.45 Las­ten kuun­nel­mat
08.00 Y­le Uu­ti­set
Kir­ja vs. Lef­fa Uusinta: Taru Sormusten Herrasta Hie­no­ja kir­jo­ja ja u­pei­ta e­lo­ku­via on maail­ma täyn­nä.
9 09.00 Ra­dio Y - Ai­no-Ma­ri Tuu­ri Sukupolvi T niin kuin tuska Maail­man­tus­ka ja ym­pä­ris­töah­dis­tus o­vat polt­toai­net­ta myös Y-su­ku­pol­vel­le.
10.00 Ak­ti Kuinka herkkä on kansallinen itsetuntomme? Mikään inhimillinen ei ole vierasta. 10.00 Vam­mais­kult­ti Saako vammainen haluta seksiä? Vam­mai­set ei­vät har­ras­ta sek­siä. Ku­kaan ei ha­lua vam­mais­ta sek­suaa­li­ses­ti.
12 12.00 Y­le Uu­ti­set
12.05 Y­le Pu­he e­sit­tää
12.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio Kouk­ku ja Puik­ko Puikko ja Koukku Ky­sy mi­tä vaan Kysy mitä vaan musliminaiselta: Miltä tuntuu jatkuvasti puolustutella itseään ja vakaumustaan ulkopuolisille?
13.00 Vam­mais­kult­ti Saako vammainen haluta seksiä? Ra­dio Y - Ai­no-Ma­ri Tuu­ri Sukupolvi T niin kuin tuska Po­lik­li­nik­ka Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan Ru­ben S­til­ler
13.30 Y­le Pu­he e­sit­tää Urheiluhullut Ri­ku ja Tun­na - Doc­ven­tu­res
14.00 Juu­so Pek­ki­nen Kohtaamisia syvässä päässä. Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen Kir­ja vs. Lef­fa Uusinta: Taru Sormusten Herrasta Lindg­ren & Sih­vo­nen Ju­ha Val­vio Juha Valvion koppipuheet Mi­tä ta­pah­tuu ur­hei­lun taus­tal­la?
15 15.00 Ky­sy mi­tä vaan Kysy mitä vaan musliminaiselta: Miltä tuntuu jatkuvasti puolustutella itseään ja vakaumustaan ulkopuolisille? Ju­ha Val­vio Juha Valvion koppipuheet Ri­ku ja Tun­na - Doc­ven­tu­res Kouk­ku ja Puik­ko Puikko ja Koukku Ur­hei­lu­per­jan­tai
15.25 Y­le Pu­he e­sit­tää (x2) Aristoteleen kantapää Kuuntelijaklubi
16.00 Y­le Uu­ti­set 16.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set
16.10 Maail­ma pa­ra­nee pu­hu­mal­la Tehdään maailma mukavammaksi. 16.10 Ur­hei­lu­ra­dio
16.15 Y­le Pu­he e­sit­tää
16.30 Jää­kiek­ko­kier­ros
17.00 Y­le Uu­ti­set
17.10 Päi­vä tun­nis­sa Päivä tunnissa, maanantain lähetys Päivä tunnissa, tiistain lähetys Päivä tunnissa, keskiviikon lähetys Päivä tunnissa, torstain lähetys Päivä tunnissa, perjantain lähetys Kaik­ki o­len­nai­nen täs­tä päi­väs­tä. Ar­ki­sin kel­lo 17, uu­sin­ta kel­lo 23. Toi­mit­ta­ja­na Mik­ko Jyl­hä 17.10 Y­le Pu­he e­sit­tää Tiedeykkönen No­ja­tuo­li­mat­ka tie­teen kiin­nos­ta­vim­piin vir­tauk­siin.
18 18.00 Puik­ko ja Kouk­ku Stand up -koomikko ja nukkekoti-näprääjä Krisse Salminen: Otan nukkekotini palvelutaloon, vanhuuteni menee sinne askarrellessa Ky­sy mi­tä vaan Kysy mitä vaan musliminaiselta: Miltä tuntuu jatkuvasti puolustutella itseään ja vakaumustaan ulkopuolisille? Jää­kiek­ko­kier­ros Ri­ku ja Tun­na - Doc­ven­tu­res Jää­kiek­ko­kier­ros
19.00 Ar­kis­to: Sa­ka­ri Kuos­ma­nen Miten minusta tuli minä. Sa­ka­ri Kuos­ma­nen (1995). Lä­hi­ku­vas­sa Sa­ka­ri Kuos­ma­nen (2006). Ar­kis­to: A­ni­ta Hir­vo­nen ja N­jas­sa Miten minusta tuli minä. A­ni­ta Hir­vo­nen (1995). Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. N­jas­sa (2004). 19.00 Ar­kis­to: Pau­la Koi­vu­nie­mi ja Lau­ra När­hi Miten minusta tuli minä. Pau­la Koi­vu­nie­mi (1991). Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Lau­ra När­hi (2004). 19.00 Y­le Pu­he e­sit­tää Mikä maksaa? Mi­kä mak­saa? et­sii vas­tauk­sia ta­val­lis­ta kan­sa­lais­ta as­kar­rut­ta­viin ta­lou­den ky­sy­myk­siin. Min­ne ra­ham­me me­ne­vät? Ja ku­ka ra­han kul­ku­suun­nan lo­pul­ta päät­tää?
20.55 Y­le Pu­he e­sit­tää
21 21.00 Ur­hei­lu­ra­dio 21.00 Ur­hei­lu­ra­dio 21.00 Ur­hei­lu­ra­dio
21.10 Y­le Pu­he e­sit­tää Puheen Ilta 21.10 Y­le Pu­he e­sit­tää Puheen Ilta 21.10 Y­le Pu­he e­sit­tää (x4) Kalle Haatanen Roman Schatzin Maamme-kirja Brysselin kone Sari Valto
21.30 Jal­ka­pal­lon EM-kar­sin­nat Kreikka - Suomi Ra­dio Y - Ai­no-Ma­ri Tuu­ri Sukupolvi T niin kuin tuska Maail­man­tus­ka ja ym­pä­ris­töah­dis­tus o­vat polt­toai­net­ta myös Y-su­ku­pol­vel­le.
22.30 Kir­ja vs. Lef­fa Uusinta: Taru Sormusten Herrasta Hie­no­ja kir­jo­ja ja u­pei­ta e­lo­ku­via on maail­ma täyn­nä.
23.00 Ar­kis­to: Ää­nes­tää­kö kan­sa oi­kein? Onko kansanvaali kansanvaltaa? (1991). Tä­nään kym­me­nel­tä. Eu­ro-Suo­mi: Kan­sa­nää­nes­tys (1993). Vä­li­ky­sy­myk­siä. Li­sää­kö kan­sa­nää­nes­tys de­mok­ra­tiaa? (2003).
0 00.00 Ar­kis­to: La­man kou­ris­sa Tänään kymmeneltä. Kuin­ka Suo­mi jou­tui 90-lu­vul­la la­maan ja sel­vi­si sii­tä? Ar­kis­to: I­dän­kaup­paa Business City Observer pakina. I­dän­kaup­pa (1986). Ar­kis­to: In­ter­ne­tin ih­meel­li­nen maail­ma Tänään iltapäivällä. In­ter­ne­tis­tä voi os­taa (1997). Ar­kis­to: On­ko por­no pa­has­ta? Ihmisten kesken (1981). Päi­vä­kat­saus. Ar­kis­to: Yk­si­näi­nen mies Yksinäinen mies. Ei e­des vii­kon­lop­pui­sä. Mies­ten ko­vat pe­lit. 00.00 Ar­kis­to: Ro­ma­nie­lä­mää Suo­mes­sa Minäkin olen suomalainen nuori. Ai­ra, 20, mus­ta­lai­nen (1981). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Mus­ta­lais­ten ro­tu­syr­jin­tä (1993). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Mus­ta­lais­ten oi­keu­det (1994).
01.00 Ts­her­no­by­lin y­din­voi­ma­laon­net­to­muus Ts­her­no­by­lin y­din­voi­ma­laon­net­to­muus 26.4. 1986. Uu­ti­soin­tia Suo­mes­sa 28.4. - 30.4. 1986 (1986).Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Y­din­pääs­tö Neu­vos­to­lii­tos­sa (1986).
02.00 Kir­jas­to pal­ve­lee Sek­si­bis­nes Suo­mes­sa Eu­ro-Suo­mi E­lä­ke­pom­mis­ta e­lä­ke­put­keen Y­din­voi­maa vai ei? 02.00 Kau­neus­kä­si­tyk­siä
3 03.00 Y­le Pu­he Ar­kis­to
04.00 A­gents Mie­hen e­lä­mää Mi­nä ja mies­ten maail­ma It­se­näi­syy­den mer­ki­tys Ke­sä­kult­tuu­ria 04.00 Ny­ky­tai­de
Ar­kis­to: S­kis­maa Kias­mas­ta