Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 29.7. ti 30.7. ke 31.7. to 1.8. pe 2.8. la 3.8. su 4.8.
6 06.00 Las­te­noh­jel­mia: Myy­rä ja Pan­da Las­te­noh­jel­mia: Myy­rä ja Pan­da (x2)
06.10 Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma
06.25 Rus­ty Ri­vets Dis­neyn e­si­kou­lu: Mik­ki ja ral­li­ryh­mä Rus­ty Ri­vets
06.50 Dis­ney e­sit­tää: Duck­Ta­les Las­te­noh­jel­mia: Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su Dis­ney e­sit­tää: Duck­Ta­les Las­te­noh­jel­mia: Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su Las­te­noh­jel­mia: LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of S­pin­jit­zu Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maailm
07.05 My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa
07.20 Las­te­noh­jel­mia: Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of S­pin­jit­zu Las­te­noh­jel­mia: Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of S­pin­jit­zu Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of S­pin­jit­zu
07.45 My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa
07.55 LE­GO Ci­ty -ly­hä­ri
08.00 Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su
08.10 Dis­ney e­sit­tää: Kak­sin kar­ku­teil­lä: TV-sar­ja Dis­ney e­sit­tää: A­va­lo­rin E­le­na
08.25 T­rans­for­mers Cy­ber­ver­se (x2) Bumb­le­bee kär­sii muis­tin­me­ne­tyk­ses­tä, mut­ta on­nek­si Windb­la­de rien­tää a­puun!
08.35 Las­te­noh­jel­mia: Hei­nä­hat­tu ja Vilt­ti­tos­su K3 (x8)
08.55 LE­GO Ci­ty -ly­hä­ri
9 09.00 Te­ho­ne­liöt haus­sa Remonttiperhe. Ulkoilmaperheen lomamökki. Kasvavan perheen unelma. Pikkukoti Omahan keskustasta. Kahden kaupungin vaiheilla. S­pa­ce Dogs (2010) Suo­mek­si pu­hut­tu ko­ko per­heen a­ni­moi­tu seik­kai­lue­lo­ku­va kah­des­ta koi­ras­ta, jot­ka pää­se­vät kos­mo­naut­ti­kou­lu­tuk­seen. Täs­tä al­kaa e­läin­ten mah­ta­va mat­ka, jon­ka pää­mää­rä­nä on ää­re­tön a­va­ruus.
09.30 Mi­tä lap­se­si te­ki­si? Ankkalammen huijaukset ja heinäsirkat. Salaisia kaappeja ja huuhkajan silmiä. Nel­jän täh­den tal­koot (x4)
10.30 LI­VE: On­ne­nar­pa
10.45 Pien­tä pi­laa
10.55 Ra­ja­val­vo­jat (x4) Työtä vai huvia? Kissanaisia ja kilpa-autoja. Kokki liemessä. Tupakkaturistit.
11.55 Tie­dä ja Voi­ta Kotimainen visailuohjelma. Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jel­ma.
12
12.55 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Pienempään ja lähemmäs. Me­lin ja Geof­fin ta­lo on val­ta­va.
13.55 Hou­se Ru­les Aust­ra­lia Ansionsa mukaan. Kummitustalo. Kilpailu aikaa vastaan. Hou­se Ru­les Aust­ra­lia Taktikointia ja tiukkaa palautetta. Hou­se Ru­les Aust­ra­lia Kaunis kotitila. Nel­jän täh­den tal­koot (x2)
14.55 Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa Sielutonta sapuskaa. Ka­li­for­nian Sac­ra­men­tos­sa si­jait­se­va Sand­ra Dee?
15
15.05 Pien­tä pi­laa Pien­tä pi­laa (x4) 15.05 Pien­tä pi­laa
15.15 A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x2) Säteilyä. Rommia ja maitoa. 15.15 A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x2) Oh­jel­mas­sa seu­ra­taan ra­ja­vi­ra­no­mais­ten työ­tä e­ri puo­lil­la Yh­dys­val­to­ja.
15.25 A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x2) Kinaa kelloista. Hu­vi­la & Huus­si Hirsimökin muodonmuutos. A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat
15.50 Lei­jo­nan luo­la U­SA Outoja pakkomielteitä. 15.50 Mar­vel: Ul­ti­ma­te A­ven­gers 2 (2006) Mar­ve­lin su­per­san­ka­ri­sar­ja­ku­viin pe­rus­tu­vas­sa a­ni­maa­tioe­lo­ku­vas­sa ken­raa­li Fu­ryn joh­ta­mat Kos­ta­jat (muun muas­sa Rau­ta­mies, Kap­tee­ni A­me­rik­ka ja Mus­ta Les­ki) pe­las­ta­vat af­rik­ka­lai­sen Wa­kan­dan val­tion muu­ka­lais­ten hyök­käyk­sel­tä.
16.20 On­ne­nar­pa 16.20 On­ne­nar­pa
16.25 Lei­jo­nan luo­la U­SA Sadetta pakoon. On­ne­nar­pa 16.25 Lei­jo­nan luo­la U­SA Sadetta pakoon.
16.30 Lei­jo­nan luo­la U­SA Kaljat kylmään. Tyhjät laatikot kolisevat eniten.
16.55 On­ne­nar­pa
17.00 Nel­jän täh­den tal­koot (x2)
17.25 Rem­pal­la kau­pak­si Lelukauppa ja jenkkitalo. Ta­lon­myy­jät op­pi­vat, et­tä näy­töis­sä myyn­ti­val­teik­si ei las­ke­ta a­me­rik­ka­lais­ta po­lii­siau­toa tai nuk­ke­röyk­kiö­tä. Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa Sielutonta sapuskaa. Ka­li­for­nian Sac­ra­men­tos­sa si­jait­se­va Sand­ra Dee? Nel­jän täh­den tal­koot (x2) 17.25 Rem­pal­la kau­pak­si Eloa kalseuteen. Syö­vän sai­ras­ta­nut Ju­lie ha­luaa uu­den e­lä­män­sä a­lus­sa uu­den ko­din. Tank­kaus­ta­ri­nat (x4) On o­le­mas­sa yk­si paik­ka, jo­hon lä­hes kaik­ki suo­ma­lai­set py­säh­ty­vät. Tank­kaus­ta­ri­nat ker­too tui­ki ta­val­li­sis­ta ABC-lii­ken­ne­myy­mä­löi­den työn­te­ki­jöis­tä, a­siak­kais­ta ja hei­dän ar­jes­taan. Maail­ma ke­hä­kol­mo­sen ul­ko­puo­lel­la on vä­ri­käs ja täyn­nä o­mal­le in­to­hi­mol­leen o­mis­tau­tu­nei­ta ih­mi­siä, jot­ka pää­se­vät vih­doin ää­neen. Sar­ja on ku­vat­tu ABC-lii­ken­ne­myy­mä­löis­sä Vaa­ja­kos­kel­la, Po­ris­sa ja Loh­jal­la.
18 18.00 G­ril­lit huu­rus­sa Elias Kaskinen ja Lohja.
18.30 Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa Sielutonta sapuskaa. Ka­li­for­nian Sac­ra­men­tos­sa si­jait­se­va Sand­ra Dee? Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Pienempään ja lähemmäs. Me­lin ja Geof­fin ta­lo on val­ta­va. Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Oltiinko ennen kohteliaampia? Heik­ki Sil­ven­noi­nen te­kee sel­vää uu­ti­sis­ta ke­ra Wickst­rö­min, Kuus­to­sen, Vuo­ri­sen ja Lah­ti­sen. 18.30 T­he Voi­ce of Fin­land Kak­sin­tais­te­lu 4. Vii­mei­nen Kak­sin­tais­te­lu-jak­so on täyn­nä d­raa­maa ja tun­net­ta! Yk­si täh­ti­val­men­ta­jis­ta yl­lät­tää kaik­ki en­nen­nä­ke­mät­tö­mäl­lä rat­kai­sul­laan.
19.00 T­he Voi­ce of Fin­land Kak­sin­tais­te­lu 3. Kak­sin­tais­te­lut käy­vät kuu­ma­na! Jän­ni­tys jat­koon­pää­sys­tä kas­vaa, kun kaap­paus­bäk­kä­rin vii­mei­nen­kin paik­ka täyt­tyy. E­siin­ty­mäs­sä näh­dään mm. Ast­rid Ni­co­le, Mar­ko Läm­sä, Ai­no Kin­nu­nen ja Juk­ka Åker­man.
19.30 Hu­vi­la & Huus­si Hirsimökin muodonmuutos. Nyt on ai­ka tuo­da 60-lu­vun pyö­rö­hir­si­mök­ki tä­hän päi­vään ja teh­dä ti­la­rat­kai­sut toi­mi­vik­si. Ka­don­neen jäl­jil­lä ISRAEL, Liana - Paluu juurille. 28-vuo­tiaan Lia­nan äi­dil­le pal­jas­tui ras­kau­den ai­ka­na, et­tä is­rae­li­lai­sel­la i­säl­lä o­li jo per­he toi­sen nai­sen kans­sa. A­sun­to­kau­pat sok­ko­na Nuoren miehen hurjat toiveet. Kak­si­kymp­pi­nen Mii­ka on it­se­näis­ty­mäs­sä ja muut­ta­mas­sa pois lap­suu­den­ko­dis­taan. 19.30 Sel­viy­ty­jät Suo­mi (2013) Jakso 13 Tu­li­sil­la hii­lil­lä. Kil­pai­li­joi­den kat­se siir­tyy fi­naa­liin ja vas­ta­pe­lu­rei­ta pun­ni­taan tuo­ma­ris­ton sil­min. Ko­vil­le pe­laa­jil­le kos­ke­mat­to­muus­kil­pai­lun voit­to on nyt e­lin­tär­keää. Hei­mo­neu­vos­tos­sa tun­teet kuu­me­ne­vat ja kil­pa­kump­pa­nei­den juo­net ker­ro­taan jul­ki.
20.00 Haus­kat ko­ti­vi­deot UUSI KAUSI! Näem­me kat­kel­man tie­teis­seik­kai­lus­ta Ma­tuk­ka-a­pi­noi­den p­la­neet­ta, e­ri­kois­kuu­la luis­kah­taa ja Ru­di Rok te­kee vi­sii­tin.
20.30 Tank­kaus­ta­ri­nat On o­le­mas­sa yk­si paik­ka, jo­hon lä­hes kaik­ki suo­ma­lai­set py­säh­ty­vät. Tank­kaus­ta­ri­nat ker­too tui­ki ta­val­li­sis­ta ABC-lii­ken­ne­myy­mä­löi­den työn­te­ki­jöis­tä, a­siak­kais­ta ja hei­dän ar­jes­taan.
20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit
21 21.00 Ja­mes Bond: 007 ja kul­tai­nen a­se (1974) Ro­ger Moo­re saa toi­ses­sa pääo­sit­ta­mas­saan Bond-seik­kai­lus­sa vas­taan­sa pe­lä­tyn palk­ka­mur­haa­ja S­ca­ra­man­gan (Ch­ris­top­her Lee), jo­ka kun­nioit­taa san­ka­ria­gent­tia sy­väs­ti. B­ri­tan­nian tie­dus­te­lu­pal­ve­lu lo­maut­taa Bon­din, kun hä­nen pää­tel­lään o­le­van S­ca­ra­man­gan seu­raa­va koh­de. Ja­mes Bond: 007 - ra­kas­tet­tu­ni (1977) Kol­mas Ro­ger Moo­ren pääo­sit­ta­ma Bond-seik­kai­lu käyn­nis­tyy I­tä­val­lan Al­peil­ta, jos­sa san­ka­ria­gent­ti pa­ke­nee tä­pä­räs­ti KGB:n väi­jy­tyk­ses­tä. Pa­lat­tuaan MI6:n pää­ma­jaan Bond ryh­tyy sel­vit­tä­mään Neu­vos­to­lii­ton ja Yh­dys­val­to­jen lai­vas­toil­ta ka­don­nei­den y­din­su­kel­lus­ve­nei­den ar­voi­tus­ta. Ja­mes Bond: 007 - Kuu­ra­ket­ti (1979) Ja­mes Bond (Ro­ger Moo­re) ryh­tyy sel­vit­tä­mään len­nos­ta kaa­pa­tun a­va­ruus­suk­ku­lan mys­tis­tä ta­paus­ta ja pää­tyy suk­ku­lan val­mis­ta­jayh­tiön o­mis­ta­jan Hu­go D­ra­xin (Mic­hael Lons­da­le) pa­keil­le. Yh­des­sä CIA-a­va­ruus­tie­tei­li­jä Hol­ly Good­hea­din (Lois C­hi­les) hän e­te­nee joh­to­lan­ko­jen pe­räs­sä vaa­ro­ja uh­ma­ten Ka­li­for­nias­ta Ve­net­siaan, Rio de Ja­nei­ros­ta A­ma­zo­nin sa­de­met­siin ja e­del­leen ul­koa­va­ruu­teen. Ter­mi­na­tor Ge­ni­sys (2015) Ter­mi­na­tor-e­lo­ku­va­sar­jan o­do­tet­tu vii­des o­sa käyn­nis­tyy, kun ko­nei­ta vas­taan tais­te­le­van ih­mis­kun­nan joh­ta­ja John Con­nor (Ja­son C­lar­ke) lä­het­tää ker­sant­ti Ree­sen (Jai Court­ney) vuo­teen 1984 pe­las­ta­maan Sa­rah Con­no­rin (E­mi­lia C­lar­ke). Vuon­na 1984 Ree­se huo­maa, et­tä men­nei­syys ei o­le sel­lai­nen kuin hä­nel­le on ker­rot­tu. T-800:l­la (Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger) on nyt uu­si teh­tä­vä. Mis­sion Im­pos­sib­le - Ro­gue Na­tion (2015) Toi­min­tae­lo­ku­van jat­ko-o­sas­sa a­gent­ti Et­han Hunt (Tom C­rui­se) kump­pa­nei­neen on han­ka­luuk­sis­sa, kun hei­dän e­dus­ta­man­sa IMF-jär­jes­tö lak­kau­te­taan. Sa­maan ai­kaan mys­ti­nen ter­ro­ris­ti­jär­jes­tö, Syn­di­kaat­ti, te­kee maail­mal­la tu­ho­jaan, mut­ta päät­tä­jät ei­vät tah­do us­koa ko­ko jär­jes­tön o­le­mas­sao­loon. S­her­lock Hol­mes (2009) Supertähti Robert Downey Jr. e­sit­tää mes­ta­rioh­jaa­ja Guy Ritc­hien toi­min­tae­lo­ku­vas­sa le­gen­daa­ris­ta S­her­lock Hol­me­sia, jo­ka us­kol­li­sen a­pu­rin­sa toh­to­ri Wat­so­nin (Ju­de Law) kans­sa saa vas­taan­sa maail­man­val­loi­tus­ta kaa­vai­le­van lor­di B­lack­woo­din. Sop­paa se­koit­ta­maan tu­lee li­säk­si Hol­me­sin en­ti­nen mie­li­tiet­ty I­re­ne, jon­ka taus­tal­la vai­kut­taa sa­la­pe­räi­nen p­ro­fes­so­ri? E­lo­ku­va ke­rä­si vuon­na 2009 kak­si Os­car-eh­dok­kuut­ta.
23.35 Tank­kaus­ta­ri­nat On o­le­mas­sa yk­si paik­ka, jo­hon lä­hes kaik­ki suo­ma­lai­set py­säh­ty­vät. T­hor: T­he Dark World (2013) Mis­sion Im­pos­sib­le - G­host P­ro­to­col (2011) Me­nes­ty­se­lo­ku­va­sar­jan toi­sek­si vii­mei­nen o­sa on myös Sa­mu­li E­del­man­nin to­del­li­nen Hol­ly­wood-de­byyt­ti. Toi­min­nal­la ja jän­ni­tyk­sel­lä la­dat­tu ta­ri­na käyn­nis­tyy, kun Nat­han Hun­tin (Tom C­rui­se) joh­ta­maa e­liit­ti­ryh­mää e­päil­lään K­rem­lis­sä ta­pah­tu­nees­ta pom­mi-is­kus­ta.
0
00.05 Hol­mes NYC Aaveen kannoilla. Fataalit Fidel-faktat. S­tand Up! (x2) Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit Emännätön talo.
01.05 Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys Oulu. Vantaa. 01.05 Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys Pori, unelmien sielunmessu.
01.50 Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys (x2) Oulu. Vantaa. 01.50 Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys (x2) Lahti, vaarallisia poikaystäviä. Pori, unelmien sielunmessu.
02.05 Kaup­pa­neu­vos Jeth­ro (x4) Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys Ka­tast­ro­fin a­na­to­mia
02.15 Hol­mes NYC (x2)
3
03.05 Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa Yl­peäs­ti e­ri­lai­set
03.50 Myy­tin­rä­jäyt­tä­jät 03.50 Myy­tin­rä­jäyt­tä­jät
04.05 Ast­ral-TV (x8) 04.05 Ast­ral-TV
04.50 Ast­ral-TV (x2) 04.50 Ast­ral-TV (x2)