Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 3.6. ti 4.6. ke 5.6. to 6.6. pe 7.6. la 8.6. su 9.6.
6

06.00 Dis­neyn e­si­kou­lu: Lei­jo­na­kaar­ti

06.25 Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maailm

Rus­ty Ri­vets

06.40 Dis­neyn e­si­kou­lu: Mik­ki ja ral­li­ryhm

Ri­ta­rip­rin­ses­sa Nel­la

06.50 Dis­ney e­sit­tää: Kak­sin kar­ku­teil­lä: TV-sar­ja

07.05 Rus­ty Ri­vets

Dis­ney e­sit­tää: Kak­sin kar­ku­teil­lä: TV-sar­ja

07.15 Dis­ney e­sit­tää: A­va­lo­rin E­le­na

07.25 Dis­neyn e­si­kou­lu: Mik­ki ja ral­li­ryh­mä

LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of S­pin­jit­zu

07.40 LE­GO F­riends: Tyt­tö­jen tär­keä teh­tä­vä (x2)

Ri­se of t­he Tee­na­ge Mu­tant Nin­ja Turt­les

Dis­neyn e­si­kou­lu: Vam­py­ri­na

LE­GO S­tar Wars: T­he F­ree­ma­ker Ad­ven­tu­res

08.00 Ri­se of t­he Tee­na­ge Mu­tant Nin­ja Turt­les

08.10 Dis­ney e­sit­tää: Duck­Ta­les

08.25 LE­GO Ci­ty (x2)

Dis­ney e­sit­tää: Duck­Ta­les

08.35 Dis­ney e­sit­tää: A­va­lo­rin E­le­na

Dis­ney e­sit­tää: Duck­Ta­les

08.50 HS Las­ten uu­ti­set

9

09.00 Pal­lon ym­pä­ri

Juha Miedon huone.

Remp­pa vai muut­to: Lo­ma­ko­dit

Palapeli. Vanhan maalaistalon tunnelmaa. Muistojen mökki. Suurperheelle suurempaa. Muistojen mökki. Suurperheelle suurempaa.

10.00 Nel­jät häät Ka­na­das­sa

Pizzaa tarjolla.

Hu­vi­la & Huus­si

Tunnelmallinen mökkipiha.

A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Ostaisitko kodin sokkona?

Nel­jän täh­den tal­koot (x4)

A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Ostaisitko kodin sokkona?

Jak­sa pa­rem­min

10.30 A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Ostaisitko kodin sokkona?

11.00 On­ne­nar­pa

Hu­vi­la & Huus­si

Tunnelmallinen mökkipiha. Uu­sio­pa­rin mö­kin nä­ky­mä jär­vel­le pie­nen nie­men lä­pi on kuin sa­dus­ta.

11.30 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri e­sit­tää: Mark­ku hoi­taa (x2)

Apuja tulossa! Noloja lapsuusmuistoja.
12

12.00 Tie­dä ja Voi­ta

Kotimainen visailuohjelma. Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jel­ma.

Mar­vel: Hulk Vs.

(2009) Wol­ve­ri­ne lä­he­te­tään py­säyt­tä­mään i­soa, vih­reää hir­viö­tä, jo­ka rie­huu lä­hel­lä Yh­dys­val­tain ja Ka­na­dan ra­jaa. A­se-X-oh­jel­mal­la on o­mat suun­ni­tel­man­sa voi­mak­kaan o­len­non va­ral­le.

13.30 Nel­jän täh­den tal­koot (x2)

13.45 Nel­jän täh­den tal­koot (x2)

13.55 Remp­pa vai muut­to: Lo­ma­ko­dit

Vanhan maalaistalon tunnelmaa. Muistojen mökki. Suurperheelle suurempaa.

T­he Wall Suo­mi

Moporahoja metsästämässä. Veljekset vastaan seinä.

14.30 Ju­ha Ta­pio - Pie­niä tai­ko­ja s­tu­dio­li­ve

14.45 Sei7se­mäs kää­piö

(2014) Ko­ko per­heen suo­mek­si pu­hu­tus­sa seik­kai­lu­ko­me­dias­sa nuo­rin seit­se­mäs­tä kää­piös­tä käyn­nis­tää va­hin­gos­sa P­rin­ses­sa Ruu­su­sen 18-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vil­lä pa­han noi­dan lan­get­ta­man ki­rouk­sen ja vai­pu­mi­sen vuo­si­sa­dan u­neen.

14.55 Tä­hän ai­kaan en­si vuon­na

Unelmien aikahyppy. Voitto syövästä tahdonvoimalla? Takaisin catwalkille. Irti kaksoiselämästä. Kiinalainen anoppi.
15

15.30 Tar­zan

(2013) Tar­za­nin le­gen­da he­rää e­loon suo­mek­si pu­hu­tus­sa seik­kai­lua­ni­maa­tios­sa. Vain 3-vuo­tias John jää hen­kiin jou­dut­tuaan van­hem­pi­neen len­to­tur­maan sy­väl­lä Af­ri­kan vii­da­kos­sa, ja hä­nes­tä kas­vaa e­läin­ten kes­kuu­des­sa vah­va nuo­ri­mies Tar­zan.

15.55 Na­pa­kymp­pi

Hu­vi­la & Huus­si

Tunnelmallinen mökkipiha.

A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Ostaisitko kodin sokkona?

Nel­jät häät Ka­na­das­sa

Pizzaa tarjolla.

16.35 Ju­ha Ta­pio - Pie­niä tai­ko­ja s­tu­dio­li­ve

16.55 On­ne­nar­pa

17.00 Pien­tä pi­laa

Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior

Fudispoikien tiukka peli. Mil­joo­na eu­roa ja yh­tei­set u­nel­mat o­vat 15 oi­kean vas­tauk­sen pääs­sä.

Nel­jän täh­den tal­koot (x4)

Pal­lon ym­pä­ri

Keskeytys uhkaa! Saa­ra saa lää­kä­ril­tä ty­ly­jä uu­ti­sia ja on vaa­ras­sa jou­tua ko­tiin kes­ken ki­san.

17.10 Ro­bin­son C­ru­soe

(2016) Vauh­dik­kaas­sa suo­mek­si pu­hu­tus­sa a­ni­maa­tios­sa näh­dään k­las­sik­ko­seik­kai­lu e­läin­ten sil­min. Ro­bin­son C­ru­soe haak­si­rik­kou­tuu au­tiol­le saa­rel­le, ja i­kä­vys­ty­nyt pa­pu­kai­ja Tiis­tai ys­tä­vi­neen saa e­lä­mään­sä uut­ta vi­pi­nää aut­taes­saan tu­lo­kas­ta.

17.20 Haus­kat ko­ti­vi­deot

Haus­ko­jen ko­ti­vi­deoi­den uu­del­la kau­del­la näh­dään toi­nen tois­taan haus­kem­pia ko­ti­vi­deo­pät­kiä. Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma.

17.30 Sel­viy­ty­jät Suo­mi

(2013) Jakso 1 Seik­kai­lu al­kaa! 16 jul­ki­suu­des­ta tut­tua kil­pai­li­jaa kamp­pai­lee sel­viy­ty­mi­ses­tään Fi­lip­pii­nien vii­da­kos­sa. Mu­ka­na Lo­la O­du­so­ga, Nik­las Hag­man, Ee­vi Teit­ti­nen, Sau­li Kos­ki­nen, Han­nes Hy­vö­nen, Ve­ro­ni­ca Ver­ho, Vir­pi Kät­kä, Wal­lu Val­pio, Mar­ko A­sell, Lot­ta Nä­ky­vä, Noo­ra Rä­ty, Ol­li Her­man, Vil­ma Ber­gen­heim, Kim He­rold, Mis­ka Haa­ka­na ja Tuu­li Ma­tin­sa­lo.
18

18.00 Lei­jo­nan luo­la U­SA

Täs­sä oh­jel­mas­sa la­da­taan bis­ne­si­deat tis­kil­le ja kat­so­taan, mi­kä kon­sep­ti ot­taa tuul­ta al­leen. Lei­jo­nan luo­laan as­tues­saan kil­pai­li­jan täy­tyy va­kuut­taa si­joit­ta­jat lii­kei­dean­sa ne­rok­kuu­des­ta saa­dak­seen p­ro­jek­til­le ra­hoi­tus­ta. A­me­rik­ka­lai­nen sar­ja.

A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Ostaisitko kodin sokkona?

18.20 Hu­vi­la & Huus­si

Tunnelmallinen mökkipiha. Uu­sio­pa­rin mö­kin nä­ky­mä jär­vel­le pie­nen nie­men lä­pi on kuin sa­dus­ta. Mut­ta pai­kas­sa on myös on­gel­man­sa!

19.00 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior

Fudispoikien tiukka peli. Mil­joo­na eu­roa ja yh­tei­set u­nel­mat o­vat 15 oi­kean vas­tauk­sen pääs­sä.

T­he Wall Suo­mi

Moporahoja metsästämässä. Sei­nän e­des­sä tie­to­jaan ja tai­to­jaan koet­te­le­vat Ka­ti ja Tii­na, rei­pas pa­ris­kun­ta Hau­ki­pu­taal­ta.

A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Ostaisitko kodin sokkona?

T­he Wall Suo­mi

Veljekset vastaan seinä. Vel­jek­set Ja­mi ja Jes­se o­vat saa­pu­neet kat­so­maan, mil­lai­sen haas­teen sei­nä heil­le tar­joaa.

Ju­ha Ta­pio - Pie­niä tai­ko­ja s­tu­dio­li­ve

Ju­ha Ta­pio le­vyt­ti Suo­men van­him­mas­sa s­tu­dios­sa Finn­vo­xis­sa vii­me jou­lu­kuus­sa le­vyl­li­sen lau­lu­ja en­ti­sa­jan mal­liin; or­kes­te­ri is­tah­ti s­tu­dioon, soit­ti ja lau­loi, nau­ha pyö­ri ja le­vy­tys o­li val­mis.

19.20 Beau­ty and t­he Beast - Kau­no­tar ja hir­viö

(2017) Dis­neyn ra­kas­tet­tu a­ni­maa­tio­mu­si­kaa­li saa uu­den tul­kin­nan u­pea­na näy­tel­mäe­lo­ku­va­na, jos­sa näh­dään jouk­ko i­so­ja täh­tiä. Kau­nis Bel­le-tyt­tö saa­puu sa­la­pe­räi­seen lin­naan, jon­ka i­sän­tä on ki­rouk­sen seu­rauk­se­na kam­mot­ta­van hir­viön hah­mos­sa. Suo­men­kie­li­sis­sä ää­ni­roo­leis­sa: Maa­ria Nuo­ran­ne, Tuuk­ka Lep­pä­nen, Jo­nas Saa­ri, Heik­ki San­ka­ri, Te­ro Ko­po­nen.

19.30 Ang­ry Birds -e­lo­ku­va

(2016) Huip­pu­suo­si­tus­ta Ang­ry Birds -pe­lis­tä tu­tut vi­hai­set lin­nut seik­kai­le­vat nyt o­mas­sa vauh­dik­kaas­sa e­lo­ku­vas­saan. Len­to­ky­vy­tön Red-lin­tu kär­sii vi­han­hal­lin­taon­gel­mis­ta mut­ta jou­tuu ka­ve­rei­neen to­si­pai­kan e­teen, kun hä­nen saa­rel­leen saa­puu e­päi­lyt­tä­viä vih­rei­tä pos­su­ja. Suo­men­kie­li­sis­sä ää­ni­roo­leis­sa: Ri­ku Nie­mi­nen, Ant­ti Lang, Joo­nas Saar­ta­mo, Pir­jo Heik­ki­lä, Vil­le Myl­ly­rin­ne.

20.00 A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Ostaisitko kodin sokkona?

Hu­vi­la & Huus­si

Tunnelmallinen mökkipiha. Uu­sio­pa­rin mö­kin nä­ky­mä jär­vel­le pie­nen nie­men lä­pi on kuin sa­dus­ta. Mut­ta pai­kas­sa on myös on­gel­man­sa!

Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri e­sit­tää: Mark­ku hoi­taa

Apuja tulossa! Noloja lapsuusmuistoja.

Haus­kat ko­ti­vi­deot

Haus­ko­jen ko­ti­vi­deoi­den uu­del­la kau­del­la näh­dään toi­nen tois­taan haus­kem­pia ko­ti­vi­deo­pät­kiä. Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma.

20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit

21

21.00 Hu­vi­la & Huus­si

Tunnelmallinen mökkipiha. SAR­JA PÄÄT­TYY! Uu­sio­pa­rin mö­kin nä­ky­mä jär­vel­le pie­nen nie­men lä­pi on kuin sa­dus­ta. Mut­ta pai­kas­sa on myös on­gel­man­sa!

A­ven­gers: A­ge of Ult­ron

(2015) To­ny S­tark luo te­koä­ly Ult­ro­nin, jo­ka o­soit­tau­tuu mur­han­hi­moi­sek­si maail­mo­jen tu­hoa­jak­si. Kos­ta­jat-ryh­män on py­säy­tet­tä­vä y­li­ver­tai­nen Ult­ron, jon­ka a­pu­na o­vat su­per­voi­min pa­ran­nel­lut Ma­xi­mof­fin si­sa­ruk­set. E­des­sä on ar­mo­ton yh­tee­not­to, jos­ta kaik­ki ei­vät eh­kä sel­viä eh­jin na­hoin. E­lo­ku­va voit­ti s­ci­fi- ja fan­ta­siae­lo­ku­vil­le jae­tun Sa­turn-pal­kin­non par­haas­ta pu­ku­suun­nit­te­lus­ta.

Lef­fa­soh­va: Kum­me­li kul­ta­kuu­me

D­jan­go Unc­hai­ned

Oh­jel­ma (x2)

21.30 Kum­me­li kul­ta­kuu­me

(1997) Ko­me­dia käyn­nis­tyy, kun El­me­ri Hau­ta­mä­ki (Heik­ki Sil­ven­noi­nen) pa­ke­nee mie­li­sai­raa­las­ta yh­des­sä hoi­ta­jan­sa (Heik­ki He­la) kans­sa et­si­mään i­sän­sä Lap­piin kät­ke­mää kul­ta-aar­ret­ta.

21.45 Ke­no ja Synt­tä­rit

21.50 D­jan­go Unc­hai­ned

Ke­no ja Synt­tä­rit

22.00 Nui­ja ja to­si­nui­ja

(1994) Far­rel­lyn vel­jes­ten oh­jaa­mas­sa k­las­sik­ko­ko­me­dias­sa ka­ve­ruk­set Har­ry ja L­loyd (Jeff Da­niels ja Jim Car­rey) läh­te­vät pa­laut­ta­maan len­to­ken­täl­tä löy­ty­nyt­tä salk­kua i­ha­nal­le Ma­ryl­le toi­sel­le puo­lel­le Yh­dys­val­to­ja.

22.00 Kum­me­li kul­ta­kuu­me

(1997) Ko­me­dia käyn­nis­tyy, kun El­me­ri Hau­ta­mä­ki (Heik­ki Sil­ven­noi­nen) pa­ke­nee mie­li­sai­raa­las­ta yh­des­sä hoi­ta­jan­sa (Heik­ki He­la) kans­sa et­si­mään i­sän­sä Lap­piin kät­ke­mää kul­ta-aar­ret­ta.

22.00 Nui­ja ja to­si­nui­ja kaks

(2014) On ku­lu­nut 20 vuot­ta L­loy­din (Jim Car­rey) ja Har­ryn (Jeff Da­niels) e­del­tä­vis­tä, höl­möi­lyn­täy­tei­sis­tä seik­kai­luis­ta, mut­ta taas on ai­ka ot­taa e­ri­näi­set kul­ku­pe­lit al­le ja läh­teä met­säs­tä­mään Har­ryn a­dop­tioon an­net­tua ty­tär­tä. Har­ry ni­mit­täin tar­vit­see uu­den mu­nuai­sen.

23.30 S­tand Up! - S­PE­SIAA­LI: Is­mo Lei­ko­la

Ismo Leikola.

Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit

Pyjamasurma.

23.50 S­tand Up!

Stand Up! -oh­jel­man kol­mas kau­si!
0

00.00 T­he Way Back

(2010) Mestariohjaaja Peter Weirin (mm.

00.15 A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Ostaisitko kodin sokkona?

00.15 T­he Last S­tand

Toi­min­tae­lo­ku­van pääo­sas­sa näh­dään Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger, jo­ka e­sit­tää se­rif­fi O­wen­sia, jo­ka viet­tää rau­hal­lis­ta e­lä­mää Mek­si­kon ra­jal­la si­jait­se­vas­sa pik­ku­kau­pun­gis­sa.

So­ti­las Ja­ne

(1997) Ai­kam­me me­nes­ty­neim­piin e­lo­ku­van­te­ki­jöi­hin kuu­lu­van Rid­ley S­cot­tin (mm. G­la­diaat­to­ri, T­hel­ma & Loui­se, Han­ni­bal) oh­jaa­man jän­nit­tä­vän toi­min­tad­raa­man pääo­sas­sa näh­dään De­mi Moo­re.

00.30 Ro­bin: Tää on se het­ki -kon­sert­ti

Kum­me­li e­sit­tää: Kon­tio & Par­mas

Peltipoliisi.

00.50 Lei­jo­nan luo­la U­SA

01.15 Kum­me­li e­sit­tää: Kon­tio & Par­mas

Hikinen iltapäivä.

01.30 S­tand Up!

Stand Up! -oh­jel­man kol­mas kau­si!

01.50 Kum­me­li e­sit­tää: Kon­tio & Par­mas

Escortmestari Dimitri Mäkikoski.

Kum­me­li e­sit­tää: Kon­tio & Par­mas

Paljastuksia.

02.15 Vir­ta

02.30 Vie­rais­sa

02.30 Lei­jo­nan luo­la U­SA

02.45 Vir­ta

02.45 Lei­jo­nan luo­la U­SA

02.45 Myy­tin­rä­jäyt­tä­jät

3

03.00 Vie­rais­sa

03.15 Rik­kai­den pant­ti­lai­naa­mo

03.30 Yl­peäs­ti e­ri­lai­set

03.30 Kyl­mä­ve­ri­ses­ti si­nun

03.45 Rik­kai­den pant­ti­lai­naa­mo

03.45 Myy­tin­rä­jäyt­tä­jät

03.45 Kyl­mä­ve­ri­ses­ti si­nun

04.00 Rik­kai­den pant­ti­lai­naa­mo

04.15 Ast­ral-TV (x2)

04.15 Ast­ral-TV (x2)

04.40 Ast­ral-TV (x4)

04.40 Ast­ral-TV (x6)