Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 27.5. ti 28.5. ke 29.5. to 30.5. pe 31.5. la 1.6. su 2.6.
6

06.00 Dis­neyn e­si­kou­lu: Lei­jo­na­kaar­ti

06.25 Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maailm

Rus­ty Ri­vets

Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maailm

Rus­ty Ri­vets

Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maailm

Rus­ty Ri­vets

06.40 Dis­neyn e­si­kou­lu: Mik­ki ja ral­li­ryhm

Ri­ta­rip­rin­ses­sa Nel­la

Dis­neyn e­si­kou­lu: Mik­ki ja ral­li­ryhm

Ri­ta­rip­rin­ses­sa Nel­la

Dis­neyn e­si­kou­lu: Mik­ki ja ral­li­ryhm

06.50 Hei­nä­hat­tu ja Vilt­ti­tos­su

07.05 Rus­ty Ri­vets

Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maailm

Rus­ty Ri­vets

Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maailm

Rus­ty Ri­vets

07.15 Dis­ney e­sit­tää: A­va­lo­rin E­le­na

07.25 T­rans­for­mers Cy­ber­ver­se (x10)

07.40 LE­GO S­tar Wars: T­he F­ree­ma­ker Ad­ven­tu­res

07.50 LE­GO F­riends: Tyt­tö­jen tär­keä teh­tä­vä (x2)

Ri­se of t­he Tee­na­ge Mu­tant Nin­ja Turt­les

Dis­neyn e­si­kou­lu: Vam­py­ri­na

08.00 LE­GO Ju­ras­sic World: In­do­mi­nuk­sen pa­ko

LE­GO Nin­ja­go: Wun tee­puo­ti -koos­te

08.15 Dis­ney e­sit­tää: Duck­Ta­les

08.15 Dis­ney e­sit­tää: Duck­Ta­les

08.25 LE­GO Ci­ty (x2)

08.35 Dis­ney e­sit­tää: A­va­lo­rin E­le­na

Dis­ney e­sit­tää: Duck­Ta­les

08.50 HS Las­ten uu­ti­set

9

09.00 Pal­lon ym­pä­ri

Jumissa.

Remp­pa vai muut­to: Lo­ma­ko­dit

Perheen ehdoilla. Rantoja ja rinteitä.

S­pa­ce Dogs

(2010) Suo­mek­si pu­hut­tu ko­ko per­heen a­ni­moi­tu seik­kai­lue­lo­ku­va kah­des­ta koi­ras­ta, jot­ka pää­se­vät kos­mo­naut­ti­kou­lu­tuk­seen.

Nel­jän täh­den tal­koot (x4)

Remp­pa vai muut­to: Lo­ma­ko­dit

Palapeli. G­reg ja Kat­he­ri­ne o­vat ai­ka­naan os­ta­neet mö­kin, jo­ka on kuin pa­la­pe­li.

Mi­tä lap­se­si te­ki­si?

Kakkatunnistus ja K-18 herkut.

10.00 Nel­jät häät Ka­na­das­sa

Kukkasota.

Hu­vi­la & Huus­si

Satavuotiaan saunan saneeraus.

Mi­tä lap­se­si te­ki­si?

Kakkatunnistus ja K-18 herkut.

10.00 A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Ostaisitko kodin sokkona?

Jak­sa pa­rem­min

10.30 A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Ostaisitko kodin sokkona?

10.50 Di­no seik­kai­lee

(2008)

10.50 Hu­vi­la & Huus­si

Satavuotiaan saunan saneeraus. Ma­rian ja Jes­sen mö­kin on­gel­ma on ran­nas­sa le­pää­vä 100-vuo­tias sau­na­ra­ken­nus, jon­ka ra­ken­ne on pääs­syt ra­pis­tu­maan.

11.00 On­ne­nar­pa

11.00 On­ne­nar­pa

11.30 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior

Fudispoikien tiukka peli. Mil­joo­na eu­roa ja yh­tei­set u­nel­mat o­vat 15 oi­kean vas­tauk­sen pääs­sä.
12

12.00 Tie­dä ja Voi­ta

Kotimainen visailuohjelma. Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jel­ma.

12.00 Tie­dä ja Voi­ta

Kotimainen visailuohjelma. Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jel­ma.

Mar­vel: T­hor: Ta­les of As­gard

(2011) Nuo­ri mui­nais­nor­ja­lai­nen ju­ma­la T­hor läh­tee vel­jen­sä Lo­kin kans­sa et­si­mään le­gen­daa­ris­ta miek­kaa, jon­ka sa­no­taan an­ta­van käyt­tä­jäl­leen en­nen­nä­ke­mät­tö­mät voi­mat.

12.30 Mar­vel: Hulk Vs.

(2009) Wol­ve­ri­ne lä­he­te­tään py­säyt­tä­mään i­soa, vih­reää hir­viö­tä, jo­ka rie­huu lä­hel­lä Yh­dys­val­tain ja Ka­na­dan ra­jaa. A­se-X-oh­jel­mal­la on o­mat suun­ni­tel­man­sa voi­mak­kaan o­len­non va­ral­le.

12.40 Sam­myn suu­ri seik­kai­lu 2

(2012)

13.40 Ro­bin­son C­ru­soe

(2016) Vauh­dik­kaas­sa suo­mek­si pu­hu­tus­sa a­ni­maa­tios­sa näh­dään k­las­sik­ko­seik­kai­lu e­läin­ten sil­min.

13.55 Remp­pa vai muut­to: Lo­ma­ko­dit

Perheen ehdoilla. Rantoja ja rinteitä. Palapeli.

13.55 T­he Wall Suo­mi

Kullankaivajat eurojahdissa.

14.15 Te­ho­ne­liöt haus­sa

Opiskelijakämpästä omaan.

14.35 Te­ho­ne­liöt haus­sa

Rantaelämää.

14.50 Rem­pal­la kau­pak­si

Kamiinan kaipuu.

Nel­jät häät U­SA: Koo­tut köm­mäh­dyk­set

14.50 Nel­jät häät U­SA: Koo­tut köm­mäh­dyk­set (x2)

14.50 Nel­jän täh­den tal­koot (x2)

15

15.05 A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Ostaisitko kodin sokkona?

15.30 Te­ho­ne­liöt haus­sa

Rantaelämää.

15.50 Na­pa­kymp­pi

Mi­tä lap­se­si te­ki­si?

Kakkatunnistus ja K-18 herkut.

15.50 Lei­jo­nan luo­la U­SA

Täs­sä oh­jel­mas­sa la­da­taan bis­ne­si­deat tis­kil­le ja kat­so­taan, mi­kä kon­sep­ti ot­taa tuul­ta al­leen.

16.00 Nel­jän täh­den tal­koot (x2)

16.10 T­he Wall Suo­mi

Kullankaivajat eurojahdissa.

16.50 On­ne­nar­pa

16.50 On­ne­nar­pa

16.50 Na­pa­kymp­pi

Le­gen­daa­ri­ses­sa oh­jel­mas­sa nei­ti tai her­ra X va­lit­see mie­lei­sen­sä ko­sioeh­dok­kaan ser­min ta­ka­na ky­sy­myk­siin vas­taa­vis­ta eh­dok­kais­ta A, B tai C.

17.00 Nel­jät häät U­SA: Koo­tut köm­mäh­dyk­set

Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior

Kuka on Sasha? Jouk­kueet o­vat val­mii­na ta­voit­te­le­maan mil­joo­naa o­man ryh­män­sä hy­väk­si.

Nel­jän täh­den tal­koot (x2)

Nel­jän täh­den tal­koot (x2)

Pal­lon ym­pä­ri

Juha Miedon huone. Jus­si jou­tuu tur­vau­tu­maan le­gen­daa­ri­sen Ju­ha Mie­don a­puun saa­des­saan häm­men­tä­vän teh­tä­vän Sap­po­ros­sa.

Mi­tä lap­se­si te­ki­si?

Kakkatunnistus ja K-18 herkut. Hui­jaa­ko lap­si nap­si­mal­la sa­laa herk­ku­ja ai­kuis­ten K-18 tar­jot­ti­mel­ta, en­tä ku­ka on pa­ras e­läi­men ka­kan tun­nis­ta­ja?

17.50 Hu­vi­la & Huus­si

Satavuotiaan saunan saneeraus. Ma­rian ja Jes­sen mö­kin on­gel­ma on ran­nas­sa le­pää­vä 100-vuo­tias sau­na­ra­ken­nus, jon­ka ra­ken­ne on pääs­syt ra­pis­tu­maan.
18

18.00 Lei­jo­nan luo­la U­SA

Täs­sä oh­jel­mas­sa la­da­taan bis­ne­si­deat tis­kil­le ja kat­so­taan, mi­kä kon­sep­ti ot­taa tuul­ta al­leen. Lei­jo­nan luo­laan as­tues­saan kil­pai­li­jan täy­tyy va­kuut­taa si­joit­ta­jat lii­kei­dean­sa ne­rok­kuu­des­ta saa­dak­seen p­ro­jek­til­le ra­hoi­tus­ta.

Lei­jo­nan luo­la U­SA

Täs­sä oh­jel­mas­sa la­da­taan bis­ne­si­deat tis­kil­le ja kat­so­taan, mi­kä kon­sep­ti ot­taa tuul­ta al­leen.

18.00 A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Ostaisitko kodin sokkona?

Na­pa­kymp­pi

Le­gen­daa­ri­ses­sa oh­jel­mas­sa nei­ti tai her­ra X va­lit­see mie­lei­sen­sä ko­sioeh­dok­kaan ser­min ta­ka­na ky­sy­myk­siin vas­taa­vis­ta eh­dok­kais­ta A, B tai C.

18.10 Hei­nä­hat­tu, Vilt­ti­tos­su ja Ru­ben­sin vel­jek­set

(2017) Kat­ti­la­kos­ken per­heen hu­vi­la­lo­ma al­kaa vää­rin­kä­si­tyk­sel­lä, jon­ka seu­rauk­se­na per­he pää­tyy ky­län po­lii­sien mök­ki­naa­pu­rik­si.

18.50 A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Ostaisitko kodin sokkona?

18.50 Zoot­ro­po­lis - e­läin­ten kau­pun­ki

(2016) Haus­kas­sa seik­kai­lua­ni­maa­tios­sa jä­nis­kons­taa­pe­li jou­tuu to­dis­ta­maan ky­kyn­sä suur­kau­pun­gin po­lii­si­voi­mis­sa rat­kai­se­mal­la mys­ti­sen ka­toa­mis­ta­pauk­sen. Sii­hen jä­nö tar­vit­see suu­laan ja viek­kaan ke­tun a­pua. Suo­men­kie­li­sis­sä ää­ni­roo­leis­sa: Ii­na Kuus­to­nen, Saa­na Nor­ra, Walt­te­ri He­li­sa­lo, Vee­ti Kal­lio, Ilk­ka Vil­li.

19.00 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior

Kuka on Sasha? Jouk­kueet o­vat val­mii­na ta­voit­te­le­maan mil­joo­naa o­man ryh­män­sä hy­väk­si.

T­he Wall Suo­mi

Kaikki tai ei mitään. Pai­nin­har­ras­ta­jat Fa­zel ja Kal­le ai­ko­vat ot­taa kun­non ot­teen ta­ka­vyös­tä ja lait­taa sei­nän ot­ta­maan lu­kua.

19.00 Mi­tä lap­se­si te­ki­si?

Kakkatunnistus ja K-18 herkut. Hui­jaa­ko lap­si nap­si­mal­la sa­laa herk­ku­ja ai­kuis­ten K-18 tar­jot­ti­mel­ta, en­tä ku­ka on pa­ras e­läi­men ka­kan tun­nis­ta­ja?

Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior

Fudispoikien tiukka peli. Mil­joo­na eu­roa ja yh­tei­set u­nel­mat o­vat 15 oi­kean vas­tauk­sen pääs­sä. Pää­se­vät­kö kil­pai­li­jat ta­voit­tei­siin­sa Jaa­jo Lin­non­maan i­sän­nöi­mäs­sä ju­nio­rei­den pää­tös­jak­sos­sa?

20.00 A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Ostaisitko kodin sokkona?

Mi­tä lap­se­si te­ki­si?

Kakkatunnistus ja K-18 herkut. Hui­jaa­ko lap­si nap­si­mal­la sa­laa herk­ku­ja ai­kuis­ten K-18 tar­jot­ti­mel­ta, en­tä ku­ka on pa­ras e­läi­men ka­kan tun­nis­ta­ja?

Na­pa­kymp­pi

Le­gen­daa­ri­ses­sa oh­jel­mas­sa nei­ti tai her­ra X va­lit­see mie­lei­sen­sä ko­sioeh­dok­kaan ser­min ta­ka­na ky­sy­myk­siin vas­taa­vis­ta eh­dok­kais­ta A, B tai C. Rak­kau­den mes­ta­ri­na toi­mii Jan­ne Ka­ta­ja. Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma. (42') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n si­vul­la 333.

Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior

Fudispoikien tiukka peli. UU­SI SAR­JA! Mil­joo­na eu­roa ja yh­tei­set u­nel­mat o­vat 15 oi­kean vas­tauk­sen pääs­sä.

Hei­nä­hat­tu, Vilt­ti­tos­su ja Ru­ben­sin vel­jek­set

(2017) Kat­ti­la­kos­ken per­heen hu­vi­la­lo­ma al­kaa vää­rin­kä­si­tyk­sel­lä, jon­ka seu­rauk­se­na per­he pää­tyy ky­län po­lii­sien mök­ki­naa­pu­rik­si. Kons­taa­pe­lit naa­mioi­tu­vat saa­dak­seen ol­la rau­has­sa, mut­ta Hei­nä­ha­tun ja Vilt­ti­tos­sun e­päi­lyk­set he­rää­vät vä­lit­tö­mäs­ti. Lä­hi­maas­tos­sa pii­les­ke­le­vät van­ki­kar­ku­rit li­sää­vät läm­min­hen­ki­sen seik­kai­lu­ko­me­dian kier­rok­sia en­ti­ses­tään.

20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit

20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit

21

21.00 Sy­ke

Oh­jel­ma

21.00 Guar­dians of t­he Ga­la­xy Vol. 2

21.30 Hu­vi­la & Huus­si

Satavuotiaan saunan saneeraus. UU­DET JAK­SOT! Ma­rian ja Jes­sen mö­kin on­gel­ma on ran­nas­sa le­pää­vä 100-vuo­tias sau­na­ra­ken­nus, jon­ka ra­ken­ne on pääs­syt ra­pis­tu­maan.

Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Ep­san­jas­sa

Luksusjahti ja kiinakauppa. A­ki ja He­li pää­se­vät tin­kaa­maan merk­ki­tuot­teis­ta me­rel­le. Pys­tyy­kö kii­na­kau­pan os­tok­sis­ta tuu­naa­maan ar­vo­ta­va­raa?

Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5

Temp­ta­tion Is­land Suo­mi on ää­rim­mäi­nen deit­tioh­jel­ma, jos­sa pa­ris­kun­nil­le an­ne­taan ti­lai­suus tes­ta­ta, kes­tää­kö o­ma pa­ri­suh­de vai on­ko pa­ra­tii­sin kiel­let­ty he­del­mä sit­ten­kin hou­kut­te­le­vam­pi. Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jel­ma. (42') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n si­vul­la 333.

21.55 Ke­no ja Synt­tä­rit

22.00 Doc­tor St­ran­ge

Oh­jel­ma

22.30 Lo­ve Re­cords - An­na mul­le Lo­vee

(2015) Ka­ve­ruk­set At­te B­lom, Ot­to Don­ner ja Ch­ris­tian Sch­windt pe­rus­ti­vat vuon­na 1966 le­vy-yh­tiön Lo­ve Re­cords, jo­ka loi Suo­meen ai­van uu­den­lais­ta mu­siik­ki­kult­tuu­ria ja haas­toi i­sot le­vy-yh­tiöt.

Ka­don­neen jäl­jil­lä

ISRAEL, Liana - Paluu juurille. 28-vuo­tiaan Lia­nan äi­dil­le pal­jas­tui ras­kau­den ai­ka­na, et­tä is­rae­li­lai­sel­la i­säl­lä o­li jo per­he toi­sen nai­sen kans­sa.

Kaa­meat po­mot 2

(2014) Mus­tan ko­me­dian jat­ko-o­sas­sa y­rit­tä­jik­si ryh­ty­neet ka­ve­ruk­set Nick, Kurt ja Da­le a­jau­tu­vat jäl­leen on­gel­miin, kun he jou­tu­vat lii­ke­mies Bert Han­so­nin (Os­car-voit­ta­ja Ch­ris­toph Waltz) hui­jaa­mik­si. Tu­na­ri­kol­mik­ko päät­tää pe­las­taa fir­man­sa kid­nap­paa­mal­la Han­so­nin po­jan.

Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5 Ext­ra

Lisää Temptistä!

23.00 Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit

Pohjanmaan liftarisurmat.

23.30 S­tand Up!

Stand Up! -oh­jel­man kol­mas kau­si!

23.45 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Ep­san­jas­sa

Luksusjahti ja kiinakauppa. A­ki ja He­li pää­se­vät tin­kaa­maan merk­ki­tuot­teis­ta me­rel­le.
0

00.00 S­tand Up!

Stand Up! -oh­jel­man kol­mas kau­si!

00.00 Lo­ve Re­cords - An­na mul­le Lo­vee

(2015) Ka­ve­ruk­set At­te B­lom, Ot­to Don­ner ja Ch­ris­tian Sch­windt pe­rus­ti­vat vuon­na 1966 le­vy-yh­tiön Lo­ve Re­cords, jo­ka loi Suo­meen ai­van uu­den­lais­ta mu­siik­ki­kult­tuu­ria ja haas­toi i­sot le­vy-yh­tiöt.

00.15 Kaa­meat po­mot 2

(2014)

00.30 Lei­jo­nan luo­la U­SA

00.45 Lei­jo­nan luo­la U­SA

00.45 Lei­jo­nan luo­la U­SA

00.45 Her­cu­les

(2014) D­way­ne John­son e­sit­tää eep­pi­ses­sä toi­min­tae­lo­ku­vas­sa mur­tu­nut­ta Her­ku­les­ta, jo­ka joh­taa kul­lan­hi­mois­ten palk­ka­so­tu­rien jouk­koa. Kun T­raa­kian ku­nin­gas pyy­tää hä­nel­tä a­pua raa?

01.00 Na­pa­kymp­pi

01.30 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Ep­san­jas­sa

Luksusjahti ja kiinakauppa.

01.45 Ka­tast­ro­fin a­na­to­mia

Myrkkyhoitajan sarjamurhat.

01.45 Na­pa­kymp­pi

02.00 Vie­rais­sa

02.20 S­tand Up!

02.30 Gor­don Ram­say ja ko­kaii­ni

02.45 A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

02.45 Vie­rais­sa

02.45 S­tand Up!

3

03.00 Aust­ra­lian ra­jal­la (x2)

03.20 Pant­ti­lai­naa­mo (x2)

03.20 Pant­ti­lai­naa­mo (x2)

Pant­ti­lai­naa­mo (x2)

03.45 Pant­ti­lai­naa­mo (x2)

03.45 Pant­ti­lai­naa­mo (x2)

03.45 Pant­ti­lai­naa­mo (x2)

04.00 Yl­peäs­ti e­ri­lai­set

04.15 Ast­ral-TV (x2)

04.30 Ast­ral-TV (x2)

04.30 Ast­ral-TV (x2)

04.45 Ast­ral-TV (x2)

04.45 Ast­ral-TV (x4)

04.45 Ast­ral-TV (x2)