Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 30.4. ti 1.5. ke 2.5. to 3.5. pe 4.5. la 5.5. su 6.5.
6

06.00 Dis­neyn e­si­kou­lu: Lei­jo­na­kaar­ti

06.25 Rus­ty Ri­vets

06.50 Ri­ta­rip­rin­ses­sa Nel­la

07.15 Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma

07.35 Dis­neyn e­si­kou­lu: Mik­ki ja ral­li­ryhm

LE­GO Nin­ja­go

08.00 LE­GO Nin­ja­go: Wun tee­puo­ti

LE­GO Ci­ty (x6)

08.05 Ang­ry Birds B­lues

08.10 Dis­ney e­sit­tää: Duck­Ta­les

08.35 Dis­ney e­sit­tää: A­va­lo­rin E­le­na

Dis­ney e­sit­tää: Kak­sin kar­ku­teil­lä:

9

09.00 Et sä tie­dä ku­ka mä oon?

Katri Helenan levymaraton. Elastinen.

Py­ry - Val­koi­nen go­ril­la

Suo­mek­si pu­hut­tu e­lo­ku­va ai­nut­laa­tui­ses­ta Py­ry-go­ril­las­ta, jo­ka on maail­man ai­noa val­koi­nen go­ril­la.

Et sä tie­dä ku­ka mä oon?

Krisse Salminen.

10.00 Nel­jät häät Ka­na­das­sa

Kulttuurien juhlaa.

Hu­vi­la & Huus­si

Lato hyötykäyttöön.

10.00 A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Ostaisitko kodin sokkona?

10.50 Hui­si Hai 2

Huisi Hai on täällä taas!

11.00 On­ne­nar­pa

11.00 On­ne­nar­pa

12

12.00 Tie­dä ja Voi­ta

Kotimainen visailuohjelma. Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jel­ma.

12.00 Tie­dä ja Voi­ta

Kotimainen visailuohjelma. Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jel­ma.

12.30 Mar­vel: Doc­tor St­ran­ge

(2007) A­ni­maa­tio­seik­kai­lus­sa toh­to­ri S­tep­hen St­ran­ge kamp­pai­lee o­mien me­ne­tys­ten­sä kans­sa.

13.55 Haa­pa­sa­lon Suo­mi

Etelä- ja Keski-Pohjanmaa Uusimaa

13.55 Haa­pa­sa­lon Suo­mi

Pirkanmaa Pir­kan­maa.

14.10 Haa­pa­sa­lon Suo­mi

Keski-Suomi Kes­ki-Suo­mi.

14.55 Rem­pal­la kau­pak­si

Värit vaihtoon. Täydellinen takinkääntö.

14.55 Rem­pal­la kau­pak­si

Erikoisia ratkaisuja.
15

15.05 Oh­jel­ma

15.55 Na­pa­kymp­pi

Sarjakuvia ja iskuyrityksiä. Rokki soikoon.

Rem­pal­la kau­pak­si

Norwichin päätytalot.

Te­ho­ne­liöt haus­sa

16.25 On­ne­nar­pa

16.30 A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Ostaisitko kodin sokkona?

16.55 On­ne­nar­pa

17.00 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

Tunteeko suutari supersankarit? Ku­ka on no­pein ja näp­pä­rin? Kes­tää­kö kil­pai­li­joi­den kant­ti kuu­mim­man pen­kin tun­nel­man?

Nel­jän täh­den tal­koot (x4)

17.30 Lei­jo­nan luo­la U­SA

Täs­sä oh­jel­mas­sa la­da­taan bis­ne­si­deat tis­kil­le ja kat­so­taan, mi­kä kon­sep­ti ot­taa tuul­ta al­leen.
18

18.00 T­he Voi­ce of Fin­land

T­he Voi­ce of Fin­lan­din pu­nai­sil­la tuo­leil­la is­tu­vat kah­dek­san­nel­la kau­del­la van­hat tu­tut suo­si­kit Ol­li Lind­holm, An­na Puu, Red­ra­ma ja To­ni Wir­ta­nen! Suo­men ko­vim­mat ar­tis­ti­täh­det o­vat val­mii­na val­men­ta­maan in­nok­kai­ta lau­la­ja­tu­lok­kai­ta u­ran­sa al­kuun.

Lei­jo­nan luo­la U­SA

Täs­sä oh­jel­mas­sa la­da­taan bis­ne­si­deat tis­kil­le ja kat­so­taan, mi­kä kon­sep­ti ot­taa tuul­ta al­leen. Lei­jo­nan luo­laan as­tues­saan kil­pai­li­jan täy­tyy va­kuut­taa si­joit­ta­jat lii­kei­dean­sa ne­rok­kuu­des­ta saa­dak­seen p­ro­jek­til­le ra­hoi­tus­ta.

18.30 Sel­viy­ty­jät Suo­mi

Jakso 13 Tu­li­sil­la hii­lil­lä. Kil­pai­li­joi­den kat­se siir­tyy fi­naa­liin ja vas­ta­pe­lu­rei­ta pun­ni­taan tuo­ma­ris­ton sil­min. Ko­vil­le pe­laa­jil­le kos­ke­mat­to­muus­kil­pai­lun voit­to on nyt e­lin­tär­keää.

19.00 Vie­rais­sa

Pitäisikö jäädä yhteen vai erota? Mi­tä jos o­li­si­kin het­ken va­paa ja läh­ti­si ai­van toi­sen ih­mi­sen mat­kaan - voi­si­ko se pe­las­taa o­man pa­ri­suh­teen?

A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Ostaisitko kodin sokkona?

20.00 A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Ostaisitko kodin sokkona?

Hu­vi­la & Huus­si

Lato hyötykäyttöön. Mök­ki­pi­han van­ha la­to pi­täi­si saa­da hyö­ty­käyt­töön.

Na­pa­kymp­pi

Käsistään kätevät.

20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit

21

21.00 Sy­ke

21.30 Hu­vi­la & Huus­si

Lato hyötykäyttöön. Mök­ki­pi­han van­ha la­to pi­täi­si saa­da hyö­ty­käyt­töön.

Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Ep­san­jas­sa

Uu­det tuu­let pu­hal­ta­vat Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ris­sa, sil­lä A­ki ja He­li pe­rus­ta­vat huu­to­kau­pan Es­pan­jan au­rin­ko­ran­ni­kol­le.

Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5

Temp­ta­tion Is­land Suo­mi on ää­rim­mäi­nen deit­tioh­jel­ma, jos­sa pa­ris­kun­nil­le an­ne­taan ti­lai­suus tes­ta­ta, kes­tää­kö o­ma pa­ri­suh­de vai on­ko pa­ra­tii­sin kiel­let­ty he­del­mä sit­ten­kin hou­kut­te­le­vam­pi. Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jel­ma. (42') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n si­vul­la 333.

22.30 Man of S­teel

(2013) K­ryp­ton-p­la­neet­ta on tu­hou­tu­mai­sil­laan, ja kan­sa­kun­nan pe­las­ta­mis­ta y­rit­tä­vä Jor-El (Rus­sell C­ro­we) lä­het­tää vas­ta­syn­ty­neen poi­kan­sa Kal-E­lin (Hen­ry Ca­vill) maa­pal­lol­le, jot­ta tä­mä voi­si jat­kaa k­ryp­to­ni­lais­ten ro­tua ja kas­vaa hy­väk­si ih­mi­sek­si. Poi­ka pää­see Ken­tin per­heen suo­jiin ja maa­pal­lol­la ni­mek­seen C­lark.

Ka­don­neen jäl­jil­lä

Kos­ket­ta­vas­sa oh­jel­mas­sa et­si­tään ka­don­nei­ta rak­kai­ta, joi­hin yh­teys on syys­tä tai toi­ses­ta kat­ken­nut tai yh­teyt­tä ei o­le fyy­si­ses­ti kos­kaan ol­lut­kaan.

Pas­sen­gers

Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5 Ext­ra

Lisää Temptistä!

23.00 Vie­rais­sa

Pitäisikö jäädä yhteen vai erota?

23.30 T­he Wall Suo­mi

Isä, tytär ja haave talosta.
0

00.00 A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät

00.30 A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät

01.00 Sel­viy­ty­jät Suo­mi

Tulisilla hiilillä.

Lei­jo­nan luo­la U­SA

01.25 A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Ostaisitko kodin sokkona?

Lei­jo­nan luo­la U­SA

02.00 Na­pa­kymp­pi

02.25 Pant­ti­lai­naa­mo (x2)

Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Ep­san­jas­sa

02.35 Sel­viy­ty­jät Suo­mi Ext­ra

02.55 Pant­ti­lai­naa­mo (x4)

3

03.05 Lei­jo­nan luo­la U­SA

03.25 Ar­man ja Sam­bian lap­si­mor­sia­met

Pant­ti­lai­naa­mo (x2)

04.00 Na­pa­kymp­pi

04.25 Ast­ral-TV (x4)

04.55 Ast­ral-TV (x2)

Ast­ral-TV