Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 6 7 8 9 10 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
15.2. 16.2. 17.2. 18.2. 19.2. 20.2. 21.2.
6
06.00 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pelastajat
ti: Sar­jas­sa seu­ra­taan hi­naus­fir­man työn­te­kijöitä,..
06.00 Ki­ven sisällä
Totuuksia ja valheita.
06.00 Alamaailma Oy
Musta pörssi.
06.45 Hirviökala
pe: Ku­vit­te­le leh­män ko­koi­nen kultakala,..
06.45 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
06.45 Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä - parhaat palat
07.30 Ke­syt­tä­mä­tön Amerikka
ke: Läh­dem­me hui­mal­le mat­kal­le Kanadaan,..
07.30 Vil­li Mississippi
pe: Kun ke­vät saa­puu joelle,..
07.30 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
Tri Mic­hel­le on va­lin­nut hy­vän viikon,..
08.15 Food Factory
08.15 Us­ko­ma­ton eläin­lää­kä­ri Pol: parhaat palat
08.15 Hain hampaissa
Ete­lä-Af­ri­kan upea län­sio­sa on kuu­lui­sa le­veis­tä hiek­ka­rannoista,..
9
09.00 Au­tojen ensiapu
ma: Autoilu-unelmia toteutetaan jo kahdeksannella kaudella.
09.00 Eu­roop­pa yl­häältä päin
Uskomaton matka ilmojen halki yli Alankomaiden.
09.50 Du­bain len­to­kent­tä: parhaat palat
ti: Dubain lentoasemalla on töissä yli 90 000 ihmistä.
ke: Työs­ken­te­ly Du­bain len­toa­se­mal­la on jos­kus us­ko­ma­ton haaste...
to: Du­bain len­to­kent­tä: par­haat pa­lat näyttää,..
09.50 Hain hampaissa
Havaijin Big Island on alueen suurimpia turistikohteita.
09.50 Al­bert Lin ja ka­don­neet kaupungit
10.40 Aust­ra­lian rajalla
10.40 Hai vs. surffari
Hai­hyök­käyk­set ovat li­sään­ty­neet ym­pä­ri maailmaa,..
10.40 Tap­pa­vat vi­ruk­set: Ebo­lasta koronaan
11.35 Us­ko­ma­ton eläin­lää­kä­ri Pol: parhaat palat
ti: Eläimet ovat mestareita aiheuttamaan hämmennystä.
to: Kun eläimet hyökkäävät, turkki pöllyää.
11.30 Len­to­turmatutkinta
11.30: Tulipalo ruumassa.
12.20: Nousu taifuunin aikaan.
11.30 Len­to­turmatutkinta
11.30: Äärirajoilla.
12.25: Sokkolaskeutuminen. Vuon­na 2005 TANS Pe­run len­to 204 syök­syi Ama­zo­nin sa­de­metsään...
12
12.25 Yu­ko­nin eläinlääkäri
ke: Tri Oak­ley mat­kus­taa 4 800 ki­lo­met­riä Prin­ce Ed­war­din saarelle,..
to: Tri Oak­ley läh­tee maa­ta­lou­syh­tei­söön kast­roi­dak­seen vasikan...
pe: Karhukarkote mukaan.
13.10 Ro­mut­ta­mon superauto
14.05: Ralph ja hä­nen kak­si ryh­mään­sä ra­ken­ta­vat osis­ta autoja,..
13.20 Hur­jat ton­ni­ka­lat: parhaat palat
ma: Kaikkein tärkein kauden saalis on viimeinen.
ke: Ei ole vain yh­tä asiaa, mi­kä mää­rit­te­lee kun­non kapteenin,..
to: Merissä elää miljoona erilaista lajia.
13.20 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
15.10: Ma­ria­na mat­kaa sy­väl­le Pe­run ala­maail­maan ta­paa­maan gans­te­ri­kä­si­työläisiä,..
16.05: Ma­ria­na tu­tus­tuu kan­sain­vä­li­seen hui­jaus­ten maail­maan ym­mär­tääkseen,..
17.00: Ma­ria­na van Zel­ler tut­kii uu­sia lait­to­mia ste­roi­de­ja, jot­ka lu­paa­vat epäin­hi­mil­li­set lihakset...
18.00: Ma­ria­na tut­kii fen­ta­ny­liä, mil­lä on roo­li Yh­dys­val­tain kuo­let­ta­vim­mas­sa huu­mek­riisissä...
14.15 Saa­ri ilman lakeja
ke: Kun tal­vi hii­pii Port Pro­tectioniin,..
to: Kun tal­vi saa­puu Kaak­kois-Alaskaan,..
15
15.00 Leo­par­din perintö
Olim­ba on voi­ma­kas leo­par­di­naa­ras, jo­ka hal­lit­see suur­ta aluet­ta Zam­bian Luangwa-joella.
15.10 Food Factory
16.05 Al­bert Lin ja ka­don­neet kaupungit
16.05 Al­bert Lin ja Raa­ma­tun hau­da­tut salaisuudet
ti: Albert Lin tutkii totuutta kahden Raamatun tarinan takana.
ke: So­do­man ja Go­mor­ran tu­ho on Raa­ma­tun suu­rin ka­tast­ro­fikertomus...
16.05 Ka­don­neet kau­pun­git Al­bert Li­nin kans­sa - parhaat palat
16.00 Maail­man tun­ne­tuin tiikeri
Mach­li, Rant­ham­bo­ren val­tia­tar, on maail­man tun­ne­tuin tiikeri.
17.00 Sa­van­nien valtiaat
Su­ku­pol­vien ajan ku­nin­kaat ja ku­nin­gat­ta­ret ovat hal­lin­neen Mom­bon paratiisia,
17.00 Lei­jo­nien valtakunta
ke: Kuiva kausi jatkuu, ja keitaalle saapuu norsulaumoja.
to: Leijonien elämä muuttuu. Pai­kal­le saa­puu ai­kui­nen uros, jo­ka ai­koo aset­tua lau­man joh­ta­jak­si ja isäksi.
17.00 Tii­ke­rien laskeminen
Intia arvioi tiikerikantansa suuruuden. Ky­se­lyn tu­lok­set ovat erit­täin tärkeitä...
17.00 Ge­par­dien seurassa
Luon­to­ku­vaa­ja Bob Poo­le mat­kus­taa jyl­hän­kau­nii­seen Ke­nian kolk­kaan ku­vaa­maan maail­man no­peim­pia saalistajia.
18
18.00 Leo­par­din perintö
Olim­ba on voi­ma­kas leo­par­di­naa­ras, jo­ka hal­lit­see suur­ta aluet­ta Zam­bian Luangwa-joella.
18.00 Maail­man tun­ne­tuin tiikeri
Mach­li on Rant­ham­bo­ren ku­nin­ga­tar ja maail­man kuu­lui­sin tiikeri,..
18.00 Ge­par­dien seurassa
18.00 Vil­lit pikkukissat
Lei­jo­nat ja tii­ke­rit saa­vat mie­li­ku­vi­tuk­sen lauk­kaa­maan ja ihas­tut­ta­vat saa­lis­tus­taidoillaan.
18.00 Ihmegepardi
Si­bel­la mel­kein kuo­li pen­tu­na met­säs­tä­jien kä­sis­sä, mut­ta vii­me het­kel­lä se pelastettiin.
18.00 Vil­lit pikkukissat
Lei­jo­nat ja tii­ke­rit saa­vat mie­li­ku­vi­tuk­sen lauk­kaa­maan ja ihas­tut­ta­vat saa­lis­tus­taidoillaan.
19.00 Len­to­turmatutkinta
ti: Bra­si­lian jal­ka­pal­lo­jouk­kue Cha­pe­coen­se on kyy­dis­sä, kun La­Mian len­to 2933 lä­hes­tyy Me­delliniä...
ke: Uni­ted Exp­res­sin len­to 6291 on tu­los­sa Was­hing­to­nis­ta Ohion Co­lumbukseen...
19.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti
to: Virhe johtaa tragediaan Illinoisissa.
pe: In­hi­mil­li­set sei­kat ai­heut­ta­vat on­nettomuuden,..
19.00 Ihmegepardi
Si­bel­la mel­kein kuo­li pen­tu­na met­säs­tä­jien kä­sis­sä, mut­ta vii­me het­kel­lä se pelastettiin.
19.00 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs Etelä
20.00 Aust­ra­lian rajalla
ke: Kaveri Sao Paulosta. Kulkija.
to: Varoituslaukauksia merellä. Epäilyttävä laukku.
pe: Piilopistokas. Lomalle vai töihin?
20.00 In­tia yl­häältä päin
Len­nä maail­man suu­rim­man us­kon­nol­li­sen ko­kouk­sen yli, su­kel­la vä­rien fes­tivaaliin,..
20.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti
Len­tä­jil­lä on edes­sään krii­si il­mas­sa, ja hei­dän on teh­tä­vä päätöksiä,..
21
21.00 Au­tojen ensiapu
Autoilu-unelmia toteutetaan jo kahdeksannella kaudella.
21.00 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
21.00 Teh­tä­vä Aurinkoon
Na­sa aloit­ti elo­kuus­sa 2018 en­sim­mäi­sen teh­tä­vän­sä aurinkoon...
21.00 Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: Hit­le­rin kuo­le­man rautatiet
21.00 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
Täl­lä vii­kol­la kli­ni­kal­la on to­del­la on­gel­mai­sia tapauksia,..
21.00 Egyp­tin ka­don­neet aarteet
Täs­sä jak­sos­sa ar­keo­lo­git pal­jas­ta­vat Egyp­tin kuu­lui­sim­man faa­raon, Tu­tank­ha­mo­nin, sa­laisuudet...
21.00 In­tia yl­häältä päin
Mat­kaa In­tian kieh­to­vien luon­no­nih­mei­den hal­ki: näe 40 mil­joo­naa vuot­ta vanhojen,..
22.00 Ro­mut­ta­mon superauto
22.00 Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä - parhaat palat
22.00 Tur­va­tar­kas­tus: En­sim­mäinen luokka
22.00 Yu­ko­nin kultamaat
Ken ja Guil­lau­me kil­pai­le­vat käyt­tä­mään rän­niä en­nen Ke­nin lähtöä,..
22.00 Eläin­tar­han salaisuudet
Co­lum­buk­sen eläin­tar­has­sa on kii­re en­nen kuin por­tit avataan...
22.00 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la: Ri­kos ja rangaistus
Aust­ra­lia­lai­nen Mark O’Brien me­nee in­tia­lai­seen ash­ra­miin et­si­mään va­laistusta,..
22.00 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
Ma­ria­na lä­hes­tyy pa­rit­ta­jia, ih­mis­kau­pan uhreja,..
23.00 Huumebisnes Oy
ti: Huu­meet muo­dos­ta­vat mil­jar­dien dol­la­rei­den bisneksen,..
ke: Huumemaa. Port­land on Yh­dys­val­tain ko­dit­to­man nuo­ri­son mekka...
to: Vasikoiden kaupungit.
pe: Dallasin huume-cowboyt.
la: Eurokokkelit. Jak­sos­sa vie­rail­laan Län­si-Af­ri­kas­sa ja seurataan,..
23.00 In­si­de: Kokaiinisodat
Lentokenttäkeikka.
0
00.00 Rajasota
00.00 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
00.00 Rajasota
00.55 Au­tojen ensiapu
00.55 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
00.55 Teh­tä­vä Aurinkoon
00.55 Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: Hit­le­rin kuo­le­man rautatiet
00.55 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
00.50 Egyp­tin ka­don­neet aarteet
00.50 In­tia yl­häältä päin
01.45 Ro­mut­ta­mon superauto
01.45 Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä - parhaat palat
01.45 Tur­va­tar­kas­tus: En­sim­mäinen luokka
01.45 Yu­ko­nin kultamaat
01.45 Eläin­tar­han salaisuudet
01.45 Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: Hit­le­rin kuo­le­man rautatiet
01.45 Poh­jo­lan villi luonto
02.35 Aust­ra­lian rajalla
3
03.00 Len­to­turmatutkinta
Kausi 18. Jaksot 1-10. (Kausi alkaa!) (kausi loppuu)
03.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti
03.00 Sa­lattu historia
03.00 Van­ki­las­sa ulkomailla
03.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti
03.45 Cos­mos: kaik­ki elämästä
Kausi 1. Jaksot 6-9.
03.45 Van­ki­las­sa ulkomailla
03.45 Het­ki ennen tuhoa
03.45 Cos­mos: kaik­ki elämästä
04.30 Ih­meel­liset ihmiset
04.30 So­tu­rien haudoilla
04.30 Ve­riset tarinat
04.30 Suuri vaellus
05.15 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat