Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 6 7 8 9 10 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
8.2. 9.2. 10.2. 11.2. 12.2. 13.2. 14.2.
6
06.00 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pelastajat
ti: Sar­jas­sa seu­ra­taan hi­naus­fir­man työn­te­kijöitä,..
ke:
pe: Adam ja Bran­don ot­ta­vat yh­teen Albertassa,..
06.00 Ki­ven sisällä
Vangit vastaan vartijat.
06.00 Alamaailma Oy
Hämärä Las Vegas.
06.45 Hirviökala
ma: Fish biologist Dr.
ke: Dr.
pe: Tyy­nen me­ren luo­tei­so­sis­sa asuu har­vi­nai­nen sampi,..
06.45 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
07.30: Poh­joi­sen val­ta­tiet pe­las­ta­jat seu­raa san­ka­ril­li­sia miehiä,..
06.45 Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä - parhaat palat
07.30 Tap­pavat vaistot
ti: In the animal world, mating is big business.
ke: Aikuistuminen on eläimille rankkaa.
to: Val­ta­tais­te­lut voi­vat ol­la verisiä,..
07.30 Ke­syt­tä­mä­tön Amerikka
07.30 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
08.15 Food Factory
08.15 Us­ko­ma­ton eläin­lää­kä­ri Pol: parhaat palat
08.55: Kun ta­pauk­set ovat häm­mentäviä,..
08.15 Hain hampaissa
09.00 Au­tojen ensiapu
09.00 Eu­roop­pa yl­häältä päin
9
09.50 Du­bain lentokenttä
Na­tio­nal Geog­rap­hic Channel.
ma: . .
ti: Mel pal­ve­lee vi­hais­ta perhettä,..
to: My­les kii­reh­tii kor­jaa­maan on­gel­mia Con­cour­se D:ssä...
09.45 Hain hampaissa
Ete­lä-Af­ri­kan upea län­sio­sa on kuu­lui­sa le­veis­tä hiek­ka­rannoista,..
09.50 Al­bert Lin ja ka­don­neet kaupungit
10.40 Aust­ra­lian rajalla
to: Kohtalokas virhe. Rasti ruutuun.
pe: Piilovaluuttakriisi. Maine meni.
10.35 Al­catrazin hait
San Franciscon lahdella elää useita hailajeja.
10.40 Vi­ruk­sen jäljillä
11.25 Len­to­turmatutkinta
11.30 Len­to­turmatutkinta
12.25: Kontrolli hukassa. Yh­dys­val­tain si­säi­nen len­to näyt­ti tu­hoon tuo­mi­tul­ta, kun ko­ne me­net­ti propellinsa.
11.35 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
11.35 Us­ko­ma­ton eläin­lää­kä­ri Pol: parhaat palat
to: Hy­my nou­see kas­voil­le väkisinkin,..
pe: Vil­li viik­ko on edessä,..
12
12.25 Yu­ko­nin eläinlääkäri
ma: Yukonin kesässä aurinko ei laske.
ti: Mic­hel­le yrit­tää kai­kin kei­noin pe­las­taa hirvenvasan,..
ke: Nuo­rel­la ka­ri­bul­la on naa­mas­saan no­peas­ti kas­va­via patteja,..
to: Mi­kään lää­ke­mää­rä ei riitä,..
13.10 Ro­mut­ta­mon superauto
14.05: Ralph ja kak­si ryh­mää ra­ken­ta­vat ajoneuvot,..
13.20 Hur­jat ton­ni­ka­lat: parhaat palat
ti: Kauden ensimmäinen kala on aina iso juttu.
ke: Ei ole mon­taa iko­ni­sem­paa asiaa kuin isän ja po­jan kalaretki,..
to: Tonnikalan nappaaminen avomerellä on hurjaa touhua.
pe: Käym­me lä­pi kaik­ki pe­rä­mie­het ja kapteenit,..
13.20 Gat­hering Storm
14.15: Läm­pi­mät ja ma­ta­lat Mek­si­kon­lah­den ve­det ovat var­si­nais­ta polt­toai­net­ta hur­ri­kaa­neil­le. Ran­nik­ko on kär­si­nyt ennenkin,..
15.10: Su­per­pyör­re­myrs­ky Tyy­nel­lä­me­rel­lä saa me­ren vel­lo­maan maail­man vaa­ral­li­sim­mal­la ka­las­tu­sa­lueel­la eli Be­rin­ginmerellä...
16.05: Troop­pi­nen syk­lo­ni ke­rää voi­miaan At­lan­til­la ja Ka­ri­bian ja USA:n itä­ran­ni­kon me­ri­voi­mat ovat valmiudessa...
17.00: Yh­dys­val­tain Gua­min alueil­la on etu­ri­vin pai­kat, kun Tyy­nen­me­ren isoim­mat myrs­kyt syntyvät,..
18.00: Na­tio­nal Geog­rap­hi­cin ka­me­rat ovat mukana,..
14.15 Saa­ri ilman lakeja
pe: Tal­vi val­taa pian Port Pro­tectionin,..
15
15.00 Leo­par­di ja hyee­na: Odot­ta­ma­ton liittoutuma
15.10 Food Factory
16.05 Al­bert Lin ja ka­don­neet kaupungit
ti: Ka­don­neet kau­pun­git yh­dis­tää seik­kai­lua, hi­tech-ar­keologiaa,..
ke:
pe: Na­tio­nal Geog­rap­hic tut­ki­mus­mat­kai­li­ja Al­bert Lin mat­kus­taa Pet­raan, Jordaniaan,..
16.00 Lauman synty
Seu­raam­me kah­ta urosleijonaa,..
17.00 Sa­van­nien valtiaat
ti: Su­ku­pol­vien ajan ku­nin­kaat ja ku­nin­gat­ta­ret ovat hal­lin­neen Mom­bon paratiisia,
ke:
to: Mmamotsen valtakausi sekoittaa valtakunnan.
pe: Äi­din­rak­kaus lai­te­taan testiin,..
17.00 Oi­kea musta pantteri
Intian Kabinin metsään on ilmaantunut uusi haastaja. Se on ai­van eri­lai­nen kuin muut ai­kai­sem­min pai­kal­le il­mes­ty­neet leopardit.
18
18.00 Leo­par­di ja hyee­na: Odot­ta­ma­ton liittoutuma
18.00 Lauman synty
Seu­raam­me kah­ta urosleijonaa,..
18.00 Oi­kea musta pantteri
Intian Kabinin metsään on ilmaantunut uusi haastaja.
18.00 Mies vastaan puuma
Iso­jen kis­so­jen asian­tun­ti­ja, Boone Smith,..
18.00 Tii­ke­rei­den taistelu
Krish­na on 6-vuo­tias naa­ras­tii­ke­ri, jo­ka syn­nyt­tää toi­sen ter­veen nel­jän poi­ka­sen pesueen.
18.00 Mies vastaan puuma
Iso­jen kis­so­jen asian­tun­ti­ja, Boo­ne Smith, seu­raa Pa­ta­go­nias­sa ou­to­ja ve­ri­siä jäl­kiä löy­tääk­seen puumia.
19.00 Len­to­turmatutkinta
ti: Ta­ro­min len­to 371 kään­tyy te­rä­väs­ti va­sem­mal­le ja pois kurssilta...
ke: KLM Ci­ty­hop­pe­rin len­to 433, jo­ka on mat­kal­la Ams­ter­da­mis­ta Cardiffiin,..
to: Con­ti­nen­tal Air­li­ne­sin len­to 1404 ke­rää vauh­tia Den­ver In­ter­na­tio­nal Air­port -len­tokentällä,
pe: Ve­nä­jäl­lä Ae­rof­lot Nor­din len­to 821 on mat­kal­la Mos­ko­vas­ta Per­miin. Se on lä­hes­ty­mäs­sä len­tokenttää,
19.00 Tii­ke­rei­den taistelu
Krish­na on 6-vuo­tias naa­ras­tii­ke­ri, jo­ka syn­nyt­tää toi­sen ter­veen nel­jän poi­ka­sen pe­sueen. Se on hy­vin suo­je­le­vai­nen pen­tu­jaan kohtaan,
19.00 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs Etelä
Rank­ka kau­si on ve­rot­ta­nut Ou­ter Bank­sien laivastoa,..
20.00 Aust­ra­lian rajalla
to: Piilovaluuttakriisi. Maine meni.
pe: Ankanmunia ja outoja jauheita. Vapaa sielu.
20.00 Eu­roop­pa yl­häältä päin
Us­ko­ma­ton mat­ka il­ma­teit­se pal­jas­taa Es­pan­jan uu­del­la tavalla...
20.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti
Kol­me len­to­ko­neen mie­his­töä, yk­si Sao Pao­los­sa, yk­si Hi­ma­la­jal­la ja yk­si Nor­jan rannikolla,
21
21.00 Au­tojen ensiapu
21.00 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
21.00 Ava­ruus­suk­ku­la: voit­to­ja ja vas­toinkäymisiä
In 1986 the dest­ruc­tion of the Shutt­le Chal­len­ger was broad­cast live on TV...
21.00 Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: Hit­le­rin sotajunat
21.00 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
Täl­lä vii­kol­la Kes­ki-Mic­hi­ga­nia koet­te­lee lumimyrsky,..
21.00 Ke­rok­sen hau­da­tut salaisuudet
Tutkimusmatka vie keskelle Egeanmerta, Keroksen saarelle.
21.00 In­tia yl­häältä päin
Len­nä maail­man suu­rim­man us­kon­nol­li­sen ko­kouk­sen yli, su­kel­la vä­rien fes­tivaaliin,..
22.00 Ro­mut­ta­mon superauto
22.00 Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä - parhaat palat
22.00 Tur­va­tar­kas­tus: En­sim­mäinen luokka
Kolumbian ja Perun vanhimmat ja nuorimmat salakuljettajat. Nainen,..
22.00 Yu­ko­nin kultamaat
Ni­ka ja Ch­ris kamp­pai­le­vat me­kaa­nis­ten on­gel­mien ja ve­si­huo­lien kanssa,
22.00 Eläin­tar­han salaisuudet
Eläin­tar­has­sa le­viää vauvakuume,..
22.00 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la: Ri­kos ja rangaistus
22.00 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
Ma­ria­na tut­kii fen­ta­ny­liä, mil­lä on roo­li Yh­dys­val­tain kuo­let­ta­vim­mas­sa huu­mek­riisissä...
23.00 Huumebisnes Oy
ti: Huu­meet muo­dos­ta­vat mil­jar­dien dol­la­rei­den bisneksen,..
ke:
to: Ko­kaii­ni­maa: Oak­land on Yh­dys­val­tain kol­man­nek­si vaa­ral­li­sin kaupunki,
pe: Korkeajännite. He­roii­ni­mark­ki­nat ovat alas aje­tun Bal­ti­mo­res­sa elämäntapa,..
la: New Yorkin heroiinisaari.
23.00 Ko­kaiinikuningas
Mi­ten nuo­ri ham­mas­lää­kä­ri ra­ken­si sa­laa ym­pä­ri Ame­rik­kaa ulot­tu­van ko­kaii­ni­valtakunnan,
0
00.00 Rajasota
00.00 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
00.55 Au­tojen ensiapu
00.55 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
00.55 Ava­ruus­suk­ku­la: voit­to­ja ja vas­toinkäymisiä
00.55 Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: Hit­le­rin sotajunat
00.55 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
00.55 Ke­rok­sen hau­da­tut salaisuudet
01.45 Ro­mut­ta­mon superauto
01.45 Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä - parhaat palat
01.45 Tur­va­tar­kas­tus: En­sim­mäinen luokka
01.45 Yu­ko­nin kultamaat
01.45 Eläin­tar­han salaisuudet
01.45 Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: Hit­le­rin sotajunat
02.35 Aust­ra­lian rajalla
3
03.00 Len­to­turmatutkinta
Kausi 18. Jaksot 5-7.
03.00 Ki­rot­tu­jen paikkojen atlas
03.00 Van­ki­las­sa ulkomailla
03.45 Cos­mos: kaik­ki elämästä
Na­tio­nal Geog­rap­hic Channel.
Kausi 1. Jaksot 1-4.
03.45 Van­ki­las­sa ulkomailla
03.45 Het­ki ennen tuhoa
04.30 Ih­meel­liset ihmiset
04.30 Ka­don­neen kul­lan salaisuudet
04.30 Ve­riset tarinat
05.15 Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat: kaaos­ta valtateillä!