Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 1 2 3 4 5
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
25.1. 26.1. 27.1. 28.1. 29.1. 30.1. 31.1.
6
05.45 Hirviökala
05.45 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
06.30: Bjørn jou­tuu oi­kai­se­maan asioita,..
05.45 Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä - parhaat palat
06.30 Hur­jim­mat eläimet
ke: Su­kel­ta­jat koh­taa­vat val­ko­hain läheltä,..
06.30 Tap­pavat vaistot
pe: Katso, miten eläimet tappavat.
06.30 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
07.15 Food Factory
07.15 Us­ko­ma­ton eläin­lää­kä­ri Pol: parhaat palat
07.15 Hain hampaissa
08.00 Au­tojen ensiapu
08.00 Eu­roop­pa yl­häältä päin
08.50 Du­bain lentokenttä
Na­tio­nal Geog­rap­hic Channel.
ma: . .
ke: Mel hoi­taa ko­nees­sa ta­pah­tu­neen var­kau­den seurauksia...
to: Mel vas­taa mat­kus­ta­jan hä­täkutsuun...
pe: Geor­gil­la on kii­rei­nen sai­rastapaus,..
08.50 Hain hampaissa
08.50 Al­bert Lin ja ka­don­neet kaupungit
9
09.40 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
Kausi 6. Jaksot 27-6.
09.40 Upeat isot hait
Nopeatempoinen matka suurten haiden maailmaan. Mi­tä ne ovat? Mi­ten ne selviävät?..
09.40 Poh­jo­lan villi luonto
Taigan olennot elävät Lapin muinaisissa metsissä.
10.35 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
ke: Kesä on täydessä vauhdissa Michiganissa.
to: Kes­ki-Mic­hi­ga­nis­sa on kesä,..
10.30 Len­to­turmatutkinta
10.30 Len­to­turmatutkinta
11.25: PSA 1771 -lennolla menehtyi 43 ihmistä. Tur­ma­tut­ki­jat sel­vit­tä­vät mi­tä ta­pah­tui sen jälkeen,
11.25 Yu­ko­nin eläinlääkäri
ti: Ke­vät on tul­lut Yu­ko­nin ter­ritorioon,..
ke: Toh­to­ri Oak­leyn van­hin ty­tär val­mis­tuu kou­lus­ta, ei­kä lii­ku­tuk­sel­ta vältytä.
to: Toh­to­ri Oak­ley jou­tuu usein­kin työs­sään väis­te­le­mään ham­pai­ta ja kynsiä,
pe: Jo­ka ke­vät toh­to­ri Oak­ley käy Alas­kas­sa aut­ta­mas­sa poi­ki­miskaudella...
12
12.10 Ro­mut­ta­mon superauto
13.05: Ralph ja kak­si ryh­mää ai­ko­vat ra­ken­taa au­tot, jot­ka jar­rut­ta­vat te­hok­kaam­min kuin Ja­guar F-Type SVR.
12.20 Ton­ni­ka­lan saalistajat
ti: Kap­tee­nit punnitsevat,..
ke: Kapteeni Dave Carraro ja FV-Tuna.
pe: Aika loppu!
12.20 Area 51: Ufo­jen salaisuudet
13.15 Saa­ri ilman lakeja
ma: Harharetki.
ti: Pitkä tie.
ke: Sokki.
to: Romahdus. Por­te­rien maa­ti­lal­le on tu­los­sa kilejä,..
pe: Pikkuriiviöt. Sam läh­tee me­rel­le pyy­tä­mään mustekalaa,..
13.15 Ki­rot­tu­jen paikkojen atlas
13.15: Bermudan kolmio.
14.10: Ka­don­neen At­lan­tik­sen kau­pun­gin le­gen­da on ikivanha,..
15.05: Kaik­ki ovat kuul­leet ve­ren­hi­moi­ses­ta Dra­cu­las­ta, jo­ka voi suo­da kuo­le­mat­to­muu­den pu­re­mal­la uh­riaan kaulaan...
16.00: 1915 Loui­sia­nas­sa pai­kal­li­nen hoo­doo­pa­pi­tar ja pa­ran­ta­ja, Ju­lia-tä­ti, rai­vos­tui puun­hakkaajille,..
17.00: Sam suun­taa Län­si-Vir­gi­niaan sel­vit­tääk­seen Moth­ma­nin eli Koi­mie­hen kirousta...
14.00 Vih­reä­sil­mäi­nen leopardi
Vih­reä­sil­mäi­nen leo­par­di seu­raa Totoa,..
14.10 Food Factory
15
15.05 Egyp­tin ka­don­neet aarteet
Ar­keo­lo­git löy­tä­vät uu­sia to­dis­tei­ta siitä,..
15.05 Mayo­jen ka­don­neet aarteet
ke: Uu­si aar­re­kart­ta pal­jas­taa py­ra­mi­di­ra­kennelman,..
to: Al­bert Lin tut­kii Gua­te­ma­lan viidakossa,..
15.00 In­tian tii­ke­rikuningatar
Or­po tii­ke­ri­naa­ras, Maya,..
16.00 Saa­lis­tajien suvut
ti: Naa­ras joh­taa ko­vaa Sau­sa­ge Treen laumaa,..
ke: Naaraan tunnistaa sen ruskean oransseista silmistä.
to: Naa­ras syr­jäyt­ti poh­joi­sen klaa­nin joh­ta­jan us­ko­mat­to­mas­sa val­lan­kaap­pauksessa,..
pe: Näiden urosten marssi halki Maran on todellinen näky.
16.00 Lu­mi­leo­par­din jäi­nen valtakunta
17.00 Vih­reä­sil­mäi­nen leopardi
Vih­reä­sil­mäi­nen leo­par­di seu­raa Totoa,..
17.00 In­tian tii­ke­rikuningatar
Or­po tii­ke­ri­naa­ras, Maya,..
17.00 Lu­mi­leo­par­din jäi­nen valtakunta
17.00 Ce­cil: To­del­li­nen lei­jonakuningas
Hwan­gen lei­jo­nien hu­hu­taan ole­van pla­neet­tam­me suu­rim­pia vil­lileijonia...
17.00 Tei­ni-ikäi­sen leo­par­din päiväkirja
Pemba-leopardi on emon poika. Kak­si­vuo­tiaa­na sen pi­täi­si ol­la jo it­senäinen,..
17.00 Ce­cil: To­del­li­nen lei­jonakuningas
Hwan­gen lei­jo­nien hu­hu­taan ole­van pla­neet­tam­me suu­rim­pia vil­lileijonia...
18
18.00 Len­to­turmatutkinta
ke: Mat­kal­la Ida­hon Boi­seen Con­ti­nen­tal Air­li­ne­sin len­to 1713 vii­väs­tyy Denverissä,
pe: Ame­rik­ka­lai­nen rah­ti­ko­ne yrit­tää vai­keaa las­keu­tu­mis­ta USA:n lai­vas­ton tu­ki­koh­taan Guan­ta­na­mon lahdella...
18.00 Tei­ni-ikäi­sen leo­par­din päiväkirja
Pemba-leopardi on emon poika. Kak­si­vuo­tiaa­na sen pi­täi­si ol­la jo it­senäinen,..
18.00 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs Etelä
Kun kau­den lop­pu hää­möt­tää, lai­vas­tol­la on hä­tä saa­da saalista...
19.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
ma: Ruokasota. Tullin parhaat ystävät.
ti: Passiepäselvyyksiä. Salakuljetusmysteeri.
ke: Lemmen perässä. Mysteerimies.
to: Housut kintuissa. Kastunut passi.
pe: Sampoopullon mysteeri. Pennitön lomailija.
19.00 Eu­roop­pa yl­häältä päin
Us­ko­ma­ton mat­ka il­ma­teit­se pal­jas­taa Puo­lan ai­van uu­del­la tavalla...
19.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti
Kol­me len­toa pu­toaa kau­kai­sen poh­joi­sen vai­keis­sa olo­suh­teis­sa. Len­to­tur­ma­tut­ki­joi­den on sel­vi­tet­tävä syy.
20.00 Au­tojen ensiapu
Tim ja Fuzz ovat me­nos­sa De­vo­niin na­pa­tak­seen Mit­su­bis­hi Evo IV:n. Se kuu­luu tv-kor­jaa­ja Garylle,..
20.00 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
Ma­ria­na van Zel­ler tut­kii uu­sia lait­to­mia steroideja,..
20.00 Ava­ruus­suk­ku­la: voit­to­ja ja vas­toinkäymisiä
Na­san in­si­nöö­rit paljastavat,..
20.00 Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­kennusurakat
20.00 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
Lääkäreillä on kädet katteja täynnä. Kis­sa­pe­sue saa­puu klinikalle,..
20.00 Maail­man­his­to­rian upeimmat aarteet
Pro­fes­so­ri Bet­ta­ny Hug­hes pal­jas­taa loistavan,..
20.00 Poh­jois-Ko­rea: Dik­taattorin mieli
21
21.00 Ro­mut­ta­mon superauto
Ralph ja kak­si ryh­mää ra­ken­ta­vat au­tot, jot­ka ot­ta­vat mit­taa Chev­ro­let Ca­ma­ros­ta len­to­ko­neen­vetokisassa.
21.00 Ää­rim­mäis­tä sel­viy­ty­mis­tä: toi­nen maailmasota
Sel­viy­ty­mi­sen mes­ta­ri Ha­zen Au­del on Sa­lo­monsaarilla,..
21.00 Tur­va­tar­kas­tus: En­sim­mäinen luokka
Huumeiden salakuljetus on vaarallista bisnestä.
21.00 Yu­ko­nin kultamaat
21.00 Eläin­tar­han salaisuudet
Nuo­ri uros­ken­gu­ru, Fer­gus, on val­mis liit­ty­mään jengiin,..
21.00 Van­ki­las­sa ulkomailla
Mia­mi­lai­nen ma­fio­so To­ny Ga­leo­ta omis­taa Sup­re­mo-st­rip­pik­lu­bin. Kun hän avaa uu­den klu­bin Pa­na­ma Cityyn,..
21.00 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
Ma­ria­na van Zel­ler tut­kii uu­sia lait­to­mia ste­roi­de­ja, jot­ka lu­paa­vat epäin­hi­mil­li­set lihakset...
22.00 Huumebisnes Oy
ti: Kings­to­nis­sa re­hot­taa huu­memaailma,..
ke: Chi­ca­gos­sa toi­mii yk­si maan suu­rim­mis­ta ko­kaii­nin ja he­roii­nin mark­ki­nois­ta täy­sin päi­vänvalossa.
to: Ma­ri­hua­nan lail­lis­ta­mi­nen Co­lo­ra­dos­sa al­kaa vai­kut­taa pai­kal­li­seen lait­to­maan huu­mebisnekseen.
la: Silicon Valleyn piripäät.
22.00 Huu­me­kaup­piai­den he­lyt: Shorty Guzman
Kertaus Explorer Narco Bling -ohjelmasta.
23.00 Rajasota
to: Agen­tit saa­vat sel­vil­le kar­tel­lin hä­mäys­taktiikan,..
pe: Li­ve­ku­vaa seu­raa­va tul­li­vi­ra­no­mai­nen hä­lyt­tää agentit,..
23.00 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
23.00 Rajasota
Agen­tit ja ra­ja­var­tion tun­ne­lia­sian­tun­ti­jat et­si­vät tunnelia,
23.55 Au­tojen ensiapu
23.55 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
23.55 Ava­ruus­suk­ku­la: voit­to­ja ja vas­toinkäymisiä
23.55 Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­kennusurakat
23.55 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
23.55 Maail­man­his­to­rian upeimmat aarteet
23.55 Poh­jois-Ko­rea: Dik­taattorin mieli
0
00.45 Ro­mut­ta­mon superauto
00.45 Ää­rim­mäis­tä sel­viy­ty­mis­tä: toi­nen maailmasota
00.45 Tur­va­tar­kas­tus: En­sim­mäinen luokka
00.45 Yu­ko­nin kultamaat
00.45 Eläin­tar­han salaisuudet
00.45 Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­kennusurakat
00.45 In­si­de: Amerikan mafia
01.35 Aust­ra­lian rajalla
02.00 Len­to­turmatutkinta
Kausi 17. Jaksot 8-2.
02.00 Ki­rot­tu­jen paikkojen atlas
02.00 Van­ki­las­sa ulkomailla
02.00 Len­to­turmatutkinta
02.45 Cos­mos: Mah­dol­li­set maailmat
02.45 Van­ki­las­sa ulkomailla
02.45 Het­ki ennen tuhoa
02.45 Cos­mos: Mah­dol­li­set maailmat
3
03.30 Ää­rim­mäis­tä sel­viy­ty­mis­tä: toi­nen maailmasota
Jaksot 3-6.
03.30 Ka­don­neen kul­lan salaisuudet
03.30 Ve­riset tarinat
03.30 Ih­meel­liset ihmiset
04.15 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
04.15 Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat: kaaos­ta valtateillä!
05.00 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pelastajat
05.00 Ki­ven sisällä
05.00 Alamaailma Oy
05.00 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pelastajat
05.45 Hirviökala
05.45 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
05.45 Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä - parhaat palat
05.45 Hirviökala