Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 0 1 2 3 4 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
21.12. 22.12. 23.12. 24.12. 25.12. 26.12. 27.12.
6
06.00 Hain hampaissa
06.00 Ki­ven sisällä
Vankilan äiti.
05.45 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
06.30 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
Vai­kut­taa siltä,..
06.45 Hirviökala
ti: Fish biologist and conservationist Dr.
ke: Bio­lo­git ovat huo­les­tu­nei­ta siitä,..
to: Yk­si Af­ri­kan ve­si­pe­dois­ta, niilinahven,..
06.45 Run­ning Wild With Bear Grylls
07.15 Hain hampaissa
07.30 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pelastajat
ti: When win­ter st­ri­kes its first blow,..
ke: Vaara vaanii nurkan takana.
to: Taistelutanner.
pe: Joulu valtatiellä.
07.30 Alas­kan poliisit
08.00 Ki­rot­tu­jen paikkojen atlas
Bermudan kolmio.
08.15 Cos­mos: kaik­ki elämästä
ma: Sähköpoika.
ti: Maapallon kadotetut maailmat.
ke: Kuolemattomat.
to: Maailma vapaaksi.
pe: Ei pimeän pelkoa.
08.15 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
Tal­vi on hil­jal­leen lähdössä,..
08.50 Maail­man­his­to­rian upeimmat aarteet
Pro­fes­so­ri Bet­ta­ny Hug­hes ta­paa egyptologeja,..
9
09.00 Au­tojen ensiapu
ke: Vauxhall Astra GTE.
09.00 Run­ning Wild With Bear Grylls
09.50: Bear Grylls ot­taa WWE-maail­man­mes­ta­rin, näyt­te­li­jä Da­ve Bautistan,..
10.45: Ca­ra De­le­ving­ne pää­see to­teut­ta­maan haa­veen­sa seik­kai­lus­ta Bear Gryll­sin kanssa...
11.40: Ko­me­dia­näyt­te­li­jä Rob Rigg­le tes­taa sel­viy­ty­mis­taitojaan,..
12.35: It­se kap­tee­ni Mar­vel, Brie Larson,..
13.30: On vain vii­si vuot­ta siitä,..
09.00 Vii­kin­ki­mie­kan salaisuudet
09.00 Lä­pi­leik­kaus Maas­ta: Elä­vä planeetta
Ai­van ku­ten elä­väl­lä or­ganismilla,..
09.40 Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru & Brasilia
09.50 Pää­siäis­saa­ren ka­don­nut valtakunta
09.50 Jee­sus ja kris­ti­nuskon synty
09.50 Suur­ten py­ra­mi­dien ka­donneet haudat
09.50 Vii­kin­kien so­tu­ri­kuningattaret
On ai­na ajateltu,..
09.50 Myrskyjen vuosi
Mo­net ka­tast­ro­faa­li­set ta­pah­tu­mat mur­joi­vat maa­pal­loa vuonna 2010,
10.30 Len­to­turmatutkinta
10.30: Lentäjä vastaan lentokone.
11.25: Valmis katastrofi.
10.45 Aust­ra­lian rajalla
ke: Rottia Burmasta. Huumeita housussa.
10.45 Poh­jo­lan villi luonto
11.40: Skan­dien vuo­ret Nor­jas­sa ja Ruot­sis­sa ovat lu­mi­peit­tei­siä, tuulisia,..
12.35: Poh­jo­lan vil­li luon­to pal­jas­taa laa­jat, mui­nais­ten pe­rin­tei­den jäi­set erämaat,
13.30: Taigan olennot elävät Lapin muinaisissa metsissä.
10.45 Gat­hering Storm
11.40: Läm­pi­mät ja ma­ta­lat Mek­si­kon­lah­den ve­det ovat var­si­nais­ta polt­toai­net­ta hur­ri­kaaneille...
13.30: Troop­pi­nen syk­lo­ni ke­rää voi­miaan At­lan­til­la ja Ka­ri­bian ja USA:n itä­ran­ni­kon me­ri­voi­mat ovat valmiudessa...
14.25: Yh­dys­val­tain Gua­min alueil­la on etu­ri­vin pai­kat, kun Tyy­nen­me­ren isoim­mat myrs­kyt syntyvät,..
15.20: Na­tio­nal Geog­rap­hi­cin ka­me­rat ovat mukana,..
11.40 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
ma: This week on the Incredible Dr.
ti: It's Dr. Emi­ly's first week back at Pol Vet af­ter ma­ter­nity leave,..
ke: Sa­la­maniskuja,..
12
12.20 Egyp­tin ka­don­neet aarteet
13.15: Mik­si Egyp­tin suu­ret faa­raot hyl­kä­si­vät Gi­zan py­ra­mi­din ja va­lit­si­vat sa­lai­sen hau­ta­pai­kan Ku­nin­kai­den laaksossa?
14.10: Seu­raam­me, kun ar­keo­lo­git et­si­vät ku­nin­ga­tar Kleo­pat­ran ka­don­nut­ta hautaa...
15.05: Ku­nin­kai­den laak­son län­ti­sel­lä reu­nal­la on yk­si vii­mei­sis­tä tut­ki­mus­ta kai­paa­vis­ta haudoista.
16.00: Ar­keo­lo­git tut­ki­vat Hatšep­su­tia, jo­ka oli yk­si his­to­rian mah­ta­vim­mis­ta nais­faaraoista...
17.00: Ar­keo­lo­git löy­tä­vät uu­sia to­dis­tei­ta siitä,..
12.35 Koirat kuriin
Matt ot­taa hoi­taak­seen koiralauman,..
Matt aut­taa kah­ta perhettä,..
Matt aut­taa kaunista,..
13.30 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs Etelä
ti: Si­nie­vä­ton­ni­ka­la­kau­si Ou­ter Bank­seil­la on ko­vin tä­hä­nastisista...
14.25 Saa­ri ilman lakeja
ke: Kun tal­vi lä­hes­tyy Port Pro­tectionia,..
14.25 Gor­don Ram­sayn ma­kuseikkailut
15.20: Ram­say nä­kee sar­vi­kuo­no­ja, ki­rah­ve­ja, seep­ro­ja ja vir­ta­he­po­ja Kwa­Zu­lu-Na­ta­lis­sa Ete­lä-Afrikassa,..
16.15: Kok­ki Ram­say suun­taa Loui­sia­naan op­piak­seen ca­jun­ruoan­lait­toa. Hän ta­paa juh­li­tun kok­ki Eric Cookin,..
17.10: Kok­ki Ram­say vie­rai­lee Su­mat­ran saa­rel­la In­do­ne­sias­sa, jos­sa hän ot­taa ris­ke­jä saa­dak­seen kaik­ki tar­peel­li­set aineet...
18.05: Ram­say suun­taa sy­väl­le Ete­lä-Ame­ri­kan sa­de­met­siin tut­ki­maan Guaya­nan ku­li­naa­ri­sia pe­rinteitä...
19.00: Ete­lä-In­tias­sa Ram­say tu­tus­tuu mo­ni­muo­toi­siin ma­kui­hin, sil­lä alue on maail­man maus­te­pääkaupunki...
20.00: Kok­ki Ram­say et­sii si­säis­tä vii­kin­kiään jää­tä­vän jou­lu­kuun ai­kaan Norjassa,..
15
15.20 Len­to­turmatutkinta
ti: Len­to­tur­ma­tut­kin­nan 15. kau­si pal­jas­taa syn­kän to­tuu­den siitä,..
15.20 Eu­roop­pa yl­häältä päin
16.15: Us­ko­ma­ton il­ma­teit­se teh­tä­vä mat­ka Sak­san yli pal­jas­taa kau­pun­gin ko­koi­sen tehtaan,
17.10: Uskomaton matka ilmojen halki yli Alankomaiden. Oh­jel­mas­sa näh­dään van­ho­ja tuu­limyllyjä,..
18.05: Tä­mä us­ko­ma­ton mat­ka il­ma­teit­se pal­jas­taa Ison-Bri­tan­nian ai­van uu­del­la tavalla...
19.00: Us­ko­ma­ton mat­ka il­ma­teit­se pal­jas­taa Puo­lan ai­van uu­del­la tavalla...
20.00: Us­ko­ma­ton mat­ka il­ma­teit­se pal­jas­taa Es­pan­jan uu­del­la ta­val­la. Len­tä­vät ka­me­rat kii­tä­vät Sag­ra­da Fa­mi­lian yllä,..
16.15 Yu­ko­nin kultamaat
ke: Sisua, sinnikkyyttä ja sielua.
16.15 Maail­man­his­to­rian upeimmat aarteet
17.10: Pro­fes­so­ri Bet­ta­ny Hug­hes läh­tee us­ko­mat­to­mal­le mat­kal­le Nii­lin suis­tol­ta Nas­ser-jär­ven rannoille,..
18.05: Lii­ty pro­fes­so­ri Bet­ta­ny Hug­he­sin mat­kaan, kun hän tut­kii Pom­pe­jia. Bet­ta­ny va­lit­see kym­me­nen aar­ret­ta, jot­ka ku­vas­ta­vat tä­tä kaupunkia...
19.00: Lii­ty pro­fes­so­ri Bet­ta­ny Hug­he­sin mat­kaan, kun hän tut­kii Pom­pe­jia. Bet­ta­ny va­lit­see kym­me­nen aar­ret­ta, jot­ka ku­vas­ta­vat tä­tä kaupunkia...
20.00: Pro­fes­so­ri Bet­ta­ny Hug­hes ta­paa egyp­to­lo­ge­ja, jot­ka koet­ta­vat rat­kais­ta 3 000 vuot­ta van­haa mur­ha­mys­tee­riä, ja vie­rai­lee temp­pe­lin muureilla,..
21.00: Pro­fes­so­ri Bet­ta­ny Hug­hes pal­jas­taa lois­ta­van, kul­tai­sen faa­raoi­den aar­teen ja käy lä­pi to­del­la us­ko­mat­to­mia mo­numentteja,..
17.10 Aust­ra­lian rajalla
ke: Rottia Burmasta. Huumeita housussa.
18
18.05 Au­tojen ensiapu
ti: Sy­dän­tä läm­mit­tä­vä ja tv-kat­so­jat puo­lel­leen voit­ta­nut Au­to­jen en­sia­pu on täällä taas!..
ke: Tim ja Fuzz ot­ta­vat työn al­le kaa­meim­man nä­ke­män­sä au­ton – vuo­den 1959 MGA Roadsterin,
18.00 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs Etelä
Jäsenongelma jättää Hot Tunan vaikeuksiin.
19.00 Len­to­turmatutkinta
ti: Len­to­tur­ma­tut­kin­nan 15. kau­si pal­jas­taa syn­kän to­tuu­den siitä,..
ke: Chi­na Air­li­ne­sin len­to 120 las­keu­tui Ja­pa­nin Oki­na­waan ja syt­tyi tu­leen. Ku­kaan ei loukkaantunut,
19.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti
Kol­men ka­ma­lan on­net­to­muu­den jäl­keen tut­ki­jat saa­vat sel­vil­le vaa­ral­li­sia viat toi­minnoissa,..
20.00 Aust­ra­lian rajalla
ke: Eläimiä ja asiakirjoja. Seurapiirimies.
20.00 Ki­rot­tu­jen paikkojen atlas
Kaik­ki ovat kuul­leet ve­ren­hi­moi­ses­ta Dra­cu­las­ta, jo­ka voi suo­da kuo­le­mat­to­muu­den pu­re­mal­la uh­riaan kaulaan...
21
21.00 Au­tojen ensiapu
Tim ja Fuzz suun­taa­vat Itä-Lon­too­seen vuo­den 1964 Porsc­he 356 -ajo­neu­von vuok­si. Se on ka­ma­las­sa kunnossa,..
21.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
124 mil­joo­naa ih­mis­tä tu­lee Yh­dys­val­toi­hin len­to­kent­tien kaut­ta joka vuosi...
21.00 Apol­lo 8: Teh­tä­vä, jo­ka muutti maailmaa
21. 12. 1968 kel­lo 6. 31 maail­ma pi­dät­ti hen­gi­tystään,..
21.00 Barkskins
23.00: Mat­hil­den toi­pues­sa hyök­käyksestä,..
00.00: Irokeesit tulevat Wobikiin hakemaan kuolleitaan.
02.50: Tre­pag­ny nä­kee taas Me­lissanden,..
03.40: Kun tal­vi on tulossa,..
21.00 The Long Road Home
21.00: Juuri saapuneet Yhdysvaltain 1.
22.00: Mie­hiä tu­li­te­taan vie­lä­kin Sadr Cityssa,..
01.00: Jän­ni­tys on ää­rimmäistä,..
21.00 Huu­me­kaup­piai­den he­lyt: Shorty Guzman
Kertaus Explorer Narco Bling -ohjelmasta.
22.00 Us­ko­mat­tomat koneet
Us­ko­mat­to­mat ko­neet on kuu­sio­sai­nen sar­ja, jos­sa en­ti­nen NA­SA:n suih­ku­moot­to­ri-in­si­nöö­ri, Chad Zdenek,..
22.00 Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat: kaaos­ta valtateillä!
22.00 Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru & Brasilia
Vastanaineet jäävät kiinni salakuljettaessaan kokaiinia.
22.00 Van­ki­las­sa ulkomailla
Ti­na Myers on ek­soot­ti­nen tans­si­ja se­kä osa-ai­kai­nen huu­me­myy­jä, jo­ka elää Or­lan­don keskustassa...
22.00 Ki­ven sisällä
Na­tio­nal Geog­rap­hic Channel
22.00: Poikkeavat ja hylkiöt.
23.00: Henkinen helvetti. Clark Coun­tyn van­ki­las­sa on suu­ri mää­rä mie­li­sai­raita vankeja,
23.00 Huumebisnes Oy
ti: Pittsburghin heroiini.
ke: Silicon Valleyn piripäät.
23.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
23.55 Rajasota
23.55 Maail­man­his­to­rian upeimmat aarteet
23.55 Rajasota
0
00.50 Au­tojen ensiapu
00.50 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
00.50 Apol­lo 8: Teh­tä­vä, jo­ka muutti maailmaa
00.45 Toi­sen maail­man­so­dan hau­da­tut salaisuudet
00.50 Ki­rot­tu­jen paikkojen atlas
01.35 Aust­ra­lian rajalla
01.45 Us­ko­mat­tomat koneet
01.45 Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat: kaaos­ta valtateillä!
01.45 Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru & Brasilia
01.45 Päihdekoukussa
02.00 Huumebisnes Oy
02.35 Aust­ra­lian rajalla
02.35 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
02.45 Het­ki ennen tuhoa
03.00 Len­to­turmatutkinta
Kausi 15.
3
03.30 Eu­roo­pan syntyhistoria
Vesi. Meret,..
03.45 Ka­tast­ro­fin todistajat
03.45 Ka­tast­ro­fin todistajat
04.30 Hei­mo­jen viemää
04.30 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
04.30 Sa­lattu historia
04.30 Alamaailma Oy
Na­tio­nal Geog­rap­hic Channel.
04.30 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
05.15 Saa­ri ilman lakeja
05.15 Saa­ri ilman lakeja
05.15 Saa­ri ilman lakeja
05.45 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä