Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 50 51 52 53 54 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12. 12.12. 13.12.
6
06.00 Hain hampaissa
to: 23 kamalaa hyökkäystä ja yhdeksän kuollutta.
06.00 Ki­ven sisällä
Porukan pomo. Ve­ga­sin van­ki­la on kiirastuli,..
06.00 Alamaailma Oy
Sex Inc. Mus­tan pörs­sin maail­ma on jul­ma. Työntekijät,..
06.45 Hirviökala
06.45 Run­ning Wild With Bear Grylls
Bear Grylls ot­taa WWE-maail­manmestarin,..
06.45 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
07.30 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pelastajat
ti: Talvimyrskyt raivoavat, mutta Jamiestä ei ole apua.
07.30 Alas­kan poliisit
07.30 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
08.15 Cos­mos: Mah­dol­li­set maailmat
08.15 Cos­mos: kaik­ki elämästä
Tun­net­tu tie­de­sar­ja pa­laa te­le­vi­sioon, uu­den vuo­si­tu­han­nen kat­so­jia var­ten uu­dis­tu­nee­na. Sar­jan juon­taa ava­ruus­fyy­sik­ko Neil deG­rasse Tyson.
08.15 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
Tri Mic­hel­le on va­lin­nut hy­vän viikon,..
08.15 Hain hampaissa
23 kamalaa hyökkäystä ja yhdeksän kuollutta.
9
09.00 Food Factory
09.30 Naz­can vii­mei­set salaisuudet
09.30 Mus­tat faa­raot: Upon­neet aarteet
09.30 Vii­kin­kien so­tu­ri­kuningattaret
On ai­na ajateltu,..
09.30 Au­rin­gon­pal­vo­jien jälijillä
09.30 Pom­pe­ji: Kuol­lei­den salaisuudet
09.30 Hain hampaissa
09.30 Maail­man­his­to­rian upeimmat aarteet
10.25 Aust­ra­lian rajalla
Paljon melua sienistä.
ke: Nappikauppaa. Kansallisherkku.
to: Pientä hiprakkaa.
pe: Vieraita Vietnamista.
10.25 Hai vs. valas
Ete­lä-Af­ri­kas­sa me­bio­lo­gi Ryan John­so­nin ta­va­no­mai­nen dro­nel­la teh­tä­vä tut­ki­mus muuttuu,..
10.25 Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru & Brasilia
Täs­sä jak­sos­sa huu­me­po­lii­sin on sel­vi­tettävä,..
11.25 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
ma: Tällä kaudella Incredible Dr.
ti: Yl­lät­tä­vä uu­ti­nen: tri Emi­ly ker­too odot­ta­van­sa jälleen lasta.
ke: Tällä viikolla Incredible Dr.
to: Tri Pol koh­taa jär­kyt­tä­viä ta­pauk­sia ai­na lyy­his­ty­nees­tä hevosesta,..
pe: Kyl­mäs­tä kär­si­vät ja vä­sy­neet eläin­lää­kä­rit ei­vät saa lepoa,..
11.20 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti
12.15: Ti­lan­hah­mo­tu­son­gel­mat ovat yk­si ylei­sim­piä len­to-on­net­to­muuk­sien syistä...
11.20 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti
12.15: Len­no­nai­kai­set tra­ge­diat ovat kamalia,..
13.10: Matkustajia selviää kolmesta onnettomuudesta. He ker­to­vat ka­ma­lia ta­ri­noi­ta ja an­ta­vat tär­kei­tä tie­to­ja siitä,..
14.05: Kun tur­val­li­suus­toi­mien huo­ma­taan pettäneen,..
15.00: Kun len­to­lii­ken­teen pää­tök­siä teh­dään het­kes­sä, jo­pa pie­net asiat voi­vat joh­taa kuolemaan...
16.00: Len­to-on­net­to­muu­det, jois­sa on kuu­lui­suuk­sia nou­se­vat ot­si­koi­hin kaikkialla,..
17.00: Kol­men ka­ma­lan on­net­to­muu­den jäl­keen tut­ki­jat saa­vat sel­vil­le vaa­ral­li­sia viat toi­minnoissa,..
18.00: Kol­me len­toa päät­tyy tra­ge­diaan ja to­dis­taa, et­tä vir­heet nou­sus­sa voi­vat joh­taa hir­veään lop­pu­tulokseen...
12
12.20 Buc­keye Bot­tom­sin seikkailut
ti: Kevinin 6-vuotissyntymäpäivät ovat tulossa.
to: Mauin matka on ollut kiireinen tri Buckeye Bottomsille.
12.20 Koirat kuriin
Matt ottaa jaksossa käsittelyyn kolme koiraa.
13.15 Hur­jat ton­ni­ka­lat: parhaat palat
ti: Hur­jat ton­ni­ka­lat -kap­tee­nit avau­tu­vat ai­van uu­sis­sa haas­tatteluissa.
13.15 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs Etelä
pe: Kun val­ta­va ka­la­par­vi ui Poh­jois-Ca­ro­li­nan vesiin,..
13.10 Suu­ret ra­ken­teet: ra­ken­nus­tek­nii­kan ihmeitä
14.05: Tu­tus­tum­me jät­ti­mäi­sen GPO Amet­hyst -rah­ti­lai­van uumeniin...
14.15 Saa­ri ilman lakeja
ti: Veren perässä. Ga­ry käy Alas­kas­sa ha­ke­maan tarvikkeita,..
ke: Synkkyys saapuu.
to: Ensimmäinen tappo.
pe: Metsän ihmetekijät.
15
15.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
15.30: Paljon melua sienistä.
16.00: Nappikauppaa.
16.30: Kansallisherkku.
17.00: Pientä hiprakkaa. Maa­han­muut­to­vi­ras­to te­kee rat­sian tehtaalle,..
18.00: Vieraita Vietnamista.
19.00: Brittihuumoria. Eng­lan­ti­lais­mies haus­kuut­taa tullissa,..
19.30: Uu­den See­lan­nin kan­sa­lai­nen pyr­kii maa­han hä­mää­mällä tullia.
15.10 Len­to­turmatutkinta
ti: Pelkoa San Franciscossa.
ke: Kerrostalokatastrofi.
to: Kohtalokas kuljetus.
pe: Tappava tehtävä.
16.05 Kai­vos­ten kuninkaat
ti: Räjähteitä ja smaragdeja.
16.05 Yu­ko­nin kultamaat
ke: Kauden alkaessa Bernie ottaa yhteen poikansa kanssa.
to: Ber­nie kamp­pai­lee rän­nin­sä kanssa,..
17.00 Aust­ra­lian rajalla
Paljon melua sienistä.
ke: Nappikauppaa. Kansallisherkku.
to: Pientä hiprakkaa.
pe: Vieraita Vietnamista.
18
18.00 Au­tojen ensiapu
ti: Timin ja Fuzzin suurimmat teot. Au­to­jen en­sia­pu pa­laa nel­jän­nel­le tuo­tan­tokaudelle...
ke: Ti­mil­le ja Fuz­zil­le tu­lee kii­re, kun Ja­guar Mark 2 -klas­sik­ko pi­tää saa­da valmiiksi.
to: Steve ei ole pystynyt entisöimään Aston Martin D86:ta.
pe: Au­to­jen ys­tä­vä Ch­ris jou­tui kes­keyt­tä­mään Fiat Di­no cou­pen en­ti­söin­nin sai­ras­tut­tuaan syöpään.
19.00 Len­to­turmatutkinta
ti: Kerrostalokatastrofi. Vuon­na 1992 len­to 1862 Ams­ter­da­mis­ta Tel Avi­viin päät­tyi jär­kyt­tä­vin seurauksin.
ke: Kohtalokas kuljetus. Pian il­maan­nou­sun jäl­keen UPS:n len­nol­la 6 syt­tyy tulipalo...
to: Tappava tehtävä.
pe: Tuhon partaalla. Ru­tii­ni­teh­tä­vä nor­ja­lai­sel­la Stor­din saa­rel­la muuttuu,..
19.00 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs Etelä
Kun huip­pua­luk­set vah­vis­ta­vat ase­miaan kär­jes­sä, Greg ja hä­nen mie­his­tön­sä ei­vät pysy mukana.
20.00 Aust­ra­lian rajalla
ti: Nappikauppaa. Kansallisherkku.
ke: Pientä hiprakkaa.
to: Vieraita Vietnamista.
pe: Brittihuumoria.
20.00 Run­ning Wild With Bear Grylls
Radiojuontaja Bobby Bones seikkailee Bear Gryllsin kanssa.
20.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti
Kun tur­val­li­suus­toi­mien huo­ma­taan pettäneen,..
21
21.00 Au­tojen ensiapu
Sy­dän­tä läm­mit­tä­vä ja tv-kat­so­jat puo­lel­leen voit­ta­nut Au­to­jen en­sia­pu on täällä taas!..
21.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
JFK:n tul­li tut­kii Pa­na­mas­ta Hong­kon­giin len­tä­vää matkustajaa,..
21.00 Apol­lo: ta­kaisin Kuuhun
Täs­sä jak­sos­sa käym­me lä­pi Apol­lo 11 on­nis­tu­mi­sen ja Apol­lo 13 draaman.
21.00 Toi­sen maail­man­so­dan hau­da­tut salaisuudet
21.00 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
21.00 Maail­man­his­to­rian upeimmat aarteet
Lii­ty pro­fes­so­ri Bet­ta­ny Hug­he­sin mat­kaan, kun hän tut­kii Pom­pe­jia. Bet­ta­ny va­lit­see kym­me­nen aarretta,..
21.00 Me­ret ilman vettä
Huip­pu­tek­ni­set ve­de­na­lai­set skan­nauk­set pal­jas­ta­vat toi­sen maail­man­so­dan ai­kai­sen me­rel­lä upon­neen aluk­sen kohtalon...
22.00 Us­ko­mat­tomat koneet
Us­ko­mat­to­mat ko­neet on kuu­sio­sai­nen sar­ja, jos­sa en­ti­nen NA­SA:n suih­ku­moot­to­ri-in­si­nöö­ri, Chad Zdenek,..
22.00 Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat: kaaos­ta valtateillä!
22.00 Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru & Brasilia
Kes­kus­ri­kos­po­lii­sin tii­mi on huo­man­nut kak­si matkustajaa,..
22.00 Yu­ko­nin kultamaat
Kultakuume alkaa verottaa etsijöitä. Hi­ro on ro­mah­ta­maisillaan...
22.00 Yu­ko­nin eläinlääkäri
22.00 Van­ki­las­sa ulkomailla
Jesse Moskel on syntynyt kapinalliseksi. Hä­net kas­va­tet­tiin kris­til­li­sen kul­tin pa­ris­sa New York Statessa,..
22.00 Me­ret il­man vet­tä: Sa­lai­set tehtävät
23.00 Huumebisnes Oy
Na­tio­nal Geog­rap­hic Channel.
ma: Huippukova heroiini.
ti: Maaninen MDMA.
ke: Huumetta syövä krokotiili.
to: Kavaluutta kansallispäivänä.
pe: Pörssihait.
la:
0
00.00 Alas­kan poliisit
00.00 Rajasota
00.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
00.55 Au­tojen ensiapu
00.55 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
00.55 Apol­lo: ta­kaisin Kuuhun
00.55 Toi­sen maail­man­so­dan hau­da­tut salaisuudet
00.55 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
00.55 Maail­man­his­to­rian upeimmat aarteet
01.50 Us­ko­mat­tomat koneet
01.50 Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat: kaaos­ta valtateillä!
01.50 Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru & Brasilia
01.50 Yu­ko­nin kultamaat
01.50 Yu­ko­nin eläinlääkäri
01.50 Toi­sen maail­man­so­dan hau­da­tut salaisuudet
02.40 Aust­ra­lian rajalla
3
03.05 Len­to­turmatutkinta
03.05 Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru & Brasilia
03.05 Huumebisnes Oy
03.45 Ko­kei­le tai kuole
03.45 Huumebisnes Oy
03.45 Het­ki ennen tuhoa
04.30 Suuri vaellus
04.30 Sa­lattu historia
04.30 Alamaailma Oy
05.15 Saa­ri ilman lakeja
05.15 Saa­ri ilman lakeja