Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 31 32 33 34 35 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8.
6
05.45 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pelastajat
Sar­jas­sa seu­ra­taan hi­naus­fir­man työn­te­kijöitä,..
Kausi 3. Jaksot 2-5.
06.00 Huumebisnes Oy
Na­tio­nal Geog­rap­hic Channel.
la: Vankilan narkomaanit.
su: New Yorkin kokaiini.
06.30 Alas­kan len­topelastajat
Len­to­ko­neet ovat Alas­kas­sa eh­dot­to­mia, sil­lä niil­lä voi toi­mit­taa elin­tär­kei­tä tar­vik­kei­ta ja pe­las­taa ka­don­nei­ta tai louk­kaan­tu­nei­ta alueil­la, joil­le tiet ei­vät vie. Ran­kat säät ja ää­rim­mäi­nen maas­to luo­vat maan vaa­ral­li­sim­mat il­mai­luolosuhteet,
06.40 In­si­de: Amerikan mafia
Operaatio Donnie Brasco.
06.45 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan kuumat rajat
07.15 Scien­ce of Stupid
Dal­las Cam­bell isän­nöi oh­jel­maa, jo­ka yh­dis­tää ki­vi­ko­vaa tie­det­tä ja joi­tain hul­luim­mis­ta, us­ko­mat­to­mim­mis­ta ja hir­vit­tä­vim­mis­tä kat­so­jien vi­deois­ta. Jo­kai­ses­sa jak­sos­sa näy­te­tään 40-50 vi­deo­ta epäon­nistumisesta,
Kausi 8. Jaksot 9-4.
07.25 Alas­kan poliisit
07.25 Au­tio­ta­lojen aarteet
07.50 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
Kli­ni­kal­la on yli 19 000 asiakasta...
08.00 Ro­mut­ta­mon superauto
Au­toin­toi­li­ja Sha­ne Lynch aset­taa kah­del­le ama­töö­ri­me­kaa­nik­ko­jen ryh­mäl­le haas­teen: hei­dän on ka­sat­ta­va nel­jäs­sä päi­väs­sä ajo­pe­li, jo­ka voit­taa su­pe­rau­ton. Pääin­si­nöö­ri Ralph Ho­sie­rin joh­dol­la heil­lä on va­paat kä­det tar­vit­se­mien­sa osien suh­teen au­to­romuttamolla.
08.10 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
08.35 Yh­dis­tävä 90-luku
6. jakso...
08.50 Mor­gan Free­man: Monet jumalat
Le­gen­daa­ri­nen Os­car-voit­ta­ja, Mor­gan Free­man, jat­kaa uraauur­ta­vaa seikkailuaan...
Kausi 3. Jaksot 5-6.
08.50 Mor­gan Free­man: Ih­mi­syy­den äärellä
Mik­si yh­teis­kun­nat eri puo­lil­la maail­maa ovat niin eri­lai­sia? Mi­ten si­vi­li­saa­tio ke­hit­tyi? Ja mil­lai­nen yh­teys­kun­ta meil­lä on tu­le­vai­suu­des­sa, kun glo­ba­li­saa­tio ja tek­niik­ka mul­lis­ta­vat en­ti­set elä­mäntapamme?..
9
09.20 Gat­hering Storm
09.45 Saa­ri ilman lakeja
Kaak­kois-Alas­kan är­häk­kä il­mas­to on iso haas­te Port Pro­tec­tio­nin asuk­kail­le, jot­ka elä­vät yh­teis­kun­nan ra­joil­la. Ga­ry tais­te­lee ai­kaa vas­taan saa­dak­seen tar­vit­se­man­sa re­surs­sit. Cur­ly koet­taa sel­vi­tä ka­ma­las­ta me­ne­tyk­ses­tä. Ma­ry koh­taa pel­kon­sa ää­rim­mäi­sis­sä olo­suh­teis­sa sel­viytymisestä.
09.45 Af­ri­kan vaarallisimmat
Afrikan luonnossa vilisee varkaita. Bots­wa­nan yös­sä ku­kaan ei ole turvassa,..
10.05 Suur­ten py­ra­mi­dien ka­donneet haudat
10.40 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
ma: Tällä kaudella Incredible Dr.
ti: Pol -sar­jas­sa on lu­vas­sa vil­liä menoa,..
ke: Tri Pol koh­taa jär­kyt­tä­viä ta­pauk­sia ai­na lyy­his­ty­nees­tä hevosesta,..
to: It's win­ter in Mic­hi­gan, but the­re's no ti­me to re­lax by the fire!..
pe: It's March in Michigan,..
10.35 Muu­mioi­den valtakunta
11.00 Gor­don Ram­sayn ma­kuseikkailut
Kok­ki Gor­don Ram­say mat­kaa Maui’il­le Ha­vai­jiin tu­tustumaan,..
11.35 Buc­keye Bot­tom­sin seikkailut
ma: There's no such thing as a typical day for Dr.
ti: In the Ha­waiian lan­gua­ge, Oha­na means "family",..
ke: Buckeye's patients come in all shapes and sizes.
to: As a mo­bi­le vet, Buc­keye Bot­toms has to be pre­pa­red for anything...
pe: Buc­keye's in the midd­le of a ty­pi­cal day on Kauai,..
11.30 Len­to­turmatutkinta
11.30: Kuolettava myöhästyminen.
12.25: Laskuvirhe. Len­net­tyään nor­maa­lis­ti Ja­kar­tal­ta Ga­ru­da Fligh­tin len­to 200 osuu maa­han liian lujaa,
11.55 Len­to­turmatutkinta
11.55: Voimakas isku.
12.50: Verilöyly Sao Paulossa.
12
12.30 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs Etelä
Kun ete­läi­nen lai­vas­to saa­puu Ou­ter Bank­seil­le Glou­ces­te­rin mie­his­tö jou­tuu ko­vim­paan kil­paan tä­hän as­ti. Uu­sien kil­pai­li­joi­den jou­kos­sa on kap­tee­ni­na en­ti­nen tu­ho­lais­hä­vit­tä­jä, pis­kui­nen ka­las­tu­sa­lus tuo­reel­la mie­his­töl­lä ja van­ho­ja tut­tu­ja uu­den aluk­sen kans­sa se­kä uu­si ka­las­ta­ja­per­he hi­taal­la, mut­ta vaa­ral­li­sel­la aluksella.
13.25 Food Factory
Näemme,..
ti: Katso,.. Jo­kai­sen sip­si­pus­sin, oluttölkin,..
ke: Katso,.. Jo­kai­sen sip­si­pus­sin, oluttölkin,..
to:
pe: Katso,.. Katso,..
13.20 Ka­nadan rajalla
Ka­na­da­lai­nen do­ku­menttisarja.
13.20: Autonkuljettaja pyrkii rajan yli ilman ajokorttia.
13.45: 13. Net­ti­pa­ris­kun­nan ta­paa­mi­nen uh­kaa estyä...
14.45: 13.
15.15: Nainen pyrkii töihin ilman tarvittavia lupia.
15.45: 13.
16.10: Ulkomaalainen rahtilaiva tutkitaan.
16.40: 13.
17.10: Amerikkalaisveneilijät joutuvat tarkastukseen.
17.35: 13.
13.40 Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­kennusurakat
14.35: Tou­ko­kuus­sa 1940 nat­sien so­ta­ko­ne saa­puu Eng­lan­nin kanaalille...
15.30: Gua­dal­ca­nal on Tyy­nel­lä­me­rel­lä si­jait­se­va ki­mal­te­le­va palkinto...
16.25: Vuon­na 1942 Ja­pa­ni on val­lan­nut öl­jy­rik­kaan Bur­man kei­sa­ri­kun­nan tu­le­vai­suu­den vuoksi...
17.15: Hit­le­rin jouk­ko­ja joh­taa eräs toi­sen maail­man­so­dan kuu­lui­sim­mis­ta ken­raa­leis­ta, Er­win Rommel...
18.10: Kun liit­tou­tu­neet aset­ta­vat kuol­leil­le vää­ren­net­ty­jä asiakirjoja,..
14.20 Ka­nadan rajalla
Päi­vit­täin maa­han pyr­kii yli 20 000 mat­kus­ta­jaa ja osal­la heis­tä on jo­tain sa­lat­ta­vaa. Ta­val­lis­ten lo­mai­li­joi­den ja bis­nes­mat­kus­ta­jien jou­kos­ta on py­syt­tä­vä erot­ta­maan mah­dol­li­set ri­kol­li­set. Pää­sem­me seu­raa­maan mil­lai­sia kei­no­ja am­mat­ti­lai­sil­la on pal­jas­taa epä­re­hel­li­sin ai­kein maa­han pyr­ki­viä matkustajia.
Kausi 2. Jaksot 7-2.
15
15.15 Yu­ko­nin kultamaat
Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan Ka­na­dan poh­joi­so­sas­sa mer­kit­tä­viä per­hey­ri­tyk­siä, jot­ka an­sait­se­vat elan­ton­sa kai­va­mal­la kul­taa. Yri­tyk­sil­lä ei ole suu­ria kai­vau­so­pe­raa­tioi­ta, ne ei­vät saa tu­kea yh­tiöil­tä, ei­vät­kä ne ole To­ron­ton pörs­sis­sä. Pie­net per­hey­ri­tyk­set sel­viä­vät si­sul­la, kek­se­liäi­syydellä,..
Kausi 4. Jaksot 6-10.
16.10 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti
Ta­ri­noi­ta len­to­ko­neis­ta, jot­ka jou­tu­vat tar­koi­tuk­sel­la tai va­hin­gos­sa koh­teik­si. Seu­raa, mi­ten len­tä­jät yrit­tä­vät pe­las­taa ko­nei­ta ja mi­ten hei­dän vir­heen­sä ai­heut­ta­vat vaa­ral­li­sia tilanteita.
Kausi 1. Jaksot 2-6.
17.05 Au­tojen ensiapu
pe: Sy­dän­tä läm­mit­tä­vä ja tv-kat­so­jat puo­lel­leen voit­ta­nut Au­to­jen en­sia­pu on täällä taas!..
18
18.00 Ka­nadan rajalla
Päi­vit­täin maa­han pyr­kii yli 20 000 mat­kus­ta­jaa ja osal­la heis­tä on jo­tain sa­lat­ta­vaa. Ta­val­lis­ten lo­mai­li­joi­den ja bis­nes­mat­kus­ta­jien jou­kos­ta on py­syt­tä­vä erot­ta­maan mah­dol­li­set ri­kol­li­set. Pää­sem­me seu­raa­maan mil­lai­sia kei­no­ja am­mat­ti­lai­sil­la on pal­jas­taa epä­re­hel­li­sin ai­kein maa­han pyr­ki­viä matkustajia.
Kausi 2. Jaksot 9-4.
18.05 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
Onkalolähetti. Vi­ra­no­mai­set löy­tä­vät ko­kaii­nia yl­lät­tä­vis­tä paikoista,..
19.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti
Ta­ri­noi­ta len­to­ko­neis­ta, jot­ka jou­tu­vat tar­koi­tuk­sel­la tai va­hin­gos­sa koh­teik­si. Seu­raa, mi­ten len­tä­jät yrit­tä­vät pe­las­taa ko­nei­ta ja mi­ten hei­dän vir­heen­sä ai­heut­ta­vat vaa­ral­li­sia tilanteita.
19.00 Ih­meel­li­nen planeetta Maa
Ast­ro­naut­ti Ch­ris Had­field on läh­te­nyt kol­mas­ti pla­nee­tal­ta. Hän uskoo,..
19.00 Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru & Brasilia
Jor­ge Cha­ve­zin kan­sain­vä­li­sen len­to­ken­tän hen­ki­lö­kun­ta työs­ten­te­lee py­säyt­tääk­seen sa­la­kuljettajat...
20.00 Au­tojen ensiapu
20.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
JFK:n kan­sain­vä­li­sel­lä len­toa­se­mal­la työs­ken­te­le­vät tulli-,..
20.00 In­si­de North Ko­rea's Dynasty
Un­pac­king the uni­que Kim fat­her-son re­la­tions­hip further,..
20.00 Hit­le­rin vii­mei­nen taistelu
Kesäkuun 6.
20.00 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
20.00 Me­ret ilman vettä
Vii­mei­sen vuo­si­sa­dan ai­ka­na uu­den­lai­sia jät­ti­läi­siä on il­mes­ty­nyt me­riin: val­ta­via alus­ten hyl­ky­jä, jot­ka ui­nu­vat hil­jaa me­renpohjassa...
20.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti
Ti­lan­hah­mo­tu­son­gel­mat ovat yk­si ylei­sim­piä len­to-on­net­to­muuk­sien syistä...
21
21.00 Ro­mut­ta­mon superauto
21.00 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
Sel­viy­ty­jä Ha­zen Au­del läh­tee yk­sin haas­ta­val­le matkalle,..
21.00 Tur­va­tar­kastus: Peru
21.00 Yu­ko­nin kultamaat
21.00 Yu­ko­nin eläinlääkäri
Kaik­ki tar­vi­taan apuun, kun tri Oak­ley kast­roi en­ti­sen villiorin...
21.00 Van­han tes­ta­men­tin ka­don­neet kaupungit
Voi­si­ko Pu­nai­sen­me­ren ja­ka­mi­sen ja So­do­man ja Go­mor­ran ta­ka­na ol­la to­del­li­sia tapahtumia?..
21.00 Gat­hering Storm
Na­tio­nal Geog­rap­hi­cin ka­me­rat ovat mu­ka­na, kun aluk­set Ame­ri­kan koil­li­so­sis­ta tu­le­vat vaa­ral­li­sel­le ka­las­tus­kau­del­la Atlantille...
22.00 Huumebisnes Oy
Huu­meet muo­dos­ta­vat mil­jar­dien dol­la­rei­den bis­nek­sen, jo­ka ai­heut­taa maail­mas­sa eni­ten ri­kol­li­suut­ta ja vä­ki­val­taa. Sar­jas­sa seu­ra­taan niin maail­man­laa­juis­ta lai­ton­ta huu­me­kaup­paa kuin huu­mei­den käyt­töä ja jäl­jit­tä­mis­tä. Do­ku­ment­ti­sar­ja, Na­tio­nal Geographic.
22.00 Barkskins
Du­quet huo­maa ole­van­sa laa­jan ja vil­lin Uu­den Rans­kan met­sän armoilla...
pe: Mat­hil­den toi­pues­sa hyök­käyk­ses­tä, hän kun­nos­taa ma­ja­ta­loa ja ryh­tyy taas hommiin... Irokeesit tulevat Wobikiin hakemaan kuolleitaan. Tre­pag­ny joh­taa Me­lis­san­den ta­kai­sin Domaan,..
22.00 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la: Ri­kos ja rangaistus
22.00 Me­ret il­man vet­tä - parhaat palat
Me­ri on vaa­ral­li­nen paik­ka, mut­ta sen vaa­rat ei­vät tun­nu pai­na­van vaa­ka­ku­pis­sa tarpeeksi,..
22.55 Rajasota
ti: In this epi­so­de of Border Wars,..
23.00 Barkskins
23.00 Barkskins
23.55: Kun tal­vi on tu­los­sa, Tre­pag­nyn ja Me­lis­san­den hää­val­mis­te­lut al­ka­vat. Me­lis­san­de kek­sii ratkaisun,..
23.50 Tut­ki­mus­ret­ki Everestille
23.50 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
23.50 In­si­de North Ko­rea's Dynasty
23.50 Hit­le­rin vii­mei­nen taistelu
23.50 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
0
00.45 Ro­mut­ta­mon superauto
00.45 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
00.45 Tur­va­tar­kastus: Peru
00.45 Yu­ko­nin kultamaat
00.45 Yu­ko­nin eläinlääkäri
00.55 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
00.55 Van­han tes­ta­men­tin ka­don­neet kaupungit
01.35 Ka­nadan rajalla
01.45 Yu­ko­nin eläinlääkäri
01.45 Yh­des­sä loppuun asti
02.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti
Ta­ri­noi­ta len­tokoneista,..
Kausi 1. Jaksot 3-6.
02.35 Aust­ra­lian rajalla
02.45 Alas­kan poliisit
Kausi 7. Jaksot 1-4.
3
03.00 Tur­va­tar­kas­tus: En­sim­mäinen luokka
03.00 Huumebisnes Oy
03.30 Huumebisnes Oy
Kausi 7. Jaksot 14-17.
03.45 Huumebisnes Oy
03.45 Ko­lum­bian kultasota
04.15 Saa­ri ilman lakeja
Kausi 2. Jaksot 5-8.
04.30 Mui­nai­set sa­laiset kansiot
04.30 Ki­ven sisällä
05.00 Luon­non sa­laiset kansiot
Kausi 2. Jaksot 8-1.
05.00 Huumebisnes Oy
05.45 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pelastajat
05.45 In­si­de: Amerikan mafia