Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 17.2. ti 18.2. ke 19.2. to 20.2. pe 21.2. la 22.2. su 23.2.
6 06.00 Tabu Huumebisnes Oy
06.45 Van­ki­las­sa ulkomailla Alas­kan poliisit Tur­va­tar­kas­tus: En­sim­mäinen luokka
07.30 Ih­meel­liset ihmiset Cos­mos: kaik­ki elämästä La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan kuumat rajat (x2) Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
08.15 Aivopelit (x10) Suostuttelun voima. Päätä sinä. Käytä tai menetä. Valetta, valetta. Jo oli aikakin. Ikäkausien taisto. Elämä väreissä. Ää­rim­mäis­tä sel­viy­ty­mis­tä: toi­nen maailmasota Lai­vanrakentajat
9 09.00 Su­pe­rau­to­jen rakentajat Aivopelit (x4) Olet­ko val­mis ta­jun­nan­rä­jäyt­tä­vään tv-ko­ke­muk­seen? Em­my-eh­dok­kuu­del­la ol­lut Ai­vo­pe­lit pa­laa 16 uu­den jak­son ver­ran, ja ne ovat kaik­ki pul­lol­laan in­te­rak­tii­vi­sia pe­le­jä ja ko­kei­ta, jot­ka on suun­ni­tel­tu se­koit­ta­maan pää­tä ja raot­ta­maan ai­vo­jen toi­min­ta­ta­paa. Isän­tä Ja­son Sil­va on pa­lan­nut, mu­ka­naan maail­man neu­ro- ja kog­ni­tio­tie­teen hui­put, ja hän on val­mis näyt­tä­mään, mi­tä kal­lo­si si­säl­lä tapahtuu. Aivopelit
09.50 Al­bert Lin ja Raa­ma­tun hau­da­tut salaisuudet Mus­tat faa­raot: Upon­neet aarteet Vii­kin­kien so­tu­ri­kuningattaret Au­rin­gon­pal­vo­jien jälijillä Pom­pe­ji: Kuol­lei­den salaisuudet 09.50 Pet­ra: Mui­nais­ten ra­ken­ta­jien salaisuudet Jor­da­nian aa­vi­kon kes­kel­lä si­jait­se­va Pet­ran mui­nai­nen kau­pun­ki on täyn­nä ihmeitä.
10.40 Yu­ko­nin jouksuilla Ih­meel­liset ihmiset The savanna of East Africa. Me­ret ilman vettä Me­ret il­man vet­tä -oh­jel­ma su­kel­taa sy­väl­le tun­temattomaan. Eu­roop­pa yl­häältä päin
11.35 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat Kät­ket­ty kulta: Aarre Run­ning Wild With Bear Grylls
12
12.30 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol Len­to­turmatutkinta (x2) Len­to­turmatutkinta (x7)
13.25 Tri K:n ek­soot­ti­set eläimet Tri Su­san Kel­le­her omis­taa ja pyö­rit­tää eräs­tä kii­rei­sim­mis­tä ek­soot­tis­ten eläin­ten hoi­to­pai­kois­ta Ete­lä-Floridassa.
14.20 Me­ret il­man vet­tä: Koh­ti syvyyksiä Au­tojen ensiapu Tur­va­tar­kas­tus: En­sim­mäinen luokka Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­kennusurakat Mus­tat faa­raot: Upon­neet aarteet Au­tojen ensiapu (x3) Mes­ta­ri­me­kaa­nik­ko Fuzz Towns­hend ja au­ton osat kaut­taal­taan tun­te­va Tim Shaw ovat pa­lan­neet uu­del­le suo­si­tul­le Au­to­jen en­sia­pu -kau­del­le. Koo­mik­ko­pa­ril­la riit­tää te­ke­mis­tä, kun lu­vas­sa on li­sää klas­sik­koau­to­jen pe­las­ta­mis­ta ja pa­laut­ta­mis­ta kär­ry­jen omis­ta­jien yl­lä­tyk­sek­si. Kau­si läh­tee ren­kaat kirs­kuen liik­keel­le, kun Tim ja Fuzz saa­vat eri­tyi­sen teh­tä­vän pe­las­taa ai­nut­laa­tui­nen kil­pa-au­tok­las­sik­ko ja vie­dä se ta­kai­sin ai­dol­le kil­pa­ra­to­jen le­gen­dal­le, Sir Stir­ling Mossille!
15
15.15 Lyö­dään ällikällä (x10) Räjäytetty erilleen. Katkeamispiste. Tulen syöksentää. Mikä menee ylös. Vetovoiman lait. Isot alkuräjähdykset. Ketjureaktioita. Tuliaallot. Laukaisu. Pinna tiukalla.
16.10 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä Aivopelit
17.05 Len­to­turmatutkinta Tur­va­tar­kas­tus: Brasilia
18 18.00 Au­tojen ensiapu Run­ning Wild With Bear Grylls
19.00 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat Eu­roop­pa yl­häältä päin Tur­va­tar­kastus: Peru
20.00 Len­to­turmatutkinta Sa­van­nien valtiaat Len­to­turmatutkinta
21 21.00 Au­tojen ensiapu Tur­va­tar­kas­tus: En­sim­mäinen luokka Maan­pääl­li­nen hel­vet­ti: Syy­rian krii­si ja ISISin nousu Apo­ca­lyp­se: Maailmojen sota Us­ko­ma­ton eläin­lää­kä­ri Pol: parhaat palat Pää­siäis­saa­ren ka­don­nut valtakunta Run­ning Wild With Bear Grylls
22.00 Ih­meel­li­set superautot Saa­ri il­man la­ke­ja: Alas­ka-erikoisjakso 22.00 Yu­ko­nin kultamaat Koirat kuriin Aivopelit Ää­rim­mäi­set pe­lastustarinat
23.00 Van­ki­las­sa ulkomailla Huumebisnes Oy Ki­ven sisällä
23.55 Alas­kan poliisit Alamaailma Oy Rajasota
0
00.50 Au­tojen ensiapu Tur­va­tar­kas­tus: En­sim­mäinen luokka Maan­pääl­li­nen hel­vet­ti: Syy­rian krii­si ja ISISin nousu Apo­ca­lyp­se: Maailmojen sota Us­ko­ma­ton eläin­lää­kä­ri Pol: parhaat palat Pää­siäis­saa­ren ka­don­nut valtakunta Run­ning Wild With Bear Grylls
01.45 Ih­meel­li­set superautot Saa­ri il­man la­ke­ja: Alas­ka-erikoisjakso 01.45 Yu­ko­nin kultamaat Koirat kuriin Ufo­jen jäl­jil­lä Euroopassa Ää­rim­mäi­set pe­lastustarinat
02.35 Scien­ce of Stupid
3 03.00 Len­to­turmatutkinta Tur­va­tar­kas­tus: En­sim­mäinen luokka Huumebisnes Oy Len­to­turmatutkinta
03.45 Rajasota Huumebisnes Oy In­si­de: Kokaiinisodat Rajasota
04.30 Huumebisnes Oy In­si­de: Amerikan mafia Me­ret ilman lakeja Huumebisnes Oy
05.15 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pe­las­tajat Kanada Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pelastajat