Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 2.12. ti 3.12. ke 4.12. to 5.12. pe 6.12. la 7.12. su 8.12.
6 06.00 Au­to­jen en­sia­pu vuo­si, jo­ka muok­ka­si mei­tä (x2) P­las­ti­ki: 12 000 pul­lon ve­ne
06.50 Me­ret il­man vet­tä: Pa­ko Al­cat­ra­zis­ta Me­ret il­man vet­tä: a­la­maail­man il­kiöt Me­ret il­man vet­tä: Koh­ti sy­vyyk­siä Ham­pu­rin sa­ta­ma E­mi­raat­tien his­to­ria
07.40 Yu­ko­nin kul­ta­maat Eu­roop­pa yl­hääl­tä päin Ih­meel­li­nen p­la­neet­ta Maa
08.35 Saa­ri il­man la­ke­ja Al­bert Lin ja ka­don­neet kau­pun­git Gor­don Ram­sayn ma­ku­seik­kai­lut
9
09.30 Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Jan Pol pyö­rit­tää vai­mon­sa Dia­nen kans­sa me­nes­ty­vää e­läink­li­nik­kaa maa­ti­lal­laan kes­kel­lä Mic­hi­ga­nia. Len­to­tur­ma­tut­kin­ta (x4)
10.25 Mon­suu­ni­saa­ret Af­ri­kan vaa­ral­li­sim­mat Afrikan luonnossa vilisee varkaita.
11.20 Eu­roop­pa yl­hääl­tä päin Au­to­jen en­sia­pu Tur­va­tar­kas­tus: B­ra­si­lia Gor­don Ram­sayn ma­ku­seik­kai­lut Tu­tank­ha­mo­nin Aar­teet: Vii­mei­nen Fa­rao Au­to­jen en­sia­pu (x3) Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - e­ri­kois­ra­port­ti (x5)
12
12.15 La­ti­na­lai­sen A­me­ri­kan kuu­mat ra­jat (x2) Tur­va­tar­kas­tus: Ko­lum­bia
13.10 Kul­ta­se­dät Kai­vos­ten ku­nin­kaat Tai­ta­va ja­lo­ki­vien met­säs­tä­jä Guy C­lut­ter­buck on ke­rän­nyt ko­koon e­liit­ti­ryh­män ri­kas­tuak­seen ja­lo­ki­vi­kau­pas­sa, mut­ta pa­nok­set o­vat ää­rim­mäi­sen kor­keat.
14.05 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru Kol­man­nel­la kau­del­la las­keu­dum­me Pe­rus­sa Li­man kau­pun­gis­sa si­jait­se­val­le Jor­ge C­ha­ve­zin kan­sain­vä­li­sel­le len­to­ken­täl­le.
15 15.00 Au­to­jen en­sia­pu Roverin paluu. Triumph Stagin voitto. Austin uusissa voimissaan. Zodiakin takaisintulo. Lootuksen kukka. Eu­roop­pa yl­hääl­tä päin Eu­roop­pa yl­hääl­tä vie mei­dät y­li Sak­san, I­ta­lian, A­lan­ko­mai­den, Puo­lan, Es­pan­jan ja Yh­dis­ty­neen ku­nin­gas­kun­nan näyt­tääk­seen Eu­roo­pan hie­noim­pia koh­tei­ta.
16.00 Het­ki en­nen tu­hoa Sar­ja ra­ken­taa maail­man­his­to­rian tu­hoi­sim­mat ka­tast­ro­fit uu­del­leen se­kun­ti se­kun­nil­ta. Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat P­las­ti­ki: 12 000 pul­lon ve­ne E­mi­raat­tien his­to­ria A­ra­bian nie­mi­maal­la on val­tio, jo­ka on kuu­lui­sa ki­mal­ta­vis­ta mo­der­neis­ta kau­pun­geis­taan, ku­ten Du­bais­ta ja A­bu D­ha­bis­ta. Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru Kol­man­nel­la kau­del­la las­keu­dum­me Pe­rus­sa Li­man kau­pun­gis­sa si­jait­se­val­le Jor­ge C­ha­ve­zin kan­sain­vä­li­sel­le len­to­ken­täl­le.
17.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta Vil­li Ko­rea Tu­han­sien vuo­sien a­jan Ko­rea on ol­lut tun­net­tu sen us­ko­mat­to­mas­ta luon­non­kau­neu­des­ta, mut­ta ny­kyään se tun­ne­taan vuo­si­kym­me­niä kes­tä­neis­tä on­gel­mis­ta. Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - e­ri­kois­ra­port­ti Jos len­tä­jät ei­vät o­le val­mii­na, kun kii­to­ra­ta tu­lee nä­ky­viin, voi las­keu­tu­mi­ses­ta tul­la t­ra­ge­dia.
18 18.00 Au­to­jen en­sia­pu Sy­dän­tä läm­mit­tä­vä ja tv-kat­so­jat puo­lel­leen voit­ta­nut Au­to­jen en­sia­pu on tääl­lä taas! Tur­va­tar­kas­tus: B­ra­si­lia Sao Pao­lon len­to­ken­täl­lä po­lii­sit työs­ken­te­le­vät es­tääk­seen lait­to­muu­det. Sea Of S­ha­dows Mek­si­kos­sa Ka­li­for­nian lah­del­la ryh­mä ne­rok­kai­ta tut­ki­joi­ta, tek­niik­kaa hyö­dyn­tä­viä ak­ti­vis­te­ja, tut­ki­via leh­ti­mie­hiä ja roh­kei­ta pei­te­teh­tä­vis­sä o­le­via a­gent­te­ja y­rit­tää pe­las­taa maail­man u­ha­na­lai­sim­man ja syr­jäs­sä py­sy­vän va­laan tais­tel­len raa­ko­ja mek­si­ko­lai­sia huu­me­kar­tel­le­ja ja kii­na­lai­sia sa­la­kul­jet­ta­jia vas­taan, sil­lä näi­den sa­la­met­säs­tys­kei­not uh­kaa­vat a­lueen me­rie­läi­miä. Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat Kol­man­nen val­ta­kun­nan tai­vail­ta ai­na Bur­man kuo­le­man rau­ta­teil­le. Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol Täl­lä Us­ko­ma­ton toh­to­ri Pol -kau­del­la lää­kä­reil­lä on kii­re, kun he jou­tu­vat hä­tä­ta­pauk­ses­ta toi­seen far­meil­ta tu­le­vien a­vun­pyyn­tö­jen ja k­li­nik­ka­vie­rai­den myö­tä. Al­bert Lin ja raa­ma­tun hau­da­tut sa­lai­suu­det Al­bert Lin tut­kii to­tuut­ta kah­den Raa­ma­tun ta­ri­nan ta­ka­na. Ja­kau­tui­ko Pu­nai­nen­me­ri? Tu­ho­si­ko tu­li ja tu­li­ki­vi So­do­man ja Go­mor­ran? Eu­roop­pa yl­hääl­tä päin Eu­roop­pa yl­hääl­tä vie mei­dät y­li Sak­san, I­ta­lian, A­lan­ko­mai­den, Puo­lan, Es­pan­jan ja Yh­dis­ty­neen ku­nin­gas­kun­nan näyt­tääk­seen Eu­roo­pan hie­noim­pia koh­tei­ta.
19.00 Eu­ro­tun­ne­lin ra­ken­ta­mi­nen Eu­ro­tun­ne­li on yk­si mo­der­nin maail­man seit­se­mäs­tä ih­mees­tä, mut­ta mi­tä maail­man pi­sim­män me­re­na­lai­sen tun­ne­lin ra­ken­ta­mi­nen vaa­ti? Ää­rim­mäis­tä sel­viy­ty­mis­tä: toi­nen maail­ma­so­ta Ha­zen Au­del mat­kaa maail­mal­la ko­keak­seen joi­tain us­ko­mat­to­mim­mis­ta toi­sen maail­man­so­dan sel­viy­ty­mis­ta­ri­nois­ta. 19.00 Yu­ko­nin kul­ta­maat Six weeks in­to t­he sea­son, p­ros­pec­tors tur­ned mi­ners Ed Long and Ri­ley Gib­son a­re s­till set­ting up t­heir o­pe­ra­tion and ha­ven't s­lui­ced an oun­ce of dirt. T­ri K:n ek­soot­ti­set e­läi­met T­ri Su­san Kel­le­her o­mis­taa ja pyö­rit­tää e­räs­tä kii­rei­sim­mis­tä ek­soot­tis­ten e­läin­ten hoi­to­pai­kois­ta E­te­lä-F­lo­ri­das­sa. Val­ley of T­he Boom Tä­mä ly­hyt hyb­ri­di­sar­ja joh­dat­te­lee mei­dät maail­maa mul­lis­ta­neen Si­li­con Val­leyn syn­ty­mäs­tä vuo­den 2001 IT-kup­laan. Seu­raam­me hen­ki­löi­tä, jot­ka ko­ki­vat a­lan nou­sun, las­kun ja el­py­mi­sen. Port Royal: Me­ret il­man vet­tä Hid­den be­neath t­he wa­ters of Ja­mai­ca's Kings­ton Har­bour lie t­he ruins of t­he big­gest pi­ra­te ci­ty of all ti­me, Port Royal. With its re­pu­ta­tion for ext­ra­va­gan­ce, li­quor and w­ho­res it was k­nown as t­he "wic­ke­dest ci­ty on earth".
20.00 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la Huijattu Quitossa. Pako Jamaikalta. Sierra Leone. Bileprinsessa. Tek­sa­sin kuo­le­maan­tuo­mi­tut Teksasin kuolemaantuomitut. Kol­mea kuo­le­maan­tuo­mit­tua van­kia haas­ta­tel­laan hei­dän te­loi­tus­päi­vän­sä lä­hes­tyes­sä. Na­tio­nal Geog­rap­hic C­han­nel.
20.55 A­las­kan po­lii­sit S­tar Talk Juon­ta­ja Neil deG­ras­se Ty­son saa näyt­te­li­jä ja muu­sik­ko Jack B­lac­kin häm­men­ty­mään hei­dän kes­kus­tel­les­saan maail­man­kaik­keu­den val­ta­vas­ta koos­ta. Ra­ja­so­ta Puer­to Ri­cos­sa a­gen­tit ot­ta­vat koh­teek­seen huu­me­kar­tel­lin sa­lai­sen Os­ta ja nap­paa -teh­tä­vän a­vul­la se­kä kes­keyt­tä­vät täyn­nä ko­kaii­nia o­le­van kuor­ma-au­ton.
21
21.50 Au­to­jen en­sia­pu Sy­dän­tä läm­mit­tä­vä ja tv-kat­so­jat puo­lel­leen voit­ta­nut Au­to­jen en­sia­pu on tääl­lä taas! Tur­va­tar­kas­tus: B­ra­si­lia Sao Pao­lon len­to­ken­täl­lä po­lii­sit työs­ken­te­le­vät es­tääk­seen lait­to­muu­det. Suu­rin uh­ka on ko­kaii­nin sa­la­kul­je­tus. Sea Of S­ha­dows Mek­si­kos­sa Ka­li­for­nian lah­del­la ryh­mä ne­rok­kai­ta tut­ki­joi­ta, tek­niik­kaa hyö­dyn­tä­viä ak­ti­vis­te­ja, tut­ki­via leh­ti­mie­hiä ja roh­kei­ta pei­te­teh­tä­vis­sä o­le­via a­gent­te­ja y­rit­tää pe­las­taa maail­man u­ha­na­lai­sim­man ja syr­jäs­sä py­sy­vän va­laan tais­tel­len raa­ko­ja mek­si­ko­lai­sia huu­me­kar­tel­le­ja ja kii­na­lai­sia sa­la­kul­jet­ta­jia vas­taan, sil­lä näi­den sa­la­met­säs­tys­kei­not uh­kaa­vat a­lueen me­rie­läi­miä. Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat Kol­man­nen val­ta­kun­nan tai­vail­ta ai­na Bur­man kuo­le­man rau­ta­teil­le. Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol Täl­lä Us­ko­ma­ton toh­to­ri Pol -kau­del­la lää­kä­reil­lä on kii­re, kun he jou­tu­vat hä­tä­ta­pauk­ses­ta toi­seen far­meil­ta tu­le­vien a­vun­pyyn­tö­jen ja k­li­nik­ka­vie­rai­den myö­tä. Al­bert Lin ja raa­ma­tun hau­da­tut sa­lai­suu­det Al­bert Lin tut­kii to­tuut­ta kah­den Raa­ma­tun ta­ri­nan ta­ka­na. Ja­kau­tui­ko Pu­nai­nen­me­ri? Tu­ho­si­ko tu­li ja tu­li­ki­vi So­do­man ja Go­mor­ran? Eu­roop­pa yl­hääl­tä päin Eu­roop­pa yl­hääl­tä vie mei­dät y­li Sak­san, I­ta­lian, A­lan­ko­mai­den, Puo­lan, Es­pan­jan ja Yh­dis­ty­neen ku­nin­gas­kun­nan näyt­tääk­seen Eu­roo­pan hie­noim­pia koh­tei­ta.
22.45 Eu­ro­tun­ne­lin ra­ken­ta­mi­nen Eu­ro­tun­ne­li on yk­si mo­der­nin maail­man seit­se­mäs­tä ih­mees­tä, mut­ta mi­tä maail­man pi­sim­män me­re­na­lai­sen tun­ne­lin ra­ken­ta­mi­nen vaa­ti? Ää­rim­mäis­tä sel­viy­ty­mis­tä: toi­nen maail­ma­so­ta Ha­zen Au­del mat­kaa maail­mal­la ko­keak­seen joi­tain us­ko­mat­to­mim­mis­ta toi­sen maail­man­so­dan sel­viy­ty­mis­ta­ri­nois­ta. 22.45 Yu­ko­nin kul­ta­maat Six weeks in­to t­he sea­son, p­ros­pec­tors tur­ned mi­ners Ed Long and Ri­ley Gib­son a­re s­till set­ting up t­heir o­pe­ra­tion and ha­ven't s­lui­ced an oun­ce of dirt. T­ri K:n ek­soot­ti­set e­läi­met T­ri Su­san Kel­le­her o­mis­taa ja pyö­rit­tää e­räs­tä kii­rei­sim­mis­tä ek­soot­tis­ten e­läin­ten hoi­to­pai­kois­ta E­te­lä-F­lo­ri­das­sa. Ve­ri­set ta­ri­nat Joe C­row­ley ja Su­zan­nah Lips­comb tut­ki­vat kos­ton ta­ri­noi­ta. Port Royal: Me­ret il­man vet­tä Hid­den be­neath t­he wa­ters of Ja­mai­ca's Kings­ton Har­bour lie t­he ruins of t­he big­gest pi­ra­te ci­ty of all ti­me, Port Royal.
23.35 S­cien­ce of S­tu­pid
0 00.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta La­ti­na­lai­sen A­me­ri­kan kuu­mat ra­jat (x2) Huu­me­bis­nes Oy Huu­meet muo­dos­ta­vat mil­jar­dien dol­la­rei­den bis­nek­sen, jo­ka ai­heut­taa maail­mas­sa e­ni­ten ri­kol­li­suut­ta ja vä­ki­val­taa. Len­to­tur­ma­tut­kin­ta
00.45 Ra­ja­so­ta Huu­me­bis­nes Oy Ki­ven si­säl­lä Sar­jas­sa seu­ra­taan kal­te­rei­den ta­ka­na työs­ken­te­le­vien ja tuo­mioi­taan kär­si­vien ar­kea U­SA:n an­ka­rim­mis­sa van­ki­lois­sa. Ra­ja­so­ta
01.30 Huu­me­bis­nes Oy Huu­meet muo­dos­ta­vat mil­jar­dien dol­la­rei­den bis­nek­sen, jo­ka ai­heut­taa maail­mas­sa e­ni­ten ri­kol­li­suut­ta ja vä­ki­val­taa. Mui­nai­set sa­lai­set kan­siot Sek­si - pe­ri­syn­ti Huu­me­bis­nes Oy Huu­meet muo­dos­ta­vat mil­jar­dien dol­la­rei­den bis­nek­sen, jo­ka ai­heut­taa maail­mas­sa e­ni­ten ri­kol­li­suut­ta ja vä­ki­val­taa.
02.15 Mui­nai­set sa­lai­set kan­siot Ve­ri­set ta­ri­nat: Lon­toon To­wer Sa­lat­tu his­to­ria To­tuus ta­run ta­ka­na
3 03.00 Hur­jim­mat e­läi­met Ki­ven si­säl­lä Vaa­ral­li­sim­mat saa­lis­ta­jat
03.45 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat A­las­kan po­lii­sit Tur­va­tar­kas­tus: B­ra­si­lia Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat
04.30 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat Tur­va­tar­kas­tus: B­ra­si­lia Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat
05.15 S­cien­ce of S­tu­pid (x8) Au­ton­raa­dot ra­hak­si Au­ton­raa­dot ra­hak­si S­cien­ce of S­tu­pid (x2)
05.55 vuo­si, jo­ka muok­ka­si mei­tä