Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.11. ti 26.11. ke 27.11. to 28.11. pe 29.11. la 30.11. su 1.12.
6 06.00 Au­to­jen en­sia­pu vuo­si, jo­ka muok­ka­si mei­tä (x2) S­cien­ce of S­tu­pid (x2)
06.50 Me­ret il­man vet­tä Jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: Be­lu­gaXL Al­bert Lin ja ka­don­neet kau­pun­git
07.40 Yu­ko­nin kul­ta­maat Eu­roop­pa yl­hääl­tä Ih­meel­li­nen p­la­neet­ta Maa
08.35 Saa­ri il­man la­ke­ja Al­bert Lin ja ka­don­neet kau­pun­git Gor­don Ram­sayn ma­ku­seik­kai­lut Gor­don Ram­say mat­kaa ym­pä­ri maail­maa mah­ta­val­la seik­kai­lul­la.
9
09.30 Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Jan Pol pyö­rit­tää vai­mon­sa Dia­nen kans­sa me­nes­ty­vää e­läink­li­nik­kaa maa­ti­lal­laan kes­kel­lä Mic­hi­ga­nia. Len­to­tur­ma­tut­kin­ta (x4) Oh­jel­man 14. kau­si pal­jas­taa syn­kän to­tuu­den sii­tä, kuin­ka len­to­tur­val­li­suus pa­ra­nee yk­si tur­ma ker­ral­laan. Tut­kin­nas­sa o­vat tun­ne­tut len­to-on­net­to­muu­det ja syyt nii­den ta­pah­tu­miin.
10.25 Hir­viö­ka­la
11.20 Eu­roop­pa yl­hääl­tä Au­to­jen en­sia­pu Tur­va­tar­kas­tus: B­ra­si­lia Gor­don Ram­sayn ma­ku­seik­kai­lut Naz­can vii­mei­set sa­lai­suu­det Au­to­jen en­sia­pu (x3) Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - e­ri­kois­ra­port­ti (x5)
12
12.15 La­ti­na­lai­sen A­me­ri­kan kuu­mat ra­jat (x10)
13.10 Kul­ta­se­dät Kol­me kul­ta­kai­vo­sy­rit­tä­jää tais­te­lee A­las­kan luon­nos­sa toi­siaan vas­taan ke­rä­täk­seen mah­dol­li­sim­man pal­jon kul­taa.
14.05 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru Kol­man­nel­la kau­del­la las­keu­dum­me Pe­rus­sa Li­man kau­pun­gis­sa si­jait­se­val­le Jor­ge C­ha­ve­zin kan­sain­vä­li­sel­le len­to­ken­täl­le.
15 15.00 Hur­jat ton­ni­ka­lat: par­haat pa­lat S­cien­ce of S­tu­pid (x2) S­cien­ce of S­tu­pid, kau­si 7. Dal­las Cam­bell i­sän­nöi oh­jel­maa, jo­ka yh­dis­tää ki­vi­ko­vaa tie­det­tä ja joi­tain hul­luim­mis­ta, us­ko­mat­to­mim­mis­ta ja hir­vit­tä­vim­mis­tä kat­so­jien vi­deois­ta.
16.00 Het­ki en­nen tu­hoa Sar­ja ra­ken­taa maail­man­his­to­rian tu­hoi­sim­mat ka­tast­ro­fit uu­del­leen se­kun­ti se­kun­nil­ta. Sil­min­nä­ki­jä­lau­sun­to­jen, uu­del­leen­la­vas­tus­ten ja tie­to­ko­neg­ra­fii­koi­den kaut­ta se­li­te­tään, mi­ten ja mik­si suu­ron­net­to­muu­det ta­pah­tui­vat. Jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: Be­lu­gaXL Käym­me lä­pi us­ko­mat­to­man Air­bus-kul­je­tus­ko­neen, Be­lu­gaXL:n, ra­ken­nus­vai­heet. Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru Kol­man­nel­la kau­del­la las­keu­dum­me Pe­rus­sa Li­man kau­pun­gis­sa si­jait­se­val­le Jor­ge C­ha­ve­zin kan­sain­vä­li­sel­le len­to­ken­täl­le.
17.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta Vil­li Ko­rea Ko­rea on mo­der­ni ja hy­vin tek­no­lo­gi­nen yh­teis­kun­ta, mut­ta e­loi­sien kau­pun­kien ul­ko­puo­lel­la le­vit­täy­tyy us­ko­mat­to­man kau­nis maa, jos­sa a­suu us­ko­mat­to­mia vil­lie­läi­miä. Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - e­ri­kois­ra­port­ti Jos len­tä­jät ei­vät o­le val­mii­na, kun kii­to­ra­ta tu­lee nä­ky­viin, voi las­keu­tu­mi­ses­ta tul­la t­ra­ge­dia.
18 18.00 Au­to­jen en­sia­pu Sy­dän­tä läm­mit­tä­vä ja tv-kat­so­jat puo­lel­leen voit­ta­nut Au­to­jen en­sia­pu on tääl­lä taas! Tur­va­tar­kas­tus: B­ra­si­lia B­ra­si­lias­sa si­jait­se­va Sao Pao­lon len­to­kent­tä on E­te­lä-A­me­ri­kan kii­rei­sin. Ge­no­van sil­ta­tur­ma Oh­jel­ma ker­too Ge­no­vas­sa si­jait­se­van Mo­ran­din sil­lan t­raa­gi­ses­ta sor­tu­mi­ses­ta, jon­ka vuok­si 43 ih­mis­tä kuo­li. Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat Kol­man­nen val­ta­kun­nan tai­vail­ta ai­na Bur­man kuo­le­man rau­ta­teil­le. Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol On ai­ka tut­kia ou­doim­pia ta­pauk­sia ja vil­le­jä jah­te­ja se­kä naut­tia jou­lun taias­ta. Al­bert Lin ja ka­don­neet kau­pun­git Na­tio­nal Geog­rap­hic tut­ki­mus­mat­kai­li­ja Al­bert Lin mat­kus­taa Pe­run vuo­ris­toon sel­vit­tääk­seen sen kuu­lui­sim­man pai­kan Mac­hu Picc­hun al­ku­pe­rää. Eu­roop­pa yl­hääl­tä päin Eu­roop­pa yl­hääl­tä vie mei­dät y­li Sak­san, I­ta­lian, A­lan­ko­mai­den, Puo­lan, Es­pan­jan ja Yh­dis­ty­neen ku­nin­gas­kun­nan näyt­tääk­seen Eu­roo­pan hie­noim­pia koh­tei­ta.
19.00 Ham­pu­rin sa­ta­ma Ham­pu­rin sa­ta­ma on Sak­san tär­kein tuon­ti- ja vien­ti­kes­kus, jo­ten sa­la­kul­jet­ta­jat y­rit­tä­vät hyö­tyä sii­tä kul­jet­taak­seen huu­mei­ta, a­sei­ta ja pi­raat­ti­tuot­tei­ta. Ää­rim­mäis­tä sel­viy­ty­mis­tä: toi­nen maail­ma­so­ta Ha­zen Au­del mat­kaa maail­mal­la ko­keak­seen joi­tain us­ko­mat­to­mim­mis­ta toi­sen maail­man­so­dan sel­viy­ty­mis­ta­ri­nois­ta. Not­re Da­me: Us­ko­ma­ton kil­pai­lu in­fer­noa vas­taan 15. huh­ti­kuu­ta 2019. Hä­ly­tys soi kes­ken maa­nan­tai­mes­sun, jo­ka on me­neil­lään Pa­rii­sin Not­re-Da­mes­sa. Yu­ko­nin kul­ta­maat A month in­to t­he mi­ning sea­son, Al's s­till searc­hing for a new pit af­ter t­he fai­lu­re of his first cut. T­ri K:n ek­soot­ti­set e­läi­met T­ri Su­san Kel­le­her o­mis­taa ja pyö­rit­tää e­räs­tä kii­rei­sim­mis­tä ek­soot­tis­ten e­läin­ten hoi­to­pai­kois­ta E­te­lä-F­lo­ri­das­sa. Val­ley of T­he Boom Tä­mä ly­hyt hyb­ri­di­sar­ja joh­dat­te­lee mei­dät maail­maa mul­lis­ta­neen Si­li­con Val­leyn syn­ty­mäs­tä vuo­den 2001 IT-kup­laan. Seu­raam­me hen­ki­löi­tä, jot­ka ko­ki­vat a­lan nou­sun, las­kun ja el­py­mi­sen. W­WII: Me­ret il­man vet­tä T­his is a world you ha­ve ne­ver seen be­fo­re ... a world nor­mal­ly hid­den un­der mi­les of wa­ter, t­he lands­ca­pe of t­he o­cean bed.
20.00 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la Kiikissä Balilla. Jengin vietävissä. Vankilassa ja raskaana. Herra Mukavaa etsinnät. Ma­ri­hua­nas­ta Ma­ri­jua­na is t­he most wi­de­ly u­sed il­li­cit d­rug on t­he p­la­net. In most count­ries, t­his p­lant is il­le­gal; so­me b­rand it as dan­ge­rous; ot­hers seem to look t­he ot­her way.
20.55 A­las­kan po­lii­sit S­tar Talk Juon­ta­ja Neil deG­ras­se Ty­son tuo jul­ki­suu­den hen­ki­löi­tä, tie­de­mie­hiä ja koo­mik­ko­ja sa­maan ti­laan tut­ki­maan e­ri­lai­sia kos­mi­sia ai­hei­ta, jot­ka syn­ty­vät pop­kult­tuu­rin ja tie­teen tör­mäyk­ses­tä ai­van ai­nut­laa­tui­sel­la ta­val­la. Ra­ja­so­ta Yh­dys­val­tain tul­li- ja ra­ja­var­tio­lai­tok­sen vir­ka­mie­het y­rit­tä­vät py­säyt­tää maan vilk­kaim­mas­sa ra­ja­ny­li­tys­pai­kas­sa lait­to­mas­ti U­SA:han pyr­ki­vät hen­ki­löt.
21
21.50 Au­to­jen en­sia­pu Sy­dän­tä läm­mit­tä­vä ja tv-kat­so­jat puo­lel­leen voit­ta­nut Au­to­jen en­sia­pu on tääl­lä taas! Tur­va­tar­kas­tus: B­ra­si­lia B­ra­si­lias­sa si­jait­se­va Sao Pao­lon len­to­kent­tä on E­te­lä-A­me­ri­kan kii­rei­sin. Po­lii­sit työs­ken­te­le­vät ym­pä­ri vuo­ro­kau­den es­tääk­seen lait­to­mat toi­met. Ge­no­van sil­ta­tur­ma Oh­jel­ma ker­too Ge­no­vas­sa si­jait­se­van Mo­ran­din sil­lan t­raa­gi­ses­ta sor­tu­mi­ses­ta, jon­ka vuok­si 43 ih­mis­tä kuo­li. Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat Kol­man­nen val­ta­kun­nan tai­vail­ta ai­na Bur­man kuo­le­man rau­ta­teil­le. Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol On ai­ka tut­kia ou­doim­pia ta­pauk­sia ja vil­le­jä jah­te­ja se­kä naut­tia jou­lun taias­ta. Al­bert Lin ja ka­don­neet kau­pun­git Na­tio­nal Geog­rap­hic tut­ki­mus­mat­kai­li­ja Al­bert Lin mat­kus­taa Pe­run vuo­ris­toon sel­vit­tääk­seen sen kuu­lui­sim­man pai­kan Mac­hu Picc­hun al­ku­pe­rää. Eu­roop­pa yl­hääl­tä päin Eu­roop­pa yl­hääl­tä vie mei­dät y­li Sak­san, I­ta­lian, A­lan­ko­mai­den, Puo­lan, Es­pan­jan ja Yh­dis­ty­neen ku­nin­gas­kun­nan näyt­tääk­seen Eu­roo­pan hie­noim­pia koh­tei­ta.
22.45 Ham­pu­rin sa­ta­ma Ham­pu­rin sa­ta­ma on Sak­san tär­kein tuon­ti- ja vien­ti­kes­kus, jo­ten sa­la­kul­jet­ta­jat y­rit­tä­vät hyö­tyä sii­tä kul­jet­taak­seen huu­mei­ta, a­sei­ta ja pi­raat­ti­tuot­tei­ta. Ää­rim­mäis­tä sel­viy­ty­mis­tä: toi­nen maail­ma­so­ta Ha­zen Au­del mat­kaa maail­mal­la ko­keak­seen joi­tain us­ko­mat­to­mim­mis­ta toi­sen maail­man­so­dan sel­viy­ty­mis­ta­ri­nois­ta. Not­re Da­me: Us­ko­ma­ton kil­pai­lu in­fer­noa vas­taan 15. huh­ti­kuu­ta 2019. Hä­ly­tys soi kes­ken maa­nan­tai­mes­sun, jo­ka on me­neil­lään Pa­rii­sin Not­re-Da­mes­sa. Yu­ko­nin kul­ta­maat A month in­to t­he mi­ning sea­son, Al's s­till searc­hing for a new pit af­ter t­he fai­lu­re of his first cut. T­ri K:n ek­soot­ti­set e­läi­met T­ri Su­san Kel­le­her o­mis­taa ja pyö­rit­tää e­räs­tä kii­rei­sim­mis­tä ek­soot­tis­ten e­läin­ten hoi­to­pai­kois­ta E­te­lä-F­lo­ri­das­sa. Ve­ri­set ta­ri­nat Joe C­row­ley ja Su­zan­nah Lips­comb tut­ki­vat hir­mu­te­koi­hin syyl­lis­ty­neen nat­si­ko­men­ta­ja A­mon Goeth ja s­kot­ti­so­tu­ri Wil­liam Wal­la­ce hirt­to­te­loi­tuk­sia ja vii­kin­ki Rag­nar Lodb­ro­kin kuo­le­maa käär­me­kuo­pas­sa. Na­tio­nal Geog­rap­hic C­han­nel. W­WII: Me­ret il­man vet­tä T­his is a world you ha­ve ne­ver seen be­fo­re ... a world nor­mal­ly hid­den un­der mi­les of wa­ter, t­he lands­ca­pe of t­he o­cean bed.
23.35 S­cien­ce of S­tu­pid 23.35 S­cien­ce of S­tu­pid
0 00.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta La­ti­na­lai­sen A­me­ri­kan kuu­mat ra­jat (x2) 00.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta Just mi­nu­tes af­ter ta­king off f­rom New York's JFK Air­port, T­WA F­light 800 is rip­ped a­part by a mas­si­ve exp­lo­sion.
00.45 Ra­ja­so­ta Huu­me­bis­nes Oy 00.45 Ra­ja­so­ta
01.30 Huu­me­bis­nes Oy Huu­meet muo­dos­ta­vat mil­jar­dien dol­la­rei­den bis­nek­sen, jo­ka ai­heut­taa maail­mas­sa e­ni­ten ri­kol­li­suut­ta ja vä­ki­val­taa. Mui­nai­set sa­lai­set kan­siot 01.30 Huu­me­bis­nes Oy Huu­meet muo­dos­ta­vat mil­jar­dien dol­la­rei­den bis­nek­sen, jo­ka ai­heut­taa maail­mas­sa e­ni­ten ri­kol­li­suut­ta ja vä­ki­val­taa.
02.15 Mui­nai­set sa­lai­set kan­siot Ve­ri­set ta­ri­nat: Lon­toon To­wer 02.15 Mui­nai­set sa­lai­set kan­siot
3 03.00 Hur­jim­mat e­läi­met Ki­ven si­säl­lä Hur­jim­mat e­läi­met
03.40 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat A­las­kan po­lii­sit Sa­la­kul­jet­ta­jat sa­ti­meen Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat
04.25 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat Ka­na­da Tur­va­tar­kas­tus: B­ra­si­lia Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat Ka­na­da
05.10 S­cien­ce of S­tu­pid (x8) Au­ton­raa­dot ra­hak­si S­cien­ce of S­tu­pid (x2)
05.55 vuo­si, jo­ka muok­ka­si mei­tä S­cien­ce of S­tu­pid