Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 11.11. ti 12.11. ke 13.11. to 14.11. pe 15.11. la 16.11. su 17.11.
6 06.00 Au­to­jen en­sia­pu Vuo­si­kym­me­net uu­des­taan (x2) S­cien­ce of S­tu­pid (x2)
06.50 ISS-a­va­ruu­sa­se­mal­la Lä­pi­leik­kaus Maas­ta: E­lä­vä p­la­neet­ta E­va­kuoi­kaa Maa Me­ret il­man vet­tä: sy­vän­me­ren sa­lai­suu­det Me­ret il­man vet­tä: At­lan­tin aa­ve­lai­vat Suu­ret ra­ken­teet: ra­ken­nus­tek­nii­kan ih­mei­tä Al­bert Lin ja ka­don­neet kau­pun­git
07.40 Yu­ko­nin kul­ta­maat Sa­lat­tu his­to­ria Ih­meel­li­nen p­la­neet­ta Maa
08.35 Saa­ri il­man la­ke­ja Saa­ri il­man la­ke­ja -sar­jas­sa seu­ra­taan syr­jäi­sel­lä Port P­ro­tec­tio­nin saa­rel­la a­su­vien ih­mis­ten ar­kea. Al­bert Lin ja ka­don­neet kau­pun­git Gor­don Ram­sayn ma­ku­seik­kai­lut Gor­don Ram­say mat­kaa ym­pä­ri maail­maa mah­ta­val­la seik­kai­lul­la.
9
09.30 Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Jan Pol pyö­rit­tää vai­mon­sa Dia­nen kans­sa me­nes­ty­vää e­läink­li­nik­kaa maa­ti­lal­laan kes­kel­lä Mic­hi­ga­nia. Len­to­tur­ma­tut­kin­ta (x4) Oh­jel­man 13. kau­si pal­jas­taa syn­kän to­tuu­den sii­tä, kuin­ka len­to­tur­val­li­suus pa­ra­nee yk­si tur­ma ker­ral­laan. Tut­kin­nas­sa o­vat tun­ne­tut len­to-on­net­to­muu­det ja syyt nii­den ta­pah­tu­miin. Kau­den vii­des­sä jak­sos­sa kes­ki­ty­tään tun­net­tui­hin tur­miin, jois­sa o­li mu­ka­na julk­kik­sia.
10.25 Hir­viö­ka­la
11.20 Me­ret il­man vet­tä Au­to­jen en­sia­pu Tur­va­tar­kas­tus: B­ra­si­lia Gor­don Ram­sayn ma­ku­seik­kai­lut Mayat: käär­me­ku­nin­kai­den ka­don­neet aar­teet Au­to­jen en­sia­pu (x3) Car SOS pa­laa kuu­den­nel­le kau­del­le o­sia met­säs­tä­vän Tim S­haw'n ja mes­ta­ri­me­kaa­nik­ko Fuzz Towns­hen­din kans­sa. He he­rät­tä­vät k­las­sik­koau­to­ja hen­kiin il­man, et­tä o­mis­ta­jat tie­tä­vät, mi­tä ta­pah­tuu. Sar­jas­sa kun­nos­te­taan taas u­sei­ta i­ko­ni­sia au­to­ja, ku­ten vuo­den 1990 Lan­cia Del­ta In­teg­ra­le, 60-lu­vun Cit­roen DS, 80-lu­vun Peu­geot 205 -ral­liau­to ja 1950-lu­vun M­GA. Sar­jas­sa näh­dään e­ri­kois­vie­rai­na muun muas­sa Ja­mes Nes­bitt ja Mon­te Car­lo -le­gen­da Pad­dy Hop­kirk. En­nen tul­vaa As new­ly ap­poin­ted U­ni­ted Na­tions Mes­sen­ger of Pea­ce on C­li­ma­te C­han­ge, Leo­nar­do Di­Cap­rio em­barks on t­he ro­le of a li­fe­ti­me.
12
12.15 La­ti­na­lai­sen A­me­ri­kan kuu­mat ra­jat (x10)
13.10 Yu­ko­nin kul­ta­maat 13.10 Maail­man hur­jim­mat luon­non­ka­tast­ro­fit
14.05 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru Kol­man­nel­la kau­del­la las­keu­dum­me Pe­rus­sa Li­man kau­pun­gis­sa si­jait­se­val­le Jor­ge C­ha­ve­zin kan­sain­vä­li­sel­le len­to­ken­täl­le. Seu­raa­va me­gat­su­na­mi Seuraava megatsunami. Maail­man kaik­kien ai­ko­jen tu­hoi­sim­piin kuu­lu­vas­ta t­su­na­mis­ta on ku­lu­nut kym­me­nen vuot­ta.
15 15.00 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat S­cien­ce of S­tu­pid (x2) Dia­na: O­min sa­noin Sa­lais­ten ää­ni­nau­ho­jen ym­pä­ril­le ra­ken­net­tu do­ku­ment­tie­lo­ku­va pal­jas­taa p­rin­ses­sa­ta­ri­nan taak­se kät­key­ty­vän ka­run to­del­li­suu­den.
16.00 Het­ki en­nen tu­hoa Ja­pa­ni: maan ja tai­vaan vä­lis­sä Ja­pan is an arc­hi­pe­la­go of im­mea­su­rab­le na­tu­ral wealth. Me­ret il­man vet­tä Me­ret il­man vet­tä -oh­jel­ma su­kel­taa sy­väl­le tun­te­mat­to­maan.
17.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta Dead By Dawn Yöl­lä A­ra­bian aa­vi­kon dyy­nit he­rää­vät hen­kiin, kun ai­nut­laa­tui­set, vi­ha­mie­li­sen ym­pä­ris­tön­sä muok­kaa­mat e­läi­met ryö­mi­vät e­siin. Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - e­ri­kois­ra­port­ti Maail­ma kiin­nit­tää huo­mio­ta ai­na, kun ta­pah­tuu len­to­ko­neon­net­to­muus. Niin te­ke­vät myös a­sian­tun­ti­jat, joi­den työ on sel­vit­tää, mi­tä ta­pah­tui.
18 18.00 Au­to­jen en­sia­pu Sy­dän­tä läm­mit­tä­vä ja tv-kat­so­jat puo­lel­leen voit­ta­nut Au­to­jen en­sia­pu on tääl­lä taas! Tur­va­tar­kas­tus: B­ra­si­lia Sao Pao­lon len­to­ken­täl­lä po­lii­sit työs­ken­te­le­vät es­tääk­seen lait­to­muu­det. Bil­ly T­he Ki­din le­gen­da Vuon­na 2014 löy­det­ty va­lo­ku­va yl­lät­ti tut­ki­jat. Ku­vas­sa e­siin­tyy su­rul­li­sen­kuu­lui­sa lain­suo­ja­ton Bil­ly T­he Kid. Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat Kol­man­nen val­ta­kun­nan tai­vail­ta ai­na Bur­man kuo­le­man rau­ta­teil­le. Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol O­ne f­lew o­ver t­he Pol's nest t­his week on T­he Inc­re­dib­le Dr. Pol! Al­bert Lin ja ka­don­neet kau­pun­git Ka­don­neet kau­pun­git yh­dis­tää seik­kai­lua, hi­tech-ar­keo­lo­giaa, hui­mia vi­suaa­li­sia te­hos­tei­ta ja ih­ka oi­keaa tut­ki­mus­ta ot­si­kon ar­vois­ten löy­tö­jen te­ke­mi­seen Al­bert Li­nin joh­dol­la. Eu­roop­pa yl­hääl­tä Eu­roop­pa yl­hääl­tä vie mei­dät y­li Sak­san, I­ta­lian, A­lan­ko­mai­den, Puo­lan, Es­pan­jan ja Yh­dis­ty­neen ku­nin­gas­kun­nan näyt­tääk­seen Eu­roo­pan hie­noim­pia koh­tei­ta.
19.00 Suu­ret ra­ken­teet: ra­ken­nus­tek­nii­kan ih­mei­tä U­pouu­si sar­ja pal­jas­taa us­ko­mat­to­mia in­si­nöö­ri­tai­don­näyt­tei­tä, jot­ka o­vat häm­mäs­tyt­tä­vien ra­ken­nel­mien ta­ka­na, joi­ta o­vat muun muas­sa maail­man suu­rin len­to­ko­ne, i­soin ku­po­li, kor­kein ra­ken­nus ja suu­rin a­va­ruu­sa­lus. Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat Nor­jan tal­vi on kyl­mä ja an­ka­ra, kun se is­kee, tär­keät tiet muut­tu­vat vaa­ral­li­sik­si. 19.00 Hit­ler-nuo­ret: Nat­sien lap­si­so­ti­laat Sak­sas­sa vuon­na 1930 nat­si­puo­lue pe­rus­taa nuo­ri­so-o­sas­ton ja muok­kaa sii­hen liit­ty­vis­tä ar­mot­to­mia lap­si­so­ti­lai­ta. T­ri K:n ek­soot­ti­set e­läi­met Xe­non, 8 kuu­kaut­ta van­ha aa­vik­ko­ket­tu, ei pys­ty lait­ta­maan pai­noa tur­von­neel­le e­tu­ja­lal­le. T­ri T e­päi­lee mur­tu­nut­ta nilk­kaa. Val­ley of T­he Boom Tä­mä ly­hyt hyb­ri­di­sar­ja joh­dat­te­lee mei­dät maail­maa mul­lis­ta­neen Si­li­con Val­leyn syn­ty­mäs­tä vuo­den 2001 IT-kup­laan. Seu­raam­me hen­ki­löi­tä, jot­ka ko­ki­vat a­lan nou­sun, las­kun ja el­py­mi­sen. JFK: ka­don­neet sa­la­mur­ha­nau­hat T­he as­sas­si­na­tion of P­re­si­dent Ken­ne­dy is o­ne of t­he best do­cu­men­ted his­to­ri­cal e­vents, but much of t­he foo­ta­ge is sel­dom seen.
20.00 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la: Ri­kos ja ran­gais­tus Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la Sar­jas­sa ta­va­taan hy­väus­koi­sia tu­ris­te­ja, pik­ku­ri­kol­li­sia ja am­mat­ti­gangs­te­rei­ta, jot­ka o­vat jou­tu­neet tel­kien taak­se ko­ti­maan­sa ra­jo­jen ul­ko­puo­lel­le. In­si­de North Ko­rea's Dy­nas­ty "Nuc­lear Fa­mi­ly" be­gins as t­he Cold War ends - and North Ko­rea has lost So­viet pat­ro­na­ge, and with it, t­he se­cu­ri­ty it gua­ran­tees and t­he e­co­no­mic sup­port t­hat has sus­tai­ned t­he count­ry for near­ly half a cen­tu­ry.
20.55 A­las­kan po­lii­sit S­tar Talk Neil deG­ras­se Ty­so­nin i­sän­nöi­mäs­sä oh­jel­mas­sa julk­kik­set, tut­ki­jat ja koo­mi­kot tu­tus­tu­vat yh­des­sä e­ri­lai­siin kos­mi­siin ai­hei­siin, ei­kä myö­häi­sil­lan tv-viih­de o­le e­nää en­nal­laan po­pu­laa­ri­kult­tuu­rin ja tie­teen koh­da­tes­sa täy­sin uu­del­la ta­val­la. Ra­ja­so­ta A­gents pur­sue a pic­kup t­ruck loa­ded with d­rugs fer­ried f­rom Me­xi­co, un­co­ver a hu­ge s­tash of he­roin du­ring a rou­ti­ne ins­pec­tion, and at­tempt to res­cue il­le­gal im­mig­rants caught in t­he f­lood­wa­ters of t­he Rio G­ran­de.
21
21.50 Au­to­jen en­sia­pu Sy­dän­tä läm­mit­tä­vä ja tv-kat­so­jat puo­lel­leen voit­ta­nut Au­to­jen en­sia­pu on tääl­lä taas! Tur­va­tar­kas­tus: B­ra­si­lia Sao Pao­lon len­to­ken­täl­lä po­lii­sit työs­ken­te­le­vät es­tääk­seen lait­to­muu­det. Suu­rin uh­ka on ko­kaii­nin sa­la­kul­je­tus. Bil­ly T­he Ki­din le­gen­da Vuon­na 2014 löy­det­ty va­lo­ku­va yl­lät­ti tut­ki­jat. Ku­vas­sa e­siin­tyy su­rul­li­sen­kuu­lui­sa lain­suo­ja­ton Bil­ly T­he Kid. Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat Kol­man­nen val­ta­kun­nan tai­vail­ta ai­na Bur­man kuo­le­man rau­ta­teil­le. Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol O­ne f­lew o­ver t­he Pol's nest t­his week on T­he Inc­re­dib­le Dr. Pol! Al­bert Lin ja ka­don­neet kau­pun­git Ka­don­neet kau­pun­git yh­dis­tää seik­kai­lua, hi­tech-ar­keo­lo­giaa, hui­mia vi­suaa­li­sia te­hos­tei­ta ja ih­ka oi­keaa tut­ki­mus­ta ot­si­kon ar­vois­ten löy­tö­jen te­ke­mi­seen Al­bert Li­nin joh­dol­la. Eu­roop­pa yl­hääl­tä Eu­roop­pa yl­hääl­tä vie mei­dät y­li Sak­san, I­ta­lian, A­lan­ko­mai­den, Puo­lan, Es­pan­jan ja Yh­dis­ty­neen ku­nin­gas­kun­nan näyt­tääk­seen Eu­roo­pan hie­noim­pia koh­tei­ta.
22.45 Suu­ret ra­ken­teet: ra­ken­nus­tek­nii­kan ih­mei­tä Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat Nor­jan tal­vi on kyl­mä ja an­ka­ra, kun se is­kee, tär­keät tiet muut­tu­vat vaa­ral­li­sik­si. 22.45 Hit­ler-nuo­ret: Nat­sien lap­si­so­ti­laat Sak­sas­sa vuon­na 1930 nat­si­puo­lue pe­rus­taa nuo­ri­so-o­sas­ton ja muok­kaa sii­hen liit­ty­vis­tä ar­mot­to­mia lap­si­so­ti­lai­ta. T­ri K:n ek­soot­ti­set e­läi­met Xe­non, 8 kuu­kaut­ta van­ha aa­vik­ko­ket­tu, ei pys­ty lait­ta­maan pai­noa tur­von­neel­le e­tu­ja­lal­le. Ve­ri­set ta­ri­nat F­rom o­ne of Ro­me's most fea­red Em­pe­rors to Hun­ga­ry's Coun­tess D­ra­cu­la, B­LOO­DY TA­LES re­veals so­me of his­to­ry's most in­fa­mous c­ha­rac­ters and e­vents. JFK: ka­don­neet sa­la­mur­ha­nau­hat T­he as­sas­si­na­tion of P­re­si­dent Ken­ne­dy is o­ne of t­he best do­cu­men­ted his­to­ri­cal e­vents, but much of t­he foo­ta­ge is sel­dom seen.
23.35 S­cien­ce of S­tu­pid
0 00.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta La­ti­na­lai­sen A­me­ri­kan kuu­mat ra­jat (x2) Huu­me­bis­nes Oy Huu­meet muo­dos­ta­vat mil­jar­dien dol­la­rei­den bis­nek­sen, jo­ka ai­heut­taa maail­mas­sa e­ni­ten ri­kol­li­suut­ta ja vä­ki­val­taa. Len­to­tur­ma­tut­kin­ta Len­to­tur­ma­tut­kin­nan 15. kau­si pal­jas­taa syn­kän to­tuu­den sii­tä, kuin­ka len­to­tur­val­li­suus pa­ra­nee yk­si tur­ma ker­ral­laan.
00.45 Ra­ja­so­ta Rajan vaarat. Puolustusraja. Kuolema Rio Grandella. Ei savua ilman tulta. Huu­me­bis­nes Oy Ki­ven si­säl­lä Sar­jas­sa seu­ra­taan kal­te­rei­den ta­ka­na työs­ken­te­le­vien ja tuo­mioi­taan kär­si­vien ar­kea U­SA:n an­ka­rim­mis­sa van­ki­lois­sa. Ra­ja­so­ta Jokipartio.
01.30 Huu­me­bis­nes Oy Huu­meet muo­dos­ta­vat mil­jar­dien dol­la­rei­den bis­nek­sen, jo­ka ai­heut­taa maail­mas­sa e­ni­ten ri­kol­li­suut­ta ja vä­ki­val­taa. Mui­nai­set sa­lai­set kan­siot Sek­si - pe­ri­syn­ti Huu­me­bis­nes Oy Huu­meet muo­dos­ta­vat mil­jar­dien dol­la­rei­den bis­nek­sen, jo­ka ai­heut­taa maail­mas­sa e­ni­ten ri­kol­li­suut­ta ja vä­ki­val­taa.
02.15 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la: Ri­kos ja ran­gais­tus Päih­de­kou­kus­sa Sa­lat­tu his­to­ria Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la: Ri­kos ja ran­gais­tus
3 03.00 Hur­jim­mat e­läi­met Ki­ven si­säl­lä Hur­jim­mat e­läi­met
03.40 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat A­las­kan po­lii­sit Sa­la­kul­jet­ta­jat sa­ti­meen Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat
04.25 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat Tur­va­tar­kas­tus: B­ra­si­lia Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat
05.10 S­cien­ce of S­tu­pid (x8) Au­ton­raa­dot ra­hak­si S­cien­ce of S­tu­pid (x2)
05.55 Vuo­si­kym­me­net uu­des­taan S­cien­ce of S­tu­pid