Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 21.10. ti 22.10. ke 23.10. to 24.10. pe 25.10. la 26.10. su 27.10.
6 06.00 Us­ko­mat­to­mat ko­neet Au­to­jen en­sia­pu Vuo­si­kym­me­net uu­des­taan (x2) Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol
06.15 Kai­vos­ten ku­nin­kaat
06.50 Lä­pi­leik­kaus Maas­ta: E­lä­vä p­la­neet­ta E­va­kuoi­kaa Maa A­va­ruus­suk­ku­la: voit­to­ja ja vas­toin­käy­mi­siä Mars: S­pa­ce X -a­se­man si­säl­lä Suu­ret ra­ken­teet: ra­ken­nus­tek­nii­kan ih­mei­tä Uu­si mer­ten silk­ki­tie
07.40 Yu­ko­nin kul­ta­maat Sa­lat­tu his­to­ria
07.50 Al­bert Lin ja ka­don­neet kau­pun­git
08.35 A­las­kan len­to­pe­las­ta­jat A­lek­san­te­ri Suu­ren ka­don­nut hau­ta Arc­haeo­lo­gist Pe­pi Pa­pa­kos­ta is on a mis­sion to find A­le­xan­der t­he G­reat's lost tomb. Ih­meel­li­nen p­la­neet­ta Maa
9
09.30 Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol Len­to­tur­ma­tut­kin­ta (x2) Oh­jel­man 12. kau­si pal­jas­taa syn­kän to­tuu­den sii­tä, kuin­ka len­to­tur­val­li­suus pa­ra­nee yk­si tur­ma ker­ral­laan. Tut­kin­nas­sa o­vat tun­ne­tut len­to-on­net­to­muu­det ja syyt nii­den ta­pah­tu­miin. Ruoan ta­ri­na Ruo­ka on ih­mi­sil­le e­nem­män kuin pelk­kä ra­vin­non­läh­de.
10.25 Hir­viö­ka­la 10.25 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta (x2) Oh­jel­man 12. kau­si pal­jas­taa syn­kän to­tuu­den sii­tä, kuin­ka len­to­tur­val­li­suus pa­ra­nee yk­si tur­ma ker­ral­laan. Tut­kin­nas­sa o­vat tun­ne­tut len­to-on­net­to­muu­det ja syyt nii­den ta­pah­tu­miin.
11.20 Me­ret il­man vet­tä Au­to­jen en­sia­pu Tur­va­tar­kas­tus: B­ra­si­lia Tap­pa­ja-vi­rus­ten vas­tai­ses­ta tais­te­lus­ta He­ro­dek­sen ka­don­nut hau­ta Au­to­jen en­sia­pu (x3) Sy­dän­tä läm­mit­tä­vä ja tv-kat­so­jat puo­lel­leen voit­ta­nut Au­to­jen en­sia­pu on tääl­lä taas! Au­ton o­sat tun­te­va Tim S­haw ja me­kaa­nik­ko­jen mes­ta­ri Fuzz Towns­hend met­säs­tä­vät päät­tä­väi­si­nä ka­ris­maat­ti­sia au­to­ja, joi­den o­mis­ta­jat an­sait­se­vat saa­da rak­kaat kär­ryn­sä ta­kai­sin kun­toon ja tien pääl­le.
12
12.15 A­las­kan po­lii­sit 12.15 Toi­sen maail­man­so­dan hau­da­tut sa­lai­suu­det (x5) Toi­nen maail­man­so­ta o­li suu­rin ja tu­hoi­sin ih­mis­ten yh­tee­not­to. Rat­kai­se­vat mo­ni­mut­kai­set tais­te­lut käy­tiin laa­jal­la a­lueel­la ym­pä­ri maail­maa. Mo­net o­pe­raa­tiot on ym­mär­ret­ty vää­rin, u­noh­det­tu so­dan mels­kee­seen tai luon­to on peit­tä­nyt ne. Kau­ko­ha­vain­to­tek­nii­koi­den a­vul­la jo­ka jak­so ker­too ta­ri­nan toi­sen maail­man­so­dan tais­te­luis­ta ja kam­pan­jois­ta se­kä toi­vot­ta­vas­ti muok­kaa hy­väk­syt­ty­jä to­tuuk­sia.
13.10 Yu­ko­nin kul­ta­maat
14.05 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta Oh­jel­man 13. kau­si pal­jas­taa syn­kän to­tuu­den sii­tä, kuin­ka len­to­tur­val­li­suus pa­ra­nee yk­si tur­ma ker­ral­laan. Tut­kin­nas­sa o­vat tun­ne­tut len­to-on­net­to­muu­det ja syyt nii­den ta­pah­tu­miin. A­las­kan po­lii­sit
15 15.00 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat S­cien­ce of S­tu­pid (x2) S­cien­ce of S­tu­pid, kau­si 7. Dal­las Cam­bell i­sän­nöi oh­jel­maa, jo­ka yh­dis­tää ki­vi­ko­vaa tie­det­tä ja joi­tain hul­luim­mis­ta, us­ko­mat­to­mim­mis­ta ja hir­vit­tä­vim­mis­tä kat­so­jien vi­deois­ta.
16.00 Het­ki en­nen tu­hoa Sar­ja ra­ken­taa maail­man­his­to­rian tu­hoi­sim­mat ka­tast­ro­fit uu­del­leen se­kun­ti se­kun­nil­ta. Sil­min­nä­ki­jä­lau­sun­to­jen, uu­del­leen­la­vas­tus­ten ja tie­to­ko­neg­ra­fii­koi­den kaut­ta se­li­te­tään, mi­ten ja mik­si suu­ron­net­to­muu­det ta­pah­tui­vat. Li­kais­ta lii­ke­toi­min­taa Tu­han­sia ton­ne­ja muo­vi­ros­kaa vie­dään län­si­mais­ta pois.
17.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta Oh­jel­man 13. kau­si pal­jas­taa syn­kän to­tuu­den sii­tä, kuin­ka len­to­tur­val­li­suus pa­ra­nee yk­si tur­ma ker­ral­laan. Tut­kin­nas­sa o­vat tun­ne­tut len­to-on­net­to­muu­det ja syyt nii­den ta­pah­tu­miin. Kau­den vii­des­sä jak­sos­sa kes­ki­ty­tään tun­net­tui­hin tur­miin, jois­sa o­li mu­ka­na julk­kik­sia. Aa­mun­koit­to tai kuo­le­ma Yöl­lä A­ra­bian aa­vi­kon dyy­nit he­rää­vät hen­kiin, kun ai­nut­laa­tui­set, vi­ha­mie­li­sen ym­pä­ris­tön­sä muok­kaa­mat e­läi­met ryö­mi­vät e­siin. Me­ret il­man vet­tä Me­ret il­man vet­tä -oh­jel­ma su­kel­taa sy­väl­le tun­te­mat­to­maan. Se on to­del­la us­ko­ma­ton ja ai­nut­laa­tui­nen sar­ja, jo­ka vie ve­de­na­lai­set seik­kai­lut ja tie­teen­ku­vit­ta­mi­sen ai­van uu­del­le ai­ka­kau­del­le.
18 18.00 Au­to­jen en­sia­pu Sy­dän­tä läm­mit­tä­vä ja tv-kat­so­jat puo­lel­leen voit­ta­nut Au­to­jen en­sia­pu on tääl­lä taas! Tur­va­tar­kas­tus: B­ra­si­lia Sao Pao­lon len­to­ken­täl­lä po­lii­sit työs­ken­te­le­vät ko­ko a­jan es­tääk­seen lait­to­mat toi­met. Bil­ly T­he Ki­din le­gen­da Vuon­na 2014 löy­det­ty va­lo­ku­va yl­lät­ti tut­ki­jat. Ku­vas­sa e­siin­tyy su­rul­li­sen­kuu­lui­sa lain­suo­ja­ton Bil­ly T­he Kid. Toi­sen maail­man­so­dan hau­da­tut sa­lai­suu­det Toi­nen maail­man­so­ta o­li suu­rin ja tu­hoi­sin ih­mis­ten yh­tee­not­to. Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol It's Dr. E­mi­ly's first week back at Pol Vet af­ter ma­ter­ni­ty lea­ve, but t­hat doesn't mean t­he sai­ling is s­mooth in Weid­man! Al­bert Lin ja ka­don­neet kau­pun­git Ka­don­neet kau­pun­git yh­dis­tää seik­kai­lua, hi­tech-ar­keo­lo­giaa, hui­mia vi­suaa­li­sia te­hos­tei­ta ja ih­ka oi­keaa tut­ki­mus­ta ot­si­kon ar­vois­ten löy­tö­jen te­ke­mi­seen Al­bert Li­nin joh­dol­la. Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - e­ri­kois­ra­port­ti Maail­ma kiin­nit­tää huo­mio­ta ai­na, kun ta­pah­tuu len­to­ko­neon­net­to­muus. Niin te­ke­vät myös a­sian­tun­ti­jat, joi­den työ on sel­vit­tää, mi­tä ta­pah­tui.
19.00 Suu­ret ra­ken­teet: ra­ken­nus­tek­nii­kan ih­mei­tä U­pouu­si sar­ja pal­jas­taa us­ko­mat­to­mia in­si­nöö­ri­tai­don­näyt­tei­tä, jot­ka o­vat häm­mäs­tyt­tä­vien ra­ken­nel­mien ta­ka­na, joi­ta o­vat muun muas­sa maail­man suu­rin len­to­ko­ne, i­soin ku­po­li, kor­kein ra­ken­nus ja suu­rin a­va­ruu­sa­lus. Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat Nor­jan tal­vi on kyl­mä ja an­ka­ra, kun se is­kee, tär­keät tiet muut­tu­vat vaa­ral­li­sik­si. 19.00 Yu­ko­nin kul­ta­maat Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan Ka­na­dan poh­joi­so­sas­sa mer­kit­tä­viä per­hey­ri­tyk­siä, jot­ka an­sait­se­vat e­lan­ton­sa kai­va­mal­la kul­taa. Yu­ko­nin e­läin­lää­kä­ri Facing off with squealing boars, Dr. Mic­hel­le Oak­ley holds her g­round to s­tay on t­he right si­de of t­heir ra­zor-s­harp tusks. Gor­don Ram­sayn ma­ku­seik­kai­lut Kok­ki Gor­don Ram­say mat­kaa kes­ki­tal­vel­la A­las­kaan, jot­ta voi op­pia pai­kal­li­sil­ta sel­viy­ty­mis­tai­to­ja ja sel­vit­tää A­las­kan vä­rik­kään ruo­ka­kult­tuu­rin sa­lat. E­gyp­ti yl­hääl­tä päin E­gyp­ti on mui­nai­nen maa, jo­ka on kuu­lu py­ra­mi­deis­taan, temp­pe­leis­tään ja hau­dois­taan. Se o­li mui­noin yk­si p­la­neet­tam­me voi­mak­kaim­mis­ta ja kek­se­liäim­mis­tä val­ta­kun­nis­ta.
20.00 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la Te­xan cou­sins Pa­ris and Mar­lon al­ways fan­cied t­hem­sel­ves as ent­rep­re­neurs. Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la - par­haat pa­lat 2018 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la Vietnamin sotavangit McCain ja Brace. Kah­den Viet­na­min so­das­sa van­gik­si jää­neen len­tä­jän, John Mc­Cai­nin ja Er­nest B­ra­cen, us­ko­ma­ton ta­ri­na. Sa­lat­tu his­to­ria Tut­kim­me joi­tain his­to­rian suu­rim­mis­ta ar­voi­tuk­sis­ta ai­na häm­men­tä­vis­tä ka­toa­mi­sis­ta sa­lai­siin ko­kei­siin ja peit­te­lyi­hin.
20.55 A­las­kan po­lii­sit Uu­si mer­ten silk­ki­tie Vuo­si­sa­to­ja en­nen kuin maail­man me­ris­tä tu­li kan­sain­vä­li­sen kau­pan val­ta­väy­lä, kii­na­lai­set me­ren­kul­ki­jat te­ki­vät kaup­paa kau­kai­sis­sa mais­sa. Mic­hael Pa­lin Poh­jois-Ko­reas­sa Mic­hael Pa­lin em­barks on t­he se­cond part of his jour­ney ac­ross o­ne of t­he most sec­re­ti­ve s­ta­tes in t­he world, North Ko­rea.
21
21.50 Au­to­jen en­sia­pu Sy­dän­tä läm­mit­tä­vä ja tv-kat­so­jat puo­lel­leen voit­ta­nut Au­to­jen en­sia­pu on tääl­lä taas! Tur­va­tar­kas­tus: B­ra­si­lia Sao Pao­lon len­to­ken­täl­lä po­lii­sit työs­ken­te­le­vät ko­ko a­jan es­tääk­seen lait­to­mat toi­met. Suu­rin uh­ka on ko­kaii­nin sa­la­kul­je­tus. Bil­ly T­he Ki­din le­gen­da Vuon­na 2014 löy­det­ty va­lo­ku­va yl­lät­ti tut­ki­jat. Ku­vas­sa e­siin­tyy su­rul­li­sen­kuu­lui­sa lain­suo­ja­ton Bil­ly T­he Kid. Toi­sen maail­man­so­dan hau­da­tut sa­lai­suu­det Toi­nen maail­man­so­ta o­li suu­rin ja tu­hoi­sin ih­mis­ten yh­tee­not­to. Rat­kai­se­vat mo­ni­mut­kai­set tais­te­lut käy­tiin laa­jal­la a­lueel­la ym­pä­ri maail­maa. Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol It's Dr. E­mi­ly's first week back at Pol Vet af­ter ma­ter­ni­ty lea­ve, but t­hat doesn't mean t­he sai­ling is s­mooth in Weid­man! Al­bert Lin ja ka­don­neet kau­pun­git Ka­don­neet kau­pun­git yh­dis­tää seik­kai­lua, hi­tech-ar­keo­lo­giaa, hui­mia vi­suaa­li­sia te­hos­tei­ta ja ih­ka oi­keaa tut­ki­mus­ta ot­si­kon ar­vois­ten löy­tö­jen te­ke­mi­seen Al­bert Li­nin joh­dol­la. Ra­ja­so­ta A­long t­he El Pa­so-Jua­rez bor­der, a­gents and of­fi­cers of t­he De­part­ment of Ho­me­land Se­cu­ri­ty in­ves­ti­ga­te a young coup­le w­ho a­re sus­pec­ted hu­man s­mugg­lers, un­co­ver a f­loor of ma­ri­jua­na in an SUV, and tar­get a high-le­vel supp­lier in a d­rug s­ting.
22.45 Suu­ret ra­ken­teet: ra­ken­nus­tek­nii­kan ih­mei­tä Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat Nor­jan tal­vi on kyl­mä ja an­ka­ra, kun se is­kee, tär­keät tiet muut­tu­vat vaa­ral­li­sik­si. 22.45 Yu­ko­nin kul­ta­maat Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan Ka­na­dan poh­joi­so­sas­sa mer­kit­tä­viä per­hey­ri­tyk­siä, jot­ka an­sait­se­vat e­lan­ton­sa kai­va­mal­la kul­taa. Yu­ko­nin e­läin­lää­kä­ri Facing off with squealing boars, Dr. Vii­kin­kien maail­man­lop­pu In t­he south of Eng­land road buil­ders dig foun­da­tions for a new high­way. E­gyp­ti yl­hääl­tä päin E­gyp­ti on mui­nai­nen maa, jo­ka on kuu­lu py­ra­mi­deis­taan, temp­pe­leis­tään ja hau­dois­taan.
23.35 S­cien­ce of S­tu­pid S­cien­ce of S­tu­pid Oh­jel­man kol­man­nel­la kau­del­la tut­ki­taan tar­kas­ti ja tie­teel­li­ses­ti hul­luim­pia, u­peim­pia ja ki­vu­liaim­pia käyt­tä­jien lä­het­tä­miä vi­deoi­ta.
23.45 Sa­lat­tu his­to­ria
0 00.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta Oh­jel­man 13. kau­si pal­jas­taa syn­kän to­tuu­den sii­tä, kuin­ka len­to­tur­val­li­suus pa­ra­nee yk­si tur­ma ker­ral­laan. La­ti­na­lai­sen A­me­ri­kan kuu­mat ra­jat (x2)
00.25 S­cien­ce of S­tu­pid
00.45 A­las­kan po­lii­sit Huu­me­bis­nes Oy
01.00 Huu­me­bis­nes Oy Huu­meet muo­dos­ta­vat mil­jar­dien dol­la­rei­den bis­nek­sen, jo­ka ai­heut­taa maail­mas­sa e­ni­ten ri­kol­li­suut­ta ja vä­ki­val­taa. Len­to­tur­ma­tut­kin­ta Oh­jel­man 13. kau­si pal­jas­taa syn­kän to­tuu­den sii­tä, kuin­ka len­to­tur­val­li­suus pa­ra­nee yk­si tur­ma ker­ral­laan.
01.30 Ve­ri­set ta­ri­nat: Lon­toon To­wer To­tuus ta­run ta­ka­na Myth or reality?
01.45 Ra­ja­so­ta A­las­kan po­lii­sit
02.15 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la - par­haat pa­lat 2018 Ma­fian ve­ri­nen ys­tä­vän­päi­vä
02.30 Me­ret il­man la­ke­ja Ve­ri­set ta­ri­nat: Lon­toon To­wer
3 03.00 Luon­non sa­lai­set kan­siot Huu­me­bis­nes Oy
03.15 U­fo­jen pe­räs­sä Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la - par­haat pa­lat 2018
03.45 Suo­mie­het A­las­kan po­lii­sit
04.00 Huu­me­bis­nes Oy Luon­non sa­lai­set kan­siot
04.30 Saa­ri il­man la­ke­ja Tur­va­tar­kas­tus: B­ra­si­lia
04.45 Af­ri­kan met­säs­tä­jät Suo­mie­het
05.15 S­cien­ce of S­tu­pid - par­haat pa­lat 2018 (x4) S­cien­ce Of S­tu­pid: Moot­to­ri­pyö­rät S­cien­ce Of S­tu­pid: Kis­sat ja ka­ve­rit Kai­vos­ten ku­nin­kaat
05.30 Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol Saa­ri il­man la­ke­ja
05.40 S­cien­ce of S­tu­pid: Ve­sil­lä S­cien­ce of S­tu­pid: Koi­rat ja ka­ve­rit
05.55 Vuo­si­kym­me­net uu­des­taan