Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 30.9. ti 1.10. ke 2.10. to 3.10. pe 4.10. la 5.10. su 6.10.
6 06.00 Ro­mut­ta­mon su­pe­rau­to Vuo­si­kym­me­net uu­des­taan (x2) S­cien­ce of S­tu­pid (x2)
06.50 Cos­mos: kaik­ki e­lä­mäs­tä A­va­ruus­suk­ku­la: voit­to­ja ja vas­toin­käy­mi­siä Mars: S­pa­ce X -a­se­man si­säl­lä Cu­rio­si­ty: Mars-mön­ki­jän e­lä­mä Ro­mut­ta­mon su­pe­rau­to Tu­tank­ha­mo­nin Aar­teet: Vii­mei­nen Fa­rao
07.40 Yu­ko­nin kul­ta­maat Me­ret il­man vet­tä E­mi­raat­tien his­to­ria
08.35 Ris­tei­lya­luk­sen päi­vä­kir­jat A­las­kan len­to­pe­las­ta­jat Airp­la­nes a­re t­he li­feb­lood of A­las­ka, t­rans­por­ting c­ri­ti­cal supp­lies and res­cuing t­he lost and in­ju­red in a­reas w­he­re roads don't reach. Mayo­jen hau­dat­tu to­tuus Mayo­jen le­gen­da ker­too, et­tä C­hic­hen It­zan a­la­puo­lel­la on sa­lai­nen luo­la. Ruoan ta­ri­na Ruo­ka on ih­mi­sil­le e­nem­män kuin pelk­kä ra­vin­non­läh­de.
9
09.30 Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol Len­to­tur­ma­tut­kin­ta (x4) Oh­jel­ma pal­jas­taa syn­kän to­tuu­den sii­tä, kuin­ka len­to­tur­val­li­suus pa­ra­nee yk­si tur­ma ker­ral­laan. Tut­kin­nas­sa o­vat tun­ne­tut len­to-on­net­to­muu­det ja syyt nii­den ta­pah­tu­miin. Jo­ka jak­so e­si­te­tään käyt­tä­mäl­lä oh­jaa­mon ää­ni­tal­len­tei­ta, on­net­to­muus­ra­port­te­ja ja sil­min­nä­ki­jöi­den ta­ri­noi­ta se­kä haas­tat­te­lu­ja, mo­der­ne­ja e­ri­kois­te­hos­tei­ta ja hios­ta­via uu­del­lee­ne­si­tyk­siä ta­pah­tu­nees­ta.
10.25 Hur­jat ton­ni­ka­lat: par­haat pa­lat
11.20 Me­ret il­man vet­tä Au­to­jen en­sia­pu A­las­kan po­lii­sit (x2) Ruoan ta­ri­na Nas­can lin­jat: mui­nai­set sa­lai­suu­det Au­to­jen en­sia­pu (x3) Sy­dän­tä läm­mit­tä­vä ja tv-kat­so­jat puo­lel­leen voit­ta­nut Au­to­jen en­sia­pu on tääl­lä taas! Oh­jel­man ryh­mä pyr­kii et­si­mään kä­siin­sä kaik­ki mah­dol­li­set van­hak­si käy­neet k­las­sik­koau­tot ja pa­laut­ta­maan ne en­ti­seen kun­toon­sa jo nel­jät­tä kaut­ta. Au­ton o­sat tun­te­va Tim S­haw ja me­kaa­nik­ko­jen mes­ta­ri Fuzz Towns­hend met­säs­tä­vät päät­tä­väi­si­nä ka­ris­maat­ti­sia au­to­ja, joi­den o­mis­ta­jat an­sait­se­vat saa­da rak­kaat kär­ryn­sä ta­kai­sin kun­toon ja tien pääl­le. Ge­no­van sil­ta­tur­ma Oh­jel­ma ker­too Ge­no­vas­sa si­jait­se­van Mo­ran­din sil­lan t­raa­gi­ses­ta sor­tu­mi­ses­ta, jon­ka vuok­si 43 ih­mis­tä kuo­li.
12
12.15 A­las­kan po­lii­sit 12.15 A­las­kan po­lii­sit 12.15 Not­re Da­me: Us­ko­ma­ton kil­pai­lu in­fer­noa vas­taan 15. huh­ti­kuu­ta 2019. Hä­ly­tys soi kes­ken maa­nan­tai­mes­sun, jo­ka on me­neil­lään Pa­rii­sin Not­re-Da­mes­sa.
13.10 Yu­ko­nin kul­ta­maat Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan Ka­na­dan poh­joi­so­sas­sa mer­kit­tä­viä per­hey­ri­tyk­siä, jot­ka an­sait­se­vat e­lan­ton­sa kai­va­mal­la kul­taa. 13.10 Ih­me­las­keu­tu­mi­nen Hud­son-jo­keen Ihmelaskeutuminen Hudson-jokeen.
14.05 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta A­las­kan po­lii­sit T­he Hot Zo­ne (x2) T­he Hot Zo­ne pe­rus­tuu sa­man­ni­mi­seen vuo­den 1995 best­sel­ler­kir­jaan, jon­ka kir­joit­ti jour­na­lis­ti Ric­hard P­res­ton. Sii­nä ku­va­taan E­bo­la-vi­ruk­sen hir­vit­tä­vää saa­pu­mis­ta U­SA:han. Toh­to­ri Nan­cy Jaax on san­ka­ril­li­nen U­SA:n ar­mei­jan ve­te­raa­ni, jo­ka te­kee töi­tä sa­lai­ses­sa ar­mei­jan S­WAT-ryh­mäs­sä. Hän ris­kee­raa hen­ken­sä y­rit­täes­sään tal­tut­taa vi­ruk­sen en­nen kuin se le­viää ih­mi­siin.
15 15.00 Hur­jat ton­ni­ka­lat: par­haat pa­lat S­cien­ce of S­tu­pid (x2) S­cien­ce of S­tu­pid, kau­si 7. Dal­las Cam­bell i­sän­nöi oh­jel­maa, jo­ka yh­dis­tää ki­vi­ko­vaa tie­det­tä ja joi­tain hul­luim­mis­ta, us­ko­mat­to­mim­mis­ta ja hir­vit­tä­vim­mis­tä kat­so­jien vi­deois­ta.
16.00 Het­ki en­nen tu­hoa Ac­ti­va­te: T­he G­lo­bal Ci­ti­zen Mo­ve­ment E­mi­raat­tien his­to­ria A­ra­bian nie­mi­maal­la on val­tio, jo­ka on kuu­lui­sa ki­mal­ta­vis­ta mo­der­neis­ta kau­pun­geis­taan, ku­ten Du­bais­ta ja A­bu D­ha­bis­ta. Me­ret il­man vet­tä Me­ret il­man vet­tä -oh­jel­ma su­kel­taa sy­väl­le tun­te­mat­to­maan.
17.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta Oh­jel­man 12. kau­si pal­jas­taa syn­kän to­tuu­den sii­tä, kuin­ka len­to­tur­val­li­suus pa­ra­nee yk­si tur­ma ker­ral­laan. Tut­kin­nas­sa o­vat tun­ne­tut len­to-on­net­to­muu­det ja syyt nii­den ta­pah­tu­miin. O­ka­van­go: U­nel­mien jo­ki Tä­mä kol­meo­sai­nen do­ku­ment­ti­sar­ja e­sit­te­lee puh­das­ta luon­toa par­haim­mil­laan. Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - e­ri­kois­ra­port­ti Ti­lan­hah­mo­tu­son­gel­mat o­vat yk­si y­lei­sim­piä len­to-on­net­to­muuk­sien syis­tä. Jo­pa ko­ke­neim­mat len­tä­jät ko­ke­vat jos­kus tä­män hen­gen­vaa­ral­li­sen on­gel­man.
18 18.00 Au­to­jen en­sia­pu Ge­ne­ral Mo­tors was a la­te ent­rant to t­he hot hatch mar­ket wai­ting un­til 1983 - but w­hen it did turn up to t­he par­ty, it did so with an a­ma­zing­ly ef­fec­ti­ve wea­pon. A­las­kan po­lii­sit Täs­sä jak­sos­sa A­las­kan po­lii­sit kamp­pai­le­vat pe­tol­lis­ten es­tei­den kans­sa pi­tääk­seen A­las­kan ka­dut ja met­sät tur­val­li­si­na. T­he Hot Zo­ne (x2) T­he Hot Zo­ne pe­rus­tuu sa­man­ni­mi­seen vuo­den 1995 best­sel­ler­kir­jaan, jon­ka kir­joit­ti jour­na­lis­ti Ric­hard P­res­ton. Sii­nä ku­va­taan E­bo­la-vi­ruk­sen hir­vit­tä­vää saa­pu­mis­ta U­SA:han. Toh­to­ri Nan­cy Jaax on san­ka­ril­li­nen U­SA:n ar­mei­jan ve­te­raa­ni, jo­ka te­kee töi­tä sa­lai­ses­sa ar­mei­jan S­WAT-ryh­mäs­sä. Hän ris­kee­raa hen­ken­sä y­rit­täes­sään tal­tut­taa vi­ruk­sen en­nen kuin se le­viää ih­mi­siin. Toi­sen maail­man­so­dan hau­da­tut sa­lai­suu­det Toi­nen maail­man­so­ta o­li suu­rin ja tu­hoi­sin ih­mis­ten yh­tee­not­to. Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol Tällä kaudella Incredible Dr. Pol -sar­jas­sa on lu­vas­sa vil­liä me­noa, kun e­läin­lää­kä­rit ot­ta­vat päi­vit­täin vas­taan uu­sia ja haas­ta­via ta­pauk­sia. Tu­tank­ha­mo­nin Aar­teet: Vii­mei­nen Fa­rao T­he dis­co­ve­ry of Tu­tank­ha­mun's tomb in 1922 ma­de head­li­nes ac­ross t­he world s­par­king a g­lo­bal f­ren­zy for An­cient E­gypt. Ja­pa­ni: maan ja tai­vaan vä­lis­sä Ja­pan, Land of t­he Ri­sing Sun, with its pa­no­ra­mas for­ged by vol­ca­noes and t­ra­di­tion, is a migh­ty in­ter­na­tio­nal e­co­no­mic po­wer.
19.00 Eu­ro­tun­ne­lin ra­ken­ta­mi­nen T­he C­han­nel Tun­nel lin­king B­ri­tain with F­ran­ce is o­ne of t­he se­ven won­ders of t­he mo­dern world but w­hat did it ta­ke to build t­he lon­gest un­der­sea tun­nel e­ver const­ruc­ted? Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat Nor­jan tal­vi on kyl­mä ja an­ka­ra, kun se is­kee, tär­keät tiet muut­tu­vat vaa­ral­li­sik­si. 19.00 Yu­ko­nin kul­ta­maat Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan Ka­na­dan poh­joi­so­sas­sa mer­kit­tä­viä per­hey­ri­tyk­siä, jot­ka an­sait­se­vat e­lan­ton­sa kai­va­mal­la kul­taa. Yu­ko­nin e­läin­lää­kä­ri Har­per-koi­ra tar­vit­see t­ri Oak­leyn a­sian­tun­te­mus­ta, kun sat­tu­ma joh­taa pii­kik­kää­seen ti­lan­tee­seen, jol­la on ka­ma­lat seu­rauk­set. Gor­don Ram­sayn ma­ku­seik­kai­lut Gor­don Ram­say mat­kaa ym­pä­ri maail­maa mah­ta­val­la seik­kai­lul­la. Hän ko­kee uu­sia kult­tuu­rei­ta ja ruo­kia et­sies­sään ma­kuins­pi­raa­tio­ta. Sa­lat­tu his­to­ria Po­lii­si sul­ki pa­ha­mai­nei­sen Bos­to­nin ku­ris­ta­jan ta­pauk­sen, kun työ­mies Al­bert De Sal­vo tun­nus­ti 13 nai­sen kar­mi­vat mur­hat.
20.00 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la Poh­jois-Ko­rea: O­ma­pe­räi­nen Kim-dy­nas­tia A deep look in­si­de t­he cur­rent re­gi­me of t­he De­moc­ra­tic Peop­le's Re­pub­lic of Ko­rea un­der Kim Jong-un, fea­tu­ring s­to­ries f­rom de­fec­tors, ce­leb­ri­ties, p­ho­tog­rap­hers and jour­na­lists w­ho ha­ve vi­si­ted in re­cent years.
20.55 A­las­kan po­lii­sit T­his o­ne-hour e­pi­so­de of "A­las­ka S­ta­te T­roo­pers," fol­lows t­roo­pers as t­hey na­vi­ga­te a s­tan­doff in t­he re­mo­te ci­ty of Sol­dot­na, fend off g­rizz­lies on t­he is­land of Ko­diak, and de­tain d­ri­vers con­cea­ling t­hou­sands of dol­lars worth of he­roin. A­las­kan po­lii­sit (x2) A­las­kan po­lii­sit S­tar Talk Neil deG­ras­se Ty­so­nin i­sän­nöi­mäs­sä oh­jel­mas­sa julk­kik­set, tut­ki­jat ja koo­mi­kot tu­tus­tu­vat yh­des­sä e­ri­lai­siin kos­mi­siin ai­hei­siin, ei­kä myö­häi­sil­lan tv-viih­de o­le e­nää en­nal­laan po­pu­laa­ri­kult­tuu­rin ja tie­teen koh­da­tes­sa täy­sin uu­del­la ta­val­la. Ra­ja­so­ta Of­fi­cers dis­co­ver ma­ri­jua­na in­ge­nious­ly hid­den in t­he ti­res of a f­lat­bed t­ruck, ar­rest il­le­gal im­mig­rants s­ca­ling t­he bor­der fen­ce with a lad­der, and de­tain a young wo­man, la­den with co­cai­ne, w­ho reacts in a bi­zar­re way to her ar­rest.
21
21.50 Au­to­jen en­sia­pu Ge­ne­ral Mo­tors was a la­te ent­rant to t­he hot hatch mar­ket wai­ting un­til 1983 - but w­hen it did turn up to t­he par­ty, it did so with an a­ma­zing­ly ef­fec­ti­ve wea­pon. 21.50 T­he Hot Zo­ne (x2) T­he Hot Zo­ne pe­rus­tuu sa­man­ni­mi­seen vuo­den 1995 best­sel­ler­kir­jaan, jon­ka kir­joit­ti jour­na­lis­ti Ric­hard P­res­ton. Sii­nä ku­va­taan E­bo­la-vi­ruk­sen hir­vit­tä­vää saa­pu­mis­ta U­SA:han. Toh­to­ri Nan­cy Jaax on san­ka­ril­li­nen U­SA:n ar­mei­jan ve­te­raa­ni, jo­ka te­kee töi­tä sa­lai­ses­sa ar­mei­jan S­WAT-ryh­mäs­sä. Hän ris­kee­raa hen­ken­sä y­rit­täes­sään tal­tut­taa vi­ruk­sen en­nen kuin se le­viää ih­mi­siin. Toi­sen maail­man­so­dan hau­da­tut sa­lai­suu­det Toi­nen maail­man­so­ta o­li suu­rin ja tu­hoi­sin ih­mis­ten yh­tee­not­to. Rat­kai­se­vat mo­ni­mut­kai­set tais­te­lut käy­tiin laa­jal­la a­lueel­la ym­pä­ri maail­maa. Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol Tällä kaudella Incredible Dr. Pol -sar­jas­sa on lu­vas­sa vil­liä me­noa, kun e­läin­lää­kä­rit ot­ta­vat päi­vit­täin vas­taan uu­sia ja haas­ta­via ta­pauk­sia. Nas­can vii­mei­set sa­lai­suu­det A­sian­tun­ti­ja­ryh­mä on sel­vit­tä­nyt D­NA-a­na­lyy­sin, 3D-s­kan­ne­rei­den ja Na­san il­ma­tut­kan a­vul­la li­sää sa­la­pe­räi­ses­tä Nas­cas­ta. Ja­pa­ni: maan ja tai­vaan vä­lis­sä Ja­pan, Land of t­he Ri­sing Sun, with its pa­no­ra­mas for­ged by vol­ca­noes and t­ra­di­tion, is a migh­ty in­ter­na­tio­nal e­co­no­mic po­wer.
22.45 Eu­ro­tun­ne­lin ra­ken­ta­mi­nen Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat Nor­jan tal­vi on kyl­mä ja an­ka­ra, kun se is­kee, tär­keät tiet muut­tu­vat vaa­ral­li­sik­si. 22.45 Yu­ko­nin kul­ta­maat Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan Ka­na­dan poh­joi­so­sas­sa mer­kit­tä­viä per­hey­ri­tyk­siä, jot­ka an­sait­se­vat e­lan­ton­sa kai­va­mal­la kul­taa. Yu­ko­nin e­läin­lää­kä­ri Har­per-koi­ra tar­vit­see t­ri Oak­leyn a­sian­tun­te­mus­ta, kun sat­tu­ma joh­taa pii­kik­kää­seen ti­lan­tee­seen, jol­la on ka­ma­lat seu­rauk­set. So­tu­rien hau­doil­la Arc­haeo­lo­gi­cal digs in Eng­land p­ro­vi­de an un­pa­ral­le­led new in­sight in­to t­he li­ves and deaths of 18th and 19th Cen­tu­ry sai­lors in t­he B­ri­tish Royal Na­vy. Sa­lat­tu his­to­ria Po­lii­si sul­ki pa­ha­mai­nei­sen Bos­to­nin ku­ris­ta­jan ta­pauk­sen, kun työ­mies Al­bert De Sal­vo tun­nus­ti 13 nai­sen kar­mi­vat mur­hat.
23.35 S­cien­ce of S­tu­pid Tie­teen a­sian­tun­ti­jat ker­to­vat mi­ten ja mik­si e­ri­lai­set tem­put, seik­kai­lut ja har­mit­to­mal­ta vai­kut­ta­vat puu­hat saat­ta­vat muut­tua on­net­to­muu­dek­si. S­cien­ce of S­tu­pid
0 00.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta Oh­jel­man 12. kau­si pal­jas­taa syn­kän to­tuu­den sii­tä, kuin­ka len­to­tur­val­li­suus pa­ra­nee yk­si tur­ma ker­ral­laan. Sa­la­kul­jet­ta­jat sa­ti­meen Päih­de­kou­kus­sa Len­to­tur­ma­tut­kin­ta Oh­jel­man 12. kau­si pal­jas­taa syn­kän to­tuu­den sii­tä, kuin­ka len­to­tur­val­li­suus pa­ra­nee yk­si tur­ma ker­ral­laan.
00.45 A­las­kan po­lii­sit Ta­bu Ra­ja­so­ta A­las­kan po­lii­sit
01.30 To­tuus ta­run ta­ka­na Myth or reality? Ve­ri­set ta­ri­nat Tudor Historian Dr. To­tuus ta­run ta­ka­na Myth or reality? Me­ret il­man la­ke­ja A s­hoc­king vi­deo s­hows four men, c­lin­ging to w­rec­ka­ge in t­he sea. Ve­ri­set ta­ri­nat
02.15 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la Huu­me­so­dat U­fo­jen pe­räs­sä Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la
3 03.00 E­läi­mel­lis­tä kamp­pai­lua Huu­me­bis­nes Oy E­läi­mel­lis­tä kamp­pai­lua
03.45 Hir­viö­ka­la A­las­kan po­lii­sit Af­ri­kan met­säs­tä­jät Hir­viö­ka­la
04.30 Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä - par­haat pa­lat Ko­men­to­ket­ju Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä - par­haat pa­lat
05.15 S­cien­ce of S­tu­pid (x8) Kul­ta­se­dät S­cien­ce of S­tu­pid (x2)
05.55 Vuo­si­kym­me­net uu­des­taan S­cien­ce of S­tu­pid