Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 2.9. ti 3.9. ke 4.9. to 5.9. pe 6.9. la 7.9. su 8.9.
6 06.00 Au­ton­raa­dot ra­hak­si Vuo­si­kym­me­net uu­des­taan (x2) S­cien­ce of S­tu­pid (x2)
06.50 Cos­mos: kaik­ki e­lä­mäs­tä Ro­mut­ta­mon su­pe­rau­to A­ma­zo­nin ka­don­neet kau­pun­git: le­gen­dat o­vat tot­ta
07.40 Yu­ko­nin kul­ta­maat Me­ret il­man vet­tä Cos­mos: kaik­ki e­lä­mäs­tä
08.35 Du­bain len­to­kent­tä 3. kausi. He­ro­dek­sen ka­don­nut hau­ta Gor­don Ram­sayn ma­ku­seik­kai­lut Gor­don Ram­say mat­kaa ym­pä­ri maail­maa mah­ta­val­la seik­kai­lul­la.
9
09.30 Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol Len­to­tur­ma­tut­kin­ta (x4) Len­to­tur­ma­tut­kin­ta-sar­jas­sa tut­ki­taan on­net­to­muuk­sia ja lä­hel­tä pi­ti -ti­lan­tei­ta ym­pä­ri maail­maa. Ta­pauk­set rat­kais­taan yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti ja kat­so­jal­le tar­jo­taan tie­toa sii­tä, mi­kä me­ni pie­leen ja mi­ten on­net­to­muu­det o­li­si voi­tu vält­tää.
10.25 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat
11.20 Me­ret il­man vet­tä Au­to­jen en­sia­pu A­las­kan po­lii­sit (x2) Cos­mos: kaik­ki e­lä­mäs­tä Mayo­jen ka­don­neet aar­teet Au­to­jen en­sia­pu (x3) Mes­ta­ri­me­kaa­nik­ko Fuzz Towns­hend ja au­ton o­sat kaut­taal­taan tun­te­va Tim S­haw o­vat pa­lan­neet uu­del­le suo­si­tul­le Au­to­jen en­sia­pu -kau­del­le. Koo­mik­ko­pa­ril­la riit­tää te­ke­mis­tä, kun lu­vas­sa on li­sää k­las­sik­koau­to­jen pe­las­ta­mis­ta ja pa­laut­ta­mis­ta kär­ry­jen o­mis­ta­jien yl­lä­tyk­sek­si. Kau­si läh­tee ren­kaat kirs­kuen liik­keel­le, kun Tim ja Fuzz saa­vat e­ri­tyi­sen teh­tä­vän pe­las­taa ai­nut­laa­tui­nen kil­pa-au­tok­las­sik­ko ja vie­dä se ta­kai­sin ai­dol­le kil­pa­ra­to­jen le­gen­dal­le, Sir S­tir­ling Mos­sil­le! Mut­ta vuo­den 1962 Aus­tin Hea­ly Seb­ring Sp­ri­te, jo­ka o­li taan­noin o­sa­na Sir S­tir­ling Mos­sin täh­dit­tä­mää tal­lia, tai­taa ol­la par­haat päi­vän­sä näh­nyt. Ka­ve­rit kui­ten­kin pyr­ki­vät saa­maan au­ton ta­kai­sin kil­pa­ra­dal­le ja Sir S­tir­ling Mos­sin ra­tin taak­se. Me­ret il­man vet­tä (x5) Me­ret il­man vet­tä -oh­jel­ma su­kel­taa sy­väl­le tun­te­mat­to­maan. Se on to­del­la us­ko­ma­ton ja ai­nut­laa­tui­nen sar­ja, jo­ka vie ve­de­na­lai­set seik­kai­lut ja tie­teen­ku­vit­ta­mi­sen ai­van uu­del­le ai­ka­kau­del­le. Kun­nian­hi­moi­sia tut­ki­muk­sia, e­dis­ty­sas­ke­lei­ta tie­teel­li­ses­sä tut­ki­muk­ses­sa ja in­no­va­tii­vis­ta tek­no­lo­giaa. Se­kä tie­de et­tä his­to­ria harp­paa­vat e­teen­päin pal­jas­taes­saan us­ko­mat­to­mia pin­na­na­lai­sia sa­lai­suuk­sia.
12
12.15 A­las­kan po­lii­sit 12.15 A­las­kan po­lii­sit
13.10 Yu­ko­nin kul­ta­maat
14.05 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta Len­to­tur­ma­tut­kin­ta-sar­jas­sa tut­ki­taan on­net­to­muuk­sia ja lä­hel­tä pi­ti -ti­lan­tei­ta ym­pä­ri maail­maa. A­las­kan po­lii­sit
15 15.00 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat Me­ret il­man vet­tä Me­ret il­man vet­tä -oh­jel­ma su­kel­taa sy­väl­le tun­te­mat­to­maan.
16.00 Het­ki en­nen tu­hoa Ac­ti­va­te: T­he G­lo­bal Ci­ti­zen Mo­ve­ment Jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: Sag­ra­da Fa­mi­lia Me­gast­ruc­tu­res: Sag­ra­da Fa­mi­lia is an in­si­de look at o­ne of t­he most c­le­ver and ins­pi­ring st­ruc­tu­res in Eu­ro­pe. Hos­ti­le P­la­net S­tep in­si­de t­he most f­ri­gid ha­bi­tat k­nown to Earth - t­he po­les.
17.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta Len­to­tur­ma­tut­kin­ta-sar­jas­sa tut­ki­taan on­net­to­muuk­sia ja lä­hel­tä pi­ti -ti­lan­tei­ta ym­pä­ri maail­maa. Ta­pauk­set rat­kais­taan yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti ja kat­so­jal­le tar­jo­taan tie­toa sii­tä, mi­kä me­ni pie­leen ja mi­ten on­net­to­muu­det o­li­si voi­tu vält­tää. Af­ri­kan met­säs­tä­jät Sam­bian us­ko­mat­to­mas­sa Luang­wan laak­sos­sa on täy­del­li­set met­säs­tys­maat Af­ri­kan tun­ne­tuim­mil­le saa­lis­ta­jil­le. Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - e­ri­kois­ra­port­ti Maail­ma kiin­nit­tää huo­mio­ta ai­na, kun ta­pah­tuu len­to­ko­neon­net­to­muus. Niin te­ke­vät myös a­sian­tun­ti­jat, joi­den työ on sel­vit­tää, mi­tä ta­pah­tui.
18 18.00 Au­to­jen en­sia­pu Sy­dän­tä läm­mit­tä­vä ja tv-kat­so­jat puo­lel­leen voit­ta­nut Au­to­jen en­sia­pu on tääl­lä taas! A­las­kan po­lii­sit Täas­sä A­las­kan po­lii­sit -jak­sos­sa seu­raam­me A­las­kan po­lii­si­voi­mien tu­lok­kai­ta, kun hei­dän toi­veis­saan on pääs­tä A­las­kan e­liit­ti­jouk­koi­hin. Si­säl­tä näh­ty­nä 9/11: So­ta jat­kuu Kat­saus sii­hen, mi­ten ra­di­kaa­lin is­la­min so­ta länt­tä vas­taan on ke­hit­ty­nyt, ja mi­ten ter­ro­ris­tit rek­ry­toi­vat ja ra­di­ka­li­soi­vat ih­mi­siä ver­kos­sa. SS:n si­sä­pii­ris­sä: Val­taan­nou­su Toi­sen maail­man­so­dan ai­ka­na SS-jou­kot pi­ti­vät it­seään ro­dul­li­se­na e­liit­ti­nä ja le­vit­ti­vät kau­hua kaik­kial­la Eu­roo­pas­sa. Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol It's win­ter in Mic­hi­gan, but t­he­re's no ti­me to re­lax by t­he fi­re! A­ma­zo­nin ka­don­neet kau­pun­git: le­gen­dat o­vat tot­ta Ta­ri­noi­ta mui­nai­sis­ta si­vi­li­saa­tiois­ta sy­väl­lä A­ma­zo­nis­sa on ker­rot­tu vuo­si­sa­to­ja. En­tä jos ne o­vat­kin tot­ta? Me­ret il­man vet­tä Me­ret il­man vet­tä -oh­jel­ma su­kel­taa sy­väl­le tun­te­mat­to­maan. Se on to­del­la us­ko­ma­ton ja ai­nut­laa­tui­nen sar­ja, jo­ka vie ve­de­na­lai­set seik­kai­lut ja tie­teen­ku­vit­ta­mi­sen ai­van uu­del­le ai­ka­kau­del­le.
19.00 Su­per­teh­taat Su­pe­rau­tot: Cor­vet­te ZR1. Tu­tus­tu­mis­kier­ros vai­kut­ta­van ZR1:ä val­mis­ta­vaan teh­taa­seen. Ky­sees­sä on maail­man no­pein ja kal­lein Cor­vet­te. Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat: kaaos­ta val­ta­teil­lä! Kun vaa­ti­vaan pe­las­tuk­seen tar­vi­taan li­sää mie­hiä ja ko­nei­ta, Nor­jan Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat -oh­jel­man le­gen­dat, T­hor ja B­joern, kut­su­taan sel­vit­tä­mään haas­teet ja hoi­ta­maan hom­ma ko­tiin. Len­to­tur­ma­tut­kin­ta Len­to­tur­ma­tut­kin­nan 15. kau­si pal­jas­taa syn­kän to­tuu­den sii­tä, kuin­ka len­to­tur­val­li­suus pa­ra­nee yk­si tur­ma ker­ral­laan. Yu­ko­nin kul­ta­maat Yu­ko­nin kul­ta­mai­den toi­sel­la tuo­tan­to­kau­del­la mai­na­rit Ken Foy ja Guil­lau­me B­ro­deur te­ki­vät pa­luun Moo­se C­ree­kiin, Karl K­nut­son ja i­sän­sä Mar­ty tu­li­vat ta­kai­sin Sulp­hur C­ree­kiin ja Big Al McG­re­gor pa­la­si ruo­riin In­dian Ri­ve­ril­lä. T­ri K:n ek­soot­ti­set e­läi­met S­hel­don, an e­le­ven-month-old pig, gor­ged him­self on dog food and co­mes in vo­mi­ting. S­hel­don has ea­ten so much t­hat he is at risk for ab­do­mi­nal obst­ruc­tion, or e­ven rup­tu­re. Gor­don Ram­sayn ma­ku­seik­kai­lut Gor­don Ram­say mat­kaa ym­pä­ri maail­maa mah­ta­val­la seik­kai­lul­la. Hän ko­kee uu­sia kult­tuu­rei­ta ja ruo­kia et­sies­sään ma­kuins­pi­raa­tio­ta. Ge­no­van sil­ta­tur­ma Oh­jel­ma ker­too Ge­no­vas­sa si­jait­se­van Mo­ran­din sil­lan t­raa­gi­ses­ta sor­tu­mi­ses­ta, jon­ka vuok­si 43 ih­mis­tä kuo­li. Sel­viy­ty­jä­ker­to­muk­set vie­vät mei­dät ta­kai­sin ta­pah­tu­miin, jot­ta voim­me a­na­ly­soi­da t­ra­ge­diaan joh­ta­nei­ta syi­tä ja ta­pah­tu­mia.
20.00 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la - par­haat pa­lat 2018 An A­me­ri­can kid f­rom El Pa­so d­rops out of high sc­hool and t­ries to ma­ke ea­sy mo­ney by s­mugg­ling ma­ri­jua­na for so­me d­rug-run­ning b­rot­hers f­rom Me­xi­co. Päih­de­kou­kus­sa T­his new sea­son of D­rug­ged will re­veal t­he c­he­mi­cal im­pact of so­me of t­he most dan­ge­rous d­rugs u­sing s­ta­te-of-t­he-art vi­sual ef­fects and C­GI to ta­ke t­he vie­wer on a t­rip th­rough t­he hu­man bo­dy, fol­lo­wing each of t­he­se po­pu­lar d­rugs th­rough ar­te­ries, or­gans and musc­les.
20.55 Ra­ja­so­ta S­tar Talk (2017) Neil deG­ras­se Ty­so­nin i­sän­nöi­mäs­sä oh­jel­mas­sa julk­kik­set, tut­ki­jat ja koo­mi­kot tu­tus­tu­vat yh­des­sä e­ri­lai­siin kos­mi­siin ai­hei­siin, ei­kä myö­häi­sil­lan tv-viih­de o­le e­nää en­nal­laan po­pu­laa­ri­kult­tuu­rin ja tie­teen koh­da­tes­sa täy­sin uu­del­la ta­val­la. Ra­ja­so­ta Yh­dys­val­tain tul­li- ja ra­ja­var­tio­lai­tok­sen vir­ka­mie­het y­rit­tä­vät py­säyt­tää maan vilk­kaim­mas­sa ra­ja­ny­li­tys­pai­kas­sa lait­to­mas­ti U­SA:han pyr­ki­vät hen­ki­löt.
21
21.50 Au­to­jen en­sia­pu Sy­dän­tä läm­mit­tä­vä ja tv-kat­so­jat puo­lel­leen voit­ta­nut Au­to­jen en­sia­pu on tääl­lä taas! A­las­kan po­lii­sit Täas­sä A­las­kan po­lii­sit -jak­sos­sa seu­raam­me A­las­kan po­lii­si­voi­mien tu­lok­kai­ta, kun hei­dän toi­veis­saan on pääs­tä A­las­kan e­liit­ti­jouk­koi­hin. Si­säl­tä näh­ty­nä 9/11: So­ta jat­kuu Kat­saus sii­hen, mi­ten ra­di­kaa­lin is­la­min so­ta länt­tä vas­taan on ke­hit­ty­nyt, ja mi­ten ter­ro­ris­tit rek­ry­toi­vat ja ra­di­ka­li­soi­vat ih­mi­siä ver­kos­sa. SS:n si­sä­pii­ris­sä: Val­taan­nou­su Toi­sen maail­man­so­dan ai­ka­na SS-jou­kot pi­ti­vät it­seään ro­dul­li­se­na e­liit­ti­nä ja le­vit­ti­vät kau­hua kaik­kial­la Eu­roo­pas­sa. Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol It's win­ter in Mic­hi­gan, but t­he­re's no ti­me to re­lax by t­he fi­re! A­ma­zo­nin ka­don­neet kau­pun­git: le­gen­dat o­vat tot­ta Ta­ri­noi­ta mui­nai­sis­ta si­vi­li­saa­tiois­ta sy­väl­lä A­ma­zo­nis­sa on ker­rot­tu vuo­si­sa­to­ja. En­tä jos ne o­vat­kin tot­ta? Me­ret il­man vet­tä Me­ret il­man vet­tä -oh­jel­ma su­kel­taa sy­väl­le tun­te­mat­to­maan. Se on to­del­la us­ko­ma­ton ja ai­nut­laa­tui­nen sar­ja, jo­ka vie ve­de­na­lai­set seik­kai­lut ja tie­teen­ku­vit­ta­mi­sen ai­van uu­del­le ai­ka­kau­del­le.
22.45 Su­per­teh­taat Su­pe­rau­tot: Cor­vet­te ZR1. Tu­tus­tu­mis­kier­ros vai­kut­ta­van ZR1:ä val­mis­ta­vaan teh­taa­seen. Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat: kaaos­ta val­ta­teil­lä! Len­to­tur­ma­tut­kin­ta Len­to­tur­ma­tut­kin­nan 15. kau­si pal­jas­taa syn­kän to­tuu­den sii­tä, kuin­ka len­to­tur­val­li­suus pa­ra­nee yk­si tur­ma ker­ral­laan. Yu­ko­nin kul­ta­maat T­ri K:n ek­soot­ti­set e­läi­met S­hel­don, an e­le­ven-month-old pig, gor­ged him­self on dog food and co­mes in vo­mi­ting. Ta­bu Na­tio­nal Geog­rap­hi­cin huip­pu­sar­ja koet­te­lee kat­so­jien mu­ka­vuu­sa­lueen ra­jo­ja. Ge­no­van sil­ta­tur­ma Oh­jel­ma ker­too Ge­no­vas­sa si­jait­se­van Mo­ran­din sil­lan t­raa­gi­ses­ta sor­tu­mi­ses­ta, jon­ka vuok­si 43 ih­mis­tä kuo­li.
23.35 S­cien­ce of S­tu­pid
0 00.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta Len­to­tur­ma­tut­kin­ta-sar­jas­sa tut­ki­taan on­net­to­muuk­sia ja lä­hel­tä pi­ti -ti­lan­tei­ta ym­pä­ri maail­maa. Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru Ki­ven si­säl­lä Sar­jas­sa seu­ra­taan kal­te­rei­den ta­ka­na työs­ken­te­le­vien ja tuo­mioi­taan kär­si­vien ar­kea U­SA:n an­ka­rim­mis­sa van­ki­lois­sa. Len­to­tur­ma­tut­kin­ta Len­to­tur­ma­tut­kin­ta-sar­jas­sa tut­ki­taan on­net­to­muuk­sia ja lä­hel­tä pi­ti -ti­lan­tei­ta ym­pä­ri maail­maa.
00.45 Ra­ja­so­ta Ta­bu Ra­ja­so­ta
01.30 Mui­nai­set sa­lai­set kan­siot Sen­su­roi­ma­ton Mic­hael Wa­re Entä jos Hunter S. T­homp­son o­li­si­kin käyt­tä­nyt ka­me­raa ky­nän si­jaan? Ve­ri­set ta­ri­nat Me­ret il­man la­ke­ja Sen­su­roi­ma­ton Mic­hael Wa­re Entä jos Hunter S. T­homp­son o­li­si­kin käyt­tä­nyt ka­me­raa ky­nän si­jaan?
02.15 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la In­si­de: Ko­kaii­ni­so­dat Y­li­luon­nol­lis­ta Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la
3 03.00 Hur­jim­mat e­läi­met E­läi­mel­lis­tä kamp­pai­lua Huu­me­bis­nes Oy E­läi­mel­lis­tä kamp­pai­lua
03.45 Hir­viö­ka­la A­las­kan po­lii­sit Saa­lis­ta­jain maa Hir­viö­ka­la
04.30 Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä Ko­men­to­ket­ju Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä
05.15 S­cien­ce of S­tu­pid (x8) Yu­ko­nin kul­ta­maat S­cien­ce of S­tu­pid (x2)
05.55 Vuo­si­kym­me­net uu­des­taan S­cien­ce of S­tu­pid