Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 22.7. ti 23.7. ke 24.7. to 25.7. pe 26.7. la 27.7. su 28.7.
6 06.00 Hir­viö­ka­la Buc­keye Bot­tom­sin seik­kai­lut Ke­syt­tä­mä­tön Mek­si­ko
06.30 E­lä va­paa­na tai kuo­le Hir­viö­ka­la Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol
07.15 Lai­van­ra­ken­ta­jat Yu­ko­nin kul­ta­maat
08.00 Us­ko­mat­to­mat ko­neet Galaxy C-5 Lentotukialus Su­pe­rau­to­jen ra­ken­ta­jat Aston Martin Vantage Rolls Royce Silver Shadow Range Rover Evoque Vuo­si­kym­me­net uu­des­taan (x2) Kaapeloitu Amerikka Haluan kaiken Juh­li­va kan­sa­kun­ta Esi-isien juhla Kuol­lei­ta juh­li­taan pit­kin kii­na­lais­ten ka­len­te­ri­vuot­ta.
9 09.00 E­gyp­tin ka­don­neet aar­teet Hautojen tutkijat Kuoleman jälkeisen elämän kirous Pyramidihaudan etsinnät Kleopatran kadonnut hauta Tu­tank­ha­mo­nin Aar­teet: Vii­mei­nen Fa­rao Tutankhamonin Aarteet: Viimeinen Farao Us­ko­mat­to­mat ko­neet Ilmatyynyalus Mayo­jen ka­don­neet aar­teet Kadonneen kaupungin salaisuudet
10.00 Du­bain len­to­kent­tä 1. jakso Episode 2 3. jakso Episode 4 Episode 5 Mayo­jen ka­don­neet aar­teet Alamaailman salaisuudet Cos­mos: kaik­ki e­lä­mäs­tä Elämänjoet Kau­si 1. O­sa 2. E­lä­män­joet.
11.00 Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol Mikä mamma! Jingle Pols Hyppää, Pol Gallop Pol Llama-Rama Ding-Dong Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - e­ri­kois­ra­port­ti (x4) Sankarilentäjät Kone vs. lentäjä Räjähtävät todisteet Löytyykö tappaja ohjaamosta?
12 12.00 Lei­jo­nien val­ta­kun­ta Hauras rauha Hunter of Giants Veriviholliset Af­ri­kan kuo­let­ta­va ku­nin­gas­kun­ta Aavikot Rannikot
13.00 Me­ret il­man vet­tä Natsien salaisuudet Au­to­jen en­sia­pu Lamborghini Espada A­las­kan po­lii­sit Osuma vatsaan Cos­mos: kaik­ki e­lä­mäs­tä The Clean Room Mayo­jen ka­don­neet aar­teet Secrets of the Snake Altar Au­to­jen en­sia­pu (x3) Fiat-fiasko Anglia-enkelit Roverin paluu Len­to­tur­ma­tut­kin­ta (x5) Vaarallinen laskeutuminen Kuoleman kisa Vaarallinen lähestyminen Rajataktiikat Tappava kenttä
14.00 Yu­ko­nin kul­ta­maat Otetaan omamme pois What Doesn't Kill You Tarpeen tullen tiukkana Between a Rock and a Hard Place All That Glitters Is Not Gold
15 15.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta Kontrolli hukassa The Plane That Flew Too High (West Caribbean Airways Flight 708) Nousu taifuunin aikaan Break Up Over Texas (Continental Express Flight 2574) Munich Air Disaster
16.00 Mor­gan F­ree­man: Ih­mi­syy­den ää­rel­lä Yhteistyön voima The Rebel Spirit Mor­gan F­ree­man: Mo­net ju­ma­lat Kuoleman jälkeen Apocalypse Who Is God? A­las­kan po­lii­sit Liian humalassa rattiin
17.00 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat Alakuloa ja laiskottelua Captain Money Bags Hissun kissun satamassa Hissy Fit Purple Rain Hos­ti­le P­la­net Aavikot T­he p­la­net's hot­test ha­bi­tats - our de­serts - a­re get­ting e­ven hot­ter, d­rier and big­ger, yet a host of re­mar­kab­le a­ni­mals s­till sur­vi­ve in t­he hars­hest con­di­tions, inc­lu­ding cun­ning hye­nas, pint-si­zed meer­kats and sand-d­wel­ling s­pi­ders.
18 18.00 Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat Yövuoro Fishy Business Tulta ja jäätä Extreme Rescues Danger On Death Hill A­pol­lo: ta­kai­sin Kuu­hun Mahdoton haaste For t­he first ti­me, a do­cu­men­ta­ry b­rings to­get­her fic­tio­na­li­zed s­ce­nes, rea­lis­tic 3D, and di­gi­ti­zed arc­hi­ves in ult­ra-HD to ret­ra­ce t­he w­ho­le A­pol­lo s­pa­ce p­rog­ram. Me­ret il­man vet­tä: Koh­ti sy­vyyk­siä Sabotaasi aavalla Me­ri­so­dan­käyn­nis­sä sa­bo­toi­jat o­vat hil­jai­nen ja var­jois­sa toi­mi­va vi­hol­li­nen.
19.00 Ih­meel­li­nen p­la­neet­ta Maa Henkäys Storm Suojakilpi Genesis Sacrifice Saa­lis­ta­jain maa Leijonat E­te­lä-Af­rik­ka on ai­nut maa Af­ri­kas­sa, jos­sa lei­jo­nien mää­rä kas­vaa. Seu­raam­me jak­sos­sa kah­ta lau­maa ja näy­täm­me, mik­si ne me­nes­ty­vät. Len­to­tur­ma­tut­kin­ta Jalkapallotragedia With B­ra­zil's C­ha­pe­coen­se soc­cer team on board, La­Mia F­light 2933 is on its fi­nal app­roach to Me­del­lin, Co­lum­bia w­hen t­he c­rew sud­den­ly dec­la­res a fuel e­mer­gen­cy.
20.00 Au­to­jen en­sia­pu Lamborghini Espada Tim and Fuzz a­re off to Der­bys­hi­re to res­cue a 48 year old I­ta­lian su­per­car: a 1971 Lam­borg­hi­ni Es­pa­da. A­las­kan po­lii­sit Cut in the Gut U­nel­ma­na bud­jet­ti­mat­kai­lua kuu­hun Unelmana budjettimatkailua kuuhun T­he s­to­ry of S­pa­ceIL, a s­mall com­pa­ny with a d­ream to de­ve­lop t­he first e­ver p­ri­va­te s­pa­cec­raft to at­tempt a moon lan­ding. Ku­nin­gas, jo­ka hui­ja­si Hit­le­riä Kuningas, joka huijasi Hitleriä D-Day - a world s­coop for t­he 75th an­ni­ver­sa­ry re­veals t­he i­den­ti­ty of t­he most sec­ret de­coy in t­he p­lan to fool Hit­ler a­bout t­he lan­dings: Geor­ge VI. Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol Dr. StrangeGlove Täl­lä vii­kol­la vuo­de­nai­ka vaih­tuu Mic­hi­ga­nis­sa. Kes­ki­syk­syl­lä yl­lät­tä­vä lu­mi­myrs­ky se­koit­taa pak­kaa. Mayo­jen ka­don­neet aar­teet Kadonneen kaupungin salaisuudet Uu­si aar­re­kart­ta aut­taa Al­ber­tia löy­tä­mään ka­don­nei­ta py­ra­mi­de­ja mui­nai­ses­sa El Pal­ma­rin kau­pun­gis­sa. Me­ret il­man vet­tä Uskomattomat sotalaivat T­he Batt­le of Jut­land was t­he most vio­lent sea batt­le in his­to­ry, fought in 1916 bet­ween t­he migh­ty batt­le f­leets of B­ri­tain and Ger­ma­ny.
21 21.00 Ro­mut­ta­mon su­pe­rau­to Audi R8 Ralph and his 2 teams build sc­rap cars to fa­ce S­ha­ne's Au­di R8 in a 0-60-0 fa­ce-off. Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat Kalabisnestä Poh­jois-Nor­jas­sa kuor­ma-au­to­jen pe­las­ta­jat te­ke­vät lop­pu­ma­ton­ta työ­tä: he pi­tä­vät tu­han­sien ki­lo­met­re­jä pit­kän tie­ver­kos­ton au­ki 365 päi­vää vuo­des­sa. Tut­ki­mus­mat­kai­li­ja: mat­ka Eu­roop­paan Tutkimusmatkailija: matka Eurooppaan Eu­ro­pa - an i­cy moon of Ju­pi­ter 485 mil­lion mi­les a­way f­rom Earth - may be our best ho­pe for fin­ding a­lien li­fe in our so­lar sys­tem. Yu­ko­nin kul­ta­maat Under Pressure Mai­na­rit Ni­ka ja Ch­ris saa­vat li­säst­res­siä uu­sis­ta työ­läi­sis­tään, jot­ka hi­das­ta­vat rän­nin siir­tä­mis­tä seu­raa­val­le kai­vuu­pai­kal­le. T­ri K:n ek­soot­ti­set e­läi­met Eye-Eye-Ay! F­rom a sus­hi ea­ting s­quir­rel mon­key, to a mys­te­ry lin­king a coc­ka­tiel and ce­ra­mic s­ta­tue, to a p­reg­nant rab­bit ta­king up re­si­den­ce in t­he bath­room? Me­ret il­man vet­tä: Koh­ti sy­vyyk­siä Uponneet kaupungit Mui­nai­sia si­vi­li­saa­tioi­ta, sa­la­pe­räi­siä u­pon­nei­ta kau­pun­ke­ja ja le­gen­daa­ri­sia, ve­den al­le ka­don­nei­ta paik­ko­ja. Voi­ko me­rien tyh­jen­tä­mi­nen ve­des­tä aut­taa sel­vit­tä­mään nii­den mys­tee­rit? A­pol­lo: ta­kai­sin Kuu­hun Uskomaton tehtävä For t­he first ti­me, a do­cu­men­ta­ry b­rings to­get­her fic­tio­na­li­zed s­ce­nes, rea­lis­tic 3D, and di­gi­ti­zed arc­hi­ves in ult­ra-HD to ret­ra­ce t­he w­ho­le A­pol­lo s­pa­ce p­rog­ram.
22.00 Huu­me­bis­nes Oy Hallusinogeenit Muotihuumeet Pillerimaa High Stakes Vegas Alaska Heroin Rush Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la - par­haat pa­lat 018 Huumehemmot Des­pe­ra­te for mo­ney, South Af­ri­can Ro­bert P­ring­le ag­rees to s­mugg­le co­cai­ne out of Pe­ru. Exp­lo­rer Autourheilun tiede P­hil Keog­han mat­kaa Poh­jois-Ca­ro­li­naan tu­tus­tuak­seen Nas­car-a­jo­jen tie­tee­seen. Ja­go Coo­per tu­tus­tuu uu­teen kar­mi­vaan ih­mi­suh­ri­löy­töön.
22.55 Ra­ja­so­ta Kokaiinilasti merillä Meriratsia Kartelliratsia Kovaa vauhtia Marivarastot Juh­li­va kan­sa­kun­ta Esi-isien juhla Kuol­lei­ta juh­li­taan pit­kin kii­na­lais­ten ka­len­te­ri­vuot­ta. Ko­men­to­ket­ju Komentoketju 1, 4 As C­hain of Com­mand con­ti­nues, in e­ve­ry fa­cet of t­he war on ext­re­mism, t­he­re's re­cog­ni­tion of how long t­he fight will go.
23.50 Au­to­jen en­sia­pu Lamborghini Espada A­las­kan po­lii­sit Cut in the Gut U­nel­ma­na bud­jet­ti­mat­kai­lua kuu­hun Unelmana budjettimatkailua kuuhun Ku­nin­gas, jo­ka hui­ja­si Hit­le­riä Kuningas, joka huijasi Hitleriä Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol Dr. StrangeGlove Mayo­jen ka­don­neet aar­teet Secrets of the Lost City Me­ret il­man vet­tä Sunken Treasures
0
00.45 Ro­mut­ta­mon su­pe­rau­to Audi R8 Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat Kalabisnestä Tut­ki­mus­mat­kai­li­ja: mat­ka Eu­roop­paan Tutkimusmatkailija: matka Eurooppaan Yu­ko­nin kul­ta­maat Under Pressure T­ri K:n ek­soot­ti­set e­läi­met Eye-Eye-Ay! Ta­bu Inhottavat työt In­hot­ta­vat työt. U­seim­pien ih­mis­ten kart­ta­ma saas­ta on toi­sil­le jo­ka­päi­väis­tä työ­tä. A­pol­lo: ta­kai­sin Kuu­hun Uskomaton tehtävä
01.35 Lyö­dään äl­li­käl­lä Ko­kei­le tai kuo­le
02.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru Ki­ven si­säl­lä Len­to­tur­ma­tut­kin­ta
02.45 Ra­ja­so­ta Ta­bu Ra­ja­so­ta
3
03.30 Sen­su­roi­ma­ton Mic­hael Wa­re Sek­si - pe­ri­syn­ti X-su­ku­pol­vi Sen­su­roi­ma­ton Mic­hael Wa­re
04.15 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la (x8) In­si­de: A­me­ri­kan ma­fia Y­li­luon­nol­lis­ta Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la (x2)
05.00 Huu­me­bis­nes Oy
05.45 Hir­viö­ka­la Buc­keye Bot­tom­sin seik­kai­lut Ke­syt­tä­mä­tön Mek­si­ko Hir­viö­ka­la