Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 1.7. ti 2.7. ke 3.7. to 4.7. pe 5.7. la 6.7. su 7.7.
6 06.00 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat Buc­keye Bot­tom­sin seik­kai­lut Af­ri­kan kuo­let­ta­va ku­nin­gas­kun­ta
06.30 Saa­ri il­man la­ke­ja E­lä va­paa­na tai kuo­le Hir­viö­ka­la Par­haat pa­lat: Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol
07.15 Maail­man ko­vim­mat kor­jaus­hank­keet Yu­ko­nin kul­ta­maat
08.00 Au­to­jen en­sia­pu Talbot Sunbeam Lotus VW T4 Campervan Lamborghini Espada Ford Escort Mk1 Mexico Citroen 2cv S­cien­ce of S­tu­pid - par­haat pa­lat 208 (x4) Typerien sääilmiöiden tiede Typerien pelien tiede Typerien tassujen ja kavioiden tiede Typerien urheilulajien tiede
9 09.00 E­gyp­tin ka­don­neet aar­teet Soturifaaraokuningatar Kuoleman jälkeisen elämän kirous E­gyp­tin au­rin­ko­ku­nin­gas: Sa­lai­suuk­sia ja aar­tei­ta Egyptin aurinkokuningas: Salaisuuksia ja aarteita Pää­siäis­saa­ren mys­tee­ri Pääsiäissaaren mysteeri Ai­kaan jäh­met­ty­neet muu­miot Aikaan jähmettyneet muumiot Au­to­jen en­sia­pu Citroen 2cv Mayo­jen ka­don­neet aar­teet Kadonneen kaupungin salaisuudet Al­bert seu­raa uut­ta aar­re­kart­taa uu­del­le py­ra­mi­dil­le.
10.00 Du­bain len­to­kent­tä Pulassa Lykkääntynyt loma Matkustaja kateissa Hälytys soimaan Vaaralliset jäänteet Kii­nan me­ga­hau­ta Kiinan megahauta Al­bert Lin, Nat Geo Exp­lo­rer and In­dia­na Jo­nes v. Ja­pa­ni: maan ja tai­vaan vä­lis­sä Luminen saari Ja­pan, Land of t­he Ri­sing Sun, with its pa­no­ra­mas for­ged by vol­ca­noes and t­ra­di­tion, is a migh­ty in­ter­na­tio­nal e­co­no­mic po­wer.
11.00 Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol Hupsheijaa hurtta Kolme eläinlääkäriä ja vauva Älä kalkkunoi, ole hilpeä! Myrsky ammuu Polin itsenäisyyspäivä Len­to­tur­ma­tut­kin­ta (x4) Vaarallinen laskeutuminen Kuoleman kisa Vaarallinen lähestyminen Rajataktiikat
12 12.00 Af­ri­kan kuo­let­ta­va ku­nin­gas­kun­ta Kalahari Bushveld Mon­suu­ni­saa­ret Yalan kuningatar Vauvanorsu Loka Järviseudun metsästäjät
13.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - e­ri­kois­ra­port­ti Kiistanalaiset onnettomuudet Au­to­jen en­sia­pu Peugeot 504 A­las­kan po­lii­sit Ryömintätilapidätys Cos­mos: kaik­ki e­lä­mäs­tä Valossa piilossa Mayo­jen ka­don­neet aar­teet Käärmealttarit salaisuudet Ra­ja­so­ta (x3) Erikoisjoukot Eläimet eturintamalla Aloittelijat Rio Grandella E­gyp­tin au­rin­ko­ku­nin­gas: Sa­lai­suuk­sia ja aar­tei­ta Egyptin aurinkokuningas: Salaisuuksia ja aarteita
14.00 Ra­ja­so­ta Aloittelijat Rio Grandella Kun sota tulee kotiin 24-tunnin partio Yu­ko­nin kul­ta­maat Rahanarvoinen vuori Kourallinen kultaa 14.00 Pää­siäis­saa­ren mys­tee­ri Pääsiäissaaren mysteeri T­his is a­mong t­he most re­mo­te in­ha­bi­ted is­lands on t­he p­la­net.
15 15.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta Kuoleman kisa Rajataktiikat Katastrofi kiitoradalla Kone, joka lensi liian korkealla Nopea päätös 15.00 Ai­kaan jäh­met­ty­neet muu­miot Aikaan jähmettyneet muumiot "On t­he wes­tern s­tep­pes of C­hi­na, a re­mar­kab­le find ques­tions t­he o­ri­gins of t­he C­hi­ne­se ra­ce.
16.00 Mor­gan F­ree­man: Mo­net ju­ma­lat Taivas ja helvetti Jumaltodisteet Jumalat keskuudessamme Etsimässä paholaista Näkyjä jumalasta A­las­kan po­lii­sit Yksi luoti pesässä Kii­nan me­ga­hau­ta Kiinan megahauta Al­bert Lin, Nat Geo Exp­lo­rer and In­dia­na Jo­nes v.
17.00 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat Jumalia ja hirmuja Suhteellista hulluutta Laumahyökkäys Tuplatiimi Ilkeät aallot A­pol­lo: teh­tä­vä Kuu­hun (2019) Apollo: Tehtävä kuuhun New­ly t­rans­fer­red film and ne­ver be­fo­re heard au­dio re­count t­he key mo­ments of NA­SA's A­pol­lo s­pa­ce p­rog­ram and A­me­ri­ca's goal to land on t­he Moon be­fo­re 1970. T­he mis­sions a­re ex­pe­rien­ced not f­rom mo­dern day ret­ros­pec­ti­ve, but th­rough TV co­ve­ra­ge, ra­dio b­road­casts, ho­me mo­vies, NA­SA film, and ne­ver be­fo­re heard Mis­sion Cont­rol au­dio. Uu­den-Gui­nean ka­don­neet muu­miot Uuden-Guinean kadonneet muumiot High in t­he c­liffs sur­roun­ding t­he Ko­ke peop­le of Pa­pua New Gui­nea a­re gal­le­ries of t­heir an­ces­tors.
18 18.00 Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat Kalabisnestä Perheessä Syvä joki Pirullinen kone Katastrofin reunalla 18.00 Me­ret il­man vet­tä: Koh­ti sy­vyyk­siä Syvyyksien aarteet Vuo­si­sa­to­jen a­jan aar­re­lai­vat kyn­ti­vät me­riä täyn­nä ho­peaa, kul­taa ja ar­vok­kai­ta ja­lo­ki­viä.
19.00 Me­ret il­man vet­tä Uponneet aarteet Kiinan merten salaisuudet Egyptin kadonneet ihmeet Uskomattomat sotalaivat Malaysia Airlines 370 Vil­li Bots­wa­na Villi Botswana Bots­wa­na on ää­rim­mäi­syyk­sien maa. Siel­lä on lu­ke­mat­to­mia tun­net­tu­ja mai­se­mia, joi­ta voi­mak­kaat luon­non­voi­mat o­vat muo­van­neet. Jo­kai­nen ym­pä­ris­tö a­set­taa o­mat sään­tön­sä ja haas­teen­sa e­läi­mil­le. Len­to­tur­ma­tut­kin­ta Kiperä kiitorata Con­ti­nen­tal Air­li­nes F­light 1404 is s­pee­ding down t­he run­way at Den­ver In­ter­na­tio­nal Air­port w­hen t­he airc­raft sud­den­ly ca­reens off t­he run­way, c­ras­hes, and bursts in­to f­la­me.
20.00 Au­to­jen en­sia­pu Peugeot 504 Tim and Fuzz ha­ve ta­ken on a 1972 Peu­geot 504 cab­rio­let - a ra­re F­rench g­rand tou­rer t­hat is con­si­de­red by ma­ny to be t­he most beau­ti­ful­ly de­sig­ned car t­hat Peu­geot e­ver p­ro­du­ced. A­las­kan po­lii­sit Ryömintätilapidätys In t­his heart-s­top­ping e­pi­so­de of A­las­ka S­ta­te T­roo­pers, we fol­low T­roo­pers in­to t­he dan­ge­rous­ly cold win­ter night as t­hey hunt for a man w­ho is th­rea­te­ning to end his own mot­her's li­fe. A­pol­lo: teh­tä­vä Kuu­hun (2019) Apollo: Tehtävä kuuhun New­ly t­rans­fer­red film and ne­ver be­fo­re heard au­dio re­count t­he key mo­ments of NA­SA's A­pol­lo s­pa­ce p­rog­ram and A­me­ri­ca's goal to land on t­he Moon be­fo­re 1970. T­he mis­sions a­re ex­pe­rien­ced not f­rom mo­dern day ret­ros­pec­ti­ve, but th­rough TV co­ve­ra­ge, ra­dio b­road­casts, ho­me mo­vies, NA­SA film, and ne­ver be­fo­re heard Mis­sion Cont­rol au­dio. Hit­le­rin vii­mei­nen tais­te­lu Natsien vastaisku De­cem­ber 1944. De­ter­mi­ned to re­cap­tu­re t­he port of Ant­werp, Hit­ler mo­bi­li­zes a mas­si­ve surp­ri­se of­fen­si­ve in­to t­he Ar­den­nes Fo­rest a­gainst un­der­man­ned A­me­ri­can li­nes. Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol Hyvää syntymäpäivää Moo! C­har­les käyt­tää ti­lai­suu­den hy­väk­seen ja sa­la­kul­jet­taa van­han ju­ke­bok­sin jär­ven­ran­ta­ta­loon syn­ty­mä­päi­väyl­lä­tyk­se­nä t­ri Po­lil­le. Mayo­jen ka­don­neet aar­teet Kadonneen kaupungin salaisuudet Al­bert seu­raa uut­ta aar­re­kart­taa uu­del­le py­ra­mi­dil­le. Ku­kaan ei tie­dä, et­tä sel­lai­nen o­dot­taa kes­kel­lä ti­heää vii­dak­koa, ai­van mayo­jen kuu­lui­san kau­pun­gin sy­dä­mes­sä. Cos­mos: kaik­ki e­lä­mäs­tä Maailma vapaaksi Kau­si 1. O­sa 12. Maail­ma va­paak­si. Ast­ro­fyy­sik­ko Neil deG­ras­se Ty­son viet­tää vii­mei­sen täy­del­li­sen päi­vän Ve­nuk­ses­sa, en­nen kuin me­ret al­ka­vat kie­hua ja tai­vas muut­tuu kel­tai­sek­si.
21 21.00 Eu­ro­tun­ne­lin ra­ken­ta­mi­nen Eurotunnelin rakentaminen T­he C­han­nel Tun­nel lin­king B­ri­tain with F­ran­ce is o­ne of t­he se­ven won­ders of t­he mo­dern world but w­hat did it ta­ke to build t­he lon­gest un­der­sea tun­nel e­ver const­ruc­ted? Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat Huono päivä T­hord laa­jen­taa a­luet­taan ja sen myö­tä tu­lee uu­sia vai­keuk­sia voi­tet­ta­vak­si. Jo Ro­ger an­taa y­ri­tyk­sen­sä poi­kan­sa kä­siin. 21.00 Yu­ko­nin kul­ta­maat Uusi alku Ken ja Guil­lau­me jät­tä­vät Moo­se C­ree­kin taak­seen ja suun­taa­vat vie­lä­kin syr­jäi­sem­pään A­ri­zo­na C­ree­kiin, mut­ta kul­taa ei löy­dy ai­na­kaan he­ti. Buc­keye Bot­tom­sin seik­kai­lut Laukaus pimeässä It's been a bu­sy t­rip to Maui for Dr. Buc­keye Bot­toms. See­ming­ly e­ve­ry day t­he­re's a new surp­ri­se. Mor­gan F­ree­man: Mo­net ju­ma­lat Taivaalliset salaisuudet Mor­gan F­ree­man goes on a jour­ney to exp­lo­re w­hy re­li­gions keep di­vi­ne sec­rets. Mars: S­pa­ce X -a­se­man si­säl­lä Mars: Space X -aseman sisällä MARS: IN­SI­DE S­PA­CEX will go in­si­de S­pa­ceX's p­lan to get hu­ma­ni­ty to Mars, p­ro­vi­ding an unp­re­ce­den­ted g­limp­se in­to o­ne of t­he world's most re­vo­lu­tio­na­ry com­pa­nies.
22.00 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la Törttöilyä Thaimaassa Ratsia Kreikan rajalla Karibian kokaiinikuningas Meksikon kartellihelvetti Huumeita ja viiniä Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la: Ri­kos ja ran­gais­tus Nuoret salakuljettajat Kun b­rit­ti­po­lii­sit kuu­le­vat Pie­ter T­rit­to­nin huu­me­maail­mas­ta, mie­hen on läh­det­tä­vä kar­kuun, mut­ta hän ei mal­ta ol­la ha­ke­mat­ta vii­meis­tä ko­kaii­nie­rää. Exp­lo­rer Haiden uimaseurana P­hil Keog­han mat­kaa Mek­si­koon aut­taak­seen va­las­hai­den mer­kit­se­mi­ses­sä nii­den pe­las­ta­mi­sek­si.
22.55 Het­ki en­nen tu­hoa Chinookin helikopteriturma C­hi­noo­kin he­li­kop­te­ri­tur­ma. Ra­ja­so­ta Pidätys aavikolla Ihmissalakuljettajat Kahtia jaettu kaupunki Yövuoro S­tar Talk Kareem Abdul-Jabbar Ko­men­to­ket­ju Komentoketju 1, 1 T­he c­hain of com­mand of t­he U.S.
23.50 Au­to­jen en­sia­pu Peugeot 504 A­las­kan po­lii­sit Crawl Space Capture A­pol­lo: teh­tä­vä Kuu­hun (2019) Apollo: Tehtävä kuuhun Hit­le­rin vii­mei­nen tais­te­lu Natsien vastaisku Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol Squeal of Dreams Mayo­jen ka­don­neet aar­teet Secrets of the Snake Altar Al­bert seu­raa uut­ta aar­re­kart­taa uu­del­le py­ra­mi­dil­le. Cos­mos: kaik­ki e­lä­mäs­tä The World Set Free Kau­si 1. O­sa 12. Maail­ma va­paak­si.
0
00.45 Eu­ro­tun­ne­lin ra­ken­ta­mi­nen Eurotunnelin rakentaminen Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat Huono päivä 00.45 Yu­ko­nin kul­ta­maat Uusi alku Buc­keye Bot­tom­sin seik­kai­lut Laukaus pimeässä Ta­bu Hullut keräilijät Mars: S­pa­ce X -a­se­man si­säl­lä Mars: Space X -aseman sisällä
01.35 Lyö­dään äl­li­käl­lä Tuoh­ta tu­hos­ta
02.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru Ki­ven si­säl­lä Len­to­tur­ma­tut­kin­ta
02.45 A­las­kan po­lii­sit Ta­bu Ra­ja­so­ta A­las­kan po­lii­sit
3
03.30 A­la­maail­ma Oy U­fo­jen jäl­jil­lä Eu­roo­pas­sa X-su­ku­pol­vi Sen­su­roi­ma­ton Mic­hael Wa­re
04.15 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la (x8) Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la (x2)
05.00 Huu­me­bis­nes Oy
05.45 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat Buc­keye Bot­tom­sin seik­kai­lut Af­ri­kan kuo­let­ta­va ku­nin­gas­kun­ta Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat