Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.6. ti 26.6. ke 27.6. to 28.6. pe 29.6. la 30.6. su 1.7.
6

06.00 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

Huu­me­bis­nes Oy

06.45 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat

Buc­keye Bot­tom­sin seik­kai­lut

Af­ri­kan kuo­let­ta­va ku­nin­gas­kun­ta

07.30 Saa­ri il­man la­ke­ja

Hir­viö­ka­la

Par­haat pa­lat: Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

08.15 Maail­man ko­vim­mat kor­jaus­hank­keet

Yu­ko­nin kul­ta­maat

9

09.00 Au­to­jen en­sia­pu

S­cien­ce of S­tu­pid - par­haat pa­lat 2018 (x2)

Pe­ri­män jäl­jil­lä

Geor­ge ta­paa sil­kin­ku­to­jan ja tut­kii hulp­pei­ta silk­ki­kau­pal­la ra­ken­net­tu­ja kar­ta­noi­ta.

09.45 Mor­gan F­ree­man: Mo­net ju­ma­lat

Au­to­jen en­sia­pu

Tim ja Fuzz on kut­sut­tu C­han­nel Is­land­seil­le pe­las­ta­maan le­gen­daa­ri­nen Ford Es­cort Me­xi­co -au­to 70-lu­vun a­lus­ta.

Uu­den-Gui­nean ka­don­neet muu­miot

Pa­pua-Uu­des­sa-Gui­nes­sa kal­lioil­le lai­te­tut ruu­miit on muu­mioi­tu, jot­ta e­lä­vät voi­vat vie­rail­le nii­den luo­na juh­li­mas­sa.

10.40 Ki­vi­kau­den jät­tien ar­voi­tus

E­gyp­tin ka­don­neet aar­teet

Me­ret il­man vet­tä: Koh­ti sy­vyyk­siä

So­dat, sää ja in­hi­mil­li­set vir­heet o­vat U­SA:n pa­him­pien me­rion­net­to­muuk­sien ta­ka­na.

Hos­ti­le P­la­net

Ve­si, läm­pö ja va­lo luo­vat täy­del­li­set o­lo­suh­teet e­lä­mäl­le.

11.35 Du­bain len­to­kent­tä

Miljardin dollarin terminaali.

Ai­kaan jäh­met­ty­neet muu­miot

Jo­kai­nen ai­nut­laa­tui­nen muu­mio van­git­see het­ken ih­mi­sen mat­kas­ta ja muis­tut­taa, et­tä o­lem­me vain li­haa ja ver­ta.

E­gyp­ti yl­hääl­tä päin

Kat­saus E­gyp­tin poik­ki lin­nun­tie­tä näyt­tää, mi­ten val­tio ra­ken­taa tu­le­vai­suut­ta säi­lyt­täen ai­nut­laa­tui­sen his­to­rian­sa.
12

12.30 Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta (x4)

13.25 Lei­jo­nien val­ta­kun­ta

Leijonien elämä muuttuu.

Af­ri­kan kuo­let­ta­va ku­nin­gas­kun­ta

14.20 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - e­ri­kois­ra­port­ti

Au­to­jen en­sia­pu

A­las­kan po­lii­sit

Cos­mos: kaik­ki e­lä­mäs­tä

Kun tieto voitti pelon.

Ki­vi­kau­den jät­tien ar­voi­tus

Ra­ja­so­ta (x3)

SS:n si­sä­pii­ris­sä: Val­taan­nou­su

Toi­sen maail­man­so­dan ai­ka­na SS-jou­kot pi­ti­vät it­seään ro­dul­li­se­na e­liit­ti­nä ja le­vit­ti­vät kau­hua kaik­kial­la Eu­roo­pas­sa.
15

15.15 Ra­ja­so­ta

15.15 Nor­man­dian mai­hin­nou­sun to­dis­ta­jat

Ar­kis­to­ma­te­riaa­lien, la­vas­tus­ten ja vii­den san­ka­rin ker­to­mus­ten a­vul­la näem­me mai­hin­nou­su­päi­vän uu­del­la ta­val­la.

16.10 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

16.10 Hit­le­rin vii­mei­nen tais­te­lu (x3)

17.05 Mor­gan F­ree­man: Mo­net ju­ma­lat

Miksi pahuutta on olemassa? Ihmeet. Maailmanloppu. Kuoleman jälkeen.

A­las­kan po­lii­sit

Po­lii­sit tais­te­le­vat met­sä­pa­lo­ja vas­taan, jou­tu­vat tiuk­koi­hin ti­lan­tei­siin ja ot­ta­vat yh­teen hir­ven­met­säs­tä­jien kans­sa.
18

18.00 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat

Entinen mestari FV-Tuna. FV-Tuna. Sinieväkautta on mennyt kaksi viikkoa.

Hos­ti­le P­la­net

Hyp­pää pin­nan al­le kat­so­maan maa­pal­lon suu­rim­pia e­li­nym­pä­ris­tö­jä e­li me­riä. Näet us­ko­mat­to­mien vas­ta­koh­tien maail­man.

19.00 Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

A­pol­lo 8: Teh­tä­vä, jo­ka muut­ti maail­maa

21.12.1968 kel­lo 6.31 maail­ma pi­dät­ti hen­gi­tys­tään, kun NA­SA lau­kai­si en­sim­mäi­sen mie­hi­te­tyn a­luk­sen kuu­hun.

Me­ret il­man vet­tä: Koh­ti sy­vyyk­siä

Mui­nai­sia si­vi­li­saa­tioi­ta, u­pon­nei­ta kau­pun­ke­ja. Voi­ko me­rien tyh­jen­tä­mi­nen ve­des­tä sel­vit­tää nii­den mys­tee­rit?

20.00 Me­ret il­man vet­tä

Vil­li U­gan­da

Ugandan kansallispuistot ovat elpyneet. Vil­lie­läi­met voi­vat hy­vin kär­sit­tyään vuo­sia so­das­ta ja sa­la­met­säs­tyk­ses­tä. Juh­lim­me nii­den sel­viy­ty­mis­tä.

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

Jak­so 3/10. KLM Ci­ty­hop­pe­rin len­to 433, jo­ka on mat­kal­la Ams­ter­da­mis­ta Car­dif­fiin, il­moit­taa moot­to­rion­gel­mis­ta ja suun­taa ta­kai­sin len­to­ken­täl­le. Juu­ri kun ko­ne on las­keu­tu­mas­sa, se jou­tuu on­net­to­muu­teen.
21

21.00 Au­to­jen en­sia­pu

Tim ja Fuzz y­rit­tä­vät pe­las­taa vuo­den 1930 Ford Mo­del A:n, jo­ka on his­to­rial­li­nen au­to kun­nioi­te­tul­ta val­mis­ta­jal­ta.

A­las­kan po­lii­sit

Po­lii­sit jah­taa­vat hir­ven­met­säs­tä­jiä, pi­dät­tä­vät ri­kol­li­sia pit­kin maa­ta se­kä huu­mei­ta käyt­tä­viä ka­las­ta­jia.

A­pol­lo 8: Teh­tä­vä, jo­ka muut­ti maail­maa

21.12.1968 kel­lo 6.31 maail­ma pi­dät­ti hen­gi­tys­tään, kun NA­SA lau­kai­si en­sim­mäi­sen mie­hi­te­tyn a­luk­sen kuu­hun.

Hit­le­rin vii­mei­nen tais­te­lu

Syys­kuu 1944. Liit­tou­tu­neet o­vat va­paut­ta­neet o­san Eu­roo­pas­ta ja a­loit­ta­vat suun­ni­tel­man so­dan lo­pet­ta­mi­sek­si.

Par­haat pa­lat: Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

Tässä The Incredible Dr. Pol -jak­sos­sa näem­me, et­tä maa­lai­se­läin­lää­kä­rin e­lä­mä on ar­vaa­ma­ton­ta ja hul­vat­to­man haus­kaa.

Uu­den-Gui­nean ka­don­neet muu­miot

Pa­pua-Uu­des­sa-Gui­nes­sa kal­lioil­le lai­te­tut ruu­miit on muu­mioi­tu, jot­ta e­lä­vät voi­vat vie­rail­le nii­den luo­na juh­li­mas­sa.

Cos­mos: kaik­ki e­lä­mäs­tä

Kuolemattomat. Neil deG­ras­se Ty­son tut­kii ih­mis­kun­nan ai­heut­ta­maa uh­kaa maa­pal­lon e­ko­sys­tee­mil­le ja e­sit­tää tie­teen tar­joa­man pa­rem­man tu­le­vai­suu­den­ku­van. Na­tio­nal Geog­rap­hic C­han­nel

22.00 Us­ko­mat­to­mat ko­neet

40 vuo­den a­jan Ni­mitz-luo­kan len­to­tu­kia­luk­set o­vat kul­jet­ta­neet U­SA:n ar­mei­jan sin­ne, mis­sä si­tä on mil­loin­kin tar­vit­tu.

Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

Jak­so 1/9. T­hord lait­taa hen­ken­sä pe­liin pi­tääk­seen tiet au­ki.

Mars: S­pa­ce X -a­se­man si­säl­lä

Koos­te S­pa­ce X f­rom Mars -oh­jel­man en­sim­mäi­sen kau­den par­hais­ta pa­lois­ta ja uut­ta Fal­con Hea­vy -ma­te­riaa­lia.

Yu­ko­nin kul­ta­maat

Juokse pakon edessä. Uu­si kul­lan­kai­vuu­kau­si on a­lus­sa Yu­ko­nin e­rä­maas­sa.

Buc­keye Bot­tom­sin seik­kai­lut

Buc­keye ym­mär­tää hy­vin ih­mis­ten ja e­läin­ten vä­li­sen kiin­ty­myk­sen ja käyt­tää si­tä hyö­dyk­seen kaik­kial­la, min­ne me­nee.

Mor­gan F­ree­man: Mo­net ju­ma­lat

Mor­gan F­ree­man tut­kii, mik­si niin mo­nes­sa us­kon­nos­sa on py­hiä la­ke­ja ja mi­ten nä­mä lait muo­vaa­vat us­ko­vien e­lä­mää.

A­pol­lo 8: Teh­tä­vä, jo­ka muut­ti maail­maa

21.12.1968 kel­lo 6.31 maail­ma pi­dät­ti hen­gi­tys­tään, kun NA­SA lau­kai­si en­sim­mäi­sen mie­hi­te­tyn a­luk­sen kuu­hun.

23.00 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la: Ri­kos ja ran­gais­tus

A­me­rik­ka­lai­säi­ti Rut­hie Lam­bert ryh­tyy huu­me­ku­rii­rik­si, jot­ta saa las­kut mak­set­tua.

Exp­lo­rer

P­hil Keog­han mat­kaa Yel­lows­to­nen luon­non­puis­toon et­siäk­seen kuu­lui­sia saa­lis­ta­jia e­li su­sia.

23.55 Het­ki en­nen tu­hoa

Kauhua Tokion yllä. Pakojuna. Nagasakin atomipommi. Norjan joukkosurma. Ohjushävittäjä Coventryn upotus.

Pe­ri­män jäl­jil­lä

Geor­ge ta­paa sil­kin­ku­to­jan ja tut­kii hulp­pei­ta silk­ki­kau­pal­la ra­ken­net­tu­ja kar­ta­noi­ta.

JFK: ka­don­neet sa­la­mur­ha­nau­hat

0

00.50 Au­to­jen en­sia­pu

A­las­kan po­lii­sit

A­pol­lo 8: Teh­tä­vä, jo­ka muut­ti maail­maa

Hit­le­rin vii­mei­nen tais­te­lu

Par­haat pa­lat: Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

Tässä The Incredible Dr.

Uu­den-Gui­nean ka­don­neet muu­miot

Pa­pua-Uu­des­sa-Gui­nes­sa kal­lioil­le lai­te­tut ruu­miit on muu­mioi­tu, jot­ta e­lä­vät voi­vat vie­rail­le nii­den luo­na juh­li­mas­sa.

Cos­mos: kaik­ki e­lä­mäs­tä

Kuolemattomat.

01.45 Us­ko­mat­to­mat ko­neet

Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

Mars: S­pa­ce X -a­se­man si­säl­lä

Yu­ko­nin kul­ta­maat

Juokse pakon edessä.

Buc­keye Bot­tom­sin seik­kai­lut

Ta­bu

Oh­jel­mas­sa ta­va­taan kuo­le­man pa­ris­sa e­lä­viä ih­mi­siä.

A­pol­lo 8: Teh­tä­vä, jo­ka muut­ti maail­maa

21.12.1968 kel­lo 6.31 maail­ma pi­dät­ti hen­gi­tys­tään, kun NA­SA lau­kai­si en­sim­mäi­sen mie­hi­te­tyn a­luk­sen kuu­hun.

02.35 Lyö­dään äl­li­käl­lä

Tuoh­ta tu­hos­ta

3

03.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru

Ki­ven si­säl­lä

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

03.45 A­las­kan po­lii­sit

Ta­bu

Ra­ja­so­ta

A­las­kan po­lii­sit

04.30 In­si­de: A­me­ri­kan ma­fia

A­la­maail­ma Oy

U­fo­jen jäl­jil­lä Eu­roo­pas­sa

A­la­maail­ma Oy

05.15 Huu­me­bis­nes Oy

Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

Huu­me­bis­nes Oy