Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.6. ti 5.6. ke 6.6. to 7.6. pe 8.6. la 9.6. su 10.6.
6

06.00 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs E­te­lä

Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat

Buc­keye Bot­tom­sin seik­kai­lut

Af­ri­kan kuo­let­ta­va ku­nin­gas­kun­ta

06.30 Suu­ri vael­lus

Saa­ri il­man la­ke­ja

Hir­viö­ka­la

Par­haat pa­lat: Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

07.15 Lyö­dään äl­li­käl­lä (x10)

Yu­ko­nin kul­ta­maat

07.55 Au­to­jen en­sia­pu

S­cien­ce of S­tu­pid - par­haat pa­lat 208 (x4)

08.45 Ro­mut ra­hak­si (x4)

Käteistä kemianlabrasta Taistele tai pakene Hopeamiekka, kultapossu Menetetty kultamaa

Mor­gan F­ree­man: Mo­net ju­ma­lat

Kuoleman jälkeen Maailmanloppu Jumala

Au­to­jen en­sia­pu

Talbot Sunbeam Lotus Tim and Fuzz a­re off to For­far in S­cot­land to res­cue t­he rus­ting w­reck of a ra­re Tal­bot Sun­beam Lo­tus.

Pää­siäis­saa­ren mys­tee­ri

Pääsiäissaaren mysteeri T­his is a­mong t­he most re­mo­te in­ha­bi­ted is­lands on t­he p­la­net.
9

09.40 Pa­luu E­gyp­tiin

Ei kenenkään maa

Mayo­jen ka­don­neet aar­teet

Käärmealttarit salaisuudet Alamaailman salaisuudet Kadonneen kaupungin salaisuudet

Me­ret il­man vet­tä: Koh­ti sy­vyyk­siä

Uponneet sotalaivat Mer­ten sy­vyyk­sis­sä on so­ta­lai­vo­jen hau­taus­maa.

Hos­ti­le P­la­net

Valtameret

10.35 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

Jakso 13 Vaarallisen valtatien pelastajat 6, 1 Vaarallisen valtatien pelastajat 6, 2 Vaarallisen valtatien pelastajat 6, 3 Vaarallisen valtatien pelastajat 6, 4 Sar­jas­sa seu­ra­taan hi­naus­fir­man työn­te­ki­jöi­tä, jot­ka pe­las­ta­vat hä­tään jou­tu­nei­ta au­toi­li­joi­ta ja koh­taa­vat mi­tä mie­len­kiin­toi­sem­pia haas­tei­ta.

Mayo­jen ka­don­neet aar­teet

Kadonneen kaupungin salaisuudet

Vuo­si­kym­me­net uu­des­taan (x2)

Kulttuurisodat Iltapäivälehtien vuosikymmen

11.30 Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

Pakkasenpuremaa Värejä Polille Mahdottomia mehiläisiä Sikana sateessa Hyvää yötä kuu

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta (x2)

Myrskyn silmässä Viimeiset hetket

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

Kauhua Egyptin yllä
12

12.25 Mon­suu­ni­saa­ret

Yalan kuningatar Vauvanorsu Loka Järviseudun metsästäjät Elämänlanka

Af­ri­kan kuo­let­ta­vim­mat

Varasta tai kuole

12.25 Hos­ti­le P­la­net (x6)

Viidakot Ruohotasangot Napaseutu Aavikot Valtameret Vuoret

13.20 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - e­ri­kois­ra­port­ti

Kone vs. lentäjä

Au­to­jen en­sia­pu

Triumph Tr4

A­las­kan po­lii­sit

Aseita, käteistä ja kokaiinia

Hos­ti­le P­la­net

Napaseutu

Tu­tank­ha­mo­nin Aar­teet: Vii­mei­nen Fa­rao

Tutankhamonin Aarteet: Viimeinen Farao

Ra­ja­so­ta (x3)

Teinit huumemuuleina Tunnelisavustus Keskiyön huumeansa

14.15 Ra­ja­so­ta

Kiellettyjen tuotteiden väylä Kokaiiniparatiisi Kokaiinikaara Talletukset tankissa Piilotunneli
15

15.10 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

Kohtalokkaat keskustelut Kohtalokas käännös Ruuvit ja mutterit Savuna ilmaan Lentoturmatutkinta 17, 3

16.05 Saa­ri il­man la­ke­ja

Pirunkerho Petoja vastaan Veren perässä Synkkyys saapuu Ensimmäinen tappo

A­las­kan po­lii­sit

Haulikkohaaste

17.00 A­las­kan ka­la­so­dat

Vuorovettä vastaan Jättisaalis Viimeiseen kapteeniin Kiirettä kalassa

Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat

Sotahuuto It's B­lue­fin Sea­son in G­lou­ces­ter and New Eng­land's best fis­her­man ta­ke to t­he o­cean to t­ry and c­laim t­he sea­sons' first fish.

He­roes of T­he Me­di­ter­ra­nean

Heroes of The Mediterranean, 1 Ma­ri­ne Bio­lo­gist and Na­tio­nal Geog­rap­hic Exp­lo­rer Ma­nu San Fe­lix in­ves­ti­ga­tes how c­li­ma­te c­han­ge has se­ve­re­ly af­fec­ted t­he S­pa­nish Me­di­ter­ra­nean.
18

18.00 Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

Mustaa jäätä Metsässä Rekat jumissa Yövuoro Pohjoisen valtatien pelastajat

Muo­vien Kii­na

Muovien Kiina Oh­jel­mas­sa ta­va­taan kier­rä­tys­kes­kuk­ses­sa a­su­va Pen ja tä­män kou­lua kai­paa­va ty­tär, Yi Jie, se­kä Pe­nin e­si­mies Kun.

Me­ret il­man vet­tä: Koh­ti sy­vyyk­siä

Amerikan uponneet rannat So­dat, sää ja in­hi­mil­li­set vir­heet o­vat joh­ta­neet joi­hin­kin U­SA:n pa­him­mis­ta me­rion­net­to­muuk­sis­ta.

19.00 W­WII: Me­ret il­man vet­tä

WWII: Meret ilman vettä T­his is a world you ha­ve ne­ver seen be­fo­re ... a world nor­mal­ly hid­den un­der mi­les of wa­ter, t­he lands­ca­pe of t­he o­cean bed.

Va­lut­ta­kaa Ber­mu­dan kol­mio kui­viin!

Valuttakaa Bermudan kolmio kuiviin! Va­lut­ta­kaa Ber­mu­dan kol­mio kui­viin!

Port Royal: Me­ret il­man vet­tä

Drain The Sunken Pirate City, 1 Hid­den be­neath t­he wa­ters of Ja­mai­ca's Kings­ton Har­bour lie t­he ruins of t­he big­gest pi­ra­te ci­ty of all ti­me, Port Royal.

Al­cat­raz-saa­ri il­man vet­tä

Alcatraz-saari ilman vettä D­RAIN AL­CAT­RAZ u­ses cut­ting ed­ge vi­sual ef­fects to 'd­rain' t­he wa­ters a­round t­he no­to­rious is­land of Al­cat­raz.

Me­ret il­man vet­tä: sy­vän­me­ren sa­lai­suu­det

Meret ilman vettä: syvänmeren salaisuudet Exp­lo­re a world ne­ver seen be­fo­re - a world hid­den un­der mi­les of wa­ter, t­he lands­ca­pe of t­he o­cean bed.

Ke­syt­tä­mä­tön Mek­si­ko

Saalista ja etsi Mek­si­ko on e­ko­lo­gi­ses­ti rik­kaim­pia mai­ta ai­na Tyy­nel­tä­me­rel­tä Ka­ri­bian me­rel­le.

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

Rajataktiikat An A­me­ri­can car­go p­la­ne at­tempts a dif­fi­cult lan­ding at t­he US na­val s­ta­tion at Guan­ta­na­mo Bay, Cu­ba. With t­he run­way just a few me­ters f­rom t­he ar­med bor­der, t­he ma­neu­ver re­qui­res a­voi­ding Cu­ban airs­pa­ce.

20.00 Au­to­jen en­sia­pu

Triumph Tr4

A­las­kan po­lii­sit

Aseita, käteistä ja kokaiinia

Syy­rian vaa­ral­li­nen dy­nas­tia

(2018) Syyrian vaarallinen dynastia T­his se­ries tells t­he s­to­ry of t­he As­sad dy­nas­ty, and right at t­he cent­re of it a­re a coup­le w­ho met and fell in lo­ve in Lon­don, P­re­si­dent Bas­har and his wi­fe As­ma. S­he was a B­ri­tish born girl f­rom a Sy­rian fa­mi­ly, he t­rai­ned to be an eye doc­tor at St Ma­rys Hos­pi­tal in Pad­ding­ton.

D-Day to Nor­man­dian mai­hin­nou­sun to­dis­ta­jat

D-Day to Normandian maihinnousun todistajat O­ne fa­mous day. Fi­ve he­roes.

Par­haat pa­lat: Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

Vasikka sentään Täs­sä T­he Inc­re­dib­le Dr. Pol -jak­sos­sa näem­me, et­tä maa­lai­se­läin­lää­kä­rin e­lä­mä on ar­vaa­ma­ton­ta, kek­se­liäs­tä ja hul­vat­to­van haus­kaa.

Pää­siäis­saa­ren mys­tee­ri

Pääsiäissaaren mysteeri T­his is a­mong t­he most re­mo­te in­ha­bi­ted is­lands on t­he p­la­net. Ra­pa Nui, a on­ce vib­rant u­to­pian is­land cul­tu­re, sett­led 1000 years a­go, with re­mar­kab­le art and ri­tual; and t­hen col­lap­se.

Cos­mos: kaik­ki e­lä­mäs­tä

Auringon sisaret Kau­si 1. O­sa 8. Au­rin­gon si­sa­ret. Ast­ro­fyy­sik­ko Neil deG­ras­se Ty­son o­pas­taa kat­so­jat täh­tien e­lä­mien ja kuo­le­mien lä­pi, se­kä vie hei­dät maa­pal­lon vii­mei­seen täy­del­li­seen päi­vään.
21

21.00 Us­ko­mat­to­mat ko­neet

Ilmatyynyalus In­si­nöö­ri C­had Z­de­nek liit­tyy pur­ku­ryh­män jouk­koon, kun nä­mä pur­ka­vat maail­man suu­rin­ta il­ma­tyy­nya­lus­ta ja pal­jas­ta­vat ne in­si­nöö­ri­tai­don­näyt­teet, mit­kä te­ki­vät a­luk­ses­ta ai­kan­sa le­gen­dan.

Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la (x2)

Panamania Hippimafia

21.00 Yu­ko­nin kul­ta­maat

Kaikki mikä kiiltää ei ole kultaa Kaik­ki mi­kä kiil­tää ei o­le kul­taa. Syk­sy saa­puu ja kai­vos­lai­set tais­te­le­vat luon­non­voi­mia vas­taan et­sies­sään kul­taa.

Buc­keye Bot­tom­sin seik­kai­lut

Kyllä isä tietää Buc­keye's in t­he midd­le of a ty­pi­cal day on Kauai, t­rea­ting an itc­hy dog and doing a health c­heck on a herd of 40 goats, w­hen his cell p­ho­ne rings.

Mor­gan F­ree­man: Mo­net ju­ma­lat

Etsimässä paholaista Mor­gan F­ree­man exp­lo­res t­he ro­le t­hat t­he de­vil p­lays in va­rious re­li­gions. F­rom t­he as­ce­tic monks in t­he Ju­dean de­sert to t­he Budd­hists of Ne­pal, he'll learn w­hat pur­po­se t­he fi­gu­re of t­he de­vil ser­ves.

E­gyp­ti yl­hääl­tä päin

Tulevaisuutta muovaamassa A s­pec­ta­cu­lar ae­rial jour­ney ac­ross mo­dern E­gypt re­veals how t­he na­tion is buil­ding for t­he fu­tu­re w­hi­le p­re­ser­ving its u­ni­que, an­cient his­to­ry.

22.00 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

Käärmeitä lentokoneessa Käär­mei­tä len­to­ko­nees­sa. Tom C­rutch­field o­li A­me­ri­kan suu­rin lis­ko­jen sa­la­kul­jet­ta­ja.

22.00 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

Vietnamin sotavangit McCain ja Brace Vegasin mafiamies Elävältä haudattu

Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la: Ri­kos ja ran­gais­tus

Pelossa pakoon D­wight Wor­ker päät­tää sa­la­kul­jet­taa ko­kaii­nia A­me­rik­kaan ol­ka­pää­hän lai­tet­ta­van te­ko­kip­sin a­vul­la.

Exp­lo­rer

Kotkan pesässä P­hil Keog­han läh­tee vaa­ral­li­sel­le reis­sul­le näh­däk­seen Ca­ta­li­na Is­lan­din kot­kan poi­ka­set.

22.55 Het­ki en­nen tu­hoa

Pearl Harbor Köysirataonnettomuus Paddingtonin junaonnettomuus Kuolema ilmassa Painajainen Bhopalissa

S­tar Talk

Sylvia Earle Host Neil deG­ras­se Ty­son fea­tu­res his in­ter­views with le­gen­da­ry o­cea­nog­rap­her Syl­via Ear­le and fa­med a­qua­naut Fa­bien Cous­teau.

Dik­taat­to­rin syn­ty

Absoluuttinen valta Dic­ta­tors be­co­me a big­ger th­reat w­hen t­hey ta­ke po­wer, but t­heir goal of ab­so­lu­te po­wer re­mains t­he sa­me.

23.50 Au­to­jen en­sia­pu

Triumph Tr4

A­las­kan po­lii­sit

Guns, Cash, & Coke

Syy­rian vaa­ral­li­nen dy­nas­tia

(2018) Syyrian vaarallinen dynastia

D-Day to Nor­man­dian mai­hin­nou­sun to­dis­ta­jat

D-Day to Normandian maihinnousun todistajat

Par­haat pa­lat: Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

Vasikka sentään

Pää­siäis­saa­ren mys­tee­ri

Pääsiäissaaren mysteeri T­his is a­mong t­he most re­mo­te in­ha­bi­ted is­lands on t­he p­la­net.

Cos­mos: kaik­ki e­lä­mäs­tä

Sisters of the Sun Kau­si 1. O­sa 8. Au­rin­gon si­sa­ret.
0

00.45 Us­ko­mat­to­mat ko­neet

Ilmatyynyalus

Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

Panamania

00.45 Yu­ko­nin kul­ta­maat

All That Glitters Is Not Gold

Buc­keye Bot­tom­sin seik­kai­lut

Kyllä isä tietää

Ta­bu

Tappeluvietti Tap­pe­lu­viet­ti. Mit­kä o­vat vä­ki­val­lan hy­väk­syt­tä­vyy­den ra­jat?

E­gyp­ti yl­hääl­tä päin

Engineering the Future

01.35 Lyö­dään äl­li­käl­lä

Tuoh­ta tu­hos­ta

02.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru

Sek­si - pe­ri­syn­ti

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

02.45 Maail­man ko­vim­mat kor­jaus­hank­keet

Ta­bu

Ra­ja­so­ta

Maail­man ko­vim­mat kor­jaus­hank­keet

3

03.30 S­cien­ce of S­tu­pid (x2)

Kal­te­rei­den ta­ka­na

In­si­de: Ko­kaii­ni­so­dat

Kal­te­rei­den ta­ka­na

04.15 Huu­me­bis­nes Oy

Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

Huu­me­bis­nes Oy

05.00 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

Huu­me­bis­nes Oy

Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

05.45 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs E­te­lä

Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat

Buc­keye Bot­tom­sin seik­kai­lut

Af­ri­kan kuo­let­ta­va ku­nin­gas­kun­ta

Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat