Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 7.5. ti 8.5. ke 9.5. to 10.5. pe 11.5. la 12.5. su 13.5.
6

06.00 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat

Lam­men ra­ken­ta­jat

Lei­jo­nien val­ta­kun­ta

06.30 Saa­ri il­man la­ke­ja

Hir­viö­ka­la

Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

07.15 Jär­jes­tel­män­mur­ta­jat (x4)

Pan­naan pa­rem­mak­si (x6)

Yu­ko­nin kul­ta­maat

08.00 Au­to­jen en­sia­pu

Alfa Romeon renessanssi Golf GTI -hurmiossa Lancian uudestisyntymä Pikkumusta Corvette Eläköön Citroen

S­cien­ce of S­tu­pid - par­haat pa­lat 208 (x2)

Tiedettä luonnon helmassa Typerien trendien tiede

Ja­pa­ni: maan ja tai­vaan vä­lis­sä

Vuorten saari Ja­pan, land of mo­der­ni­ty and t­ra­di­tion, de­ve­lo­ped to t­he r­hythm of its main is­land, Hons­hu.

08.50 Au­ton­raa­dot ra­hak­si

Urheilulegendat Sporting Legends Matkailuautoista kuplavolkkareihin Small and Sporty Weekend Warriors

Au­to­jen en­sia­pu

Toyota Celica

Mayo­jen ka­don­neet aar­teet

Alamaailman salaisuudet
9

09.40 Af­ri­kan kuo­let­ta­vim­mat

Liikkuvat kohteet

Mayat: käär­me­ku­nin­kai­den ka­don­neet aar­teet

Lost Treasures of The Maya Snake Kings, 1

Nas­can lin­jat: mui­nai­set sa­lai­suu­det

Nascan linjat: muinaiset salaisuudet

Mus­tat faa­raot: kul­tai­nen val­ta­kun­ta

Mustat faaraot: kultainen valtakunta

He­ro­dek­sen ka­don­nut hau­ta

Herodeksen kadonnut hauta

Me­ret il­man vet­tä

Kiinan merten salaisuudet

Ih­meel­li­nen p­la­neet­ta Maa

Herääminen Of all li­fe on earth, how co­me we­re t­he on­ly o­nes with t­he s­marts to lea­ve our p­la­net?

10.35 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

Lyömätön vetovoima My Purpose Is To Protect Ei varoitusaikaa Immovable Objects Nervous Wreck

Ki­vi­kau­den jät­tien ar­voi­tus

Kivikauden jättien arvoitus

Vuo­si­kym­me­net uu­des­taan (x2)

Pieni maailma Seinä kaatuvat

11.30 Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

Raha haukkuu Pol ja possut Kanasade Kova päivä toimistolla Univinkaisu

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - e­ri­kois­ra­port­ti (x4)

Viestintäkatko Huono asenne Sankarilentäjät Kone vs. lentäjä
12

12.25 T­ri Oak­ley: E­läin­lää­kä­ri Yu­ko­nis­sa

Lupa kynäillä Karhu kiipelissä Nautajahti Kyttyräpäivä Kekseliäs kojootti

13.20 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

Suoraan koriin

Au­to­jen en­sia­pu

VW T4 Campervan

A­las­kan po­lii­sit

Juhlahumua

Hos­ti­le P­la­net

Vuoret

E­gyp­tin ka­don­neet aar­teet

Hautojen tutkijat

Ra­ja­so­ta (x3)

Murhien pääkaupunki Kohti alamaailmaa Kokaiiniratsia

Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: A­me­ri­kan so­ta (x5)

Japanin kuoleman saari Japanin puolustus Pearl Harbor Hitlerin viimeinen hyökkäys Normandian maihinnousu

14.15 Ra­ja­so­ta

Takavarikoi ja hävitä Kielletty lasti Murhien pääkaupunki Kohti alamaailmaa Kokaiiniratsia
15

15.10 Maail­man­lo­pun o­dot­ta­jat

Ryhmää ei petetä Erakot ja sydänystävät Edessä odottava taistelu Ottakaamme maamme takaisin Täystuho

16.05 Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä

Paahtavat takamaat Kauhea kanjoni Vaaralliset vedet Parhaat Vaarallinen viidakko

A­las­kan po­lii­sit

Roistoja ja karhuja

17.00 Hir­viö­ka­la

Jättimäiset ankeriaat Vaaroja toisella puolen maailmaa Vihreä Goljat Jokihai! Jättiläismonni

Ih­meel­li­nen p­la­neet­ta Maa

Pako Ast­ro­naut Ch­ris Had­field has left t­he p­la­net th­ree ti­mes al­rea­dy, now he wants to do mo­re.
18

18.00 Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

Kuolettavia pudotuksia Talven vaarat Talven loppu Luonnonvoimat Huono päivä

Hos­ti­le P­la­net

Vuoret T­he hig­hest moun­tains on Earth a­re ho­me to s­now leo­pards, gol­den eag­les, moun­tain goats, bar­nac­le gos­lings and ge­la­da mon­keys.

Me­ret il­man vet­tä: Koh­ti sy­vyyk­siä

Syvyyksien aarteet Vuo­si­sa­to­jen a­jan aar­re­lai­vat kyn­ti­vät me­riä täyn­nä ho­peaa, kul­taa ja ar­vok­kai­ta ja­lo­ki­viä.

19.00 Me­ret il­man vet­tä

Tappava Tyynimeri Välimeren kadotetut maailmat Malaysia Airlines 370 Kiinan merten salaisuudet Atlantiksen legendat

Af­ri­kan kuo­let­ta­va ku­nin­gas­kun­ta

Riutat Af­ri­kan vaa­ral­li­nen val­ta­kun­ta: Riu­toil­la, aal­to­jen al­la pal­jas­tu­vat me­re­ne­lä­vien us­ko­mat­to­mat muun­tau­tu­mis­ky­vyt.

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - e­ri­kois­ra­port­ti

Kiistanalaiset onnettomuudet Sa­fe­ty in t­he s­ky de­pends on t­he out­co­me of air c­rash in­ves­ti­ga­tions. But so­me­ti­mes in­ves­ti­ga­tors di­sag­ree, and t­he p­res­su­re in­ten­si­fies w­hen t­he vic­tims a­re fa­mous.

20.00 Au­to­jen en­sia­pu

VW T4 Campervan Tim and Fuzz a­re off to Kent to t­ry and sal­va­ge a 1991 VW T4 Cam­per­van.

A­las­kan po­lii­sit

Juhlahumua In t­his o­ne-hour e­pi­so­de of "A­las­ka S­ta­te T­roo­pers," T­roo­per Dan Dahl s­cans t­he wil­der­ness for a mis­sing fa­mi­ly in his f­loatp­la­ne.

Hei­dän o­min sa­noin

Bernie Madoff, hänen omin sanoin

Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat

Hitlerin propagandakoneisto Du­ring t­he b­ru­tal Batt­le of Ber­lin in 1945, 100,000 Ger­man ci­vi­lians fight to t­he death and 6,000 com­mit sui­ci­de.

Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

Ylös vaan! It's t­hat ti­me of year a­gain-it's 4-H Fair week in Mic­hi­gan! Root for Dr.

Mayo­jen ka­don­neet aar­teet

Alamaailman salaisuudet Uu­si aar­re­kart­ta pal­jas­taa sa­la­pe­räi­sen ja kauan sit­ten ka­don­neen py­ra­mi­di­ra­ken­nel­man, jos­ta pal­jas­tuu va­vah­dut­ta­via vih­jei­tä vä­ki­val­tai­sis­ta ih­mi­suh­reis­ta.

Hos­ti­le P­la­net

Ruohotasangot G­rass­lands a­re so­me of t­he most vo­la­ti­le lands on t­he p­la­net, w­he­re a­ni­mals must en­du­re a sea­so­nal cyc­le of f­lood, fa­mi­ne, f­ree­ze and fi­re.
21

21.00 Su­per­teh­taat

Superautot: Ferrari FF Su­pe­rau­tot: Fer­ra­ri FF. Tu­tus­tu­mis­kier­ros Fer­ra­rin teh­taal­le, jos­sa teh­tiin en­sim­mäi­nen ne­li­paik­kai­nen, ne­li­ve­toi­nen Fer­ra­ri FF.

Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

Meksikon kartellihelvetti Te­xan Car­los Qui­jas is a hap­py, fa­mi­ly man, w­ho­se girlf­riend An­na is ex­pec­ting t­heir first c­hild.

Si­säl­tä näh­ty­nä: A­rea 51:n sa­lai­suu­det

Sisältä nähtynä: Area 51:n salaisuudet A­rea 51 e­li A­lue 51 on U­SA:n ar­mei­jan sa­lai­nen tu­ki­koh­ta, jos­sa on ke­hi­tet­ty ja koe­len­net­ty huip­pu­sa­lai­sia U-2-va­koi­lu­ko­nei­ta ja häi­ve­hä­vit­tä­jiä.

Yu­ko­nin kul­ta­maat

Otetaan omamme pois O­te­taan o­mam­me pois. Kai­vos­mie­het tun­keu­tu­vat ko­van maa-ai­nek­sen lä­pi saa­dak­seen kul­lan e­sil­le.

Buc­keye Bot­tom­sin seik­kai­lut

Sarvekas pukki T­he­re's no such t­hing as a ty­pi­cal day for Dr. Buc­keye Bot­toms, and he's got to be rea­dy for a­nyt­hing.

Hei­dän o­min sa­noin

Bernie Madoff, hänen omin sanoin Ten years af­ter Ber­nie Ma­doff's ar­rest, In T­heir Own Words: Ber­nie Ma­doff p­re­sents t­he s­to­ry of t­he lar­gest fi­nan­cial f­raud in his­to­ry, as told by t­ho­se w­ho we­re t­he­re: vic­tims, emp­loyees, fa­mi­ly mem­bers, F­BI a­gents, and Ma­doff him­self.

Mor­gan F­ree­man: Mo­net ju­ma­lat

Kuolemansynnit Sin is a part of t­he hu­man con­di­tion. But can we con­quer it? Mor­gan F­ree­man t­ra­vels t­he world, f­rom Ca­li­for­nia to I­ta­ly to Viet­nam, to un­ders­tand how dif­fe­rent faiths t­hink of and deal with sin.

22.00 In­si­de: Ko­kaii­ni­so­dat

Lentokenttäkeikka Huumepikaveneet Huumesukellusveneen arvoitus Huumekuriirit

A­la­maail­ma Oy

Ihmislasti Ih­mis­las­ti. Mek­si­kos­ta ra­jan y­li lait­to­mas­ti Yh­dys­val­toi­hin saa­pu­vat maa­han­muut­ta­jat koh­taa­vat ki­ris­tys­tä, kur­jia o­lo­suh­tei­ta ja pak­kop­ros­ti­tuu­tio­ta.

Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la: Ri­kos ja ran­gais­tus

Huolestunut hylätty Je­re­myn tyt­töys­tä­vän jä­tet­tyä hä­net, mies kes­kit­tyy ke­hon­ra­ken­nuk­seen.

Exp­lo­rer

Avaruuskilpa P­hil Keog­han mat­kaa A­ta­ca­man aa­vi­kol­le vie­rail­lak­seen Pa­ra­na­lin ob­ser­va­to­rios­sa.

22.55 Het­ki en­nen tu­hoa

Paddingtonin junaonnettomuus Kuolema ilmassa Painajainen Bhopalissa Bismarck Vuoritsunami

In­si­de: A­me­ri­kan ma­fia

Gottin nousu ja tuho Got­tin nou­su ja tu­ho. Vuon­na 1986 vä­ki­val­taan vieh­ty­nyt ma­fio­so John Got­ti e­li­mi­noi vi­hol­li­sen­sa ja nou­si Gam­bi­non per­heen joh­toon.

Hei­dän o­min sa­noin

Bernie Madoff, hänen omin sanoin

23.50 Au­to­jen en­sia­pu

VW T4 Campervan

A­las­kan po­lii­sit

Hammered on the Holiday

Hei­dän o­min sa­noin

Steve Young

Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat

Hitler's Arctic Fortress

Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

Ylös vaan!

Mayo­jen ka­don­neet aar­teet

Secrets of the Underworld

Hos­ti­le P­la­net

Ruohotasangot
0

00.45 Su­per­teh­taat

Superautot: Ferrari FF

Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

Meksikon kartellihelvetti

Si­säl­tä näh­ty­nä: A­rea 51:n sa­lai­suu­det

Sisältä nähtynä: Area 51:n salaisuudet

Yu­ko­nin kul­ta­maat

It's Ours to Take

Buc­keye Bot­tom­sin seik­kai­lut

Sarvekas pukki

Ta­bu

Oudot pariskunnat

Mor­gan F­ree­man: Mo­net ju­ma­lat

Kuolemansynnit Sin is a part of t­he hu­man con­di­tion. But can we con­quer it?

01.35 Tuoh­ta tu­hos­ta

Ko­kei­le tai kuo­le

02.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

Sen­su­roi­ma­ton Mic­hael Wa­re

Sek­si - pe­ri­syn­ti

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

02.45 Maail­man ko­vim­mat kor­jaus­hank­keet

Ta­bu

Ra­ja­so­ta

Maail­man ko­vim­mat kor­jaus­hank­keet

3

03.30 S­cien­ce of S­tu­pid (x8)

Ve­ri­set ta­ri­nat

S­cien­ce of S­tu­pid (x2)

04.15 Huu­me­bis­nes Oy

Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

Huu­me­bis­nes Oy

05.00 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

Huu­me­bis­nes Oy

Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

05.45 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat

Lam­men ra­ken­ta­jat

Lei­jo­nien val­ta­kun­ta

Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat