Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4.
6
06.00 Ro­mut­ta­mon superauto
Au­toin­toi­li­ja Sha­ne Lynch aset­taa kah­del­le ama­töö­ri­me­kaa­nik­ko­jen ryh­mäl­le haas­teen: hei­dän on ka­sat­ta­va nel­jäs­sä päi­väs­sä ajo­pe­li, jo­ka voit­taa su­pe­rau­ton. Pääin­si­nöö­ri Ralph Ho­sie­rin joh­dol­la heil­lä on va­paat kä­det tar­vit­se­mien­sa osien suh­teen au­to­romuttamolla.
06.00 Aivopelit
06.00 Gor­don Ram­sayn ma­kuseikkailut
06.50 Mor­gan Free­man: Monet jumalat
ti: Le­gen­daa­ri­nen Os­car-voit­ta­ja, Mor­gan Freeman,..
ke:
06.50 Mor­gan Free­man: Ih­mi­syy­den äärellä
Mik­si yh­teis­kun­nat eri puo­lil­la maail­maa ovat niin eri­lai­sia? Mi­ten si­vi­li­saa­tio kehittyi?..
06.50 Au­tojen ensiapu
Au­toi­lu-unel­mia to­teu­te­taan jo kah­dek­san­nel­la kaudella...
06.50 Egyp­tin au­rin­ko­ku­nin­gas: Sa­lai­suuk­sia ja aarteita
07.40 Elä va­paa­na tai kuole
to: In the cold swamps of Georgia,..
07.40 Koirat kuriin
As­tum­me Mat­tin maail­maan, jos­sa mies muok­kaa koi­rien käy­tös­tä kek­se­liäin keinoin...
07.40 Egyp­ti yl­häältä päin
Egyp­ti on mui­nai­nen maa, jo­ka on kuu­lu py­ra­mideistaan,..
08.35 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
Nor­jan tal­vi on kyl­mä ja an­ka­ra, kun se is­kee, tär­keät tiet muut­tu­vat vaa­ral­li­sik­si. Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat ovat eliit­ti­ryh­mä, jo­ka te­kee ym­pä­ri vuo­ro­kau­den töi­tä pi­tääk­seen tiet avoin­na. Nyt mie­hil­lä on uu­si vi­hol­li­nen: ää­rim­mäi­nen sää. Yl­lät­tä­vät muu­tok­set läm­pötiloissa,
08.35 Ai­kaan jäh­met­ty­neet muumiot
"On the wes­tern step­pes of China,..
08.35 Cos­mos: Mah­dol­li­set maailmat
9
09.30 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
Täl­lä Us­ko­ma­ton toh­to­ri Pol -kau­del­la lää­kä­reil­lä on kii­re, kun he jou­tu­vat hä­tä­ta­pauk­ses­ta toi­seen far­meil­ta tu­le­vien avun­pyyn­tö­jen ja kli­nik­ka­vie­rai­den myö­tä. Va­rau­du hur­jaan kyytiin,..
09.30 Us­ko­ma­ton eläin­lää­kä­ri Pol: parhaat palat
pe: Po­lin kli­ni­kan asiak­kail­le lem­mi­kit ei­vät ole vain eläimiä,..
09.30 Len­to­turmatutkinta
10.25: Maail­ma kiin­nit­tää ai­na huo­mio­ta len­to­ko­neon­net­to­muuk­siin. Niin te­ke­vät myös asiantuntijat,..
09.30 Len­to­turmatutkinta
Maail­ma kiin­nit­tää ai­na huo­mio­ta len­to­ko­neon­net­tomuuksiin...
10.25 Tri K:n ek­soot­ti­set eläimet
ti: Bub­ba, a green wing ma­caw with a mys­te­rious mass, has Dr...
ke: Xe­non, 8 kuu­kaut­ta van­ha aa­vikkokettu,..
10.25 Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­kennusurakat
Kol­man­nen val­ta­kun­nan tai­vail­ta ai­na Bur­man kuo­le­man rau­ta­teil­le. Tut­kim­me ar­mei­jan ajat­te­lu­ta­po­ja, uraauur­ta­via tak­tii­koi­ta ja uu­sin­ta uut­ta ole­via tek­nii­koi­ta, joi­ta kum­pi­kin puo­li ke­hit­ti. Ar­mei­jan lait­tei­den ja jät­ti­mäis­ten puo­lus­tus­ra­ken­nel­mien jään­tei­tä se­kä mui­ta so­dan ai­kai­sia re­liik­ke­jä pal­jas­tuu, kun asian­tun­ti­jat mat­kaa­vat Tyy­nen me­ren saa­ril­ta ai­na kol­man­nen val­ta­kun­nan bunkkereihin.
11.20 Cos­mos: Mah­dol­li­set maailmat
11.20 Au­tojen ensiapu
11.20 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
11.20 Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­kennusurakat
11.20 Lost Temp­le of The Inca
11.20 Au­tojen ensiapu
Sy­dän­tä läm­mit­tä­vä ja tv-kat­so­jat puo­lel­leen voit­ta­nut Au­to­jen en­sia­pu on tääl­lä taas! Au­ton osat tun­te­va Tim Shaw ja me­kaa­nik­ko­jen mes­ta­ri Fuzz Towns­hend met­säs­tä­vät päät­tä­väi­si­nä ka­ris­maat­ti­sia au­to­ja, joi­den omis­ta­jat an­sait­se­vat saa­da rak­kaat kär­ryn­sä ta­kai­sin kun­toon ja tien päälle.
12
12.15 Scien­ce of Stupid
6. jakso...
5. jakso...
ke: 10. jakso...
to: 9. jakso...
12. jakso...
13.10 Run­ning Wild With Bear Grylls
ti: Bear Grylls ot­taa WWE-maail­man­mes­ta­rin, näyt­te­li­jä Da­ve Bautistan,..
pe: Ra­dio­juon­ta­ja Bob­by Bo­nes seik­kai­lee Bear Gryll­sin kanssa...
14.05 Len­to­turmatutkinta
Oh­jel­ma pal­jas­taa syn­kän to­tuu­den sii­tä, kuin­ka len­to­tur­val­li­suus pa­ra­nee yk­si tur­ma ker­ral­laan. Tut­kin­nas­sa ovat tun­ne­tut len­to-on­net­to­muu­det ja syyt nii­den ta­pah­tu­miin. Jo­ka jak­so esi­te­tään käyt­tä­mäl­lä oh­jaa­mon ää­ni­tal­len­tei­ta, on­net­to­muus­ra­port­te­ja ja sil­min­nä­ki­jöi­den ta­ri­noi­ta se­kä haastatteluja,
14.05 Tur­va­tar­kastus: Peru
Kol­man­nel­la kau­del­la las­keu­dum­me Pe­rus­sa Li­man kau­pun­gis­sa si­jait­se­val­le Jor­ge Cha­ve­zin kan­sain­vä­li­sel­le len­to­ken­täl­le. Se on Pe­run suu­rin len­to­kent­tä ja iso La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan keskus,..
15
15.00 Au­tojen ensiapu
ti: Mor­ris Tra­vel­le­rin hätäkutsu...
ke: Tans­ka­lai­nen ongelma...
to: Escort Rs...
pe: Mat­kai­luau­to­haas­te. Tim ja Fuzz et­si­vät autoja,..
16.00 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
ti: Ka­tast­ro­fi on usein tuloksena,..
ke: Nor­jan tal­vi on kyl­mä ja an­ka­ra, kun se iskee,..
to:
pe:
16.00 Cos­mos: Mah­dol­li­set maailmat
16.00 Ää­rim­mäi­set pe­lastustarinat
17.00 Len­to­turmatutkinta
Oh­jel­ma pal­jas­taa syn­kän to­tuu­den sii­tä, kuin­ka len­to­tur­val­li­suus pa­ra­nee yk­si tur­ma ker­ral­laan. Tut­kin­nas­sa ovat tun­ne­tut len­to-on­net­to­muu­det ja syyt nii­den ta­pah­tu­miin. Jo­ka jak­so esi­te­tään käyt­tä­mäl­lä oh­jaa­mon ää­ni­tal­len­tei­ta, on­net­to­muus­ra­port­te­ja ja sil­min­nä­ki­jöi­den ta­ri­noi­ta se­kä haas­tat­te­lu­ja, mo­der­ne­ja eri­kois­te­hos­tei­ta ja hios­ta­via uu­del­lee­ne­si­tyk­siä ta­pahtuneesta.
17.00 Me­ret ilman vettä
Me­ret il­man vet­tä (DRAIN THE OCEAN) tyh­jen­tää me­ret ja pal­jas­taa sa­lai­suuk­sia ja me­ne­tet­ty­jä maailmoja...
17.00 Len­to­turmatutkinta
Maail­ma kiin­nit­tää ai­na huo­mio­ta len­to­ko­neon­net­to­muuk­siin. Niin te­ke­vät myös asian­tun­ti­jat, joi­den työ on sel­vit­tää, mi­tä tapahtui...
18
18.00 Au­tojen ensiapu
Ma­king mo­to­ring dreams co­me true for an eighth sea­son award win­ning Car SOS is back,..
18.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
JFK:n tul­li tut­kii Pa­na­mas­ta Hong­kon­giin len­tä­vää matkustajaa,..
18.00 Mic­hael Pa­lin Poh­jois-Koreassa
18.00 Hit­le­rin teinitappajat
He kas­voi­vat nat­sien val­lan al­la. He van­noi­vat an­ta­van­sa hen­ken­sä Hit­le­ril­le. He oli­vat fa­naatikkoja,..
18.00 Us­ko­ma­ton eläin­lää­kä­ri Pol: parhaat palat
Po­lin kli­ni­kan asiak­kail­le lem­mi­kit ei­vät ole vain eläimiä,..
18.00 Uu­den-Gui­nean ka­don­neet muumiot
High in the cliffs sur­roun­ding the Ko­ke peop­le of Pa­pua New Gui­nea are gal­le­ries of their ancestors...
18.00 Cos­mos: Mah­dol­li­set maailmat
Tu­tus­tues­sam­me elä­män ke­hi­tyk­seen maapallolla,..
19.00 Ih­meel­li­set superautot
As­ton Mar­ti­nil­la ei ole va­raa vir­hei­siin, sil­lä se on vii­mei­nen to­del­la it­se­näi­nen ja kuu­lui­sa merkki,..
19.00 Saa­ri ilman lakeja
Kaak­kois-Alas­kan är­häk­kä il­mas­to on iso haas­te Port Pro­tec­tio­nin asukkaille,..
19.00 Tur­va­tar­kas­tus: En­sim­mäinen luokka
19.00 Yu­ko­nin kultamaat
Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan Ka­na­dan poh­joi­so­sas­sa mer­kit­tä­viä per­hey­rityksiä,..
19.00 Koirat kuriin
19.30: Matt aut­taa kaunista,..
19.00 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la - par­haat palat 2018
19.00 Lä­pi­leik­kaus Maas­ta: Elä­vä planeetta
Li­ke an organism,..
20.00 Van­ki­las­sa ulkomailla
Li­sää sy­dä­men py­säyt­tä­viä ker­to­muk­sia ur­heu­des­ta, epäon­nis­tu­neis­ta suun­ni­tel­mis­ta ja kes­tä­vyy­des­tä hen­ki­löil­tä, jot­ka jäi­vät van­geik­si eräis­sä maail­man vaa­ral­li­sim­mis­ta pai­kois­ta. Mui­den us­ko­mat­to­mien ta­ri­noi­den ta­paan täl­lä kau­del­la mu­ka­na on kai­kis­ta ta­pauk­sis­ta hui­kein. Bil­ly Haye­sin ko­ke­muk­set Tur­kis­sa toi­mi­vat Kes­kiyön pi­ka­ju­na -elo­ku­van ins­pi­raa­tio­na, ja nyt Bil­ly pal­jas­taa pal­jon li­sää klas­si­ses­ta van­keus­tarinastaan.
20.00 Huumebisnes Oy
Huu­meet muo­dos­ta­vat mil­jar­dien dol­la­rei­den bis­nek­sen, jo­ka ai­heut­taa maail­mas­sa eni­ten ri­kol­li­suut­ta ja väkivaltaa.
20.00 In­si­de: Amerikan mafia
In­si­de: Ame­ri­kan ma­fia -sar­jas­sa tut­ki­taan jär­jes­täy­ty­neen ri­kol­li­suu­den nou­sua ja tu­hoa Amerikassa...
20.55 Rajasota
ti: Kar­tel­li­rat­sia. Agen­tit saa­vat kä­siin­sä vaa­ral­lis­ta, har­voin ta­vat­tua huumetta,..
to: Ma­rivarastot...
pe: Huumetulva...
20.55 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
MIA:n tul­li­vi­ra­no­mai­set tut­ki­vat mat­kus­ta­jaa, jo­ka käy usein Ko­lumbiassa...
20.55 Rajasota
In this epi­so­de of Bor­der Wars, we see law en­for­ce­ment ani­mals in action...
21
21.50 Au­tojen ensiapu
Ma­king mo­to­ring dreams co­me true for an eighth sea­son award win­ning Car SOS is back,..
21.50 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
JFK:n tul­li tut­kii Pa­na­mas­ta Hong­kon­giin len­tä­vää matkustajaa,..
21.50 Mic­hael Pa­lin Poh­jois-Koreassa
21.50 Hit­le­rin teinitappajat
He kas­voi­vat nat­sien val­lan al­la. He van­noi­vat an­ta­van­sa hen­ken­sä Hitlerille...
21.50 Us­ko­ma­ton eläin­lää­kä­ri Pol: parhaat palat
Po­lin kli­ni­kan asiak­kail­le lem­mi­kit ei­vät ole vain eläimiä,..
21.50 Uu­den-Gui­nean ka­don­neet muumiot
21.50 Cos­mos: Mah­dol­li­set maailmat
Tu­tus­tues­sam­me elä­män ke­hi­tyk­seen maapallolla,..
22.45 Ih­meel­li­set superautot
As­ton Mar­ti­nil­la ei ole va­raa virheisiin,..
22.45 Saa­ri ilman lakeja
22.45 Tur­va­tar­kas­tus: En­sim­mäinen luokka
22.45 Yu­ko­nin kultamaat
22.45 Koirat kuriin
22.45 Apo­ca­lyp­se: Maailmojen sota
22.45 Lä­pi­leik­kaus Maas­ta: Elä­vä planeetta
Li­ke an organism,..
23.35 Scien­ce of Stupid
23.35 Scien­ce of Stupid
Oh­jel­man kol­man­nel­la kau­del­la tut­ki­taan tar­kas­ti ja tie­teel­li­ses­ti hul­luim­pia, upeim­pia ja ki­vu­liaim­pia käyt­tä­jien lä­het­tä­miä videoita...
23.35 Scien­ce of Stupid
Oh­jel­man kol­man­nel­la kau­del­la tut­ki­taan tar­kas­ti ja tie­teel­li­ses­ti hulluimpia,..
0
00.00 Len­to­turmatutkinta
00.00 Len­to­turmatutkinta
00.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
00.00 Huumebisnes Oy
00.00 Len­to­turmatutkinta
00.45 Rajasota
00.45 Rajasota
00.45 Huumebisnes Oy
00.45 Alamaailma Oy
00.45 Het­ki ennen tuhoa
01.30 Huumebisnes Oy
01.30 Huumebisnes Oy
01.30 In­si­de: Kokaiinisodat
01.30 Maail­man­lo­pun odottajat
01.30 Huumebisnes Oy
02.15 Yli­luonnollista
02.15 Yli­luonnollista
02.15 Maail­man­lo­pun odottajat
3
03.00 Tabu
03.00 Huumebisnes Oy
03.00 Tabu
03.50 Van­ki­las­sa ulkomailla
Do­ku­ment­ti­sar­ja, Na­tio­nal Geog­rap­hic Channel.
03.45 Komentoketju
03.45 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
03.45 Van­ki­las­sa ulkomailla
04.35 Run­ning Wild With Bear Grylls
04.30 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
04.30 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
05.15 Aivopelit
05.15 Lai­vanrakentajat
05.15 Au­tojen ensiapu