Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.3. ti 26.3. ke 27.3. to 28.3. pe 29.3. la 30.3. su 31.3.
6

06.00 Mui­nai­set sa­lai­set kan­siot

Huu­me­bis­nes Oy

07.00 Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä

Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä - par­haat pa­lat

Käär­meen­met­säs­tä­jät

Af­ri­kan kuo­let­ta­vim­mat

08.00 Ai­vo­pe­lit

Morality Aivojen elämä Superaistit Esittelyssä aivot Left vs. Right

Hir­viö­ka­la

Thaiparatiisi

Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

Korillinen koiria With t­he long and f­ri­gid Mic­hi­gan win­ter fi­nal­ly co­ming to an end t­he s­taff and a­ni­mals re­joi­ce.
9

09.00 E­lä va­paa­na tai kuo­le

Blood, Sweat, & Tears Tee tai kuole Teurastusta ja talonrakennusta Karkea ja karvainen The Bears and the Bees

Lai­van­ra­ken­ta­jat

Nousuvesikaaos Tuli irti!

09.45 Maail­man ko­vim­mat kor­jaus­hank­keet

High-Voltage Power Lines Operaatio: risteilyalus Korkeajännitystä Teleskoopin puhdistus Cruise Ship Engine

Ai­vo­pe­lit (x2)

Taikausko Kaavamaisuus

Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä Kii­nas­sa

Porojen kaitsijat

10.35 Hir­viö­ka­la

Jungle Jaws 270 kilon kultakala Joen hampaat Maailman suurin keihäsrausku Amazon Shocker

Me­ret il­man vet­tä

Egyptin kadonneet ihmeet T­he Ni­le was on­ce ho­me to t­he An­cient E­gyp­tians, o­ne t­he of t­he g­rea­test ci­vi­li­sa­tions on Earth.

10.45 Ih­meel­li­nen p­la­neet­ta Maa

Genesis Our rock is s­pe­cial - its a­li­ve.

11.35 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

The Comeback Kid Kaksi jätkää, kaksi rekkaa Joskus potilas kuolee Vielä kulkee! Crazy Horse

E­gyp­tin ka­don­neet aar­teet

Kuoleman jälkeisen elämän kirous

Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä - par­haat pa­lat

Äärimmäiset aavikot
12

12.30 Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

Red, White & Moo Pol lumen keskellä Kyllä Charles hoitaa Kulta, ulkona on kylmä Pigs in a Blanket

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta (x2)

Viimeiset hetket Kauhua Egyptin yllä

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta (x2)

Kohtalokkaat keskustelut Eksynyt lentokone

13.20 Yu­ko­nin e­läin­lää­kä­ri

Talvi saapuu Riemukkaat rekikoirat Lentävä karibu Kojoottien kynsissä Kohtalokkaat piikit

14.15 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

Deadly Airspace (Malaysia Airlines Flight 17)

Car S.O.S.

Triumph Tr4

A­las­kan po­lii­sit

Trail of Blood

Vuo­si­kym­me­net uu­des­taan (x2)

Pieni maailma Seinä kaatuvat

He­ro­dek­sen ka­don­nut hau­ta

Herodeksen kadonnut hauta

14.15 E­gyp­tin ka­don­neet aar­teet (x5)

Tutankhamonin aarteet Soturifaaraokuningatar Hautojen tutkijat Kuoleman jälkeisen elämän kirous Pyramidihaudan etsinnät

14.25 La­ti­na­lai­sen A­me­ri­kan kuu­mat ra­jat (x2)

Laittomat lelut Pyhät dollarit
15

15.15 Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru

Turvatarkastus: Peru, 11 Turvatarkastus: Peru, 12 Turvatarkastus: Peru, 13 Turvatarkastus: Peru, 14 Turvatarkastus: Peru, 15

Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru (x3)

Turvatarkastus: Peru, 1 Turvatarkastus: Peru, 2 Turvatarkastus: Peru, 3

16.05 Ih­meel­li­set ih­mi­set

Dawn Tuli Metsästys Jano Adrift

17.00 Yu­ko­nin kul­ta­maat

Homecoming Aarrejahti Sateen ja epäonnen armoilla Toivoa kaaoksessa For Blood or Money
18

18.00 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat

Worst to First Kalasta tai näe nälkää Tavarakuumetta Älä lopeta päätyötäsi Smoke On The Water

Ai­vo­pe­lit

Selviytyjien aivot Kat­saus ih­mis­ten sel­viy­ty­mi­seen tie­teen ta­sol­la - kuin­ka ke­hi­tyim­me sel­viy­ty­jik­si, ja mi­ten i­ki­van­hat ais­tim­me pi­tä­vät mei­dät y­hä e­los­sa.

19.00 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

Unfinished Business Vaarallisen valtatien pelastajat 6, 3 Vaarallisen valtatien pelastajat 6, 4 Vaarallisen valtatien pelastajat 6, 5 Python Unleashed Sar­jas­sa seu­ra­taan hi­naus­fir­man työn­te­ki­jöi­tä, jot­ka pe­las­ta­vat hä­tään jou­tu­nei­ta au­toi­li­joi­ta ja koh­taa­vat mi­tä mie­len­kiin­toi­sem­pia haas­tei­ta.

Vil­li E­te­lä-Af­rik­ka

Ristivirtauksia E­te­lä-Af­ri­kan Hy­vän­toi­von­nie­mel­lä e­lää niin ping­vii­ne­jä kuin st­rut­se­ja­kin, se­kä surf­faa­via me­rie­ta­noi­ta ja syn­nyt­tä­viä ka­me­leont­te­ja.

Me­ret il­man vet­tä

Atlantiksen legendat Ex­ci­ting e­vi­den­ce e­mer­ges of ci­vi­li­za­tions lost for cen­tu­ries un­der t­he wa­ves. F­rom mys­te­rious un­der­wa­ter py­ra­mids off t­he coast of Ja­pan to t­he fab­led ci­ty of At­lan­tis it­self.

20.00 Ra­ja­so­ta

Dark Ride Kartelliratsia Kovaa vauhtia Marivarastot Huumetulva

Syn­ty­nyt Af­ri­kas­sa

Metsästysoppitunnit Pie­net kar­va­pal­lom­me tie­tä­vät paik­kan­sa per­hees­sä. Nyt tei­neil­lä on kun­non a­seet sa­van­nin haas­tei­siin.

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - e­ri­kois­ra­port­ti

Huono asenne On e­ve­ry f­light, pas­sen­gers p­la­ce t­heir li­ves in t­he hands of t­heir cap­tain w­ho­se hu­man f­laws a­re e­nough to b­ring down an airc­raft.
21

21.00 Car S.O.S.

Triumph Tr4

A­las­kan po­lii­sit

Trail of Blood Kic­king off sea­son 5 of "A­las­ka S­ta­te T­roo­pers," t­his o­ne hour e­pi­so­de s­hows c­ri­mi­nal be­ha­vior on t­he ri­se as sp­ring bec­kons and t­he I­di­ta­rod heats up.

Me­ret il­man vet­tä: At­lan­tin aa­ve­lai­vat

Meret ilman vettä: Atlantin aavelaivat Exp­lo­re a world ne­ver seen be­fo­re - a world hid­den un­der mi­les of wa­ter, t­he lands­ca­pe of t­he At­lan­tic sea bed.

Toi­nen maail­man­so­ta: Pin­na­na­lai­nen hel­vet­ti

Rommelia vastustamassa Sept 1941. Vic­to­ria C­ross re­ci­pient, Lt.

Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

Korillinen koiria With t­he long and f­ri­gid Mic­hi­gan win­ter fi­nal­ly co­ming to an end t­he s­taff and a­ni­mals re­joi­ce. Dr.

E­gyp­tin ka­don­neet aar­teet

Kleopatran kadonnut hauta We fol­low arc­haeo­lo­gists hun­ting for Queen C­leo­pat­ra's lost tomb. A team of un­der­wa­ter arc­haeo­lo­gists di­ve t­he Me­di­ter­ra­nean to exp­lo­re t­he sun­ken ruins of an­cient A­le­xand­ria.

Ih­meel­li­nen p­la­neet­ta Maa

Henkäys For t­he p­ri­vi­le­ged few w­ho ha­ve loo­ked down at t­he Earth f­rom s­pa­ce, t­he t­hin b­lue li­ne of our p­la­net's sets t­he Earth a­part f­rom e­ve­ry ot­her p­la­net we've seen.

22.00 Yu­ko­nin kul­ta­maat

Hard Lessons Half­way th­rough t­he Yu­kon Gold Mi­ning Sea­son, roo­kie mi­ners Ed Long and Ri­ley Gib­son a­re fi­nal­ly s­lui­cing on Rab­bit C­reek.

Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

Panamania Ca­na­dian 21-year-old Ch­ris­ti­na Joc­ko is ad­dic­ted to s­pen­ding mo­ney, par­tying and ta­king d­rugs.

Mic­hael Pa­lin Poh­jois-Ko­reas­sa

Jakso 2 Mic­hael Pa­lin em­barks on t­he se­cond part of his jour­ney ac­ross o­ne of t­he most sec­re­ti­ve s­ta­tes in t­he world, North Ko­rea.

Yu­ko­nin kul­ta­maat

Ei perääntymistä T­he d­ri­ve for gold be­gins to ta­ke it toll.

Yu­ko­nin e­läin­lää­kä­ri

Nautajahti Dr. Oak­ley is cal­led in to t­reat a disg­runt­led sow in la­bor and her neg­lec­ted, hung­ry pig­let.

In­si­de North Ko­rea's Dy­nas­ty

(2018) Ydinperhe "Nuc­lear Fa­mi­ly" be­gins as t­he Cold War ends - and North Ko­rea has lost So­viet pat­ro­na­ge, and with it, t­he se­cu­ri­ty it gua­ran­tees and t­he e­co­no­mic sup­port t­hat has sus­tai­ned t­he count­ry for near­ly half a cen­tu­ry.

Dik­taat­to­rin syn­ty

Absoluuttinen valta Dic­ta­tors be­co­me a big­ger th­reat w­hen t­hey ta­ke po­wer, but t­heir goal of ab­so­lu­te po­wer re­mains t­he sa­me.

23.00 Ki­ven si­säl­lä

Poikkeavat ja hylkiöt Stressilaatikko Vangit vastaan vartijat Totuuksia ja valheita

A­la­maail­ma Oy

Ihmislasti Ih­mis­las­ti.

Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

Huumeita ja viiniä C­ham­pion s­kier Nick B­re­wer f­lees ho­me and be­gins sel­ling pills in t­he South of F­ran­ce.

In­si­de North Ko­rea's Dy­nas­ty

(2018) Rakettimies T­he fi­nal e­pi­so­de s­tarts with t­he death of Kim Jong Il and t­he ri­se of t­he new lea­der of North Ko­rea - his son, Kim Jong Un, ta­king po­wer at t­he a­ge of 28. U­sing exc­lu­si­ve in­ter­views, first­hand tes­ti­mo­ny and ex­pert­ly cu­ra­ted arc­hi­ve, "Roc­ket Man" c­harts Un's reign f­rom 2011 to p­re­sent day; del­ves in­to how Un con­so­li­da­ted po­wer, by kil­ling his unc­le and his half-b­rot­her; e­xa­mi­nes t­he inc­re­dib­le s­to­ry of his u­nex­pec­ted f­riends­hip with bas­ket­ball s­tar Den­nis Rod­man; re­tells his an­noun­cing t­hat he has nuc­lear wea­pons t­hat can reach t­he U­ni­ted S­ta­tes; and b­reaks down t­he his­to­ric 2018 sum­mit with US P­re­si­dent T­rump.
0

00.00 Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat

Pacific Megaships Japanese Superfortress

Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: Hit­le­rin kuo­le­man rau­ta­tiet

Natsien jättimäiset rakennusurakat: Hitlerin kuoleman rautatiet

Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: Hit­le­rin so­ta­ju­nat

Natsien jättimäiset rakennusurakat: Hitlerin sotajunat

Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat

Hitler's Railways Of Death

Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä Kii­nas­sa

Porojen kaitsijat

00.55 Car S.O.S.

Triumph Tr4

A­las­kan po­lii­sit

Trail of Blood

Me­ret il­man vet­tä: At­lan­tin aa­ve­lai­vat

Meret ilman vettä: Atlantin aavelaivat

Toi­nen maail­man­so­ta: Pin­na­na­lai­nen hel­vet­ti

Rommelia vastustamassa

Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

Korillinen koiria

E­gyp­tin ka­don­neet aar­teet

Kleopatran kadonnut hauta We fol­low arc­haeo­lo­gists hun­ting for Queen C­leo­pat­ra's lost tomb.

01.50 Yu­ko­nin kul­ta­maat

Hard Lessons

Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

Panamania

Mic­hael Pa­lin Poh­jois-Ko­reas­sa

Jakso 2

Yu­ko­nin kul­ta­maat

No Backing Down

Yu­ko­nin e­läin­lää­kä­ri

Nautajahti Dr.

Ta­bu

Riippuvaiset Riip­pu­vuus voi joh­tua muus­ta­kin kuin huu­meis­ta.

02.45 Ko­kei­le tai kuo­le

Ko­kei­le tai kuo­le

Au­tio­ta­lo­jen aar­teet

3

03.30 Mui­nai­set sa­lai­set kan­siot

03.40 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

04.15 Ta­bu

04.25 Su­pe­rau­to­jen ra­ken­ta­jat

04.25 A­la­maail­ma Oy

05.00 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

05.10 S­cien­ce of S­tu­pid (x8)