Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 35 36 37 38 39
13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9. 18.9. 19.9.
6
05.45 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs Etelä
06.00 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pelastajat
06.00 Alamaailma Oy
Pontikka on parasta.
06.00 Ki­ven sisällä
Pyöröovi.
06.25 Elä va­paa­na tai kuole
06.45 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs Etelä
ke: FV-Tuna.
pe: Kun kiin­tiö täyttyy,..
06.45 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
06.45: Thord laittaa henkensä peliin pitääkseen tiet auki.
06.45 Au­ton­raadot rahaksi
Hurja Hatch.
07.10 Food Factory
07.25 Elä va­paa­na tai kuole
Na­tio­nal Geog­rap­hic Channel.
ke: Luonnonvoimaa.
to: Tappokausi.
pe: Kuoleman keskellä.
07.30 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
Maa­ti­lan kis­sal­la on nuha,..
07.50 Au­ton­raadot rahaksi
Sar­jas­sa seu­ra­taan kah­ta lon­too­lais­ta tii­miä, joi­den au­ton­pur­ku- ja myyn­ti­tai­dot lai­te­taan to­del­li­sel­le koetukselle.
08.10 Food Factory
08.15 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
09.00: Hal­lo­ween te­kee tu­loaan, ja toh­to­ri Pol pa­nee pa­ras­taan po­ti­lai­densa kanssa.
08.15 Saa­ri ilman lakeja
Port Pro­tec­tio­nin asuk­kaat voi­vat vii­mein iloi­ta, sil­lä tal­vi lä­hes­tyy loppua...
08.45 Gat­hering Storm
Uu­si sar­ja tar­joaa ai­nut­laa­tui­sen nä­kö­kul­man maail­man hur­jim­piin myrskyihin...
08.50 Us­ko­mat­tomat koneet
to: Chad Zde­nek pää­see katsomaan,..
pe: Chad liit­tyy jouk­koon, kun maail­man suu­rin il­ma­tyy­nya­lus puretaan,
9
09.00 Gor­don Ram­sayn ma­kuseikkailut
09.40 Aust­ra­lian rajalla
Epäi­lyt­tä­vien ta­paus­ten tun­nis­ta­mi­ses­sa on tär­kein­tä am­mat­ti­lai­sen vainu,..
09.45 Gat­hering Storm
pe: Yh­dys­val­tain Gua­min alueil­la on etu­ri­vin paikat,..
09.50 Lo­ne Sta­rin eläinlääkäri
Toh­to­ri T hoi­taa kaik­kia po­ti­lai­taan kuin perhettä,..
09.50 Nas­can lin­jat: mui­nai­set salaisuudet
Lii­ty ny­kyai­kais­ten tut­ki­joi­den seuraan,..
10.30 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
Täl­lä ih­meel­li­sel­lä Us­ko­ma­ton eläin­lää­kä­ri Pol -kau­del­la lää­kä­reil­lä on tas­sut täyn­nä töitä,..
10.40 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
Kausi 3. Jaksot 9-14.
10.40 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
10.40 Gor­don Ram­sayn ma­kuseikkailut
11.25 Yu­ko­nin eläinlääkäri
ma: Tri Oakleylla on tehtävä ilmassa.
11.35 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti
su: Ra­dio­hil­jai­suus len­tä­jien ja len­non­val­von­nan vä­lil­lä voi mer­ki­tä mo­nia asioita,.. Ti­lan­hah­mo­tu­son­gel­mat ovat yk­si ylei­sim­piä len­to-on­net­to­muuk­sien syistä...
11.35 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
pe: Kesä on täydessä vauhdissa Michiganissa.
12
12.20 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs Etelä
Kun ete­läi­nen lai­vas­to saa­puu Ou­ter Bank­seil­le Glou­ces­te­rin mie­his­tö jou­tuu ko­vim­paan kil­paan tä­hän asti...
12.25 Yu­ko­nin eläinlääkäri
to: Tri Oak­ley on kor­keal­la puus­sa pan­noit­taak­seen mustakarhun,
pe: Tri Oak­ley hoi­taa tyy­ty­mä­tön­tä emak­koa ja näl­käis­tä porsasta.
13.15 Saa­ri ilman lakeja
13.20 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs Etelä
pe: Kun hul­lun­ku­ri­nen sää kiu­saa aluk­sia Ou­ter Bankseilla,..
13.20 Food Factory
13.20 Ki­rot­tu­jen paikkojen atlas
13.20: Bermudan kolmio.
14.15: Ka­don­neen At­lan­tik­sen kau­pun­gin le­gen­da on ikivanha,..
15.10: Kaik­ki ovat kuul­leet ve­ren­hi­moi­ses­ta Dra­cu­las­ta, jo­ka voi suo­da kuo­le­mat­to­muu­den pu­re­mal­la uh­riaan kaulaan...
16.05: 1915 Loui­sia­nas­sa pai­kal­li­nen hoo­doo­pa­pi­tar ja pa­ran­ta­ja, Ju­lia-tä­ti, rai­vos­tui puun­hakkaajille,..
17.00: Sam suun­taa Län­si-Vir­gi­niaan sel­vit­tääk­seen Moth­ma­nin eli Koi­mie­hen kirousta...
14.10 Food Factory
Katso,..
ti: Kat­so, miten 9,.. Jo­kai­sen sip­si­pus­sin, oluttölkin,..
14.15 Saa­ri ilman lakeja
to: Port Pro­tec­tio­nin asuk­kaat voi­vat vii­mein iloita,..
14.15 Erakot
Keskellä ei mitään. Joe, Da­ve, Dan, Doc, Jeanny,..
14.15 Ko­ral­li­riu­tat: Maailman keuhkot
15
15.05 Muu­mioi­den valtakunta
Maail­man van­him­pien py­ra­mi­dien lä­hei­syydessä,..
15.10 Food Factory
Katso,..
to: Katso,.. Kat­so, mi­ten makeat,..
pe: Katso,.. Katso,..
15.10 Ta­ri­ni: Kuu­den nai­sen maail­ma­nym­päripurjehdus
16.00 Aust­ra­lian rajalla
Epäi­lyt­tä­vien ta­paus­ten tun­nis­ta­mi­ses­sa on tär­kein­tä am­mat­ti­lai­sen vai­nu, mut­ta tar­pee­seen tu­le­vat myös ny­kyai­kai­set apukeinot,..
16.05 Muu­mioi­den valtakunta
16.05 Egyp­tin au­rin­ko­ku­nin­gas: Sa­lai­suuk­sia ja aarteita
16.05 Hostile Planet
Hyp­pää pin­nan al­le kat­so­maan maa­pal­lon suu­rim­pia eli­nym­pä­ris­tö­jä eli meriä.
17.00 Au­tojen ensiapu
Sy­dän­tä läm­mit­tä­vä ja tv-kat­so­jat puo­lel­leen voit­ta­nut Au­to­jen en­sia­pu on täällä taas!..
17.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
ke: Varoituslaukauksia merellä. Epäilyttävä laukku.
to: Piilopistokas. Lomalle vai töihin?
pe: Metsästäjän kadonneet tavarat. Mykkä matkustaja.
17.00 Uu­den aallon soturit
Il­mas­ton­muu­tok­sen, saas­tu­mi­sen ja yli­ka­las­tuk­sen kes­kel­lä nä­mä kek­si­jät ja seik­kai­li­jat suo­je­le­vat me­riä par­haansa mukaan
18
18.00 Ko­ral­li­riu­tat: Maailman keuhkot
18.00 Ta­ri­ni: Kuu­den nai­sen maail­ma­nym­päripurjehdus
Ta­ri­ni on ker­to­mus kuu­des­ta nuo­res­ta nai­ses­ta ja pie­nes­tä aluksesta,..
18.00 Au­tojen ensiapu
ke: Vauxhall Astra GTE.
to: Mini Cooper. Tim ja Fuzz läh­te­vät Eastbourneen,..
pe: Timin ja Fuzzin suurimmat teot. Au­to­jen en­sia­pu pa­laa nel­jän­nel­le tuo­tan­tokaudelle...
18.00 Ve­net­siaa pelastamassa
Venetsia on eräs maailman tunnetuimpia kaupunkeja. Se koos­tuu 118 pie­nes­tä saa­res­ta ja si­jait­see kes­kel­lä la­guu­nia kuin nuk­ku­va kaunotar...
18.00 He­ro­dek­sen ka­donnut hauta
Vuon­na 2006 ar­keo­lo­gi Ehud Net­zer us­koi löy­tä­neen­sä He­ro­dek­sen hautapaikan...
19.00 Len­to­turmatutkinta
Maail­ma kiin­nit­tää ai­na huo­mio­ta len­to­ko­neon­net­to­muu­den ta­pah­tues­sa. Niin te­ke­vät myös asian­tun­ti­jat, joi­den työ on sel­vit­tää mi­tä tapahtui...
19.00 Hostile Planet
Hyp­pää pin­nan al­le kat­so­maan maa­pal­lon suu­rim­pia eli­nym­pä­ris­tö­jä eli meriä.
19.00 Uu­den aallon soturit
Il­mas­ton­muutoksen,..
19.00 Ve­net­siaa pelastamassa
Venetsia on eräs maailman tunnetuimpia kaupunkeja.
19.00 Sea Of Shadows
Mek­si­kos­sa Ka­li­for­nian lah­del­la ryh­mä ne­rok­kai­ta tut­ki­joi­ta, tek­niik­kaa hyö­dyn­tä­viä ak­tivisteja,..
19.00 Alek­san­te­ri Suu­ren ka­donnut hauta
Oh­jel­mas­sa näh­dään ki­pe­riä tut­ki­muk­sia ja häm­mäs­tyt­tä­viä pal­jas­tuk­sia, kun saam­me seurata,..
20.00 Au­tojen ensiapu
Sy­dän­tä läm­mit­tä­vä ja tv-kat­so­jat puo­lel­leen voit­ta­nut Au­to­jen en­sia­pu on täällä taas!..
20.00 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
Ha­zen Au­del ko­kei­lee sel­viy­ty­mis­tai­to­jaan eri hei­mo­jen parissa...
20.00 Len­to­turmatutkinta
to: Mat­kus­ta­ja­len­to­ko­ne pu­toaa itäi­sen Uk­rai­nan so­ta-alueel­la. To­dis­tei­den mu­kaan len­to­kone putosi,
20.00 Tri K:n ek­soot­ti­set eläimet
On­tu­va mi­ni­pos­su, ka­ran­nut tu­kaa­ni ja kol­me rii­taisaa kukkoa.
20.00 Len­to­turmatutkinta
Kun len­to­ko­ne on mat­kal­la Shet­lan­nin saa­ril­le, sen pot­ku­tur­bii­niin osuu sa­la­ma. Mie­his­tö so­kais­tuu het­kek­si ja oh­jai­met ei­vät toimi...
21
21.00 Supertehtaat
Vuon­na 2011, mel­kein vuo­si­kym­men sen jäl­keen, kun Lamb­rog­hi­ni lan­see­ra­si lip­pu­lai­va­mal­li Murcielagon,..
21.00 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
21.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
Etsi ja pidätä.
21.00 Hit­le­rin vii­mei­nen taistelu
21.00 Us­ko­ma­ton eläin­lää­käri Pol 10
Klinikalla tri Pol pelastaa kissan murtuneen jalan.
21.00 Maail­man­his­to­rian upeimmat aarteet
Pro­fes­so­ri Bet­ta­ny Hug­hes läh­tee us­ko­mat­to­mal­le mat­kal­le Nii­lin suis­tol­ta Nas­ser-jär­ven rannoille,..
21.00 Gor­don Ram­sayn ma­kuseikkailut
Ram­say tut­kii ka­rua Por­tu­ga­lia, jos­sa yk­sin­ker­tai­set elä­män­ta­vat nä­ky­vät myös maan upeis­sa ruoissa...
22.00 Huumebisnes Oy
Huu­meet muo­dos­ta­vat mil­jar­dien dol­la­rei­den bis­nek­sen, jo­ka ai­heut­taa maail­mas­sa eni­ten ri­kol­li­suut­ta ja väkivaltaa...
22.00 In­si­de: Amerikan mafia
Hengissä 70-luvulla. 1970-lu­vun alus­sa Ame­ri­kan ma­fia oli kos­ke­mat­to­man roo­lis­sa. Ma­fia kui­ten­kin tuhoutui,
22.00 Yu­ko­nin kultamaat
Tarpeen tullen tiukkana. Karl tais­te­lee iki­rou­taa vastaan...
22.00 Eläin­tar­han salaisuudet 3
Eläintarhan vauvat! Ta­paa iha­nia, hyp­pe­le­viä vuo­hivauvoja,..
22.00 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la: Ri­kos ja rangaistus
22.00 Me­ret il­man vet­tä: Sa­lai­set tehtävät
23.00 11. syys­kuu­ta: Päi­vä Amerikassa
11. Syys­kuu­ta: Päi­vä Ame­ri­kas­sa ku­vaa sy­väl­li­ses­ti syyskuun 11...
23.00 11. syys­kuu­ta: Päi­vä Amerikassa
11.
23.00 Huumebisnes Oy
Na­tio­nal Geog­rap­hic Channel.
ke: Hip hop ja huumeet.
to: Pornotähdet.
pe: Kevätloma Cancunissa.
23.00 Narco Wars
Täs­sä jak­sos­sa paljastamme,..
23.00 Päihdekoukussa
Alkoholikoukussa. Ryan on al­koholisti...
23.55 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
0
00.00 11. syys­kuu­ta: Päi­vä Amerikassa
00.00 Alas­kan poliisit
00.20 Made In A Day
00.45 Supertehtaat
00.55 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
00.55 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
00.55 Hit­le­rin vii­mei­nen taistelu
00.55 Us­ko­ma­ton eläin­lää­käri Pol 10
00.55 Maail­man­his­to­rian upeimmat aarteet
00.55 Gor­don Ram­sayn ma­kuseikkailut
01.35 Aust­ra­lian rajalla
01.45 Hit­le­rin vii­mei­nen taistelu
01.45 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
01.45 In­si­de: Amerikan mafia
01.45 Yu­ko­nin kultamaat
01.45 Eläin­tar­han salaisuudet 3
01.45 Ko­kei­le tai kuole
Na­tio­nal Geog­rap­hic Channel
02.05 Len­to­turmatutkinta
02.40 Aust­ra­lian rajalla
02.50 Food Factory
3
03.05 Len­to­turmatutkinta
Kausi 17. Jaksot 7-9.
03.00 Ki­ven sisällä
03.00 Van­ki­las­sa ulkomailla
03.05 Len­to­turmatutkinta
03.30 Erakot
03.50 Food Factory
03.45 Van­ki­las­sa ulkomailla
03.45 Vaa­ra­het­kiä videolla
03.50 Food Factory
04.15 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
04.30 Erakot
04.30 Ufo­jen jäl­jil­lä Euroopassa
04.30 Ve­riset tarinat
04.30 Erakot
05.00 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pelastajat
05.15 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
05.15 Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat: kaaos­ta valtateillä!
05.15 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pelastajat
05.45 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs Etelä