Ohjelmakartta.fi
ma 18.2. ti 19.2. ke 20.2. to 21.2. pe 22.2. la 23.2. su 24.2.
6

06.00 Ak­vaa­rioi­den val­tiaat

Au­ton­raa­dot ra­hak­si

06.45 Ih­meel­li­set ih­mi­set

Käär­meen­met­säs­tä­jät

Mon­suu­ni­saa­ret

07.25 Ai­vo­pe­lit (x10)

Hir­viö­ka­la

Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

08.10 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

Lumimyräkkä Helvetti jäätyy Tyhjällä akulla

Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat Ka­na­da

Painava pelastus Missä rotaattori?

Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

Yövuoro Pohjoisen valtatien pelastajat

08.55 E­lä va­paa­na tai kuo­le

Karkea ja karvainen Karhut ja mehiläiset Villisika Kaninkolossa Ikuisesti villi ja vapaa

Ai­vo­pe­lit (x3)

Kaikki pelissä Kouluta aivosi uudelleen Pidä huolta kehostasi

Ai­vo­pe­lit (x3)

Seuraa johtajaa Pähkinä purtavaksi Riskinotto
9

09.50 Au­tio­ta­lo­jen aar­teet

Hylätty mylly Suljettu paperitehdas Maatilan mysteerit Bensa-aseman aarteet Hylätty panimo

10.25 Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä Kii­nas­sa

Kiinan viimeiset asemiehet

10.35 Maail­man ko­vim­mat kor­jaus­hank­keet

Teleskoopin puhdistus Jättiantenni Alaskan öljyputki Ylikulkusilta Jättiproomu

Lyö­dään äl­li­käl­lä (x2)

Ampujat, suihkut ja shokkiaallot Räjäytä se!

11.15 Ja­pa­ni: maan ja tai­vaan vä­lis­sä

Vuorten saari Ja­pan, land of mo­der­ni­ty and t­ra­di­tion, de­ve­lo­ped to t­he r­hythm of its main is­land, Hons­hu.

11.25 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat

Eviä ja rukouksia Järkytystä ja ihmetystä Vuorovesi vaihtuu Taistelu maaliin

Hir­viö­ka­la

Mongolian hurja taimen

Pal­jas­ta­va 2000-lu­ku

2. jakso 2. jak­so.
12

12.05 Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä

Tulivuorisaari

12.15 Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

Liukkailla teillä Umpijäässä Kuolettavia pudotuksia Talven vaarat Talven loppu

Ka­do­te­tut A­ma­zo­nin kau­pun­git

Kadotetut Amazonin kaupungit

12.55 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta (x2)

Laskuvirhe Voimakas isku

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta (x2)

Verilöyly Sao Paulossa Kuolettava hiljaisuus

13.05 Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

Tuplasti ongelmia Pol palelee Maitomissit Pakkasenpuremaa Värejä Polille

13.55 Yu­ko­nin e­läin­lää­kä­ri

Vihainen äiti Karhua kiusaamassa Raivo biisoni Härästä asiaa Kun lehmät pistävät kampoihin

14.35 In­ter­ne­tin si­säl­lä: 5 vuot­ta ver­kos­sa

(2018) Internetin sisällä: 50 vuotta verkossa To ce­leb­ra­te t­he webs big 50th birth­day, Nat Geo ta­kes a fun, nos­tal­gic th­row­back romp down t­he cy­ber high­way, f­rom t­he ear­ly days th­rough to­day.

14.45 Buc­keye Bot­tom­sin seik­kai­lut

Opettajan lellikki

Au­to­jen en­sia­pu

Golf GTI -hurmiossa

Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru

Turvatarkastus: Peru, 12

Ruoan ta­ri­na

Syntiset nautinnot

A­va­ruus­suk­ku­la: voit­to­ja ja vas­toin­käy­mi­siä

Jakso 1

Au­to­jen en­sia­pu (x3)

Triumph GT6 Citroen D S Toyota FJ40 Land Cruiser
15

15.40 La­ti­na­lai­sen A­me­ri­kan kuu­mat ra­jat (x10)

Vaaralliset aavikot Kuuma raja Pankkilaina Tarkka toimitus Lain yläpuolella Vaarallinen virhe Hautausmaa ilman kukkia Pakoriski Päivä paratiisissa Epäilyttävää

16.25 Maail­man­lo­pun o­dot­ta­jat

Antaa palaa Siitä tulee iso isku Maksoi mitä maksoi Ihmisistä tulee eläimiä Helvetinportit

16.25 Ge­ne­ral Ma­gic

(2018) General Magic In 1990, a new com­pa­ny cal­led Ge­ne­ral Ma­gic s­pun out f­rom App­le. It took Si­li­con Val­ley by s­torm as ru­mors sp­read of its sec­ret, "next big t­hing" p­ro­ject.

17.20 Yu­ko­nin kul­ta­maat

Loppu lähestyy Kilpaa Narrowsille Taistelu isoista rahoista Viimeinen etappi Kullan perässä

Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä

Ohutta ilmaa O­hut­ta il­maa. Ha­zen Au­del pai­men­taa jak­ke­ja sy­väl­lä Hi­ma­la­jan e­si­vuo­ris­tos­sa Lo­mant­han­gin mui­nai­seen kau­pun­kiin.
18

18.10 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat

Loppu on lähellä Aika on nyt Liity miehistöön

Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs E­te­lä

Tappelukausi Täyttä kaasua

Ai­vo­pe­lit

Esittelyssä aivot Jän­nit­tä­vä kier­ros sok­ke­lo­mai­ses­sa Lon­toos­sa - tä­mä me­ta­fo­ra ku­vas­taa ai­vo­ja se­kä sen mo­nia loh­ko­ja ja mo­ni­mut­kai­sia reit­te­jä.

You­Tu­ben val­lan­ku­mous

YouTuben vallankumous You­Tu­ben val­lan­ku­mous. You­Tu­ben täyt­täes­sä kym­me­nen vuot­ta on ai­ka pei­la­ta ku­lu­nut­ta vuo­si­kym­men­tä maail­man suo­si­tuim­man vi­deo­pal­ve­lun vink­ke­lis­tä.

19.05 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

Jakso 4 Jakso 5 Jakso 6 Jakso 7 Jakso 8 Sar­jas­sa seu­ra­taan hi­naus­fir­man työn­te­ki­jöi­tä, jot­ka pe­las­ta­vat hä­tään jou­tu­nei­ta au­toi­li­joi­ta ja koh­taa­vat mi­tä mie­len­kiin­toi­sem­pia haas­tei­ta.

Maail­man­pe­rin­tö­koh­teet 360°

Rajaton pääsy Fuji-vuorelle Ra­ja­ton pää­sy Fu­ji-vuo­rel­le. Jouk­ko vuo­ris­to­po­lii­se­ja, tut­ki­joi­ta ja ym­pä­ris­töak­ti­vis­te­ja huo­leh­tii Ja­pa­nin tun­nus­merk­ki­nä tun­ne­tun tu­li­vuo­ren tu­le­vai­suu­des­ta.

Me­ret il­man vet­tä

Uskomattomat sotalaivat T­he Batt­le of Jut­land was t­he most vio­lent sea batt­le in his­to­ry, fought in 1916 bet­ween t­he migh­ty batt­le f­leets of B­ri­tain and Ger­ma­ny.

20.00 Ih­meel­li­nen p­la­neet­ta Maa

Henkäys Myrsky Suojakilpi Genesis Selviytyminen

Af­ri­kan kuo­let­ta­vim­mat

Supervoimat E­läi­mil­le on ke­hit­ty­nyt mo­nia su­per­voi­mia sel­viy­ty­mis­tais­te­lui­ta var­ten, jot­ta niil­lä o­li­si pa­ras mah­dol­li­suus sel­viy­tyä Ka­la­ha­rin aa­vi­kol­la.

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

Vaaralliset rajat En rou­te f­rom Mos­cow to Perm, Rus­sia, Ae­rof­lot Nord F­light 821 is on its fi­nal app­roach w­hen t­he p­la­ne no­se­di­ves and c­ras­hes on­to t­he t­rans-Si­be­rian rail­way.
21

21.00 Au­to­jen en­sia­pu

Golf GTI -hurmiossa Golf G­TI -hur­mios­sa. Tim ja Fuzz mat­kus­ta­vat ym­pä­ri maa­ta et­si­mäs­sä jo par­haat päi­vän­sä o­hit­ta­nei­ta au­to­ja ja nii­den o­mis­ta­jia, jot­ka tar­vit­se­vat kun­nos­tu­sa­pua.

Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru

Turvatarkastus: Peru, 12 Se­cu­ri­ty teams at Li­ma, Pe­ru's air­port work 24-7 to s­top il­le­gal ac­ti­vi­ty. T­he big­gest th­reat: co­cai­ne s­mugg­ling.

Mic­hael Pa­lin Poh­jois-Ko­reas­sa (x2)

Jakso 1 Jakso 2

Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: A­me­ri­kan so­ta

Hitlerin viimeinen hyökkäys Hit­ler's fi­nal th­row of t­he di­ce to win World War T­wo - a surp­ri­se, win­ter at­tack a­gainst t­he Al­lies least de­fen­ded f­ront li­ne - t­he Ar­den­nes.

Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

Koiruuksia yhdeksästä viiteen T­his week on t­he Inc­re­dib­le Dr. Pol it is K9 C­haos at t­he c­li­nic with dogs of e­ve­ry b­reed co­ming in non-s­top lea­ving t­he­se docs dog ti­red.

E­gyp­tin ka­don­neet aar­teet

Tutankhamonin aarteet In t­his e­pi­so­de, arc­haeo­lo­gists un­lock t­he mys­te­ries of E­gypt's most fa­mous p­ha­raoh, Tu­tank­ha­mun. We u­nearth a long lost box of t­rea­su­res f­rom in­si­de Tu­tank­ha­mun's tomb.

C­hal­len­ge­rin tu­ho

Challengerin tuho C­hal­len­ger-suk­ku­lan t­raa­gi­nen ta­ri­na ker­ra­taan uu­den ar­kis­to­ma­te­riaa­lin a­vul­la. Suk­ku­la rä­jäh­ti suo­ras­sa tv-lä­he­tyk­ses­sä 28.1.1986.

22.00 Yu­ko­nin kul­ta­maat

The Razor's Edge As win­ter app­roac­hes, t­he mi­ners do t­heir best to ext­ract as much gold as pos­sib­le, w­hi­le t­he in­ves­tors on­ly inc­rea­se t­he p­res­su­re.

Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

Karibian kokaiinikuningas Mic­hael Singh lo­ses his job in rec­ruit­ment and gets a di­vor­ce.

22.00 Yu­ko­nin kul­ta­maat

Talven ote

Buc­keye Bot­tom­sin seik­kai­lut

Laukaus pimeässä It's been a bu­sy t­rip to Maui for Dr. Buc­keye Bot­toms.

Val­ley of T­he Boom

Osa 6: Vakava virhe And­rees­sen sett­les in­to AOL as Barks­da­le keeps up with t­he Mic­ro­soft an­ti-t­rust ca­se.

Hir­mu­hal­lit­si­joi­den kä­si­kir­ja

Diktaattorin oppikirja: Benito Mussolini

22.50 Huu­me­bis­nes Oy

Bostonin ruohokestit Bangkokin jääpalat Laukauksia lähiössä Noutaja Jouludiilerit

Päih­de­kou­kus­sa

Heroiinikoukussa He­roii­ni­kou­kus­sa. En­ti­nen lu­kio­lais­ko­ri­pal­loi­li­ja, 21-vuo­tias Sc­huy­ler on riip­pu­vai­nen he­roii­nis­ta.

In­si­de: A­me­ri­kan ma­fia

Gottin nousu ja tuho Got­tin nou­su ja tu­ho. Vuon­na 1986 vä­ki­val­taan vieh­ty­nyt ma­fio­so John Got­ti e­li­mi­noi vi­hol­li­sen­sa ja nou­si Gam­bi­non per­heen joh­toon.

23.45 Ra­ja­so­ta

Kovaa vauhtia Marivarastot Huumetulva

Nat­sien maail­man­so­dan ou­tou­det

(2016) Himmlerin kummituslinna Hitlerin doping-sotilaat

Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä Kii­nas­sa

Kiinan viimeiset asemiehet

Ko­kaii­ni­su­kel­lus­ve­neen met­säs­tys

Kokaiinisukellusveneen metsästys
0

00.40 Au­to­jen en­sia­pu

Golf GTI -hurmiossa

Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru

Turvatarkastus: Peru, 12

Mic­hael Pa­lin Poh­jois-Ko­reas­sa (x2)

Jakso 1 Jakso 2

Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: A­me­ri­kan so­ta

Hitlerin viimeinen hyökkäys

Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

Knights of the Round Stable

E­gyp­tin ka­don­neet aar­teet

Tutankhamonin aarteet

C­hal­len­ge­rin tu­ho

Challengerin tuho C­hal­len­ger-suk­ku­lan t­raa­gi­nen ta­ri­na ker­ra­taan uu­den ar­kis­to­ma­te­riaa­lin a­vul­la.

01.30 Yu­ko­nin kul­ta­maat

The Razor's Edge

Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

Karibian kokaiinikuningas

01.30 Yu­ko­nin kul­ta­maat

Winter's Grasp

Buc­keye Bot­tom­sin seik­kai­lut

Laukaus pimeässä

Sen­su­roi­ma­ton Mic­hael Wa­re

Africa's Last King

01.40 Hir­mu­hal­lit­si­joi­den kä­si­kir­ja

Diktaattorin oppikirja: Benito Mussolini

02.30 Ko­kei­le tai kuo­le

Vaa­ra­het­kiä vi­deol­la

3

03.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

Mui­nai­set sa­lai­set kan­siot

A­la­maail­ma Oy

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

03.45 Au­to­jen en­sia­pu

Ta­bu

Ra­ja­so­ta

Au­to­jen en­sia­pu

04.30 Ta­bu

Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

Ta­bu

05.15 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la