Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 1 2 3 4 5
18.1. 19.1. 20.1. 21.1. 22.1. 23.1. 24.1.
6
05.45 Hirviökala
05.45 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
05.45 Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä - parhaat palat
06.30 Hur­jim­mat eläimet
ke: Kun lei­jo­na hyök­kää puh­ve­lin va­san kimppuun,..
to: Elefantti ryntää keskelle illallisjuhlia.
06.30 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
07.15 Food Factory
07.15 Us­ko­ma­ton eläin­lää­kä­ri Pol: parhaat palat
08.00: Eläin­lää­kä­ri Po­lin ja ryh­män päi­vä ei ole ai­na pelk­kää ihanuutta...
07.15 Hain hampaissa
Poh­jois-Ca­ro­li­nan ran­nik­ko on maan suo­si­tuim­pia tu­ris­tikohteita,..
08.00 Au­tojen ensiapu
ke: Kel os­ti rak­kaan brit­ti­läi­sen tie­hir­mun­sa 1970-luvulla,..
08.00 Ki­rot­tu­jen paikkojen atlas
08.50 Du­bain lentokenttä
Na­tio­nal Geog­rap­hic Channel.
ti: . Emirates Airlinesin Airbus A380 saapuu katsastukseen.
ke: . Tulli havaitsee matkustajan paidassa kokaiinia.
to: 9. jakso...
pe: Lentokoneen kohennus.
08.50 Hain hampaissa
08.50 Al­bert Lin ja ka­don­neet kaupungit
Na­tio­nal Geog­rap­hi­cin tut­ki­ja, Albert Lin,..
9
09.40 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
Kausi 6. Jaksot 17-26.
09.40 Sa­lamasotahait
09.40 Poh­jo­lan villi luonto
10.35 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
ma: Tällä viikolla koetaan paljon uusia asioita.
ke: Ke­vät on saa­pu­nut ja emod­raa­maa riittää,..
pe: Täl­lä vii­kol­la Us­ko­ma­ton eläin­lää­kä­ri Pol -sar­jas­sa on kekkerit,..
10.30 Len­to­turmatutkinta
Räjähdys Teksasin taivaalla.
su: Münc­he­nin len­to­tur­ma vuon­na 1958 on Manc­hes­ter Uni­te­din ta­ri­nan syn­kin päivä... Len­to­kap­tee­ni Frank Gei­bin no­pea toi­min­ta pe­las­ti North­west Air­li­ne­sin len­non täystuholta.
11.25 Yu­ko­nin eläinlääkäri
ti: Mic­hel­le käy ta­paa­mas­sa so­keaa tilallista,..
ke: Po­ron ti­la vaa­tii ris­kialt­tiin leikkauksen,..
12
12.20 Ton­ni­ka­lan saalistajat
ti: Sinieväkausi on puolessa välissä, joten kello käy.
ke: Myrskykausi on tulossa. Kun luon­toäi­ti päät­tää aloittaa,..
to: Kilpailu on ollut hurjaa koko kauden. Ka­lo­ja on saa­tu hir­mumäärä,..
pe: Vii­kol­la kym­me­nen ko­ko pe­li muuttuu,..
12.20 Ro­mut­ta­mon superauto
13.15: Ralph ja kak­si ryh­mää ra­ken­ta­vat autot,..
12.20 Koirat kuriin
12.20: Matt ottaa jaksossa käsittelyyn kolme koiraa.
13.15: Matt ot­taa kä­sit­te­lyyn kak­si koi­ratapausta,..
14.10: Matt ot­taa kä­sit­te­lyyn kak­si koi­raa, jot­ka asui­vat luonnossa,..
15.05: Matt aut­taa kor­jaa­maan per­heen vaa­rois­ta huo­li­mat­ta ja ra­ken­taa jäl­leen äi­din ja pen­nun vä­lil­le luottamusta.
16.00: Matt aut­taa kun­tout­ta­maan pe­las­tet­tua koi­raa, jo­ka uh­kaa omis­ta­jan­sa avioliittoa,..
13.15 Saa­ri ilman lakeja
ma: Veren perässä.
ti: Synkkyys saapuu.
ke: Ensimmäinen tappo.
to: Metsän ihmetekijät.
pe: Vaikeuksia vesillä.
14.10 Food Factory
Katso,..
ti: Katso,.. Katso,..
ke: Kat­so, mi­ten rapea,.. Katso,..
to: Katso,.. Katso,..
pe: Katso,.. Kat­so, mi­ten ihanat,..
14.10 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
14.10: Äidin poika.
14.35: Liskorumpuja ja käärmesaappaita.
15.05: Huonosti käyttäytyvät miehet.
15.30: Huonosti käyttäytyvät naiset.
16.00: Haisevaa löytötavaraa.
16.30: Kiinni jääneet.
17.00: Tunteen viemää.
17.30: Epäselvyyksiä.
18.00: Aseita ja merenkäyntiä.
18.30: Salakuljettajat.
15
15.05 Egyp­tin ka­don­neet aarteet
ke: Seuraamme,..
pe: Ar­keo­lo­git tut­ki­vat Hatšepsutia,..
16.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
ma: Väljää verhoilua. Poikien matka.
ti: Äidin poika. Liskorumpuja ja käärmesaappaita.
ke: Huonosti käyttäytyvät miehet. Huonosti käyttäytyvät naiset.
to: Haisevaa löytötavaraa. Kiinni jääneet.
pe: Tunteen viemää. Epäselvyyksiä.
17.00 Au­tojen ensiapu
ti: Tim ja Fuzz suun­taa­vat Itä-Lon­too­seen vuo­den 1964 Porsc­he 356 -ajo­neu­von vuok­si. Se on ka­ma­las­sa kunnossa,..
to: Tim ja Fuzz mat­kaa­vat Es­se­xiin kun­nos­taak­seen 70-lu­vun klas­sik­koau­ton, Lo­tus Esprit S1...
pe: Tim ja Fuzz mat­kaa­vat Glou­ces­ters­hi­reen työs­tääk­seen vuo­den 1973 Hill­man Imp -autoa,..
18
18.00 Len­to­turmatutkinta
ti: Mat­kus­ta­ja­len­to­ko­ne pu­toaa itäi­sen Uk­rai­nan so­ta-alueel­la. To­dis­tei­den mu­kaan len­to­kone putosi,
ke: Ve­nä­jäl­lä teh­ty Suk­hoi Su­per­jet is­key­tyy vuo­reen tär­keäl­lä näy­tös­len­nol­la Indonesiassa.
to: Ka­li­for­nian Mo­ja­ve-aa­vi­kol­la Vir­gin Ai­rin koe­len­tä­jät oh­jaa­vat mul­lis­ta­vaa uut­ta lentokonetta,
pe: Qantas Airwaysin kone 72 putoaa Intian valtamereen.
18.00 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs Etelä
Ton­ni­ka­la­ti­taa­nien tais­te­lu jat­kuu, kun mie­his­töt koet­ta­vat pi­tää ko­vaa tah­tia yllä...
19.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
ma: Äidin poika. Liskorumpuja ja käärmesaappaita.
ti: Huonosti käyttäytyvät miehet. Huonosti käyttäytyvät naiset.
ke: Haisevaa löytötavaraa. Kiinni jääneet.
to: Tunteen viemää. Epäselvyyksiä.
pe: Aseita ja merenkäyntiä. Salakuljettajat.
19.00 Eu­roop­pa yl­häältä päin
Tä­mä us­ko­ma­ton mat­ka il­ma­teit­se pal­jas­taa Ison-Bri­tan­nian ai­van uu­del­la tavalla...
19.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti
20.00 Au­tojen ensiapu
Tim ja Fuzz ot­ta­vat haas­tee­na yh­den ou­doim­mis­ta au­tois­ta - mel­ko tun­te­mat­to­man Can­non Trials -kisa-auton...
20.00 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
Ma­ria­na tu­tus­tuu kan­sain­vä­li­seen hui­jaus­ten maail­maan ym­mär­tääkseen,..
20.00 ISS-ava­ruusasemalla
ISS on his­to­rian kun­nian­hi­moi­sin kier­to­ra­dal­le tar­koi­tet­tu pro­jek­ti. Mie­het ja nai­set saavta kokea,
20.00 Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­kennusurakat
Luft­waf­fe, Sak­san ilmavoimat,..
20.00 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
Tässä jaksossa Polin perhe hyvästelee rakkaan Kidinsä.
20.00 Maail­man­his­to­rian upeimmat aarteet
Pro­fes­so­ri Bet­ta­ny Hug­hes ta­paa egyp­to­lo­ge­ja, jot­ka koet­ta­vat rat­kais­ta 3 000 vuot­ta van­haa mur­ha­mysteeriä,..
20.00 Poh­jois-Ko­rea: Dik­taattorin mieli
Asian­tun­ti­jat pyr­ki­vät pää­se­mään Poh­jois-Ko­rean joh­ta­jan Kim Jong Unin mie­len sisään...
21
21.00 Ro­mut­ta­mon superauto
Ralph ja kak­si ryh­mää ai­ko­vat ra­ken­taa au­tot, jot­ka jar­rut­ta­vat te­hok­kaam­min kuin Ja­guar F-Type SVR.
21.00 Ää­rim­mäis­tä sel­viy­ty­mis­tä: toi­nen maailmasota
21.00 Tur­va­tar­kas­tus: En­sim­mäinen luokka
Hämmentyneet kantajat ja petetyt ihmiset.
21.00 Yu­ko­nin kultamaat
Ber­nie kamp­pai­lee rän­nin­sä kans­sa, ja Karl pai­kan­taa kul­taa van­hoil­la kartoilla.
21.00 Eläin­tar­han salaisuudet
21.00 Van­ki­las­sa ulkomailla
Yk­sin­huol­ta­ja Heat­her Eb­ling tar­vit­see ki­peäs­ti vaih­te­lua, jo­ten kun kol­le­ga Dan­ny kut­suu hä­net Kolumbiaan,..
21.00 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
Ma­ria­na tu­tus­tuu kan­sain­vä­li­seen hui­jaus­ten maail­maan ym­mär­tääkseen,..
22.00 Huumebisnes Oy
ma: Montanan metamfetamiinimuoti.
ti: Zombisaari. Puer­to Ri­con pa­ha­mai­nei­set huu­me­pai­kat vä­lit­tä­vät uut­ta Anes­te­sia-huumetta,
ke: Ryntäys lähiöön. Det­roi­tin rik­kaat lä­hiöt ovat huu­me­rä­jäh­dyk­sen partaalla,..
to: San Fran­cis­co yrit­tää sel­vi­tä me­tam­fe­ta­mii­nin ai­heut­ta­mas­ta epidemiasta.
la: Pittsburghin heroiini. Pitts­burg­his­sa he­roii­ni­ku­nin­kaat ke­rää­vät omaisuuksia...
22.00 Ko­kaii­ni­su­kel­lus­ve­neen metsästys
Kolumbiassa jäljitetään huumekuriirien sukellusveneitä.
23.00 Rajasota
ke: Agen­tit jah­taa­vat la­va-au­toa, jol­la kul­je­te­taan huu­mei­ta Meksikosta,
to: Et­sin­tä­ryh­mä kii­ruh­taa pe­las­ta­maan äi­tiä ja poikaa,
23.00 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
23.00 Rajasota
Li­ve­ku­vaa seu­raa­va tul­li­vi­ra­no­mai­nen hä­lyt­tää agentit,..
23.55 Au­tojen ensiapu
23.55 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
23.55 ISS-ava­ruusasemalla
23.55 Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­kennusurakat
23.55 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
23.55 Maail­man­his­to­rian upeimmat aarteet
23.55 Poh­jois-Ko­rea: Dik­taattorin mieli
0
00.45 Ro­mut­ta­mon superauto
00.45 Ää­rim­mäis­tä sel­viy­ty­mis­tä: toi­nen maailmasota
00.45 Tur­va­tar­kas­tus: En­sim­mäinen luokka
00.45 Yu­ko­nin kultamaat
00.45 Eläin­tar­han salaisuudet
00.45 Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­kennusurakat
00.45 In­si­de: Amerikan mafia
01.35 Aust­ra­lian rajalla
02.00 Len­to­turmatutkinta
Kausi 17. Jaksot 3-6.
02.00 Ki­rot­tu­jen paikkojen atlas
02.00 Van­ki­las­sa ulkomailla
02.00 Len­to­turmatutkinta
02.45 Cos­mos: Mah­dol­li­set maailmat
02.45 Van­ki­las­sa ulkomailla
02.45 Het­ki ennen tuhoa
02.45 Cos­mos: Mah­dol­li­set maailmat
3
03.30 Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä - parhaat palat
03.30 Ää­rim­mäis­tä sel­viy­ty­mis­tä: toi­nen maailmasota
03.30 To­tuus tarun takana
03.30 Ve­riset tarinat
03.30 Ää­rim­mäis­tä sel­viy­ty­mis­tä: toi­nen maailmasota
04.15 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
05.00 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pelastajat
05.00 Ki­ven sisällä
05.00 Alamaailma Oy
05.00 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pelastajat
05.45 Hirviökala
05.45 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
05.45 Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä - parhaat palat
05.45 Hirviökala