Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 21 22 23 24 25
1.6. 2.6. 3.6. 4.6. 5.6. 6.6. 7.6.
6
05.45 Van­ki­las­sa ulkomailla
Kausi 12. Jaksot 6-9.
05.45 Ki­ven sisällä
05.45 Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru and Brasilia
06.30 Du­bain len­to­kent­tä: parhaat palat
06.30 Du­bain lentokenttä
ti: Miljardin dollarin terminaali.
ke: jakso...
to: jak­so. Seu­raa tiuk­ka ti­lan­ne, kun moottorit,..
pe: jakso...
06.30 Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru and Brasilia
Nel­jä jaksoa,..
06.30 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
07.15 Romut rahaksi
Kausi 1. Jaksot 3-12.
07.15 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
07.15 Kuuma 80-luku
Ensipuraisu.
07.55 Su­pe­rau­to­jen rakentajat
ke: Re­tur­ning for an epic se­cond series,..
to:
pe:
08.00 Jär­jes­tel­mänmurtajat
08.15 Ruoan tarina
Ruoka on ihmisille enemmän kuin pelkkä ravinnonlähde.
08.40 Cos­mos: kaik­ki elämästä
ti: Osa 9. Sähköpoika...
ke: Osa 10. Maa­pal­lon ka­do­te­tut maailmat...
to: Osa 11. Kuo­lemattomat...
pe: Osa 12. Maail­ma vapaaksi...
08.45 Koirat kuriin
As­tum­me Mat­tin maailmaan,..
9
09.00 Ka­do­te­tut Ama­zo­nin kaupungit
09.35 Ih­meel­li­nen planeetta Maa
ti: Niil­le etuoi­keutetuille,..
ke: Earth protects itself from the sun.
to: Niil­le etuoi­keutetuille,..
pe:
09.35 Poh­jo­lan villi luonto
Norjan,..
09.50 Antarktis
Scien­tists dep­loyed to An­tarc­ti­ca are ac­cus­to­med to fri­gid tem­peratures,..
10.25 Sa­van­nien valtiaat 2
ti: The Marsh Pri­de's ageing King, Sekekama,..
10.25 Sa­van­nien valtiaat
Su­ku­pol­vien ajan ku­nin­kaat ja ku­nin­gat­ta­ret ovat hal­lin­neen Mom­bon pa­ra­tii­sia, mut­ta uu­si kau­hun ai­ka­kau­si on tulossa.
Kausi 3. Jaksot 1-3.
10.30 Al­bert Lin ja ka­don­neet kaupungit
Ka­don­neet kau­pun­git yh­dis­tää seikkailua,..
10.40 Cos­mos: Mah­dol­li­set maailmat
11.15 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
ti: Syk­syl­lä Po­lin kli­ni­kal­la on rak­kaut­ta ilmassa,..
ke: Täl­lä vii­kol­la Po­lit hul­laan­tu­vat Hollannista,..
to: Pol voi ol­la ko­toi­sin Alankomaista,..
11.20 Len­to­turmatutkinta
Oh­jel­ma pal­jas­taa syn­kän to­tuu­den sii­tä, kuin­ka len­to­tur­val­li­suus pa­ra­nee yk­si tur­ma ker­ral­laan. Tut­kin­nas­sa ovat tun­ne­tut len­to-on­net­to­muu­det ja syyt nii­den ta­pahtumiin...
Kausi 11. Jaksot 6-7.
11.30 Len­to­turmatutkinta
Oh­jel­ma pal­jas­taa syn­kän to­tuu­den sii­tä, kuin­ka len­to­tur­val­li­suus pa­ra­nee yk­si tur­ma ker­ral­laan. Tut­kin­nas­sa ovat tun­ne­tut len­to-on­net­to­muu­det ja syyt nii­den ta­pahtumiin...
12
12.05 Yu­ko­nin eläinlääkäri
12.05 Eläin­ten teho-osasto
Eläin­ten te­ho-osas­ton toi­sel­la kau­del­la yk­si maan suu­rim­mis­ta eläin­sai­raa­lois­ta pääs­tää ka­me­rat ai­van uu­sil­le osas­toil­le, ku­ten kriit­ti­sel­le osas­tol­le se­kä sy­dän-, iho- ja sil­mäosastolle...
Kausi 2. Jaksot 1-4.
12.55 Cos­mos: Mah­dol­li­set maailmat
12.55 Au­to­jen en­sia­pu: parhaat palat
12.55 Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru and Brasilia
12.55 Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: Hit­le­rin kuo­le­man rautatiet
12.55 Poh­jo­lan villi luonto
Norjan,..
13.05 Aust­ra­lian rajalla
13.05: Dokumentaarinen sarja Australian rajavartijoiden työstä.
16.20: Co­cai­ne Soup: When most ho­ney­moo­ners go to Bali,..
16.50: Dokumentaarinen sarja Australian rajavartijoiden työstä.
13.10 Vii­kin­kien so­tu­ri­kuningattaret
On ai­na aja­tel­tu, et­tä vii­kin­kien so­tu­rit oli­vat miehiä,..
13.45 Scien­ce of Stupid
Kausi 5. Jaksot 5-6.
14.00 Poh­jo­lan villi luonto
14.50: Skan­dien vuo­ret Nor­jas­sa ja Ruot­sis­sa ovat lu­mi­peit­tei­siä, tuu­li­sia, ka­ru­ja ja ke­syt­tä­mättömiä...
15.40: Poh­jo­lan vil­li luon­to pal­jas­taa laa­jat, mui­nais­ten pe­rin­tei­den jäi­set erämaat,
16.30: Nor­jan vii­kin­ki­ran­ni­kol­la on val­ta­via vuo­no­ja, kor­kei­ta vuo­ria ja hui­ma­päi­siä tutkijoita,
17.20: Norjan,..
14.35 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs Etelä
ti: Si­nie­vä­ton­ni­ka­la­kau­si Ou­ter Bank­seil­la on ko­vin tä­hä­nastisista...
ke:
pe: Si­nie­vä­ton­ni­ka­la­kau­si Ou­ter Bank­seil­la on ko­vin tä­hä­nastisista...
15
15.30 Yu­ko­nin kultamaat
to: A month in­to the mi­ning season,..
pe: Six weeks in­to the season,..
16.15 Len­to­turmatutkinta
ma: Lentoturmatutkinnan 15.
ti: kau­si pal­jas­taa syn­kän to­tuu­den siitä,..
ke:
to:
pe: Kun ko­ne pu­toaa, mis­sä ta­han­sa päin maailmaa,..
17.10 Au­tojen ensiapu
ti: Tim and Fuzz ta­ke on 63 year old Kel's 1962 Triumph TR4...
to: Tim and Fuzz ta­ke on the res­to­ra­tion of a light­weight Bri­tish poc­ket rocket ,..
17.20 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
JFK:n tul­li tut­kii Pa­na­mas­ta Hong­kon­giin len­tä­vää matkustajaa,..
18
18.00 Aust­ra­lian rajalla
Co­cai­ne Soup: When most ho­ney­moo­ners go to Bali,..
18.10 Cos­mos: Mah­dol­li­set maailmat
18.10 Ka­tast­ro­fin todistajat
Ka­tast­ro­fin to­dis­ta­jis­sa ku­va­taan kiin­nos­ta­via ka­tast­ro­fi­ta­ri­noi­ta. Chi­les­sä sor­tuu kaivos,..
19.00 Len­to­turmatutkinta
ma: Lentoturmatutkinnan 15.
ti: kau­si pal­jas­taa syn­kän to­tuu­den sii­tä, kuin­ka len­to­tur­val­li­suus pa­ra­nee yk­si tur­ma kerrallaan.
ke:
to: Kun ko­ne pu­toaa, mis­sä ta­han­sa päin maail­maa, tut­ki­ja­ryh­mä kii­reh­tii pai­kal­le sel­vit­tä­mään syytä...
pe:
19.00 Me­ret ilman vettä
Me­ret il­man vet­tä -oh­jel­ma su­kel­taa sy­väl­le tun­te­mat­to­maan. Se on to­del­la us­ko­ma­ton ja ai­nut­laa­tui­nen sarja,..
19.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti
Maail­ma kiin­nit­tää huo­mio­ta ai­na, kun ta­pah­tuu len­to­ko­neon­net­to­muus. Niin te­ke­vät myös asiantuntijat,..
20.00 Au­to­jen en­sia­pu: parhaat palat
20.00 Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru and Brasilia
Nel­jä jaksoa,..
20.00 In­si­de North Ko­rea's Dynasty
20.00 Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­kennusurakat
Kol­man­nen val­ta­kun­nan tai­vail­ta ai­na Bur­man kuo­le­man rautateille...
20.00 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
Täl­lä Us­ko­ma­ton toh­to­ri Pol -kau­del­la lää­kä­reil­lä on kiire,..
20.00 Muu­mioi­den valtakunta
Maail­man van­him­pien py­ra­mi­dien lä­hei­syydessä,..
20.00 Cos­mos: Mah­dol­li­set maailmat
Ajan ja ava­ruu­den lo­put­to­muu­des­sa on tu­han­sia tut­kit­ta­via maail­mo­ja ja lo­put­to­mas­ti ta­ri­noi­ta ker­rottavaksi...
21
21.00 Us­ko­mat­tomat koneet
Us­ko­mat­to­mat ko­neet on kuu­sio­sai­nen sar­ja, jos­sa en­ti­nen NA­SA:n suih­ku­moot­to­ri-in­si­nöö­ri, Chad Zdenek,..
21.00 Saa­ri ilman lakeja
Kaak­kois-Alas­kan är­häk­kä il­mas­to on iso haas­te Port Pro­tec­tio­nin asukkaille,..
21.00 Tur­va­tar­kastus: Peru
21.00 Yu­ko­nin kultamaat
Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan Ka­na­dan poh­joi­so­sas­sa mer­kit­tä­viä per­hey­rityksiä,..
21.00 Yu­ko­nin eläinlääkäri
Tri Oak­leyn luo saa­puu hä­tä­ta­pauk­se­na koi­ra, jol­la on outo vaiva...
21.00 Van­ki­las­sa ulkomailla
Cham­pion skier Nick Bre­wer flees ho­me and be­gins sel­ling pills in the South of France...
21.00 Au­rin­gon pimeä puoli
Se si­säl­tää 99,9 % ko­ko au­rin­ko­kun­nan ma­te­rias­ta ja pus­kee kuu­maa plas­ma yli puo­len­tois­ta mil­joon­nan ki­lo­met­rin tun­ti­nopeudella...
22.00 Van­ki­las­sa ulkomailla
22.00 Huumebisnes Oy
Huu­meet muo­dos­ta­vat mil­jar­dien dol­la­rei­den bisneksen,..
22.00 In­si­de: Kokaiinisodat
Lentokenttäkeikka.
22.50 Rajasota
ma: Sumun seassa.
ti: Tulokkaat.
ke: Rajan vaarat.
to: Puolustusraja.
pe: Kuolema Rio Grandella.
22.50 Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru and Brasilia
Nel­jä jaksoa,..
22.50 Rajasota
Sumun seassa.
23.40 Au­to­jen en­sia­pu: parhaat palat
23.40 Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru and Brasilia
23.40 In­si­de North Ko­rea's Dynasty
23.40 Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­kennusurakat
23.40 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
23.40 Muu­mioi­den valtakunta
23.40 Cos­mos: Mah­dol­li­set maailmat
0
00.30 Us­ko­mat­tomat koneet
00.30 Saa­ri ilman lakeja
00.30 Tur­va­tar­kastus: Peru
00.30 Yu­ko­nin kultamaat
00.30 Yu­ko­nin eläinlääkäri
00.30 In­si­de: Toi­nen maailmansota
00.30 Marihuanasta
01.15 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pelastajat
01.15 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pe­las­tajat Kanada
Ka­na­dan ja USA:n ra­ja­maas­tos­sa kul­ke­va Co­qui­hal­la on yk­si pe­tol­li­sim­pia moot­to­ri­tei­tä maailmalla...
02.00 Len­to­turmatutkinta
Kausi 15. Jaksot 9-2.
02.00 Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru and Brasilia
02.00 Huumebisnes Oy
02.00 Len­to­turmatutkinta
02.45 Het­ki ennen tuhoa
Kausi 6. Jaksot 8-1.
02.45 Huumebisnes Oy
02.45 Alamaailma Oy
02.45 Het­ki ennen tuhoa
3
03.30 Huumebisnes Oy
Huu­meet muo­dos­ta­vat mil­jar­dien dol­la­rei­den bisneksen,..
03.30 X-sukupolvi
03.30 Ki­ven sisällä
03.30 Huumebisnes Oy
04.15 Maail­man­lo­pun odottajat
Ka­rak­ter­båren se­rie om al­min­de­li­ge men­nes­ker der ta­ger ekst­raor­di­nære mid­ler i brug for at for­be­re­de sig på trus­ler mod vo­res planet,..
05.00 Pei­tep­ro­jek­ti Yh­dysvalloissa
05.00 Ka­don­nut: Co­dy Dia­lin jäljillä
Kausi 1. Jaksot 1-3.
05.00 Huumebisnes Oy
Kausi 2. Jaksot 7-8.
05.00 Ka­don­nut: Co­dy Dia­lin jäljillä
05.45 Van­ki­las­sa ulkomailla
05.45 Ki­ven sisällä
05.45 Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru and Brasilia
05.45 Van­ki­las­sa ulkomailla