Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 42 43 44 45 46
26.10. 27.10. 28.10. 29.10. 30.10. 31.10. 1.11.
6
06.00 Tabu
ke: Salaiset himot.
to: Ruma.
pe: Inhottavat työt.
06.00 In­si­de: Amerikan mafia
Operaatio Donnie Brasco.
06.00 Komentoketju
Pentagon keskittyy äärijärjestöjen uhkaan maailmalla.
06.45 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pelastajat
Sar­jas­sa seu­ra­taan hi­naus­fir­man työn­te­ki­jöi­tä, jot­ka pe­las­ta­vat hä­tään jou­tu­nei­ta au­toi­li­joi­ta ja koh­taa­vat mi­tä mie­len­kiin­toi­sem­pia haasteita.
06.45 Komentoketju
Me­ri­jal­ka­vä­keä on läh­dös­sä ko­tiin Af­ga­nistanista,..
06.45 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
07.30 Eläi­mel­lis­tä kamppailua
ke: Aust­ra­lian kak­si hur­jin­ta eläintä,..
to: Pää­set lä­hel­le vil­le­jä tais­te­lui­ta Afrikassa,
07.30 Hirviökala
07.30 Alas­kan poliisit
Po­lii­sit pis­tä­vät pis­teen si­sa­rusriidalle,..
07.30 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
08.15 Saa­ri ilman lakeja
ke: Kun tal­vi hii­pii Port Pro­tectioniin,..
to: Kun tal­vi saa­puu Kaak­kois-Alaskaan,..
08.15 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
09.00: Tri Emi­lyn syn­ny­tys käyn­nis­tyy kol­me viik­koa etuajassa,..
08.15 Vuo­si­kym­me­net uudestaan
9
09.00 Su­pe­rau­to­jen rakentajat
ti: Re­tur­ning for an epic se­cond series,..
to: Dan ja Sha­ne suun­nit­te­le­vat ja ra­ken­ta­vat moot­to­ripyörän,..
pe: Alex,..
09.00 Lä­pi­leikkaus Maasta
Maa­pal­lon lä­pi­leik­kaus paljastaa,..
09.50 Egyp­tin ka­don­neet aarteet
09.50 Mayo­jen ka­don­neet aarteet
ti: Albert seuraa uutta aarrekarttaa uudelle pyramidille.
ke: Uu­si aar­re­kart­ta pal­jas­taa py­ra­mi­di­ra­kennelman,..
to: Al­bert Lin tut­kii Gua­te­ma­lan viidakossa,..
09.50 Tii­ke­rien laskeminen
Intia arvioi tiikerikantansa suuruuden. Ky­se­lyn tu­lok­set ovat erit­täin tärkeitä...
09.50 Egyp­tin ka­don­neet aarteet
10.45 Aust­ra­lian rajalla
ke: Lemmen perässä. Mysteerimies.
to: Housut kintuissa. Kastunut passi.
pe: Sampoopullon mysteeri. Pennitön lomailija.
10.45 Vii­kin­ki­mie­kan salaisuudet
10.45 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
11.40 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
ti: This time on The Incredible Dr. Pol, it's a full week with emergencies,..
ke: Tri Po­lil­la on kä­det täynnä,..
pe: Ras­kaa­na ole­via he­vo­sia, lehmiä,..
11.40 Len­to­turmatutkinta
Kun rah­ti­ko­ne syök­syy maa­han Ruot­sin ark­ti­sil­la alueilla,..
su: Kun pot­ku­ri­tur­bii­ni­ko­ne mat­kus­ta­ji­neen lä­hes­tyy syr­jäis­tä len­to­kent­tää In­do­ne­sian Papuassa,.. LAM Mo­zam­bi­que Air­li­ne­sin len­to 470 suun­taa koh­taa Luan­daa, An­go­laa, kun se hä­viää tutkasta...
12
12.35 Yu­ko­nin eläinlääkäri
ke: Tri Oak­ley jäl­jit­tää villisikaa,..
to: Tri Oakley nappaa ärisevän ahman.
pe: Tri Oak­ley ot­taa mit­taa mys­ki­hä­räs­tä, jon­ka puh­ti on poissa,
13.30 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs Etelä
ti: Si­nie­vä­ton­ni­ka­la­kau­si Ou­ter Bank­seil­lä on ko­vin tä­hän asti...
13.30 Ton­ni­ka­lan saalistajat
13.30 Ro­mut­ta­mon superauto
14.25: Ralph ja kak­si ryh­mää ai­ko­vat ra­ken­taa au­tot, jot­ka jar­rut­ta­vat te­hok­kaam­min kuin Ja­guar F-Type SVR.
13.30 Ää­rim­mäis­tä sel­viy­ty­mis­tä: toi­nen maailmasota
16.15: Sel­viy­ty­jä Ha­zen Au­del uh­maa Eu­roo­pan suu­rin­ta ta­san­koa jäl­jit­tääk­seen rankan paon,
17.10: Sel­viy­ty­mi­sen mes­ta­ri Ha­zen Au­del on Sa­lo­mon­saa­ril­la, jot­ka ovat saa­ri­ket­ju kau­ka­na Tyy­nel­lämerellä...
18.05: Ha­zen Au­del jäl­jit­tää paen­neen so­ta­van­gin us­ko­mat­to­man matkan,..
14.25 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
pe: Ha­zen Au­del kamp­pai­lee Ke­nian ta­sangoilla,..
15
15.20 Len­to­turmatutkinta
ti: Oh­jel­ma pal­jas­taa syn­kän to­tuu­den siitä,..
ke: Amerikan tappavin.
to: Kohtalokas kiinnike.
pe: Lokomotiv-jääkiekkojoukkueen tuho.
15.20 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
15.20: Passiepäselvyyksiä.
15.50: Salakuljetusmysteeri.
16.15: Lemmen perässä.
16.45: Mysteerimies. Ko­rea­lai­sel­la mie­hel­lä on kah­det kasvot...
17.10: Housut kintuissa.
17.40: Kastunut passi. Da­ry­lin kär­si­nyt pas­si he­rät­tää epäilyksiä...
18.05: Sampoopullon mysteeri. Da­ry­lin pas­si on kuu­lem­ma kastunut,..
18.35: Pennitön lomailija.
19.00: Arvokas Ferrari.
19.30: Eläviä paketteja.
16.15 Yu­ko­nin kultamaat
to: Ni­ka ja Ch­ris kamp­pai­le­vat me­kaa­nis­ten on­gel­mien ja ve­si­huo­lien kanssa,
17.10 Aust­ra­lian rajalla
ke: Lemmen perässä. Mysteerimies.
to: Housut kintuissa. Kastunut passi.
pe: Sampoopullon mysteeri. Pennitön lomailija.
18
18.05 Au­tojen ensiapu
ma: Zodiakin takaisintulo.
ti: Lootuksen kukka.
ke: Cortina-kysymys. Tim ja Fuzz vas­taa­vat to­del­li­seen hä­tä­kut­suun Lincolnissa.
to: MG-ihme. Tim ja Fuzz vas­taa­vat hä­tä­kut­suun Cheshiressä...
pe: Porsche-palapeli.
19.00 Aust­ra­lian rajalla
ke: Housut kintuissa. Kastunut passi.
to: Sampoopullon mysteeri. Pennitön lomailija.
pe: Arvokas Ferrari. Eläviä paketteja.
19.00 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan kuumat rajat
20.00 Len­to­turmatutkinta
ti: Oh­jel­ma pal­jas­taa syn­kän to­tuu­den sii­tä, kuin­ka len­to­tur­val­li­suus pa­ra­nee yk­si tur­ma kerrallaan...
ke: Kohtalokas kiinnike. Uni­ted Air­li­ne­sin len­to 173 vaa­ti maa­han syök­syes­sään kym­me­nen ih­misen hengen.
to: Lokomotiv-jääkiekkojoukkueen tuho.
pe: Presidentin kuolema. Puo­lan pre­si­dent­ti Lech Kac­zyns­ki kuo­li len­to-on­net­tomuudessa...
20.00 Run­ning Wild With Bear Grylls
Ca­ra De­le­ving­ne pää­see to­teut­ta­maan haa­veen­sa seik­kai­lus­ta Bear Gryll­sin kanssa...
20.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti
Kol­men ka­ma­lan on­net­to­muu­den jäl­keen tut­ki­jat saa­vat sel­vil­le vaa­ral­li­sia viat toi­minnoissa,..
21
21.00 Au­tojen ensiapu
Sy­dän­tä läm­mit­tä­vä ja tv-kat­so­jat puo­lel­leen voit­ta­nut Au­to­jen en­sia­pu on täällä taas!..
21.00 Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru and Brasilia
Nel­jä jaksoa,..
21.00 Plu­toon ja pidemmälle
21.00 Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: Tais­teluvalmiina
21.00 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
Täl­lä vii­kol­la Us­ko­ma­ton eläin­lää­kä­ri Pol -sar­jas­sa on kekkerit,..
21.00 Egyp­tin ka­don­neet aarteet
Ar­keo­lo­git tut­ki­vat Hatšep­su­tia, jo­ka oli yk­si his­to­rian mah­ta­vim­mis­ta nais­faaraoista...
21.00 Me­ret ilman vettä
Ke­säl­lä 1940 Hit­le­rin nat­sit val­loit­ti­vat Rans­kan. Vain muu­ta­man kym­me­nen ki­lo­met­rin le­vyi­nen me­ria­lue erot­taa ar­mei­jan Iso-Bri­tanniasta...
22.00 Ih­meel­li­set superautot
Bent­ley Con­ti­nen­tal Gt on räp­pä­rei­den, ur­hei­lu­täh­tien, mil­jo­nää­rien ja mil­jar­döö­rien suosikki...
22.00 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
22.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
JFK:n len­toa­se­man tul­li py­säyt­tää Tri­ni­da­dis­ta tu­le­van matkustajan,..
22.00 Yu­ko­nin kultamaat
Loppukiri. Ni­kan ve­li ot­taa lo­pa­rit ja jät­tää muut pu­laan. Karl tah­too kun­non tuloksen,
22.00 Yu­ko­nin eläinlääkäri
22.00 Van­ki­las­sa ulkomailla
Gar­rain Jo­nes kas­vaa köy­his­sä olois­sa Mis­sou­ri Ci­tys­sä, Tek­sa­sis­sa. Hän jah­taa ra­haa ja julk­kisstatusta,..
22.00 Ame­ri­kan sa­lai­set tehtävät
Yh­dys­val­lat on pa­nos­ta­nut vuo­si­kym­me­niä sa­lai­siin teh­tä­viin ja sijainteihin.
23.00 Huumebisnes Oy
ti: Montanan metamfetamiinimuoti.
ke: Zombisaari.
to: Ryntäys lähiöön.
la: Marijuanan maa. Puo­lus­tusjoukot,..
23.00 Ki­ven sisällä
Lomalta linnaan. "Mi­tä ta­pah­tuu Las Ve­ga­sis­sa jää Las Ve­ga­siin" on tut­tu sanonta...
23.55 Rajasota
23.55 Alas­kan poliisit
23.55 Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru & Brasilia
23.55 Rajasota
0
00.50 Au­tojen ensiapu
00.55 Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru & Brasilia
00.50 Plu­toon ja pidemmälle
00.50 Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: Tais­teluvalmiina
00.50 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
00.50 Egyp­tin ka­don­neet aarteet
00.50 Me­ret ilman vettä
01.45 Ih­meel­li­set superautot
01.45 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
01.45 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
01.45 Yu­ko­nin kultamaat
01.45 Yu­ko­nin eläinlääkäri
01.45 Toi­nen maail­man­so­ta Eu­roo­pas­sa: Ää­niä rintamalta
01.45 Ki­ven sisällä
02.35 Aust­ra­lian rajalla
3
03.00 Len­to­turmatutkinta
03.00 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan kuumat rajat
03.00 Huumebisnes Oy
03.00 Len­to­turmatutkinta
03.45 Alas­kan poliisit
03.45 Huumebisnes Oy
03.45 Het­ki ennen tuhoa
03.45 Alas­kan poliisit
04.30 Elä va­paa­na tai kuole
04.30 Ka­don­nut: Co­dy Dia­lin jäljillä
04.30 Sen­su­roi­ma­ton Michael Ware
04.30 Elä va­paa­na tai kuole
05.15 Mui­nai­set sa­laiset kansiot
05.15 Mui­nai­set sa­laiset kansiot