Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 26 27 28 29 30
8.7. 9.7. 10.7. 11.7. 12.7. 13.7. 14.7.
6
05.45 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pe­las­tajat Kanada
Ka­na­dan ja USA:n ra­ja­maas­tos­sa kul­ke­va Co­qui­hal­la on yk­si pe­tol­li­sim­pia moot­to­ri­tei­tä maailmalla...
05.45 Ki­ven sisällä
05.45 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan kuumat rajat
06.30 Du­bain lentokenttä
kau­si. jak­so. Na­tio­nal Geog­rap­hic Channel.
ti: 6...
ke: 7. Mel pal­ve­lee vi­hais­ta perhettä,..
to: 8...
pe: 9...
06.30 Alas­kan poliisit
In this one-hour epi­so­de of "Alas­ka Sta­te Troopers,..
06.30 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
Kli­nik­ka pursuu,..
07.15 Scien­ce of Stupid
Kausi 6. Jaksot 7-16.
07.15 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
Tri Pol ja muut val­mis­tau­tu­vat uu­sien asioi­den, mark­ki­noi­den, syn­ty­mä­päi­vien ja vau­vo­jen täy­tei­seen kauteen,
Kausi 5. Jaksot 3-4.
07.15 Yh­dis­tävä 90-luku
Ylen­palt­ti­suut­ta tih­ku­va 90-lu­ku tun­tui ajalta,..
08.00 Maail­man ko­vim­mat kor­jaushankkeet
ma: It's Riley's biggest fix ever!
ti: Join pro­fes­sio­nal rig­ger, ad­ven­tu­re junkie,..
ke:
pe: Join pro­fes­sio­nal rig­ger, ad­ven­tu­re junkie,..
08.00 Poh­jo­lan villi luonto
08.50 Cos­mos: Mah­dol­li­set maailmat
Ajan ja ava­ruu­den lo­put­to­muu­des­sa on tu­han­sia tut­kit­ta­via maail­mo­ja ja lo­put­to­mas­ti ta­ri­noi­ta ker­rot­ta­vak­si. Tä­mä Cos­mos-oh­jel­ma on tä­hä­nas­ti­sis­ta roh­kein ja tar­joaa jän­nit­tä­vän, toi­vo­rik­kaan mat­kan ka­don­nei­siin ja vie­lä muo­dos­tu­mat­to­miin maail­moi­hin. Pää­set ta­paa­maan tut­ki­joi­ta, joi­den roh­keus on ver­rat­ta­vis­sa myyt­tien sankareihin.
08.50 Vil­li Keski-Amerikka
08.50 Muu­mioi­den valtakunta
Maail­man van­him­pien py­ra­mi­dien lä­hei­syydessä,..
9
09.45 Saa­ri ilman lakeja
Saa­ri il­man la­ke­ja -sar­jas­sa seu­ra­taan syr­jäi­sel­lä Port Pro­tec­tio­nin saa­rel­la asu­vien ih­mis­ten ar­kea. He ovat syys­tä tai toi­ses­ta jät­tä­neet taak­sen­sa niin sa­no­tun hel­pon elä­män ja elä­vät vaa­ti­mat­to­mas­ti vil­lin luon­non kes­kel­lä. Port Pro­tec­tio­nin asuk­kaat met­säs­tä­vät ja ka­las­ta­vat ja kas­vat­ta­vat ka­rus­sa maa­pe­räs­sä syötävänsä.
09.45 Al­bert Lin ja ka­don­neet kaupungit
09.45 Pa­luu Titanicille
Mis­sion Ti­ta­nic do­cu­ments the first man­ned di­ves to Ti­ta­nic in near­ly 15 years...
10.40 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
Tri Pol ja muut val­mis­tau­tu­vat uu­sien asioi­den, mark­ki­noi­den, syn­ty­mä­päi­vien ja vau­vo­jen täy­tei­seen kau­teen, kun he saa­vat uran­sa haas­ta­vim­pia ta­pauk­sia eteensä.
10.40 Len­to­turmatutkinta
kau­si pal­jas­taa syn­kän to­tuu­den sii­tä, kuin­ka len­to­tur­val­li­suus pa­ra­nee yk­si tur­ma ker­ral­laan. Tut­kin­nas­sa ovat tun­ne­tut len­to-on­net­to­muu­det ja syyt nii­den ta­pah­tu­miin. Kau­den vii­des­sä jak­sos­sa kes­ki­ty­tään tun­net­tui­hin tur­miin, jois­sa oli mu­ka­na julkkiksia.
la: Ohjelman 13.
11.35 Koirat kuriin
Matt aut­taa kau­nis­ta, mut­ta agg­res­sii­vis­ta Gray­son-koiraa,..
ti: As­tum­me Mat­tin maailmaan,..
ke:
to:
pe:
12
12.30 Hur­jat ton­ni­ka­lat: parhaat palat
ti: Kau­den en­sim­mäi­nen ka­la on ai­na iso juttu...
ke: Ei ole mon­taa iko­ni­sem­paa asiaa kuin isän ja po­jan kalaretki,..
to: Tonnikalan nappaaminen avomerellä on hurjaa touhua.
pe: Käym­me lä­pi kaik­ki pe­rä­mie­het ja kapteenit,..
12.30 Hai vs. valas
Ete­lä-Af­ri­kas­sa me­bio­lo­gi Ryan John­so­nin ta­va­no­mai­nen dro­nel­la teh­tä­vä tut­ki­mus muuttuu,..
12.30 Ka­tast­ro­fin todistajat
Ka­tast­ro­fin to­dis­ta­jis­sa ku­va­taan kiin­nos­ta­via ka­tast­ro­fi­ta­ri­noi­ta. Chi­les­sä sor­tuu kai­vos, Por­tu­ga­lis­sa rie­hu­vat met­sä­pa­lot, kau­pun­ki Ka­li­for­nias­sa tu­hou­tuu, pyör­re­myrs­kyt rai­voa­vat USA:ssa, lai­va up­poaa ja maan­jä­ris­tys kyl­vää tu­hoa Ne­pa­lis­sa. Ri­kos­tie­teel­li­sen ana­lyy­sin avul­la pal­jas­tam­me ta­pah­tu­mien ku­lun ja mi­ten het­ken pää­tök­set rat­kai­si­vat ih­mis­ten koh­ta­lon elä­män ja kuo­le­man välillä.
13.25 Scien­ce of Stupid
ma: Science of Stupid, kausi 7. Dal­las Cam­bell isän­nöi ohjelmaa,..
ti: Täs­sä jak­sos­sa opimme,..
ke: Science of Stupid, kausi 7.
to:
pe: Dal­las Cam­bell isän­nöi ohjelmaa,..
13.25 Pa­ha­mai­neisimmat hait
Me­ris­säm­me asuu mil­joo­nia hai­ta, mut­ta vain har­vat niis­tä ovat niin mie­len­kiintoisia,..
14.20 Ka­nadan rajalla
Päi­vit­täin maa­han pyr­kii yli 20 000 mat­kus­ta­jaa ja osal­la heis­tä on jo­tain sa­lat­ta­vaa. Ta­val­lis­ten lo­mai­li­joi­den ja bis­nes­mat­kus­ta­jien jou­kos­ta on py­syt­tä­vä erot­ta­maan mah­dol­li­set ri­kol­li­set. Pää­sem­me seu­raa­maan mil­lai­sia kei­no­ja am­mat­ti­lai­sil­la on pal­jas­taa epä­re­hel­li­sin ai­kein maa­han pyr­ki­viä matkustajia.
Kausi 1. Jaksot 5-1.
14.20 Ber­mu­dan kolmion hait
Ber­mu­dan kol­mion pin­nal­la ta­pah­tuu häm­men­tä­viä katoamisia,..
15
15.15 Yu­ko­nin kultamaat
Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan Ka­na­dan poh­joi­so­sas­sa mer­kit­tä­viä per­hey­ri­tyk­siä, jot­ka an­sait­se­vat elan­ton­sa kai­va­mal­la kul­taa. Yri­tyk­sil­lä ei ole suu­ria kai­vau­so­pe­raa­tioi­ta, ne ei­vät saa tu­kea yh­tiöil­tä, ei­vät­kä ne ole To­ron­ton pörs­sis­sä. Pie­net per­hey­ri­tyk­set sel­viä­vät si­sul­la, kek­se­liäi­syydellä,..
Kausi 2. Jaksot 6-10.
15.15 Voihan hai
Oh­jel­ma su­kel­taa au­rin­koi­sil­ta ran­noil­ta lä­hes 2 500 met­rin syvyyteen,..
16.10 Hai vs. surffari
Hai­hyök­käyk­set ovat li­sään­ty­neet ym­pä­ri maailmaa,..
16.10 Hai vs. saalistaja
16.10 Maail­man suu­rin val­ko­hai: Tut­ki­mus­ret­ki Havaijilla
16.10 Hur­ja härkähai
16.10 Iso­va­sa­ra­hai: Ää­rim­mäi­nen saalistaja
16.10 Maail­man suu­rin tiikerihai
17.05 Hain hampaissa
ti: Pie­ni osa Flo­ri­dan ran­ni­kos­ta on saa­nut epäon­ni­sen mai­neen hai­hyök­käys­ten pääkaupunkina.
ke: Seyc­hel­lit tun­ne­taan par­hai­ten hää­mat­ka­lais­ten idyl­li­se­nä kohteena,..
to: 23 kamalaa hyökkäystä ja yhdeksän kuollutta.
pe: Ame­ri­kan pel­ko hai­ta koh­taan sai al­kun­sa Jer­seyn ran­nal­la ke­sällä 1916...
17.05 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
Tur­val­li­suu­sa­gen­tit tut­ki­vat mat­ka­ta­va­ran­kä­sit­te­li­jää JFK:lla ja saa­vat selville,..
18
18.00 Ka­nadan rajalla
Päi­vit­täin maa­han pyr­kii yli 20 000 mat­kus­ta­jaa ja osal­la heis­tä on jo­tain sa­lat­ta­vaa. Ta­val­lis­ten lo­mai­li­joi­den ja bis­nes­mat­kus­ta­jien jou­kos­ta on py­syt­tä­vä erot­ta­maan mah­dol­li­set ri­kol­li­set. Pää­sem­me seu­raa­maan mil­lai­sia kei­no­ja am­mat­ti­lai­sil­la on pal­jas­taa epä­re­hel­li­sin ai­kein maa­han pyr­ki­viä matkustajia.
Kausi 1. Jaksot 7-2.
18.00 Ih­meel­li­nen planeetta Maa
Niil­le etuoi­keu­te­tuil­le, jot­ka ovat pääs­seet kat­so­maan Maa-pla­neet­taa avaruudesta,..
18.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
JFK:n tul­li tut­kii Pa­na­mas­ta Hong­kon­giin len­tä­vää mat­kus­ta­jaa, jol­la ei ole töi­tä ei­kä rahaa...
19.00 Len­to­turmatutkinta
Maail­ma kiin­nit­tää ai­na huo­mio­ta len­to­ko­neon­net­to­muu­den ta­pah­tues­sa. Niin te­ke­vät myös asian­tun­ti­jat, joi­den työ on sel­vit­tää mi­tä ta­pah­tui. Len­to­tur­ma­tut­kin­ta 17 pal­jas­taa to­tuu­den tun­ne­tuim­pien len­to-on­net­to­muuk­sien taus­tal­la. Jo­ka jak­sos­sa kuul­laan sil­min­nä­ki­jä­ker­to­muk­sia, näh­dään kieh­to­via näy­tel­ty­jä koh­tauk­sia se­kä huip­pu­luo­kan CGI:tä ja kuul­laan asian­tun­ti­joi­ta, jot­ka ovat sel­vit­tä­neet, mi­kä lo­pul­ta meni vikaan.
Kausi 17. Jaksot 3-7.
19.00 Me­ret ilman vettä
Me­ret il­man vet­tä -oh­jel­ma su­kel­taa sy­väl­le tun­te­mat­to­maan. Se on to­del­la us­ko­ma­ton ja ai­nut­laa­tui­nen sarja,..
19.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti
Jos len­tä­jät ei­vät ole val­mii­na, kun kii­to­ra­ta tu­lee nä­ky­viin, voi las­keu­tu­mi­ses­ta tul­la tragedia...
20.00 Au­tojen ensiapu
Autoilu-unelmia toteutetaan jo kahdeksannella kaudella.
20.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
JFK:n tul­li tut­kii Pa­na­mas­ta Hong­kon­giin len­tä­vää matkustajaa,..
20.00 Poh­jois-Ko­rea: Sul­je­tun val­tion suuri illuusio
In 2011,..
20.00 Hit­le­rin teinitappajat
He kasvoivat natsien vallan alla. He van­noi­vat an­ta­van­sa hen­ken­sä Hit­le­ril­le. He oli­vat fa­naatikkoja,..
20.00 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
20.00 Egyp­tin ka­don­neet aar­teet - parhaat palat
Tu­tus­tu mui­nai­sen Egyp­tin vai­ku­tus­val­tai­siin ku­nin­gattariin,..
20.00 Gat­hering Storm
Uu­si sar­ja tar­joaa ai­nut­laa­tui­sen nä­kö­kul­man maail­man hur­jim­piin myrskyihin...
21
21.00 Ro­mut­ta­mon superauto
21.00 Ää­rim­mäis­tä sel­viy­ty­mis­tä: toi­nen maailmasota
Sel­viy­ty­mi­sen mes­ta­ri Ha­zen Au­del on Sa­lo­monsaarilla,..
21.00 Tur­va­tar­kastus: Peru
21.00 Yu­ko­nin kultamaat
21.00 Yu­ko­nin eläinlääkäri
Tri Oak­ley jou­tuu kink­ki­seen ti­lanteeseen,..
21.00 Van­ki­las­sa ulkomailla
Te­xan cou­sins Pa­ris and Mar­lon al­ways fan­cied them­sel­ves as ent­repreneurs...
21.00 Gor­don Ram­sayn ma­kuseikkailut
Gor­don Ram­say mat­kaa ym­pä­ri maail­maa mah­ta­val­la seikkailulla...
22.00 Huumebisnes Oy
Huu­meet muo­dos­ta­vat mil­jar­dien dol­la­rei­den bis­nek­sen, jo­ka ai­heut­taa maail­mas­sa eni­ten ri­kol­li­suut­ta ja vä­ki­val­taa. Sar­jas­sa seu­ra­taan niin maail­man­laa­juis­ta lai­ton­ta huu­me­kaup­paa kuin huu­mei­den käyt­töä ja jäl­jit­tä­mis­tä. Do­ku­ment­ti­sar­ja, Na­tio­nal Geographic.
22.00 Alamaailma Oy
Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan ala­maail­man sa­lai­sia ku­vioi­ta työn­te­ki­jöi­den, ta­va­ran­toi­mit­ta­jien, myyjien,
22.55 Rajasota
ti: Agents pur­sue a pic­kup truck loa­ded with drugs fer­ried from Mexico,..
ke: A search team ra­ces to res­cue a mot­her and her son,..
22.55 Tur­va­tar­kas­tus: En­sim­mäinen luokka
Lasten vanhemmat pidätetään huumeiden salakuljetuksesta.
22.55 Rajasota
Ei savua ilman tulta.
23.50 Au­tojen ensiapu
23.50 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
23.50 Poh­jois-Ko­rea: Sul­je­tun val­tion suuri illuusio
23.50 Hit­le­rin teinitappajat
23.50 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
23.50 Egyp­tin ka­don­neet aar­teet - parhaat palat
23.50 Gat­hering Storm
0
00.45 Ro­mut­ta­mon superauto
00.45 Ää­rim­mäis­tä sel­viy­ty­mis­tä: toi­nen maailmasota
00.45 Tur­va­tar­kastus: Peru
00.45 Yu­ko­nin kultamaat
00.45 Yu­ko­nin eläinlääkäri
00.45 Nat­sien maail­man­so­dan outoudet
00.45 In­si­de: Amerikan mafia
01.35 Ka­nadan rajalla
02.00 Len­to­turmatutkinta
Kausi 17. Jaksot 3-6.
02.00 Tur­va­tar­kas­tus: En­sim­mäinen luokka
02.00 Huumebisnes Oy
02.00 Len­to­turmatutkinta
02.45 Alas­kan poliisit
Kausi 5. Jaksot 1-4.
02.45 Huumebisnes Oy
02.45 Huumesodat
02.45 Alas­kan poliisit
3
03.30 Huumebisnes Oy
Huu­meet muo­dos­ta­vat mil­jar­dien dol­la­rei­den bisneksen,..
03.30 Mui­nai­set sa­laiset kansiot
03.30 Ki­ven sisällä
03.30 Huumebisnes Oy
04.15 Maail­man­lo­pun odottajat
Kausi 3. Jaksot 7-10.
04.15 Saa­ri ilman lakeja
Kausi 1. Jaksot 1-3.
05.00 Mui­nai­set sa­laiset kansiot
Kausi 2. Jaksot 7-10.
05.00 Huumebisnes Oy
Kausi 4. Jaksot 7-8.
05.00 Mui­nai­set sa­laiset kansiot
05.45 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pe­las­tajat Kanada
05.45 Ki­ven sisällä
05.45 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan kuumat rajat
05.45 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pe­las­tajat Kanada