Ohjelmakartta.fi
ma 23.4. ti 24.4. ke 25.4. to 26.4. pe 27.4. la 28.4. su 29.4.
6

06.00 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

Lam­men ra­ken­ta­jat

Syn­ty­nyt Af­ri­kas­sa

06.25 E­ra­kot

Hir­viö­ka­la

Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

07.10 S­cien­ce of S­tu­pid (x10)

Yu­ko­nin kul­ta­maat

07.50 Au­to­jen en­sia­pu

Ai­vo­pe­lit (x2)

Kii­na lin­tu­pers­pek­tii­vis­tä

08.45 Maail­man ko­vim­mat kor­jaus­hank­keet

Vegas Breakdown Vesivuoristorata Teksasin korkea torni Pilvenpiirtäjäsilta Pelastusoperaatio Alaskassa

08.45 Ai­vo­pe­lit

Jumalan aivot Ju­ma­lan ai­vot.
9

09.40 Vil­li Yel­lows­to­ne

Harmaakarhujen kesä

Mon­suu­ni­saa­ret

Yalan kuningatar Vauvanorsu Loka Järviseudun metsästäjät Elämänlanka

Me­ret il­man vet­tä

Välimeren kadotetut maailmat

Ih­meel­li­nen p­la­neet­ta Maa

Vieraat elämänmuodot Will we find li­fe li­ke ours on a­not­her p­la­net?

10.35 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

Näytä niille! Top Dog, Lone Wolf? Alamäkilaskua Arming for Battle Casualties Of War

A­lek­san­te­ri Suu­ren ka­don­nut hau­ta

Aleksanteri Suuren kadonnut hauta

Vuo­si­kym­me­net uu­des­taan (x2)

Kaapeloitu Amerikka Haluan kaiken

11.30 Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

Lehmien maailmanloppu Dog Dazed Afternoon Hullua haukkumista The Incredible Mr. Quackerson Pol Speed Ahead

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta (x4)

Vaarallinen lähestyminen Rajataktiikat Tappava kenttä Vaarallinen nousu
12

12.25 Yu­ko­nin e­läin­lää­kä­ri

Karhua kiusaamassa Raivo biisoni Härkä puuttuu Kun lehmät pistävät kampoihin Huonojen uutisten karhu

13.20 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

Vaarallinen laskeutuminen

Au­to­jen en­sia­pu

Peugeot 504

A­las­kan po­lii­sit

Kuoleman haju

Seu­raa­va me­gat­su­na­mi

Seuraava megatsunami

E­gyp­tin ka­don­neet aar­teet

Tutankhamonin aarteet

Ra­ja­so­ta (x3)

Korkealentoa Tunnelijahti Kannabiskuljettajat

Syn­ty­nyt Af­ri­kas­sa (x3)

Selviytymiskoulu Vaarallinen leikkikenttä Metsästysoppitunnit

14.15 Ra­ja­so­ta

Kokaiinilasti merillä Dark Ride Kartelliratsia Kovaa vauhtia Marivarastot
15

15.10 Maail­man­lo­pun o­dot­ta­jat

Maailmanlopun odottajan paratiisi Hit the Ground Running Täysi tohina päällä Tuska on hyvästä Linnoitus merellä

16.05 Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä

Villi viidakko Cannibal Legend Kohtalokas kylmyys Ohutta ilmaa Kivuliasta kipuamista

A­las­kan po­lii­sit

Karhuja katsomassa

Vii­mei­set e­läi­met

(2017) Viimeiset eläimet T­he Last A­ni­mals is a s­to­ry a­bout an ext­raor­di­na­ry g­roup of peop­le w­ho go to inc­re­dib­le lengths to sa­ve t­he p­la­net's last a­ni­mals.

17.00 Hir­viö­ka­la

Luuhauki Australian River King Thaiparatiisi Mekongin mysteeri Outo kissakala

Ih­meel­li­nen p­la­neet­ta Maa

Genesis Our rock is s­pe­cial - its a­li­ve. T­hough t­he buil­ding b­locks of li­fe a­re com­mon ac­ross t­he u­ni­ver­se, li­fe is ra­re.
18

18.00 Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

Yövuoro Fishy Business Äärimmäiset pelastukset Pelastus rikospaikalta Sotilaallista sekasortoa

Lei­jo­na­puis­to

Nuorten hyökkäys At­tack of t­he Teens: Fi­nan­cial t­roub­les mount at t­he park w­hilst Ke­vin jugg­les t­he dai­ly c­hal­len­ges of kee­ping his lions and hye­nas hap­py and a t­rip to Bots­wa­na helps con­ser­ve wild lions.

Me­ret il­man vet­tä

Tappava Tyynimeri T­he Pa­ci­fic Ring of Fi­re - an un­der­wa­ter hot­bed of vol­ca­noes, me­ga-qua­kes and giant t­su­na­mis.

19.00 Me­ret il­man vet­tä

Tappava Tyynimeri Deadly Pacific Malaysia Airlines 370 Kiinan merten salaisuudet Atlantiksen legendat

Af­ri­kan kuo­let­ta­va ku­nin­gas­kun­ta

Aavikot Täs­sä jak­sos­sa e­läin­ten koh­taa­mi­set pal­jas­ta­vat ih­meel­li­siä mu­kau­tu­mis­tai­to­ja ja sel­viy­ty­mis­tais­te­lui­ta, joi­ta tä­män e­rit­täin ka­run maail­man a­suk­kaat käy­vät.

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - e­ri­kois­ra­port­ti

Löytyykö tappaja ohjaamosta? Com­pa­red to t­he num­ber of sui­ci­des in t­he ge­ne­ral po­pu­la­tion, sui­ci­dal pi­lots a­re al­most s­ta­tis­ti­cal­ly non-e­xis­tent.

20.00 Au­to­jen en­sia­pu

Peugeot 504 Tim and Fuzz ha­ve ta­ken on a 1972 Peu­geot 504 cab­rio­let - a ra­re F­rench g­rand tou­rer t­hat is con­si­de­red by ma­ny to be t­he most beau­ti­ful­ly de­sig­ned car t­hat Peu­geot e­ver p­ro­du­ced.

A­las­kan po­lii­sit

Smell of Death In t­his o­ne-hour e­pi­so­de of "A­las­ka S­ta­te T­roo­pers," t­he st­reets of Fair­banks ha­ve tur­ned in­to a ra­ce-t­rack w­hen a ge­ta­way car is on t­he loo­se with a f­resh­ly s­to­len fi­rearm.

Vii­mei­set e­läi­met

(2017) Viimeiset eläimet T­he Last A­ni­mals is a s­to­ry a­bout an ext­raor­di­na­ry g­roup of peop­le w­ho go to inc­re­dib­le lengths to sa­ve t­he p­la­net's last a­ni­mals. T­he do­cu­men­ta­ry fol­lows t­he con­ser­va­tio­nists, s­cien­tists and ac­ti­vists batt­ling poac­hers and c­ri­mi­nal Net­works to p­ro­tect e­lep­hants and r­hi­nos f­rom ex­tinc­tion.

Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat

Hitlerin linnoitus Italiassa F­rom Mon­te Cas­si­no to San Piet­ro and ul­ti­ma­te­ly t­he de­fen­ce of Ro­me, t­his is t­he a­ma­zing s­to­ry of o­ne of t­he toug­hest de­fen­si­ve st­ruc­tu­res t­hat t­he Na­zis e­ver con­cei­ved.

Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

Myrsky ammuu It's Dr. E­mi­ly's first week back at Pol Vet af­ter ma­ter­ni­ty lea­ve, but t­hat doesn't mean t­he sai­ling is s­mooth in Weid­man!

Ki­vi­kau­den jät­tien ar­voi­tus

Kivikauden jättien arvoitus T­he dis­co­ve­ry of Go­bek­li Te­pe 20 years a­go c­han­ged our un­ders­tan­ding of t­he his­to­ry of hu­man­kind.

Hos­ti­le P­la­net

Valtameret Del­ve be­neath t­he sur­fa­ce of t­he lar­gest ha­bi­tat on Earth - our o­ceans - to un­co­ver a world of ext­raor­di­na­ry ext­re­mes f­rom c­rus­hing depths to s­tor­my coasts and vast b­lue de­serts to c­row­ded reefs.
21

21.00 Yu­ko­nin kul­ta­maat

Talven ote Yu­kon Gold - sar­jan vii­den­nel­lä kau­del­la näh­dään jäl­leen, kun ko­va­pin­tai­set kul­lan­kai­va­jat pyr­ki­vät sel­viy­ty­mään sääs­tä ja lait­tei­den ha­joa­mi­sis­ta se­kä jak­sa­maan fyy­si­ses­ti ja hen­ki­ses­ti ve­rot­ta­vaa et­sin­tää kul­lan vuok­si.

Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

Ratsia Kreikan rajalla

21.00 Yu­ko­nin kul­ta­maat

Pahassa paikassa Pa­has­sa pai­kas­sa. Yu­ko­nis­sa al­kaa uu­si kul­lan­kai­vuu­kau­si. Myö­häs­sä saa­pu­va ke­vät ja kul­lan al­hai­nen hin­ta pa­kot­taa kai­va­jat työs­ken­te­le­mään en­tis­tä ko­vem­min.

Buc­keye Bot­tom­sin seik­kai­lut

Sylki lentää Cur­rent pa­tients inc­lu­de a ro­deo hor­se with s­kin can­cer, four al­pa­cas w­ho'd rat­her s­pit t­han get t­heir teeth fi­xed, and a ba­by goat w­ho's lost his a­bi­li­ty to walk.

Poh­jois-Ko­rea: O­ma­pe­räi­nen Kim-dy­nas­tia

Pohjois-Korea: Omaperäinen Kim-dynastia A deep look in­si­de t­he cur­rent re­gi­me of t­he De­moc­ra­tic Peop­le's Re­pub­lic of Ko­rea un­der Kim Jong-un, fea­tu­ring s­to­ries f­rom de­fec­tors, ce­leb­ri­ties, p­ho­tog­rap­hers and jour­na­lists w­ho ha­ve vi­si­ted in re­cent years.

Mor­gan F­ree­man: Mo­net ju­ma­lat

Jumalat keskuudessamme Mor­gan F­ree­man del­ves in­to w­hy ma­ny re­li­gious be­lie­vers de­si­re to see God in hu­man form - and how t­hat st­rengt­hens t­heir faith.

22.00 In­si­de: Ko­kaii­ni­so­dat

Huumesukellusveneen arvoitus Huumekuriirit

Kal­te­rei­den ta­ka­na

(2010) Golden Staten vankila Veriset tappelut Perhebisnestä

Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

Intialainen hasistemppu Aust­ra­lian hip­py, Mark O'B­rien is dis­sa­tis­fied with li­fe. He joins an ash­ram in In­dia, lead by t­he in­fa­mous gu­ru Os­ho, loo­king for en­ligh­ten­ment.

Sa­lat­tu Poh­jois-Ko­rea

Salattu Pohjois-Korea A­me­rik­ka­lai­nen toi­mit­ta­ja Li­sa Ling tu­tus­tuu dik­taat­to­ri Kim Jong-i­lin hal­lit­se­maan, ar­voi­tuk­sel­li­seen ja jos­kus pe­lot­ta­vaan­kin Poh­jois-Ko­reaan.

23.00 Toi­nen maail­man­so­ta: Pin­na­na­lai­nen hel­vet­ti

Rommelia vastustamassa Pohjanmeren kamppailu Kylmän sodan kriisi

Hit­le­rin vii­mei­nen tais­te­lu

Nazi Fortress Forest of Death

Kii­na lin­tu­pers­pek­tii­vis­tä

Elävä rannikko

Tek­sa­sin kuo­le­maan­tuo­mi­tut

Teksasin kuolemaantuomitut Tek­sa­sin kuo­le­maan­tuo­mi­tut.

23.55 Au­to­jen en­sia­pu

Peugeot 504

A­las­kan po­lii­sit

Smell of Death

Vii­mei­set e­läi­met

(2017) Viimeiset eläimet

Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat

Hitler's Railways Of Death

Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

Myrsky ammuu It's Dr.

Ki­vi­kau­den jät­tien ar­voi­tus

Kivikauden jättien arvoitus

Hos­ti­le P­la­net

Valtameret
0

00.50 Yu­ko­nin kul­ta­maat

Winter's Grasp

Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

Ratsia Kreikan rajalla

00.50 Yu­ko­nin kul­ta­maat

Behind the Eight Ball

Buc­keye Bot­tom­sin seik­kai­lut

Sylki lentää

Ta­bu

Rakkautta vankilassa On­ko ri­kol­li­sil­la oi­keus in­hi­mil­li­siin nau­tin­toi­hin, jois­ta hei­dän uh­rin­sa jää­vät pait­si?

Mor­gan F­ree­man: Mo­net ju­ma­lat

Jumalat keskuudessamme

01.45 Ro­mut ra­hak­si

Ko­kei­le tai kuo­le

02.10 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

Sen­su­roi­ma­ton Mic­hael Wa­re

In­si­de: Ko­kaii­ni­so­dat

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

02.55 Li­kai­set rik­kau­det

Ta­bu

Ra­ja­so­ta

Li­kai­set rik­kau­det

3

03.35 S­cien­ce of S­tu­pid (x8)

Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

Ve­ri­set ta­ri­nat

S­cien­ce of S­tu­pid (x2)

04.20 Huu­me­bis­nes Oy

Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

Huu­me­bis­nes Oy

05.00 Y­li­luon­nol­lis­ta

Huu­me­bis­nes Oy

Y­li­luon­nol­lis­ta

05.45 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

Lam­men ra­ken­ta­jat

Syn­ty­nyt Af­ri­kas­sa

Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la