Ohjelmakartta.fi
ma 18.11. ti 19.11. ke 20.11. to 21.11. pe 22.11. la 23.11. su 24.11.
6 06.00 Au­to­jen en­sia­pu Vuo­si­kym­me­net uu­des­taan (x2) S­cien­ce of S­tu­pid (x2)
06.50 Me­ret il­man vet­tä Suu­ret ra­ken­teet: ra­ken­nus­tek­nii­kan ih­mei­tä Al­bert Lin ja ka­don­neet kau­pun­git
07.40 Yu­ko­nin kul­ta­maat Eu­roop­pa yl­hääl­tä Ih­meel­li­nen p­la­neet­ta Maa
08.35 Saa­ri il­man la­ke­ja Saa­ri il­man la­ke­ja -sar­jas­sa seu­ra­taan syr­jäi­sel­lä Port P­ro­tec­tio­nin saa­rel­la a­su­vien ih­mis­ten ar­kea. Al­bert Lin ja ka­don­neet kau­pun­git Gor­don Ram­sayn ma­ku­seik­kai­lut Gor­don Ram­say mat­kaa ym­pä­ri maail­maa mah­ta­val­la seik­kai­lul­la.
9
09.30 Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Jan Pol pyö­rit­tää vai­mon­sa Dia­nen kans­sa me­nes­ty­vää e­läink­li­nik­kaa maa­ti­lal­laan kes­kel­lä Mic­hi­ga­nia. Len­to­tur­ma­tut­kin­ta (x4)
10.25 Hir­viö­ka­la
11.20 Eu­roop­pa yl­hääl­tä Au­to­jen en­sia­pu Tur­va­tar­kas­tus: B­ra­si­lia Gor­don Ram­sayn ma­ku­seik­kai­lut Mayo­jen hau­dat­tu to­tuus Au­to­jen en­sia­pu (x3) Sa­lat­tu his­to­ria (x6)
12
12.15 La­ti­na­lai­sen A­me­ri­kan kuu­mat ra­jat (x10)
13.10 Yu­ko­nin kul­ta­maat Kul­ta­se­dät Kol­me kul­ta­kai­vo­sy­rit­tä­jää tais­te­lee A­las­kan luon­nos­sa toi­siaan vas­taan ke­rä­täk­seen mah­dol­li­sim­man pal­jon kul­taa.
14.05 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta Len­to­tur­ma­tut­kin­nan 15. kau­si pal­jas­taa syn­kän to­tuu­den sii­tä, kuin­ka len­to­tur­val­li­suus pa­ra­nee yk­si tur­ma ker­ral­laan. Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru Kol­man­nel­la kau­del­la las­keu­dum­me Pe­rus­sa Li­man kau­pun­gis­sa si­jait­se­val­le Jor­ge C­ha­ve­zin kan­sain­vä­li­sel­le len­to­ken­täl­le.
15 15.00 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat S­cien­ce of S­tu­pid (x2) S­cien­ce of S­tu­pid, kau­si 7. Dal­las Cam­bell i­sän­nöi oh­jel­maa, jo­ka yh­dis­tää ki­vi­ko­vaa tie­det­tä ja joi­tain hul­luim­mis­ta, us­ko­mat­to­mim­mis­ta ja hir­vit­tä­vim­mis­tä kat­so­jien vi­deois­ta.
16.00 Het­ki en­nen tu­hoa Sar­ja ra­ken­taa maail­man­his­to­rian tu­hoi­sim­mat ka­tast­ro­fit uu­del­leen se­kun­ti se­kun­nil­ta. Sil­min­nä­ki­jä­lau­sun­to­jen, uu­del­leen­la­vas­tus­ten ja tie­to­ko­neg­ra­fii­koi­den kaut­ta se­li­te­tään, mi­ten ja mik­si suu­ron­net­to­muu­det ta­pah­tui­vat. A P­las­tic Ti­de Noin 320 mil­joo­naa ton­nia muo­via val­mis­te­taan vuo­des­sa, mut­ta 40 p­ro­sent­tia sii­tä on ker­ta­käyt­töe­si­nei­tä.
17.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta Len­to­tur­ma­tut­kin­nan 15. kau­si pal­jas­taa syn­kän to­tuu­den sii­tä, kuin­ka len­to­tur­val­li­suus pa­ra­nee yk­si tur­ma ker­ral­laan. Tut­kin­nas­sa o­vat tun­ne­tut len­to-on­net­to­muu­det ja syyt nii­den ta­pah­tu­miin. Dead By Dawn Yöl­lä A­ra­bian aa­vi­kon dyy­nit he­rää­vät hen­kiin, kun ai­nut­laa­tui­set, vi­ha­mie­li­sen ym­pä­ris­tön­sä muok­kaa­mat e­läi­met ryö­mi­vät e­siin. Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - e­ri­kois­ra­port­ti Maail­ma kiin­nit­tää huo­mio­ta ai­na, kun ta­pah­tuu len­to­ko­neon­net­to­muus. Niin te­ke­vät myös a­sian­tun­ti­jat, joi­den työ on sel­vit­tää, mi­tä ta­pah­tui.
18 18.00 Au­to­jen en­sia­pu Sy­dän­tä läm­mit­tä­vä ja tv-kat­so­jat puo­lel­leen voit­ta­nut Au­to­jen en­sia­pu on tääl­lä taas! Tur­va­tar­kas­tus: B­ra­si­lia Sao Pao­lon len­to­ken­täl­lä po­lii­sit työs­ken­te­le­vät ko­ko a­jan es­tääk­seen lait­to­mat toi­met. Tut­ki­mus­ret­ki A­me­lia Josh met­säs­tää uu­sia to­dis­tei­ta A­me­lia Ear­har­tin kuu­lui­saa ka­toa­mis­ta kos­kien. Hän suun­taa en­sin PNG:n kar­toit­ta­mat­to­mil­le hei­mo­mail­le ja päät­tää mat­kan­sa Fid­zil­le toi­vee­naan löy­tää A­me­lian jään­teet. Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat Kol­man­nen val­ta­kun­nan tai­vail­ta ai­na Bur­man kuo­le­man rau­ta­teil­le. Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol Hän on taas täällä! Al­bert Lin ja ka­don­neet kau­pun­git Ka­don­neet kau­pun­git yh­dis­tää seik­kai­lua, hi­tech-ar­keo­lo­giaa, hui­mia vi­suaa­li­sia te­hos­tei­ta ja ih­ka oi­keaa tut­ki­mus­ta ot­si­kon ar­vois­ten löy­tö­jen te­ke­mi­seen Al­bert Li­nin joh­dol­la. Eu­roop­pa yl­hääl­tä Eu­roop­pa yl­hääl­tä vie mei­dät y­li Sak­san, I­ta­lian, A­lan­ko­mai­den, Puo­lan, Es­pan­jan ja Yh­dis­ty­neen ku­nin­gas­kun­nan näyt­tääk­seen Eu­roo­pan hie­noim­pia koh­tei­ta.
19.00 Jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: Be­lu­gaXL Käym­me lä­pi us­ko­mat­to­man Air­bus-kul­je­tus­ko­neen, Be­lu­gaXL:n, ra­ken­nus­vai­heet. Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat Nor­jan tal­vi on kyl­mä ja an­ka­ra, kun se is­kee, tär­keät tiet muut­tu­vat vaa­ral­li­sik­si. 19.00 Yu­ko­nin kul­ta­maat It's t­he be­gin­ning of t­he Yu­kon Gold mi­ning sea­son and with gold p­ri­ces at a fi­ve year high, ve­te­ran mi­ners get in ear­ly to s­co­re a big pay­day. T­ri K:n ek­soot­ti­set e­läi­met T­ri Su­san Kel­le­her o­mis­taa ja pyö­rit­tää e­räs­tä kii­rei­sim­mis­tä ek­soot­tis­ten e­läin­ten hoi­to­pai­kois­ta E­te­lä-F­lo­ri­das­sa. Val­ley of T­he Boom In t­he la­test st­ri­ke in t­he B­row­ser War, Mic­ro­soft bund­les In­ter­net Exp­lo­rer with e­ve­ry new Win­dow's PC, hit­ting Nets­ca­pe hard. Pa­ter­not and K­ri­zel­man run on fu­mes as t­hey jugg­le I­PO p­rep with ma­na­ging t­heir ex­pan­ding s­tart-up. Ma­ni­la Nightc­raw­lers Oh­jel­mas­sa näh­dään ai­kai­sem­min en­nen nä­ke­mä­tön­tä ma­te­riaa­lia kos­ke­mat­to­mas­ta Fi­lip­pii­nien p­re­si­den­tin Du­ter­tes­tä ja hä­nen huu­me­so­das­taan.
19.40 Ka­don­neet ja löy­de­tyt
20.00 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la: Ri­kos ja ran­gais­tus Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la Vankina Venezuelassa. Kauhua Filippiineillä. Meksikon pidätys. Sao Paulon kuolemanloukku. Nopea, hurja ja vangittu. In­si­de North Ko­rea's Dy­nas­ty
20.55 A­las­kan po­lii­sit S­tar Talk Neil deG­ras­se Ty­son käy ai­nut­laa­tui­sel­la kier­rok­sel­la T­hu­le Air Ba­se -tu­ki­koh­das­sa G­rön­lan­nis­sa ja haas­tat­te­lee Air For­ce S­pa­ce Com­man­din nel­jän täh­den ken­raa­li John Ray­mon­dia. Ra­ja­so­ta A search team ra­ces to res­cue a mot­her and her son, a­ban­do­ned by s­mugg­lers in t­he b­rush. Down by t­he ri­ver, a­gents in­ves­ti­ga­te a fa­mi­ly af­ter a van full of ma­ri­jua­na is dis­co­ve­red out­si­de t­heir ho­me.
21
21.50 Au­to­jen en­sia­pu Sy­dän­tä läm­mit­tä­vä ja tv-kat­so­jat puo­lel­leen voit­ta­nut Au­to­jen en­sia­pu on tääl­lä taas! Tur­va­tar­kas­tus: B­ra­si­lia Sao Pao­lon len­to­ken­täl­lä po­lii­sit työs­ken­te­le­vät ko­ko a­jan es­tääk­seen lait­to­mat toi­met. Suu­rin uh­ka on ko­kaii­nin sa­la­kul­je­tus. Tut­ki­mus­ret­ki A­me­lia Josh met­säs­tää uu­sia to­dis­tei­ta A­me­lia Ear­har­tin kuu­lui­saa ka­toa­mis­ta kos­kien. Hän suun­taa en­sin PNG:n kar­toit­ta­mat­to­mil­le hei­mo­mail­le ja päät­tää mat­kan­sa Fid­zil­le toi­vee­naan löy­tää A­me­lian jään­teet. Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat Kol­man­nen val­ta­kun­nan tai­vail­ta ai­na Bur­man kuo­le­man rau­ta­teil­le. Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol Hän on taas täällä! Täl­lä ker­taa Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol -oh­jel­mas­sa lää­kä­ri tu­lee k­li­ni­kal­le hy­myil­len, sil­lä hä­nel­lä on uu­si nilk­ka ja pyö­rät al­la. Al­bert Lin ja ka­don­neet kau­pun­git Ka­don­neet kau­pun­git yh­dis­tää seik­kai­lua, hi­tech-ar­keo­lo­giaa, hui­mia vi­suaa­li­sia te­hos­tei­ta ja ih­ka oi­keaa tut­ki­mus­ta ot­si­kon ar­vois­ten löy­tö­jen te­ke­mi­seen Al­bert Li­nin joh­dol­la. Eu­roop­pa yl­hääl­tä Eu­roop­pa yl­hääl­tä vie mei­dät y­li Sak­san, I­ta­lian, A­lan­ko­mai­den, Puo­lan, Es­pan­jan ja Yh­dis­ty­neen ku­nin­gas­kun­nan näyt­tääk­seen Eu­roo­pan hie­noim­pia koh­tei­ta.
22.45 Jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: Be­lu­gaXL Käym­me lä­pi us­ko­mat­to­man Air­bus-kul­je­tus­ko­neen, Be­lu­gaXL:n, ra­ken­nus­vai­heet. Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat Nor­jan tal­vi on kyl­mä ja an­ka­ra, kun se is­kee, tär­keät tiet muut­tu­vat vaa­ral­li­sik­si. 22.45 Yu­ko­nin kul­ta­maat It's t­he be­gin­ning of t­he Yu­kon Gold mi­ning sea­son and with gold p­ri­ces at a fi­ve year high, ve­te­ran mi­ners get in ear­ly to s­co­re a big pay­day. T­ri K:n ek­soot­ti­set e­läi­met T­ri Su­san Kel­le­her o­mis­taa ja pyö­rit­tää e­räs­tä kii­rei­sim­mis­tä ek­soot­tis­ten e­läin­ten hoi­to­pai­kois­ta E­te­lä-F­lo­ri­das­sa. Ve­ri­set ta­ri­nat G­ra­ve­dig­gers, witc­hes and goat ri­ders a­re t­he fo­cus of B­LOO­DY TA­LES - DARK ARTS w­he­re Tu­dor his­to­rian Dr Su­zan­nah Lips­comb and jour­na­list Joe C­row­ley ven­tu­re in­to t­he unk­nown. Us­ko­ma­ton p­la­neet­ta: Laa­van maail­ma Laa­val­la on val­ta­va luo­mis­voi­ma, jo­ka on muo­kan­nut Maa­ta.
23.35 S­cien­ce of S­tu­pid
0 00.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta Len­to­tur­ma­tut­kin­nan 15. kau­si pal­jas­taa syn­kän to­tuu­den sii­tä, kuin­ka len­to­tur­val­li­suus pa­ra­nee yk­si tur­ma ker­ral­laan. La­ti­na­lai­sen A­me­ri­kan kuu­mat ra­jat (x2) Huu­me­bis­nes Oy Huu­meet muo­dos­ta­vat mil­jar­dien dol­la­rei­den bis­nek­sen, jo­ka ai­heut­taa maail­mas­sa e­ni­ten ri­kol­li­suut­ta ja vä­ki­val­taa. Len­to­tur­ma­tut­kin­ta Len­to­tur­ma­tut­kin­nan 15. kau­si pal­jas­taa syn­kän to­tuu­den sii­tä, kuin­ka len­to­tur­val­li­suus pa­ra­nee yk­si tur­ma ker­ral­laan.
00.45 Ra­ja­so­ta Salakuljettajien valtatie. Kokaiinilasti merillä. Meriratsia. Huu­me­bis­nes Oy Ki­ven si­säl­lä Sar­jas­sa seu­ra­taan kal­te­rei­den ta­ka­na työs­ken­te­le­vien ja tuo­mioi­taan kär­si­vien ar­kea U­SA:n an­ka­rim­mis­sa van­ki­lois­sa. Ra­ja­so­ta Kartelliratsia.
01.30 Huu­me­bis­nes Oy Huu­meet muo­dos­ta­vat mil­jar­dien dol­la­rei­den bis­nek­sen, jo­ka ai­heut­taa maail­mas­sa e­ni­ten ri­kol­li­suut­ta ja vä­ki­val­taa. Mui­nai­set sa­lai­set kan­siot Sek­si - pe­ri­syn­ti F­rom Sil­vio Ber­lus­co­ni's un­de­ra­ge sex par­ties, to t­he real "Mrs. Huu­me­bis­nes Oy Huu­meet muo­dos­ta­vat mil­jar­dien dol­la­rei­den bis­nek­sen, jo­ka ai­heut­taa maail­mas­sa e­ni­ten ri­kol­li­suut­ta ja vä­ki­val­taa.
02.15 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la: Ri­kos ja ran­gais­tus Mui­nai­set sa­lai­set kan­siot Päih­de­kou­kus­sa Sa­lat­tu his­to­ria Mui­nai­set sa­lai­set kan­siot
3 03.00 Hur­jim­mat e­läi­met Ki­ven si­säl­lä Hur­jim­mat e­läi­met
03.40 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat A­las­kan po­lii­sit Sa­la­kul­jet­ta­jat sa­ti­meen Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat
04.25 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat Ka­na­da Tur­va­tar­kas­tus: B­ra­si­lia Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat Ka­na­da
05.10 S­cien­ce of S­tu­pid (x8) Au­ton­raa­dot ra­hak­si S­cien­ce of S­tu­pid (x2)
05.55 Vuo­si­kym­me­net uu­des­taan S­cien­ce of S­tu­pid