Ohjelmakartta.fi
ma 24.2. ti 25.2. ke 26.2. to 27.2. pe 28.2. la 29.2. su 1.3.
6 06.00 Tabu Huumebisnes Oy
06.45 Van­ki­las­sa ulkomailla Alas­kan poliisit Tur­va­tar­kas­tus: En­sim­mäinen luokka
07.30 Cos­mos: kaik­ki elämästä La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan kuumat rajat (x2) Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
08.15 Aivopelit (x10) Mitä oikein tapahtuu? Luota minuun. Vetovoiman lait. Stressitesti. Kaikki pelissä. Kouluta aivosi uudelleen. Pidä huolta kehostasi. Pähkinä purtavaksi. Riskinotto. Ää­rim­mäis­tä sel­viy­ty­mis­tä: toi­nen maailmasota Lai­vanrakentajat
9 09.00 Su­pe­rau­to­jen rakentajat Maail­man ko­vim­mat kor­jaushankkeet Aivopelit (x4) Olet­ko val­mis ta­jun­nan­rä­jäyt­tä­vään tv-ko­ke­muk­seen? Em­my-eh­dok­kuu­del­la ol­lut Ai­vo­pe­lit pa­laa 16 uu­den jak­son ver­ran, ja ne ovat kaik­ki pul­lol­laan in­te­rak­tii­vi­sia pe­le­jä ja ko­kei­ta, jot­ka on suun­ni­tel­tu se­koit­ta­maan pää­tä ja raot­ta­maan ai­vo­jen toi­min­ta­ta­paa. Isän­tä Ja­son Sil­va on pa­lan­nut, mu­ka­naan maail­man neu­ro- ja kog­ni­tio­tie­teen hui­put, ja hän on val­mis näyt­tä­mään, mi­tä kal­lo­si si­säl­lä tapahtuu. Aivopelit
09.50 Et­si­mäs­sä ku­nin­gas Sa­lo­mo­nin aarretta Pet­ra: Mui­nais­ten ra­ken­ta­jien salaisuudet Lost Temp­le of The Inca Kät­ket­ty kulta: Aarre Mayo­jen ka­donnut maailma 09.50 Lost Temp­le of The Inca
10.40 Ih­meel­liset ihmiset Koirat kuriin Eu­roop­pa yl­häältä päin
11.35 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat Mayo­jen ka­donnut maailma Run­ning Wild With Bear Grylls
12
12.30 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol Tällä kaudella Incredible Dr. Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti (x4) Ta­ri­noi­ta len­to­ko­neis­ta, jot­ka jou­tu­vat tar­koi­tuk­sel­la tai va­hin­gos­sa koh­teik­si. Seu­raa, mi­ten len­tä­jät yrit­tä­vät pe­las­taa ko­nei­ta ja mi­ten hei­dän vir­heen­sä ai­heut­ta­vat vaa­ral­li­sia tilanteita.
13.25 Tri K:n ek­soot­ti­set eläimet
14.20 Me­ret il­man vet­tä: Koh­ti syvyyksiä Au­tojen ensiapu Tur­va­tar­kas­tus: En­sim­mäinen luokka Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­kennusurakat Vii­kin­kien so­tu­ri­kuningattaret Au­tojen ensiapu (x3) Mes­ta­ri­me­kaa­nik­ko Fuzz Towns­hend ja au­ton osat kaut­taal­taan tun­te­va Tim Shaw ovat pa­lan­neet uu­del­le suo­si­tul­le Au­to­jen en­sia­pu -kau­del­le. Koo­mik­ko­pa­ril­la riit­tää te­ke­mis­tä, kun lu­vas­sa on li­sää klas­sik­koau­to­jen pe­las­ta­mis­ta ja pa­laut­ta­mis­ta kär­ry­jen omis­ta­jien yl­lä­tyk­sek­si. Kau­si läh­tee ren­kaat kirs­kuen liik­keel­le, kun Tim ja Fuzz saa­vat eri­tyi­sen teh­tä­vän pe­las­taa ai­nut­laa­tui­nen kil­pa-au­tok­las­sik­ko ja vie­dä se ta­kai­sin ai­dol­le kil­pa­ra­to­jen le­gen­dal­le, Sir Stir­ling Mossille! Sa­lat­tu Pohjois-Korea
15
15.15 Lyö­dään ällikällä (x10) Mestariräjäytys. Kerrassaan shokeeraavaa. Säikäytä ja pelota. Pudotaan, kellutaan ja paastotaan. Fillareita ja valkoista kuumuutta. Ampujat, suihkut ja shokkiaallot. 15.15 In­si­de North Ko­rea's Dynasty (x4)
16.10 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä Aivopelit
17.05 Len­to­turmatutkinta Tur­va­tar­kas­tus: Brasilia (x2)
18 18.00 Au­tojen ensiapu
19.00 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat Eu­roop­pa yl­häältä päin Tur­va­tar­kastus: Peru
20.00 Len­to­turmatutkinta Sa­van­nien valtiaat Len­to­turmatutkinta
21 21.00 Au­tojen ensiapu Tur­va­tar­kas­tus: En­sim­mäinen luokka In­si­de North Ko­rea's Dynasty Apo­ca­lyp­se: Maailmojen sota Us­ko­ma­ton eläin­lää­kä­ri Pol: parhaat palat Ki­vi­kau­den jät­tien arvoitus Run­ning Wild With Bear Grylls
22.00 Ih­meel­li­set superautot Saa­ri il­man la­keja: Alaska Tur­va­tar­kas­tus: Brasilia Yu­ko­nin kultamaat Koirat kuriin Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la - par­haat palat 2018 Ää­rim­mäi­set pe­lastustarinat
23.00 Van­ki­las­sa ulkomailla Huumebisnes Oy Ki­ven sisällä
23.55 Alas­kan poliisit Alamaailma Oy Rajasota
0
00.50 Au­tojen ensiapu Tur­va­tar­kas­tus: En­sim­mäinen luokka In­si­de North Ko­rea's Dynasty Apo­ca­lyp­se: Maailmojen sota Us­ko­ma­ton eläin­lää­kä­ri Pol: parhaat palat Ki­vi­kau­den jät­tien arvoitus Run­ning Wild With Bear Grylls
01.45 Ih­meel­li­set superautot Saa­ri il­man la­keja: Alaska Tur­va­tar­kas­tus: Brasilia Yu­ko­nin kultamaat Koirat kuriin Si­säl­tä näh­ty­nä: Area 51:n salaisuudet Ää­rim­mäi­set pe­lastustarinat
02.35 Scien­ce of Stupid 02.35 Scien­ce of Stupid
3 03.00 Len­to­turmatutkinta Tur­va­tar­kas­tus: En­sim­mäinen luokka 03.00 Len­to­turmatutkinta
03.45 Rajasota Huumebisnes Oy 03.45 Rajasota
04.30 Huumebisnes Oy In­si­de: Amerikan mafia 04.30 Huumebisnes Oy
05.15 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pelastajat 05.15 Mui­nai­set sa­laiset kansiot