Ohjelmakartta.fi
ma 12.8. ti 13.8. ke 14.8. to 15.8. pe 16.8. la 17.8. su 18.8.
6 06.00 Hir­viö­ka­la A­las­kan po­lii­sit Vil­lit ark­ti­set a­lueet
06.30 Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä Hir­viö­ka­la Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol
07.15 S­cien­ce of S­tu­pid (x10) Yu­ko­nin kul­ta­maat
07.55 Su­pe­rau­to­jen ra­ken­ta­jat Vuo­si­kym­me­net uu­des­taan (x2) S­cien­ce of S­tu­pid - par­haat pa­lat 208 (x2)
08.50 Hos­ti­le P­la­net Ruohotasangot Viidakot Aavikot Napaseutu Vuoret Us­ko­mat­to­mat ko­neet Lentotukialus Mus­tat faa­raot: kul­tai­nen val­ta­kun­ta Mustat faaraot: kultainen valtakunta
9
09.40 Yu­ko­nin kul­ta­maat Rahanarvoinen vuori Kourallinen kultaa Moose Creekin kirous Kultakuume Kovat ajat Me­ret il­man vet­tä: a­la­maail­man il­kiöt Meret ilman vettä: alamaailman ilkiöt Pi­ra­tes? Gangs­ters? Vil­lains? Cos­mos: kaik­ki e­lä­mäs­tä Taivas täynnä aaveita Kau­si 1. O­sa 5. Tai­vas täyn­nä aa­vei­ta.
10.35 Du­bain len­to­kent­tä Pulassa Lykkääntynyt loma Matkustaja kateissa Hälytys soimaan Vaaralliset jäänteet Nas­can lin­jat: mui­nai­set sa­lai­suu­det Nascan linjat: muinaiset salaisuudet Gor­don Ram­sayn ma­ku­seik­kai­lut Uuden-Seelannin karu etelä
11.30 Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol Muutama muu Hullua haukkumista Puhu kalkkunaa Pol-tergeist Joulutassu Len­to­tur­ma­tut­kin­ta (x4) Kohde tuhottu Kylmä tapaus Tuomittu epäonnistumaan Miamin mysteeri
12
12.25 Vil­lit ark­ti­set a­lueet Jäätynyt metsä Saa­lis­ta­jain maa Leijonat Leopardit ja gepardit Täplikäs hyeena ja afrikkalainen villi koira Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat Ensimmäinen kala on vaikein
13.20 Me­ret il­man vet­tä Meksikonlahti Au­to­jen en­sia­pu Volvo P1800 A­las­kan po­lii­sit Kotirauhanhäiritsijän jäljillä Cos­mos: kaik­ki e­lä­mäs­tä Maapallon kadotetut maailmat Ai­kaan jäh­met­ty­neet muu­miot Aikaan jähmettyneet muumiot Au­to­jen en­sia­pu (x3) Porsche-palapeli Herald-enkelit Legendaarinen Land Rover Ge­noan sil­ta­tur­ma Genoan siltaturma Oh­jel­ma ker­too Ge­no­vas­sa si­jait­se­van Mo­ran­din sil­lan t­raa­gi­ses­ta sor­tu­mi­ses­ta, jon­ka vuok­si 43 ih­mis­tä kuo­li.
14.15 Mor­gan F­ree­man: Mo­net ju­ma­lat Taivaalliset salaisuudet Pyhät lait Mor­gan F­ree­man: Mo­net ju­ma­lat - par­haat pa­lat Alku ja loppu Profetia Korkeampi voima 14.15 In­si­de North Ko­rea's Dy­nas­ty (x4) Kimien valtakunta Jumalan poika Ydinperhe Rakettimies
15
15.10 Yu­ko­nin kul­ta­maat Keinolla millä hyvänsä Loppukiri Viimeinen ponnistus Kotiinpaluu Aarrejahti
16.05 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta Katosi käännöksessä Tuho Potomac-joella Queensin katastrofi Myrskynsilmässä Veriteko Välimeren yllä A­las­kan po­lii­sit Etutörmäys
17.00 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs E­te­lä Mestaruusottelu Tappelukausi Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat Viimeisestä ensimmäiseen Kalasta tai näe nälkää Tavarakuumetta Me­ret il­man vet­tä Vaaralliset U-veneet Maail­man en­sim­mäi­nen häi­vea­se, U-ve­ne, ot­taa mit­taa ku­nin­kaal­li­ses­ta lai­vas­tos­ta.
18 18.00 Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat Huono päivä Vuorireittejä Yöhön Kalabisnestä Perheessä Ge­noan sil­ta­tur­ma Genoan siltaturma Oh­jel­ma ker­too Ge­no­vas­sa si­jait­se­van Mo­ran­din sil­lan t­raa­gi­ses­ta sor­tu­mi­ses­ta, jon­ka vuok­si 43 ih­mis­tä kuo­li. Me­ret il­man vet­tä: Koh­ti sy­vyyk­siä Merenalaiset valtakunnat Maail­man ve­sien al­la ma­kaa val­ta­kun­tia ja muis­to­ja ve­ri­sis­tä so­dis­ta.
19.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta Kylmä tapaus Tuomittu epäonnistumaan Miamin mysteeri Vika ohjaamossa Heathrow'n arvoitus Af­ri­kan met­säs­tä­jät Kimba kohoaa M­wam­ban lei­jo­na­lau­ma hal­lit­see Zam­bias­sa Luang­wan laak­son län­ti­siä jo­ki­töy­räi­tä. Mut­ta sil­lä on e­pä­var­ma tu­le­vai­suus. Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - e­ri­kois­ra­port­ti Pääotsikon arvoinen Kol­me ka­ma­laa on­net­to­muut­ta nou­see pääot­si­koi­hin ym­pä­ri maail­maa. Me­dia­myl­läk­kä pai­nos­taa tut­ki­joi­ta sel­vit­tä­mään hir­vit­tä­vien tur­mien syyt.
20.00 Au­to­jen en­sia­pu Volvo P1800 Vol­vo P1800. Tim ja Fuzz läh­te­vät E­te­lä-Lon­toon C­roy­do­niin pe­las­ta­maan 1960-lu­vun kult­ti­sar­ja Py­hi­myk­sen kuu­lui­sak­si te­ke­mää 1964 Vol­vo P1800:aa. A­las­kan po­lii­sit Kotirauhanhäiritsijän jäljillä Ge­noan sil­ta­tur­ma Genoan siltaturma Oh­jel­ma ker­too Ge­no­vas­sa si­jait­se­van Mo­ran­din sil­lan t­raa­gi­ses­ta sor­tu­mi­ses­ta, jon­ka vuok­si 43 ih­mis­tä kuo­li. Hit­le­rin vii­mei­nen tais­te­lu Natsien linnoitus Sep­tem­ber 1944. B­rest, F­ran­ce. Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol Mamma mia! Yl­lät­tä­vä uu­ti­nen sel­viää, kun t­ri E­mi­ly ker­too o­dot­ta­van­sa jäl­leen las­ta. E­mi­ly ker­too, mil­lais­ta on ol­la e­läin­lää­kä­ri ja äi­ti. Mus­tat faa­raot: kul­tai­nen val­ta­kun­ta Mustat faaraot: kultainen valtakunta "It's a land of py­ra­mids, gold, and an­cient t­rea­su­re, but it's not E­gypt. It's p­re­sent-day Su­dan, on­ce ho­me to t­he g­lo­rious king­dom of Kush. Me­ret il­man vet­tä Kultaryntäyksen haudatut salaisuudet Täl­lä ker­taa tyh­jen­ne­tään San F­ran­cis­con ka­dut, Sac­ra­men­to-jo­ki ja Poh­jois-Ka­na­dan K­lon­di­ken jäi­set e­rä­maat kul­ta­ryn­täyk­sen a­luk­sien tut­ki­mi­sek­si.
21 21.00 Ro­mut­ta­mon su­pe­rau­to Land Rover Discovery Ralph and his 2 teams of guer­ril­la mec­ha­nics ta­ke on S­ha­ne's Land Ro­ver Dis­co­ve­ry in a daun­ting hill c­limb. Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat Pirullinen kone E­te­lä-Nor­jas­sa 30 ton­nin pai­noi­nen kai­vin­ko­ne on kaa­tu­nut sy­vään o­jaan. Se on mo­ni­mut­kai­nen p­ro­jek­ti. Ja­pa­nin ka­tast­ro­fi Japanin katastrofi Maa­lis­kuus­sa 2011 Ja­pa­nis­sa o­li maan his­to­rian pa­hin maan­jä­ris­tys, ja si­tä seu­ra­si tu­hoi­sa t­su­na­mi. Yu­ko­nin kul­ta­maat Karua kalliota Kar­lin sy­vä­kai­vauk­set päät­ty­vät tu­lok­set­ta. Ca­min ta­voit­teet o­vat eh­kä liian kor­keat, ja Ni­ka ja Ch­ris saa­vat jär­kyt­tä­viä uu­ti­sia kai­vok­ses­taan. T­ri K:n ek­soot­ti­set e­läi­met Taikajänis T­he doc­tors ha­ve t­heir hands full with a tor­toi­se b­lood t­rans­fu­sion, a goo­se with a ga­ping neck wound, a ma­gic rab­bit t­rying to pull a di­sap­pea­ring act and an a­do­rab­le o­pos­sum with a s­tin­ky si­tua­tion. Gor­don Ram­sayn ma­ku­seik­kai­lut Uuden-Seelannin karu etelä Kok­ki Gor­don Ram­say mat­kaa Uu­den-See­lan­nin e­te­läi­sen saa­ren syr­jäi­sil­le nur­kil­le tut­ki­maan mao­ri­ruoan sa­lai­suuk­sia. Air For­ce O­ne: A­me­ri­kan lip­pu­lai­va­ko­ne Air Force One: Amerikan lippulaivakone Läh­de u­peal­le o­pas­te­tul­le mat­kal­le, jo­hon lu­keu­tuu p­re­si­den­tin ma­kuu­huo­ne ja huip­pu­sa­lais­ta tek­no­lo­giaa si­säl­tä­viä a­luei­ta.
22.00 Huu­me­bis­nes Oy Huumeessa Houstonissa Jamaikan jengit, aseet ja huumeet Pilvessä tuulisessa kaupungissa Pilvessä Kalliovuorilla Miamin paheet Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la - par­haat pa­lat 018 Rikoskumppanit Mar­tial-arts ex­pert and s­mugg­ler Ch­ris C­han­ce is caught in a po­li­ce am­bush, and must a­ban­don his wi­fe to s­pend years in a S­pa­nish p­ri­son. Huu­me­kaup­piai­den he­lyt: S­hor­ty Guz­man Huumekauppiaiden helyt: Shorty Guzman Ref­resh of Exp­lo­rer Nar­co B­ling, ad­ding an up­da­te to w­hats hap­pe­ned with Joa­quien "El C­ha­po" Guz­man, al­so ad­ding new g­rap­hics.
22.55 Ra­ja­so­ta Kohteena joki Myrkyllinen huumetankkeri Miljoonan dollarin kätkö Jokimittelö Kokaiiniparatiisi S­tar Talk Salman Rushdie Juon­ta­ja Neil deG­ras­se Ty­son haas­tat­te­lee pal­kit­tua kir­jai­li­jaa, Sal­man Rush­die­ta. Ko­men­to­ket­ju Sotaa ilman rajoja C­hain of Com­mand, is an in­ti­ma­te port­rait of t­he war a­gainst vio­lent ext­re­mism, and t­he men and wo­men de­vo­ting t­heir li­ves to it.
23.50 Au­to­jen en­sia­pu Volvo P1800 A­las­kan po­lii­sit Home Invasion Manhunt Ge­noan sil­ta­tur­ma Genoan siltaturma Hit­le­rin vii­mei­nen tais­te­lu Nazi Fortress Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol Hook, Feline and Sinker Mus­tat faa­raot: kul­tai­nen val­ta­kun­ta Mustat faaraot: kultainen valtakunta Me­ret il­man vet­tä Kultaryntäyksen haudatut salaisuudet
0
00.45 Ro­mut­ta­mon su­pe­rau­to Land Rover Discovery Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat Pirullinen kone Ja­pa­nin ka­tast­ro­fi Japanin katastrofi Yu­ko­nin kul­ta­maat Bedrock Blues T­ri K:n ek­soot­ti­set e­läi­met Hubble Trouble Ta­bu Sukupuolen korjaajat Su­ku­puo­len kor­jaa­jat. Air For­ce O­ne: A­me­ri­kan lip­pu­lai­va­ko­ne Air Force One: Amerikan lippulaivakone
01.35 Lyö­dään äl­li­käl­lä Ko­kei­le tai kuo­le
02.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru Ki­ven si­säl­lä Len­to­tur­ma­tut­kin­ta
02.45 Ra­ja­so­ta Ta­bu Ra­ja­so­ta
3
03.30 To­tuus ta­run ta­ka­na Mui­nai­set sa­lai­set kan­siot Sek­si - pe­ri­syn­ti Me­ret il­man la­ke­ja Mui­nai­set sa­lai­set kan­siot
04.15 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la In­si­de: A­me­ri­kan ma­fia Y­li­luon­nol­lis­ta Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la
05.00 Hur­jim­mat e­läi­met Huu­me­bis­nes Oy Hur­jim­mat e­läi­met
05.45 Hir­viö­ka­la A­las­kan po­lii­sit Vil­lit ark­ti­set a­lueet Hir­viö­ka­la