Ohjelmakartta.fi
ma 16.9. ti 17.9. ke 18.9. to 19.9. pe 20.9. la 21.9. su 22.9.
6 06.00 Ro­mut­ta­mon su­pe­rau­to Vuo­si­kym­me­net uu­des­taan (x2) S­cien­ce of S­tu­pid (x2)
06.50 Cos­mos: kaik­ki e­lä­mäs­tä Ro­mut­ta­mon su­pe­rau­to Mayo­jen hau­dat­tu to­tuus
07.40 Yu­ko­nin kul­ta­maat Me­ret il­man vet­tä Cos­mos: kaik­ki e­lä­mäs­tä
08.35 Ris­tei­lya­luk­sen päi­vä­kir­jat RIS­TEI­LYA­LUK­SEN PÄI­VÄ­KIR­JAT on kuu­sio­sai­nen mi­ni­sar­ja, jos­sa tu­tus­tu­taan Eu­roo­pan suu­rim­paan ris­tei­li­jään: Cos­ta Se­re­naan. A­ma­zo­nin ka­don­neet kau­pun­git: le­gen­dat o­vat tot­ta Ta­ri­noi­ta mui­nai­sis­ta si­vi­li­saa­tiois­ta sy­väl­lä A­ma­zo­nis­sa on ker­rot­tu vuo­si­sa­to­ja. Ruoan ta­ri­na Ruo­ka on ih­mi­sil­le e­nem­män kuin pelk­kä ra­vin­non­läh­de.
9
09.30 Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol T­ri Pol ja muut val­mis­tau­tu­vat uu­sien a­sioi­den, mark­ki­noi­den, syn­ty­mä­päi­vien ja vau­vo­jen täy­tei­seen kau­teen, kun he saa­vat u­ran­sa haas­ta­vim­pia ta­pauk­sia e­teen­sä. Len­to­tur­ma­tut­kin­ta (x4)
10.25 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat
11.20 Me­ret il­man vet­tä Au­to­jen en­sia­pu A­las­kan po­lii­sit (x2) Ruoan ta­ri­na Mayo­jen ka­don­neet aar­teet Au­to­jen en­sia­pu (x3) Mes­ta­ri­me­kaa­nik­ko Fuzz Towns­hend ja au­ton o­sat kaut­taal­taan tun­te­va Tim S­haw o­vat pa­lan­neet uu­del­le suo­si­tul­le Au­to­jen en­sia­pu -kau­del­le. Koo­mik­ko­pa­ril­la riit­tää te­ke­mis­tä, kun lu­vas­sa on li­sää k­las­sik­koau­to­jen pe­las­ta­mis­ta ja pa­laut­ta­mis­ta kär­ry­jen o­mis­ta­jien yl­lä­tyk­sek­si. Kau­si läh­tee ren­kaat kirs­kuen liik­keel­le, kun Tim ja Fuzz saa­vat e­ri­tyi­sen teh­tä­vän pe­las­taa ai­nut­laa­tui­nen kil­pa-au­tok­las­sik­ko ja vie­dä se ta­kai­sin ai­dol­le kil­pa­ra­to­jen le­gen­dal­le, Sir S­tir­ling Mos­sil­le! Mut­ta vuo­den 1962 Aus­tin Hea­ly Seb­ring Sp­ri­te, jo­ka o­li taan­noin o­sa­na Sir S­tir­ling Mos­sin täh­dit­tä­mää tal­lia, tai­taa ol­la par­haat päi­vän­sä näh­nyt. Ka­ve­rit kui­ten­kin pyr­ki­vät saa­maan au­ton ta­kai­sin kil­pa­ra­dal­le ja Sir S­tir­ling Mos­sin ra­tin taak­se. Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - e­ri­kois­ra­port­ti (x3)
12
12.15 A­las­kan po­lii­sit 12.15 A­las­kan po­lii­sit
13.10 Yu­ko­nin kul­ta­maat Yu­ko­nin kul­ta­maat -sar­jas­sa juh­lis­te­taan kul­ta­ryn­täyk­sen jat­ku­vaa myyt­tiä ja ny­ky­päi­vän aar­re­jah­din vas­tus­ta­ma­ton­ta kiu­saus­ta.
14.05 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta Oh­jel­ma pal­jas­taa syn­kän to­tuu­den sii­tä, kuin­ka len­to­tur­val­li­suus pa­ra­nee yk­si tur­ma ker­ral­laan. Tut­kin­nas­sa o­vat tun­ne­tut len­to-on­net­to­muu­det ja syyt nii­den ta­pah­tu­miin. A­las­kan po­lii­sit Täs­sä A­las­kan po­lii­sit -jak­sos­sa seu­raam­me, mi­ten po­lii­sit jah­taa­vat raa­ko­ja ri­kol­li­sia pit­kin o­sa­val­tio­ta. T­he Hot Zo­ne (x2) T­he Hot Zo­ne pe­rus­tuu sa­man­ni­mi­seen vuo­den 1995 best­sel­ler­kir­jaan, jon­ka kir­joit­ti jour­na­lis­ti Ric­hard P­res­ton. Sii­nä ku­va­taan E­bo­la-vi­ruk­sen hir­vit­tä­vää saa­pu­mis­ta U­SA:han. Toh­to­ri Nan­cy Jaax on san­ka­ril­li­nen U­SA:n ar­mei­jan ve­te­raa­ni, jo­ka te­kee töi­tä sa­lai­ses­sa ar­mei­jan S­WAT-ryh­mäs­sä. Hän ris­kee­raa hen­ken­sä y­rit­täes­sään tal­tut­taa vi­ruk­sen en­nen kuin se le­viää ih­mi­siin.
15 15.00 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat Me­ret il­man vet­tä Me­ret il­man vet­tä -oh­jel­ma su­kel­taa sy­väl­le tun­te­mat­to­maan.
16.00 Het­ki en­nen tu­hoa Sar­ja ra­ken­taa maail­man­his­to­rian tu­hoi­sim­mat ka­tast­ro­fit uu­del­leen se­kun­ti se­kun­nil­ta. Ac­ti­va­te: T­he G­lo­bal Ci­ti­zen Mo­ve­ment P­las­tic Pa­ra­di­se JO­KAI­NEN muo­vin­pa­la, jo­ka on kos­kaan teh­ty 1800-lu­vul­ta läh­tien, on vie­lä­kin JOS­SAIN p­la­nee­tal­lam­me. Hos­ti­le P­la­net
17.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta Oh­jel­ma pal­jas­taa syn­kän to­tuu­den sii­tä, kuin­ka len­to­tur­val­li­suus pa­ra­nee yk­si tur­ma ker­ral­laan. Tut­kin­nas­sa o­vat tun­ne­tut len­to-on­net­to­muu­det ja syyt nii­den ta­pah­tu­miin. Jo­ka jak­so e­si­te­tään käyt­tä­mäl­lä oh­jaa­mon ää­ni­tal­len­tei­ta, on­net­to­muus­ra­port­te­ja ja sil­min­nä­ki­jöi­den ta­ri­noi­ta se­kä haas­tat­te­lu­ja, mo­der­ne­ja e­ri­kois­te­hos­tei­ta ja hios­ta­via uu­del­lee­ne­si­tyk­siä ta­pah­tu­nees­ta. Af­ri­kan met­säs­tä­jät Zam­bian us­ko­mat­to­mas­sa Luang­wan laak­sos­sa on täy­del­li­set met­säs­tys­maat Af­ri­kan tun­ne­tuim­mil­le saa­lis­ta­jil­le. Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - e­ri­kois­ra­port­ti Jos len­tä­jät ei­vät o­le val­mii­na, kun kii­to­ra­ta tu­lee nä­ky­viin, voi las­keu­tu­mi­ses­ta tul­la t­ra­ge­dia.
18 18.00 Au­to­jen en­sia­pu Sy­dän­tä läm­mit­tä­vä ja tv-kat­so­jat puo­lel­leen voit­ta­nut Au­to­jen en­sia­pu on tääl­lä taas! A­las­kan po­lii­sit T­he Hot Zo­ne (x2) T­he Hot Zo­ne pe­rus­tuu sa­man­ni­mi­seen vuo­den 1995 best­sel­ler­kir­jaan, jon­ka kir­joit­ti jour­na­lis­ti Ric­hard P­res­ton. Sii­nä ku­va­taan E­bo­la-vi­ruk­sen hir­vit­tä­vää saa­pu­mis­ta U­SA:han. Toh­to­ri Nan­cy Jaax on san­ka­ril­li­nen U­SA:n ar­mei­jan ve­te­raa­ni, jo­ka te­kee töi­tä sa­lai­ses­sa ar­mei­jan S­WAT-ryh­mäs­sä. Hän ris­kee­raa hen­ken­sä y­rit­täes­sään tal­tut­taa vi­ruk­sen en­nen kuin se le­viää ih­mi­siin. Suo­ma­lais­su­kel­ta­jat nat­si­mys­tee­rin jäl­jil­lä In ear­ly 1945 t­he Na­zi sub­ma­ri­ne U-745 is lost and t­he bo­dy of its cap­tain is found f­ro­zen on t­he is­land of Fög­lö. Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol This time on The Incredible Dr. Pol, it's a full week with e­mer­gen­cies, reu­nions, and ruff­ling so­me feat­hers! Mayo­jen hau­dat­tu to­tuus Mayo­jen le­gen­da ker­too, et­tä C­hic­hen It­zan a­la­puo­lel­la on sa­lai­nen luo­la. Nyt ar­keo­lo­git koet­ta­vat ot­taa huip­pu­tek­no­lo­gial­la to­tuu­des­ta sel­vää. At­lan­tik­sen nou­su E­xe­cu­ti­ve P­ro­du­ced by Ja­mes Ca­me­ron, "At­lan­tis Dis­co­ve­red" is a 1x120 de­tec­ti­ve th­ril­ler t­hat seeks out, un­co­vers and exp­lo­res ar­ti­facts such as arc­haeo­lo­gi­cal finds, sa­tel­li­te p­ho­tog­raphs, ma­nusc­ripts hi­ding in p­lain sight, un­der­wa­ter exp­lo­ra­tion, etc.
19.00 Su­per­teh­taat Sar­jas­sa vie­rail­laan maail­man vai­ku­tus­val­tai­sim­mis­sa tuo­tan­to­lai­tok­sis­sa ja näy­te­tään a­lus­ta lop­puun, mi­ten huip­pub­rän­dit luo­daan. Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat: kaaos­ta val­ta­teil­lä! Y­li vuo­si­sa­dan Jo Ro­ge­rin per­hey­ri­tys on pi­tä­nyt Nor­jan ta­ka­tiet a­voin­na. 19.00 Yu­ko­nin kul­ta­maat Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan Ka­na­dan poh­joi­so­sas­sa mer­kit­tä­viä per­hey­ri­tyk­siä, jot­ka an­sait­se­vat e­lan­ton­sa kai­va­mal­la kul­taa. Yu­ko­nin e­läin­lää­kä­ri Tri Oakleylla on tehtävä ilmassa. Hä­nen tu­lee jäl­jit­tää vil­li­si­ka, jo­ka on o­sa­syyl­li­nen tu­hoi­san la­jin liial­li­seen li­sään­ty­mi­seen. Gor­don Ram­sayn ma­ku­seik­kai­lut Kok­ki Gor­don Ram­say mat­kaa moot­to­ri­pyö­räl­lä kor­keal­la Pe­rus­sa si­jait­se­vas­sa in­ko­jen py­häs­sä laak­sos­sa pal­jas­taak­seen a­lueen ruo­ka­sa­lai­suu­det.
20.00 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la - par­haat pa­lat 2018 Ma­jor P­hil Ash­by is on a UN pea­ce­kee­ping mis­sion in Sier­ra Leo­ne w­hen an in­ci­dent s­parks na­tion­wi­de figh­ting. Sa­lat­tu Poh­jois-Ko­rea A­me­rik­ka­lai­nen toi­mit­ta­ja Li­sa Ling tu­tus­tuu dik­taat­to­ri Kim Jong-i­lin hal­lit­se­maan, ar­voi­tuk­sel­li­seen ja jos­kus pe­lot­ta­vaan­kin Poh­jois-Ko­reaan.
20.55 Ra­ja­so­ta T­he ac­tion on t­he bor­der runs 24 hours a day, se­ven days a week. W­het­her hand­ling d­rugs or s­hutt­ling il­le­gal im­mig­rants ac­ross t­he bor­der, t­he s­mugg­lers ne­ver rest. A­las­kan po­lii­sit (x2) A­las­kan po­lii­sit S­tar Talk (2017) Neil deG­ras­se Ty­so­nin i­sän­nöi­mäs­sä oh­jel­mas­sa julk­kik­set, tut­ki­jat ja koo­mi­kot tu­tus­tu­vat yh­des­sä e­ri­lai­siin kos­mi­siin ai­hei­siin, ei­kä myö­häi­sil­lan tv-viih­de o­le e­nää en­nal­laan po­pu­laa­ri­kult­tuu­rin ja tie­teen koh­da­tes­sa täy­sin uu­del­la ta­val­la. Ra­ja­so­ta In a re­mo­te cor­ner of A­ri­zo­na de­sert, Bor­der Pat­rol a­gents t­rack a g­roup of mig­rants u­sing night vi­sion tech­no­lo­gy, and with t­he help of a B­lack­hawk he­li­cop­ter, a­gents on ATVs lo­ca­te and ar­rest a sus­pec­ted s­mugg­ler w­ho is back­pac­king d­rugs in­to t­he U.
21
21.50 Au­to­jen en­sia­pu Sy­dän­tä läm­mit­tä­vä ja tv-kat­so­jat puo­lel­leen voit­ta­nut Au­to­jen en­sia­pu on tääl­lä taas! 21.50 T­he Hot Zo­ne (x2) T­he Hot Zo­ne pe­rus­tuu sa­man­ni­mi­seen vuo­den 1995 best­sel­ler­kir­jaan, jon­ka kir­joit­ti jour­na­lis­ti Ric­hard P­res­ton. Sii­nä ku­va­taan E­bo­la-vi­ruk­sen hir­vit­tä­vää saa­pu­mis­ta U­SA:han. Toh­to­ri Nan­cy Jaax on san­ka­ril­li­nen U­SA:n ar­mei­jan ve­te­raa­ni, jo­ka te­kee töi­tä sa­lai­ses­sa ar­mei­jan S­WAT-ryh­mäs­sä. Hän ris­kee­raa hen­ken­sä y­rit­täes­sään tal­tut­taa vi­ruk­sen en­nen kuin se le­viää ih­mi­siin. Suo­ma­lais­su­kel­ta­jat nat­si­mys­tee­rin jäl­jil­lä In ear­ly 1945 t­he Na­zi sub­ma­ri­ne U-745 is lost and t­he bo­dy of its cap­tain is found f­ro­zen on t­he is­land of Fög­lö. Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol This time on The Incredible Dr. Pol, it's a full week with e­mer­gen­cies, reu­nions, and ruff­ling so­me feat­hers! Mayo­jen hau­dat­tu to­tuus Mayo­jen le­gen­da ker­too, et­tä C­hic­hen It­zan a­la­puo­lel­la on sa­lai­nen luo­la. Nyt ar­keo­lo­git koet­ta­vat ot­taa huip­pu­tek­no­lo­gial­la to­tuu­des­ta sel­vää. At­lan­tik­sen nou­su E­xe­cu­ti­ve P­ro­du­ced by Ja­mes Ca­me­ron, "At­lan­tis Dis­co­ve­red" is a 1x120 de­tec­ti­ve th­ril­ler t­hat seeks out, un­co­vers and exp­lo­res ar­ti­facts such as arc­haeo­lo­gi­cal finds, sa­tel­li­te p­ho­tog­raphs, ma­nusc­ripts hi­ding in p­lain sight, un­der­wa­ter exp­lo­ra­tion, etc. and at­tempt to "de­co­de" t­he ar­ti­facts as sp­ring­boards to furt­her t­he in­ves­ti­ga­tion to get to t­he bot­tom of t­he s­to­ry.
22.45 Su­per­teh­taat Sar­jas­sa vie­rail­laan maail­man vai­ku­tus­val­tai­sim­mis­sa tuo­tan­to­lai­tok­sis­sa ja näy­te­tään a­lus­ta lop­puun, mi­ten huip­pub­rän­dit luo­daan. Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat: kaaos­ta val­ta­teil­lä! Y­li vuo­si­sa­dan Jo Ro­ge­rin per­hey­ri­tys on pi­tä­nyt Nor­jan ta­ka­tiet a­voin­na. 22.45 Yu­ko­nin kul­ta­maat Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan Ka­na­dan poh­joi­so­sas­sa mer­kit­tä­viä per­hey­ri­tyk­siä, jot­ka an­sait­se­vat e­lan­ton­sa kai­va­mal­la kul­taa. Yu­ko­nin e­läin­lää­kä­ri Tri Oakleylla on tehtävä ilmassa. Ta­bu Na­tio­nal Geog­rap­hi­cin huip­pu­sar­ja koet­te­lee kat­so­jien mu­ka­vuu­sa­lueen ra­jo­ja.
23.35 S­cien­ce of S­tu­pid
0 00.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta Oh­jel­ma pal­jas­taa syn­kän to­tuu­den sii­tä, kuin­ka len­to­tur­val­li­suus pa­ra­nee yk­si tur­ma ker­ral­laan. Sa­la­kul­jet­ta­jat sa­ti­meen Päih­de­kou­kus­sa Len­to­tur­ma­tut­kin­ta Oh­jel­ma pal­jas­taa syn­kän to­tuu­den sii­tä, kuin­ka len­to­tur­val­li­suus pa­ra­nee yk­si tur­ma ker­ral­laan.
00.45 Ra­ja­so­ta Every day, U. In this episode of Border Wars, U. Ta­bu Ra­ja­so­ta
01.30 U­fo­jen pe­räs­sä Ryh­mä kou­lu­tet­tu­ja tut­ki­joi­ta läh­tee sel­vit­tä­mään to­tuut­ta u­fo­jen ta­ka­na. Ve­ri­set ta­ri­nat Me­ret il­man la­ke­ja A s­hoc­king vi­deo s­hows four men, c­lin­ging to w­rec­ka­ge in t­he sea. U­fo­jen pe­räs­sä Ryh­mä kou­lu­tet­tu­ja tut­ki­joi­ta läh­tee sel­vit­tä­mään to­tuut­ta u­fo­jen ta­ka­na.
02.15 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la In­si­de: Ko­kaii­ni­so­dat U­fo­jen pe­räs­sä Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la
3 03.00 E­läi­mel­lis­tä kamp­pai­lua Huu­me­bis­nes Oy E­läi­mel­lis­tä kamp­pai­lua
03.45 Hir­viö­ka­la A­las­kan po­lii­sit Af­ri­kan met­säs­tä­jät Hir­viö­ka­la
04.30 Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä Ko­men­to­ket­ju Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä
05.15 S­cien­ce of S­tu­pid (x8) Yu­ko­nin kul­ta­maat Kul­ta­se­dät S­cien­ce of S­tu­pid (x2)
05.55 Vuo­si­kym­me­net uu­des­taan S­cien­ce of S­tu­pid