Ohjelmakartta.fi
ma 20.1. ti 21.1. ke 22.1. to 23.1. pe 24.1. la 25.1. su 26.1.
6 06.00 Au­tojen ensiapu Aivopelit (x4) Plastic China
06.50 Mayo­jen ka­don­neet aarteet Egyp­tin au­rin­ko­ku­nin­gas: Sa­lai­suuk­sia ja aarteita Pää­siäis­saa­ren mysteeri 06.50 Vii­kin­kien so­tu­ri­kuningattaret
07.40 Du­bain lentokenttä Me­ret ilman vettä Hostile Planet
08.35 Val­kean su­den valtakunta Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat ker­too tie­pal­ve­lun sankareista. Pom­pe­ji: Kuol­lei­den salaisuudet Run­ning Wild With Bear Grylls
9
09.30 Dirty Business Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol Len­to­turmatutkinta (x4) Maail­ma kiin­nit­tää ai­na huo­mio­ta len­to­ko­neon­net­to­muu­den ta­pah­tues­sa. Niin te­ke­vät myös asian­tun­ti­jat, joi­den työ on sel­vit­tää mi­tä ta­pah­tui. Len­to­tur­ma­tut­kin­ta 17 pal­jas­taa to­tuu­den tun­ne­tuim­pien len­to-on­net­to­muuk­sien taus­tal­la. Jo­ka jak­sos­sa kuul­laan sil­min­nä­ki­jä­ker­to­muk­sia, näh­dään kieh­to­via näy­tel­ty­jä koh­tauk­sia se­kä huip­pu­luo­kan CGI:tä ja kuul­laan asian­tun­ti­joi­ta, jot­ka ovat sel­vit­tä­neet, mi­kä lo­pul­ta meni vikaan.
10.25 Af­ri­kan metsästäjät Oka­van­go: Unelmien joki
11.20 Me­ret il­man vet­tä: Koh­ti syvyyksiä Au­tojen ensiapu Tur­va­tar­kas­tus: En­sim­mäinen luokka Ää­rim­mäis­tä sel­viy­ty­mis­tä: toi­nen maailmasota Al­bert Lin ja ka­don­neet kaupungit Au­tojen ensiapu (x3) Lootuksen kukka. MG-ihme. Me­ret ilman vettä (x5) Me­ret il­man vet­tä -oh­jel­ma su­kel­taa sy­väl­le tun­te­mat­to­maan. Se on to­del­la us­ko­ma­ton ja ai­nut­laa­tui­nen sar­ja, jo­ka vie ve­de­na­lai­set seik­kai­lut ja tie­teen­ku­vit­ta­mi­sen ai­van uu­del­le ai­ka­kau­del­le. Kun­nian­hi­moi­sia tut­ki­muk­sia, edis­ty­sas­ke­lei­ta tie­teel­li­ses­sä tut­ki­muk­ses­sa ja in­no­va­tii­vis­ta tek­no­lo­giaa. Se­kä tie­de et­tä his­to­ria harp­paa­vat eteen­päin pal­jas­taes­saan us­ko­mat­to­mia pin­na­na­lai­sia salaisuuksia.
12
12.15 Tur­va­tar­kastus: Peru Kol­man­nel­la kau­del­la las­keu­dum­me Pe­rus­sa Li­man kau­pun­gis­sa si­jait­se­val­le Jor­ge Cha­ve­zin kan­sain­vä­li­sel­le len­tokentälle.
13.10 Saa­ri ilman lakeja
14.05 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti Tur­va­tar­kastus: Peru
15 15.00 Au­tojen ensiapu Run­ning Wild With Bear Grylls
16.00 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat Plastic China Sa­lattu historia Tur­va­tar­kastus: Peru
17.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti Sa­van­nien valtiaat Len­to­turmatutkinta
18 18.00 Au­tojen ensiapu Tur­va­tar­kas­tus: En­sim­mäinen luokka Ka­tast­ro­fin todistajat Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­kennusurakat Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol Pet­ra: Mui­nais­ten ra­ken­ta­jien salaisuudet Run­ning Wild With Bear Grylls
19.00 Ham­purin satama Ää­rim­mäis­tä sel­viy­ty­mis­tä: toi­nen maailmasota Seu­raa­va megatsunami Yu­ko­nin kultamaat Tri K:n ek­soot­ti­set eläimet Hos­ti­le Pla­net: Pak­kasen herrat Me­ret ilman vettä
20.00 Van­ki­las­sa ulkomailla Huumebisnes Oy Ki­ven sisällä
20.55 Alas­kan poliisit Star Talk Juon­ta­ja Neil deG­ras­se Ty­son haas­tat­te­lee kir­jai­li­ja Pat­ri­cia Cornwellia. Rajasota Yh­dys­val­tain tul­li- ja ra­ja­var­tio­lai­tok­sen vir­ka­mie­het yrit­tä­vät py­säyt­tää maan vilk­kaim­mas­sa ra­ja­ny­li­tys­pai­kas­sa lait­to­mas­ti USA:han pyr­ki­vät henkilöt.
21
21.50 Au­tojen ensiapu Car SOS pa­laa kuu­den­nel­le kau­del­le osia met­säs­tä­vän Tim Shaw'n ja mes­ta­ri­me­kaa­nik­ko Fuzz Towns­hendin kanssa. Tur­va­tar­kas­tus: En­sim­mäinen luokka Las­ten van­hem­mat pi­dä­te­tään huu­mei­den sa­la­kuljetuksesta. Ka­tast­ro­fin todistajat Ka­tast­ro­fin to­dis­ta­jis­sa ku­va­taan kiin­nos­ta­via ka­tast­ro­fitarinoita. Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­kennusurakat Kol­man­nen val­ta­kun­nan tai­vail­ta ai­na Bur­man kuo­le­man rautateille. Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol Pet­ra: Mui­nais­ten ra­ken­ta­jien salaisuudet Jor­da­nian aa­vi­kon kes­kel­lä si­jait­se­va Pet­ran mui­nai­nen kau­pun­ki on täyn­nä ihmeitä. Run­ning Wild With Bear Grylls It­se kap­tee­ni Mar­vel, Brie Lar­son, läh­tee Bea­rin mu­kaan vii­dak­ko­seik­kai­lul­le Pa­na­man lah­den kau­kai­sen saaren halki.
22.45 Ham­purin satama Ää­rim­mäis­tä sel­viy­ty­mis­tä: toi­nen maailmasota Seu­raa­va megatsunami Seuraava megatsunami. Yu­ko­nin kultamaat Tri K:n ek­soot­ti­set eläimet Ufo­jen jäl­jil­lä Euroopassa UFO sto­ries are usual­ly as­so­cia­ted with dus­ty de­serts in the south of the USA. Me­ret ilman vettä Me­ret il­man vet­tä -oh­jel­ma su­kel­taa sy­väl­le tun­temattomaan.
23.35 Scien­ce of Stupid
0 00.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti Tur­va­tar­kas­tus: Brasilia Huumebisnes Oy Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti
00.45 Rajasota Ihmissalakuljettajat. Kahtia jaettu kaupunki. San Diegon etulinja. Huumebisnes Oy Ki­ven sisällä Rajasota Sumun seassa.
01.30 Huumebisnes Oy Huu­meet muo­dos­ta­vat mil­jar­dien dol­la­rei­den bis­nek­sen, jo­ka ai­heut­taa maail­mas­sa eni­ten ri­kol­li­suut­ta ja väkivaltaa. Mui­nai­set sa­laiset kansiot To­tuus tarun takana Myth or reality? Fact or fiction? Huumebisnes Oy
02.15 Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat: kaaos­ta valtateillä! Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
3 03.00 Tap­pavat vaistot In­si­de: Amerikan mafia Tap­pavat vaistot
03.45 Ton­ni­ka­lan saalistajat Alas­kan poliisit Tur­va­tar­kas­tus: En­sim­mäinen luokka Ton­ni­ka­lan saalistajat
04.30 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pelastajat La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan kuumat rajat (x2) Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pelastajat
05.15 Scien­ce of Stupid (x8) Au­ton­raadot rahaksi Lai­vanrakentajat Scien­ce of Stupid (x2)