Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 23.9. ti 24.9. ke 25.9. to 26.9. pe 27.9. la 28.9. su 29.9.
6 06.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
06.15 Aa­mu­sää
06.25 Huo­men­ta Suo­mi Huo­men­ta Suo­mi
07.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
08.00 Las­te­noh­jel­mia: Tai­ka­puu­tar­han pik­kuö­tö­kät
08.10 Puu­ha-Pe­te Las­te­noh­jel­mia: Pa­lo­mies Sa­mi
08.25 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x4) Nipsu on reipas apuri. Villin lännen seikkailu. Muumiperhe autiolla saarella.
9
09.05 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?
09.10 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra Litt­lest Pet S­hop Nuo­ri Ro­bin Hood
09.25 C­hap­lin
09.35 Kau­niit ja roh­keat Paa­vo Pe­su­sie­ni
10.00 Em­mer­da­le Os­tos­ka­na­va T­vins.com First Da­tes Suo­mi Rakkaus on syvältä! . Rak­kaus­ra­vin­to­las­sa At­te toi­voo löy­tä­vän­sä lei­din, jo­ka tyk­kää La­dois­ta.
10.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Per­jan­tai Tans­sii Täh­tien Kans­sa Kok­ki­so­ta Mari Perankoski ja Jouni Hynynen. Jannika B ja Irina. Reino Nordin ja Arttu Lindeman. Sa­la­tut e­lä­mät (x5)
11.00 For­mu­la 1: Sin­ga­po­ren o­sa­kil­pai­lu Formula 1: osakilpailu. F1-o­sa­kil­pai­lu ( 22.9.2019 ). 11.00 Maa­jus­sil­le mor­sian Ryhmätreffit saadaan päätökseen. Jou­ko pe­rään­kuu­lut­taa ke­miaa ja Ar­tun va­lin­nat me­ne­vät uu­sik­si.
11.30 Uu­tis­vuo­to Sanna Marin ja Herra Ylppö. Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa Ja rasvaa palaa. Duud­so­nit: Pääl­lik­kö First Da­tes Suo­mi Rakkaus on syvältä! .
12 12.00 Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa Ja rasvaa palaa.
12.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
13.00 Tel­ler: Na­ru­ta mei­tä! Taikuuden samurait. Mu­siik­ki­tai­ku­ri y­rit­tää na­rut­taa Pen­niä ja Tel­le­riä kort­ti­tem­pul­la, jos­sa yh­dis­ty­vät mu­siik­ki ja tai­kuus. For­mu­la 1 En­nak­ko­tun­nel­mat S­tu­dios­sa Mer­vi Kal­lio, To­ni Vi­lan­der ja Os­si Oi­ka­ri­nen.
13.30 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra on li­fes­ty­le­mai­nen aa­mu­ma­ka­sii­nioh­jel­ma, jon­ka ai­hei­siin kuu­lu­vat muun muas­sa ter­veys ja hy­vin­voin­ti, o­mat ra­hat, ko­ti ja ruo­ka. 13.30 Kun­nian päi­vä
14.00 Tek­na­vi First Da­tes Suo­mi Valmiina valloitukseen! . Maa­jus­sil­le mor­sian Ryhmätreffit saadaan päätökseen. Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Baba Lybeck. A­sian y­ti­mes­sä, Jaak­ko Loik­ka­nen For­mu­la 1 En­nak­ko­tun­nel­mat S­tu­dios­sa Mer­vi Kal­lio, To­ni Vi­lan­der ja Os­si Oi­ka­ri­nen.
14.30 Fort Boyard Suo­mi Vapinaa ja vauhtia. 14.30 Lo­ve Is­land Suo­mi Tek­na­vi
15 15.00 Lo­ve Is­land Suo­mi 15.00 Sa­ra La Foun­tain Aust­ra­lias­sa Mutarapuja ja muistoja.
15.30 Sa­la­tut e­lä­mät Aaro ei vaikene seurakunnan edessä. Duud­so­nit: Pääl­lik­kö Kau­si 1 , 2/10. Tais­te­lu Pääl­lik­kö-tit­te­lis­tä jat­kuu Poh­jan­maal­la. Lo­ve Is­land Suo­mi Kau­si 2, 36/50. Yk­si­tois­ta rak­kau­den­näl­käis­tä sink­kua läh­tee et­si­mään si­tä oi­keaa Es­pan­jan au­rin­gon al­ta.
16.00 Sa­la­tut e­lä­mät Ulla voittaa sissikisat. Ismo käy kahden rintamuksen sotaa. Kau­niit ja roh­keat Beth Spencer.
16.30 Kau­niit ja roh­keat Toffeeta ja uusia tuttavuuksia. Vauvakuun tuulet. Menolippu Catalinaan, kiitos. Em­mer­da­le Kaiken pahan alku ja juuri. Lii­ga­li­ve 360 Studiossa Tuomas Nyholm. Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Baba Lybeck. Kau­si 7, Kau­si a­luil­laan, ei­kä mi­kään o­le muut­tu­nut.
17.00 Vii­den jäl­keen Vii­den jäl­keen pu­reu­tuu Ba­ba Ly­bec­kin ja Joan­na Ku­va­jan joh­dol­la päi­vän pu­hee­nai­hei­siin, sel­vit­tää taus­to­ja ja ta­paa mie­len­kiin­toi­sia ih­mi­siä uu­tis­ten ta­ka­na. Oh­jel­mas­sa on päi­vit­täin yk­si tun­net­tu vie­ras, jo­ka on a­jan­koh­tai­nen hen­ki­lö juu­ri tä­nään. Kiin­nos­ta­via kes­kus­te­lu­ja ryt­mit­tä­vät ly­hyet uu­ti­set ja sää­tie­dot. Fort Boyard Suo­mi Itkua ja ihmeitä. Kel­tai­sen jouk­kueen Sa­ra C­ha­fak, Jeff­rey Law­man ja Mo­ni­ka Lin­de­man koh­taa­vat ki­sas­sa har­maan jouk­kueen Pe­te La­tun, Hen­riik­ka Roon ja A­le­xan­der Ek­lun­din.
17.30 Huu­ma Uusinta.
18
18.25 Em­mer­da­le Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Per­jan­tai Kas­vis­kaa­li­laa­tik­ko ja o­me­na­pii­rak­ka kor­va­puus­ti­poh­jal­la. For­mu­la 1 Paa­lu­paik­ka S­tu­dios­sa Mer­vi Kal­lio, To­ni Vi­lan­der ja Os­si Oi­ka­ri­nen. Va­ri­kol­la To­mi Tuo­mi­nen.
18.55 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?
19.00 Seit­se­män uu­ti­set Seit­se­män uu­ti­set
19.10 Uu­ti­sext­ra Tu­los­ruu­tu
19.20 Päi­vän sää 19.20 F1 Ext­ra
19.25 Tu­los­ruu­tu
19.30 Sa­la­tut e­lä­mät Huu­ma Tans­sii Täh­tien Kans­sa Kau­si 12, 2/11. TTK-kau­den en­sim­mäi­nen suo­ra lä­he­tys on täyt­tä tans­sin tö­ri­nää, kun täh­ti­pa­rit kork­kaa­vat tans­si­par­ke­tin. Vap­pu Pi­miä ja Mik­ko Lep­pi­lam­pi saa­vat rin­nal­leen juon­ta­ja Tui­ja Peh­ko­sen.
20.00 Maa­jus­sil­le mor­sian Ryhmätreffit saadaan päätökseen. Jou­ko pe­rään­kuu­lut­taa ke­miaa ja Ar­tun va­lin­nat me­ne­vät uu­sik­si. Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa Ja rasvaa palaa. Pert­tu saa teh­tä­väk­seen Kii­naan löy­tää To­pi Su­ka­ril­le e­dul­li­sia säh­köau­to­ja ja Tii­na Jyl­häl­le ras­vaa polt­ta­van laih­du­tus­ko­neen. Duud­so­nit: Pääl­lik­kö Kau­si 1 , 2/10. Tais­te­lu Pääl­lik­kö-tit­te­lis­tä jat­kuu Poh­jan­maal­la. Ki­san vaa­ti­vuus al­kaa nä­kyä, kun Duud­so­nit yl­lät­tä­vät 10 jäl­jel­lä o­le­vaa ko­ke­las­ta to­taa­li­ses­ti. First Da­tes Suo­mi Rakkaus on syvältä! . Rak­kaus­ra­vin­to­las­sa At­te toi­voo löy­tä­vän­sä lei­din, jo­ka tyk­kää La­dois­ta. Fort Boyard Suo­mi Itkua ja ihmeitä. Kel­tai­sen jouk­kueen Sa­ra C­ha­fak, Jeff­rey Law­man ja Mo­ni­ka Lin­de­man koh­taa­vat ki­sas­sa har­maan jouk­kueen Pe­te La­tun, Hen­riik­ka Roon ja A­le­xan­der Ek­lun­din.
21 21.00 Ro­ba Lapsen etu. Ar­toa ja Pek­kaa työl­lis­tää pa­ri­suh­de­vä­ki­val­ta­teh­tä­vä, jo­ka me­nee kum­mal­la­kin tun­tei­siin. Pek­kaa myös vai­vaa tyt­tä­ren uu­si poi­kays­tä­vä. Uu­tis­vuo­to Vii­kon pu­hee­nai­hei­ta a­jan­koh­tais­ten vie­rai­den kans­sa pui­mas­sa o­vat s­kuup­pi­nou­ta­ja S­tan Saa­ni­la ja nuo­rem­pi lööp­pi­kons­taa­pe­li I­le Uu­si­vuo­ri. Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Baba Lybeck. Kau­si 7, Kau­si a­luil­laan, ei­kä mi­kään o­le muut­tu­nut. Is­tu­ma­jär­jes­tyk­sen vaih­ta­mi­nen o­li­si ol­lut liian ra­jua. S­ta­di vs Lan­de Kau­si 1, 9/10. S­ta­di­lai­set ja lan­det ki­sai­le­vat toi­siaan vas­taan maam­me her­ruu­des­ta. Tie­tä­vät­kö pää­kau­pun­gin a­suk­kaat mis­sä Suo­mes­sa syö­dään laps­kous­sia? 21.00 A­ma­zing Ra­ce Kädentaidot koetuksella. Tan­sa­nian San­si­ba­ris­sa pa­rit saa­vat teh­tä­väk­seen ra­ken­taa ja kul­jet­taa pul­pet­te­ja kou­lul­le. Yh­den pa­rin jat­ko on vaa­ka­lau­dal­la ka­don­nei­den pas­sien ta­kia.
21.30 Ve­de­tään ha­tus­ta Vieraana Eija Vilpas. Ke­vään haus­kim­man imp­rok­lu­bin vie­raa­na . 21.30 Sun­nun­tai­lou­nas Leena. Tau­no on um­pi­ra­kas­tu­nut ve­ne­ker­hon ta­voi­tel­luim­paan nai­seen. Ee­vi al­kaa pi­tää buc­ket­lis­tiä.
22.00 Kym­me­nen uu­ti­set Kym­me­nen uu­ti­set
22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lo­ma­ton­ni Vii­kon sää
22.20 Päi­vän sää
22.25 Tu­los­ruu­tu
22.35 Tek­na­vi A­sian y­ti­mes­sä, Jaak­ko Loik­ka­nen Ri­kos­paik­ka For­mu­la­sir­kus To­mi Tuo­mi­nen kur­kis­taa for­mu­la­sir­kuk­sen ku­lis­sei­hin uu­den ki­sa­vii­kon­lo­pun kyn­nyk­sel­lä. F1 Ext­ra For­mu­la 1 koos­te: Ve­nä­jän o­sa­kil­pai­lu Formula 1: osakilpailu. F1-o­sa­kil­pai­lu ( 29.9.2019 ). Se­los­ta­ja­na Ni­ki Juu­se­la, a­sian­tun­ti­joi­na Os­si Oi­ka­ri­nen ja To­ni Vi­lan­der.
22.45 Poik­keus­ti­la Poikkeustila. Po­liit­ti­nen toi­min­tat­ril­le­ri New York Ci­tyä ra­vis­te­le­vas­ta ter­ro­riaal­los­ta. F­BI ja CIA tais­te­le­vat kas­vo­ton­ta vi­hol­lis­ta vas­taan, mut­ta at­ten­taat­tien ko­ve­tes­sa ti­lan­tee­seen puut­tuu myös maan ar­mei­ja. Oh­jaa­ja: Ed­ward Z­wick, U­SA 1998. (111'). Wal­lan­der: Sa­lai­suus Wallander: Salaisuus. 11-vuo­tias poi­ka löy­tyy kuol­lee­na kal­lion­kie­lek­keen al­ta ja il­me­nee, et­tä hä­net on sur­mat­tu rais­kauk­sen jäl­keen. S­te­fan Lind­man tun­tee po­jan i­sän ja lu­paa sel­vit­tää mur­haa­jan, vaik­ka jou­tuu­kin vir­ka­va­paal­le po­lii­sin si­säi­sen tut­kin­nan a­jak­si.
23.05 Myy­tin­mur­ta­jat Kuoleman valttikortit. Ro­ba Lapsen etu. Bull Bull valamiehenä. Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Baba Lybeck.
23.35 Ro­ba Lapsen etu. Ar­toa ja Pek­kaa työl­lis­tää pa­ri­suh­de­vä­ki­val­ta­teh­tä­vä, jo­ka me­nee kum­mal­la­kin tun­tei­siin.
0 00.00 Uu­tis­vuo­to Duud­so­nit: Pääl­lik­kö Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa Ja rasvaa palaa.
00.10 Fort Boyard Suo­mi Vapinaa ja vauhtia.
00.35 Bull Bull valamiehenä. T­he­roux ja kuo­le­man­sai­raat Louis T­he­roux vie­rai­lee Los An­ge­le­sin Ce­dars Si­nain sai­raa­las­sa, jos­sa hän ta­paa hen­ges­tään kamp­pai­le­via po­ti­lai­ta ja hei­tä hoi­ta­via lää­kä­rei­tä te­ho- ja syö­päo­sas­toil­la.
00.55 Hei­ke­lä synd­roo­ma Ant­ho­ny Bour­dain - koh­ti tun­te­ma­ton­ta Chiang Mai. Kun­nian päi­vä
01.05 Ri­kos­paik­ka
01.35 T­he­roux ja ka­tu­koi­rat 01.35 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Baba Lybeck. E­las­ti­nen feat. Elastinen feat. Sa­mi Hed­berg. Mil­lai­nen lau­luää­ni on yh­del­lä Suo­men suo­si­tuim­mis­ta s­tand-up koo­mi­kois­ta?
01.50 Ant­ho­ny Bour­dain - koh­ti tun­te­ma­ton­ta Venäjä. U­lo­sot­to­mie­het Laukaus pimeässä. Ih­meel­li­set ih­mi­set Ihmeelliset ihmiset: Ilman ihoa. 01.50 60 päi­vää ki­ven si­säs­sä Valintoja. Jes­si­can mit­ta on täyn­nä.
02.30 X Fac­tor Suo­mi Roll
02.45 U­lo­sot­to­mie­het Suh­de­sop­pa 02.45 Zoo (x2)
3
03.25 Ri­kok­sis­ta pa­hin
03.40 Suh­de­sop­pa Mo­dus
04.00 Mo­dus