Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 23.9. ti 24.9. ke 25.9. to 26.9. pe 27.9. la 28.9. su 29.9.
6 06.00 LI­VE: Ast­ral-TV
9 09.00 Sink­kuil­lal­li­nen Viisasten juomaa. Pitkä, tumma ja komea. Kipinöitä kerrakseen. Tanssin taikaa. Lyhenteet levällään. Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver (x2) Ekologisempaa elämää. Talo järven rannalla. Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver (x3) Esteetön koti. Epärealistisia odotuksia. Perhettä perustamassa.
10.00 Na­pa­kymp­pi Look-a-like ilta. Poliitikon puheenlahjat. Koska sä olet niin kuuma. Painia Jannen kanssa. Jalalla koreasti.
11.00 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Unelmia maasta. Ekologisempaa elämää. Talo järven rannalla. Esteetön koti. Epärealistisia odotuksia. Pien­tä pi­laa
11.15 Mi­tä lap­se­si te­ki­si? Pierutyynyjä ja jauhomatoja.
12 12.00 Nel­jän täh­den tal­koot (x8) Te­ho­ne­liöt haus­sa Uuden yrittäjän koti. 12.00 Tu­los­sa: Sy­ke
12.05 Na­pa­kymp­pi (x2) Poliitikon puheenlahjat. Koska sä olet niin kuuma. Na­pa­kymp­pi (x3) Painia Jannen kanssa. Jalalla koreasti. Äidit ja tyttäret.
12.30 Sink­kuil­lal­li­nen Lyhenteet levällään.
13.00 Sink­kuil­lal­li­nen Viisasten juomaa. Pitkä, tumma ja komea. Kipinöitä kerrakseen. Tanssin taikaa.
13.30 Jak­sa pa­rem­min
14.00 Na­pa­kymp­pi Poliitikon puheenlahjat. Koska sä olet niin kuuma. Painia Jannen kanssa. Jalalla koreasti. Äidit ja tyttäret.
14.15 Tu­los­sa: Sy­ke
14.20 Sink­kuil­lal­li­nen (x3) Pitkä, tumma ja komea. Kipinöitä kerrakseen. Tanssin taikaa.
15 15.00 Remp­pa vai muut­to: Lo­ma­ko­dit Muistojen mökki. Ka­don­neen jäl­jil­lä Kadonnut veli Saksassa. 15.00 Pien­tä pi­laa
15.10 Sink­kuil­lal­li­nen (x2) Lyhenteet levällään. Kiltti ja kokematon.
16.00 Tu­los­sa: Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 6 Liv D: Ö­ky­rik­kai­den häät LIV D: Ökyrikkaiden häät. Tu­los­sa: Sy­ke Tu­los­sa: Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 6 Mi­tä lap­se­si te­ki­si? Pierutyynyjä ja jauhomatoja.
16.05 U­nel­mien poi­ka­mies Ratkaisun hetki. Pää­tök­sen ai­ka koit­taa, mut­ta Nick on e­del­leen e­pä­var­ma tun­teis­taan. 16.05 U­nel­mien poi­ka­mies­tyt­tö Miehet riviin. U­nel­mien poi­ka­mies­tyt­tö Salat julki. En­sim­mäi­sil­lä t­ref­feil­lä mie­his­tä al­kaa pal­jas­tua uu­sia puo­lia ?
17.00 U­nel­mien poi­ka­mies Viimeisen ruusun jälkeen. U­nel­mien poi­ka­mies on teh­nyt rat­kai­sun­sa ja on jäl­ki­pyy­kin ai­ka. 17.00 A­sun­to­kau­pat sok­ko­na Tyyliniekkojen keittiöahdistus.
17.10 Mas­terC­hef Aust­ra­lia (x2) Delin haasteet. Salaisuuksia.
17.20 Tu­los­sa: Sy­ke
17.25 Mas­terC­hef Aust­ra­lia (x2) Keinot vähissä. Katuruokaa kahmalokaupalla.
17.55 Tu­los­sa: Sy­ke 17.55 Tu­los­sa: Sy­ke
18 18.00 Sink­kuil­lal­li­nen Pitkä, tumma ja komea. Kipinöitä kerrakseen. Tanssin taikaa. Lyhenteet levällään. Kiltti ja kokematon.
19.00 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Ekologisempaa elämää. Talo järven rannalla. Esteetön koti. Epärealistisia odotuksia. Perhettä perustamassa.
19.55 Tu­los­sa: Sy­ke
20.00 Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi Missä Tami? . Aa­mu­he­rä­tyk­ses­sä yk­si o­vis­ta ei au­kea. Jan­ni ja A­ki lait­ta­vat kaik­ki tiu­kil­le vii­mei­ses­sä t­ree­nis­sä en­nen pun­ni­tus­ta. Huus­si Hirsimökin muodonmuutos. Nyt on ai­ka tuo­da 60-lu­vun pyö­rö­hir­si­mök­ki tä­hän päi­vään ja teh­dä ti­la­rat­kai­sut toi­mi­vik­si. Yk­sin ko­to­na Suo­mi Kau­si 1. Jak­so 4/10. Uu­des­sa rea­li­ty-sar­jas­sa van­hem­mat luo­vut­ta­vat kai­ken vas­tuun ko­din­hoi­dos­ta lap­sil­leen kol­mek­si päi­väk­si ja pois­tu­vat it­se viet­tä­mään vii­kon­lop­pua muual­le. Huus­si Valoa tontille. Mai­jun ja Mi­kon mö­kin pi­hal­la puut pi­men­tä­vät ton­tin. Kek­sii­kö E­va, mi­ten pi­meys kor­va­taan va­lol­la? Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi Mun housut tippuu! . En­sim­mäi­sen pu­do­tuk­sen jäl­ki­pyyk­kiä ja kor­va­puus­tin kai­puu­ta. A­sun­to­kau­pat sok­ko­na Mattoaddiktin maalaisunelma. Tee­mu ja Han­na haa­vei­le­vat maa­lai­se­lä­mäs­tä pel­to­jen kes­kel­lä kes­kus­ta­vuo­sien jäl­keen. Toi­vee­na on, et­tä per­heen Al­do-koi­ra sai­si i­son pi­han ja u­peat lenk­ki­maas­tot. Yk­sin ko­to­na Suo­mi Kau­si 1. Jak­so 4/10. Uu­des­sa rea­li­ty-sar­jas­sa van­hem­mat luo­vut­ta­vat kai­ken vas­tuun ko­din­hoi­dos­ta lap­sil­leen kol­mek­si päi­väk­si ja pois­tu­vat it­se viet­tä­mään vii­kon­lop­pua muual­le.
20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit
21 21.00 Sex and t­he Ci­ty - Sink­kue­lä­mää (Sex and the City: The Movie/USA 2008). Kat­so­jaen­nä­tyk­siä rik­ko­nut me­nes­tys­ko­me­dia saat­taa Car­rien, Sa­mant­han, C­har­lot­ten ja Mi­ran­dan jäl­leen yh­teen Man­hat­ta­nin säih­ket­tä heh­ku­vis­sa mai­se­mis­sa nel­jä vuot­ta hit­ti­sar­jan päät­ty­mi­sen jäl­keen. Te­rä­vä, mu­kaan­sa­tem­paa­va ta­ri­na ke­rä­si jo e­lo­ku­va­teat­te­reis­sa maail­man­laa­jui­ses­ti lä­hes puo­len mil­joo­nan dol­la­rin lip­pu­tu­lot ja ko­ho­si Suo­mes­sa en­si-il­ta­vuo­ten­sa 3. kat­so­tuim­mak­si e­lo­ku­vak­si. Eat P­ray Lo­ve (Eat Pray Love 2010). Ne­wyor­ki­lai­nen Liz Gil­bert (Ju­lia Ro­berts) ha­vah­tuu o­le­van­sa on­ne­ton a­vio­lii­tos­saan ja tyy­ty­mä­tön e­lä­mään­sä ja läh­tee maail­ma­nym­pä­rys­mat­kal­le et­si­mään it­seään. I­ta­lias­ta hän löy­tää syö­mi­sen nau­tin­non, In­tias­ta ru­koi­lun voi­man ja Ba­lil­ta si­säi­sen rau­han ja mah­dol­li­ses­ti jo­pa uu­den rak­kau­den. Pääo­sis­sa: Ju­lia Ro­berts, Ja­mes F­ran­co, Ric­hard Jen­kins, Vio­la Da­vis, Bil­ly C­ru­dup, Ja­vier Bar­dem. Cin­de­rel­la - Tuh­ki­mon ta­ri­na (Cinderella 2015). Ro­mant­ti­nen fan­ta­siae­lo­ku­va El­la-ty­tös­tä, jon­ka on­nel­li­nen lap­suus saa t­raa­gi­sen kään­teen, kun äi­ti kuo­lee ja i­sä me­nee uu­siin nai­mi­siin. Il­keän äi­ti­puo­len (roo­lis­sa Ca­te B­lanc­hett) ja tyh­män­kau­nii­den si­sar­puol­ten huo­nos­sa koh­te­lus­sa ko­vaon­ni­ses­ta El­las­ta tu­lee Tuh­ki­mo. T­his Is Us Kau­si 3. Jak­so 11/18. Se­tä, o­sa 1/2. Si­sa­ruk­set a­ja­vat ta­paa­maan se­tään­sä Nic­kyä ja saa­vat vii­mein kuul­la Viet­na­min ta­pah­tu­mis­ta, mut­ta Re­bec­ca on se­dän löy­ty­mi­ses­tä jär­kyt­ty­nyt. C­ri­mi­nal Minds Pitkä mies. Pai­kal­lis­le­gen­da Pit­kä mies -ni­mi­ses­tä hir­viös­tä he­rää hen­kiin, kun kak­si tei­ni­tyt­töä ka­toaa Penn­syl­va­nian met­siin. Tu­los­sa: Sy­ke Vain e­lä­mää Laurin päivä. Vaa­san ve­ri ei va­pi­se. E­lä­mä ja kuo­le­ma on vah­vas­ti e­sil­lä, kun Täh­kän mu­sii­kil­lis­ta päi­vä­kir­jaa tul­kit­se­vat Vil­le­Gal­le, Ve­sa­la, E­rin, E­las­ti­nen, Sa­mu Ha­ber, Mai­ja Vilk­ku­maa ja Ant­ti Tuis­ku. Ko­ti­mai­nen mu­siik­kioh­jel­ma. (95')
21.05 N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat (x2) Tuhat sanaa. Myyräntyötä.
21.55 Tu­los­sa: Sy­ke
22.00 N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Sirpaleita. Pinnan alla.
23.00 Sink­kuil­lal­li­nen Tanssin taikaa. Sink­kuil­lal­li­nen Lyhenteet levällään. Kiltti ja kokematon. Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver (x2) Ekologisempaa elämää. Talo järven rannalla. Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver (x2) Esteetön koti. Epärealistisia odotuksia.
23.55 Sink­kuil­lal­li­nen Pitkä, tumma ja komea. Kipinöitä kerrakseen. 23.55 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Epärealistisia odotuksia. Perhettä perustamassa.
0
00.10 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Esteetön koti.
00.55 24: Le­ga­cy Paljastettu. Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Talo järven rannalla. 00.55 24: Le­ga­cy Totuus. Kaupoilla. Epäröintiä.
01.10 24: Le­ga­cy Vaihto. 01.10 Liv D: S­kan­daa­lis­ta kuu­lui­sak­si Paholainen Perugiassa. A­man­da K­nox läh­tee vaih­to-o­pis­ke­li­jak­si I­ta­lian Pe­ru­giaan.
01.50 Kum­man kaa (x2) Henkinen prosessi. Vallan ytimessä. 24: Le­ga­cy Rahaa vailla.
02.00 U­nel­mien poi­ka­mies­tyt­tö Liv D: Mur­has­ta kuu­lui­sak­si Liv D: Kar­das­hian - mies, jo­ka pe­las­ti O.J. Simp­so­nin
02.10 Ast­ral-TV (x2)
02.50 U­nel­mien poi­ka­mies U­nel­mien poi­ka­mies 02.50 Ast­ral-TV (x4)
3
03.40 Ast­ral-TV (x4) Liv D: S­kan­daa­lis­ta kuu­lui­sak­si
04.35 Ast­ral-TV (x2) 04.35 Ast­ral-TV (x2)