Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 26.8. ti 27.8. ke 28.8. to 29.8. pe 30.8. la 31.8. su 1.9.
6 06.00 LI­VE: Ast­ral-TV
9 09.00 Sink­kuil­lal­li­nen Putkimiehelle pöperöä. Bassia pöytään. Kaima kokkaa. Kielimiehiä. Parturi deittailee. Remp­pa vai muut­to (x4) Sijainti vs. Lisää tilaa. Uima-altaasta kiinni. Kylpyhuoneluksusta.
10.00 Nel­jät häät Ka­na­das­sa Monsteriautoja ja glamouria. Huus­si
11.00 Remp­pa vai muut­to Unelmien keittiö. Sijainti vs. Lisää tilaa. Uima-altaasta kiinni. Kylpyhuoneluksusta. Tu­los­sa: Te­ho­ne­liöt haus­sa Floridan pieni paratiisi.
11.05 Tans­sin su­pe­räi­dit (x2) Äitienpäiväkisa. Taistelu soolosta.
11.30 Tu­los­sa:
11.35 Tans­sin su­pe­räi­dit (x2) Paluu sooloihin. Hyvästit ruseteille.
12 12.00 Tans­sin su­pe­räi­dit Äitienpäiväkisa. Taistelu soolosta. Tans­sin su­pe­räi­dit Paluu sooloihin. Hyvästit ruseteille. Te­ho­ne­liöt haus­sa Kakkoskoti Louisvillestä.
12.30 Sink­kuil­lal­li­nen Parturi deittailee.
13.00 Sink­kuil­lal­li­nen Kaima kokkaa. Kielimiehiä.
13.30 Sink­kuil­lal­li­nen Putkimiehelle pöperöä. Bassia pöytään. 13.30 Jak­sa pa­rem­min 13.30 Nel­jät häät U­SA: Koo­tut köm­mäh­dyk­set (x2) Kriittiset morsiamet. Mokat jatkuvat.
13.55 Tu­los­sa:
14.00 Huus­si Nuoren miehen vuoristomaja. Merenrantatontin muodonmuutos. Kolmen prinsessan kesähuone. Nel­jät häät Ka­na­das­sa Monsteriautoja ja glamouria.
14.30 Te­ho­ne­liöt haus­sa Kiipeilijäparin unelma. Huus­si Kau­si 9. Jak­so 7/10. Näyt­te­li­jän näyt­tä­vä pi­ha­re­mont­ti.
15 15.00 Remp­pa vai muut­to: Lo­ma­ko­dit Perheen ehdoilla. 15.00 Ka­don­neen jäl­jil­lä Italian isoisää etsimässä. Vihaa vai vastauksia Kosovosta? Puuttuva pala Englannissa. Sink­kuil­lal­li­nen Bassia pöytään. 20-vuo­tias o­pis­ke­li­ja Im­mie pi­tää me­re­ne­lä­vis­tä.
15.30 Te­ho­ne­liöt haus­sa Kakkoskoti Louisvillestä. 15.30 Sink­kuil­lal­li­nen Kielimiehiä. 23-vuo­tias a­me­rik­ka­lais­tyt­tö Kir­by et­sii mies­tä, jo­ka saa hä­net nau­ra­maan.
16.00 U­nel­mien poi­ka­mies­tyt­tö Viimeinen ruusu. Liv D: Ö­ky­juh­lien ku­nin­ga­tar Liv D: Ökyjuhlien kuningatar. Liv D: Vaa­ti­vat ö­ky­van­hem­mat Liv D: Vaativat ökyvanhemmat. Liv D: Ö­ky­rik­kai­den las­ten­hoi­to­ku­viot Liv D: Ökyrikkaiden lastenhoitokuviot. Bac­he­lor Win­ter Ga­mes Suutelukisa. Tä­nään ki­sail­laan alp­pi­hiih­to­rin­tees­sä. Mas­terC­hef Aust­ra­lia (x2) Kilpailu alkaa. Toinen tilaisuus.
16.30 Bac­he­lor Suo­mi Sinut minä haluan. HUOM!
17.00 U­nel­mien poi­ka­mies­tyt­tö Viimeisen ruusun jälkeen. Nel­jät häät U­SA: Koo­tut köm­mäh­dyk­set Kriittiset morsiamet. Mokat jatkuvat.
17.25 Tu­los­sa:
17.30 Mas­terC­hef Aust­ra­lia (x2) Sapuskaa autiolle saarelle. Curtisin tahdissa.
17.55 Tu­los­sa: Big B­rot­her Suo­mi Tu­los­sa: Vain e­lä­mää 17.55 Tu­los­sa:
18 18.00 Sink­kuil­lal­li­nen Bassia pöytään. Kaima kokkaa. Kielimiehiä. Parturi deittailee. Kukkapaitoja ja kakkutaikinaa.
18.55 Tu­los­sa:
19.00 Huus­si Liv D: Meg­han Mark­le: tie ku­nin­kaal­li­sek­si Do­ku­men­tis­sa taus­toi­te­taan Meg­han Mark­len tie­tä Los An­ge­le­sin lä­hiös­tä b­rit­ti­mo­nar­kian oh­jaus­kes­kuk­seen. Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­ment­ti. Huus­si Tunnelmallinen mökkipiha. Uu­sio­pa­rin mö­kin nä­ky­mä jär­vel­le pie­nen nie­men lä­pi on kuin sa­dus­ta. Mut­ta pai­kas­sa on myös on­gel­man­sa!
20.00 Remp­pa vai muut­to Sijainti vs. Lisää tilaa. Uima-altaasta kiinni. Kylpyhuoneluksusta. Remp­pa vai muut­to Yllättäviä ongelmia. Ahs­leyn ja Wil­lia­min kol­me poi­kaa kas­va­vat no­peas­ti, jo­ten per­he kai­paa ki­peäs­ti li­sä­ti­laa. Liv D: Meg­han Mark­le: tie ku­nin­kaal­li­sek­si Do­ku­men­tis­sa taus­toi­te­taan Meg­han Mark­len tie­tä Los An­ge­le­sin lä­hiös­tä b­rit­ti­mo­nar­kian oh­jaus­kes­kuk­seen. Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­ment­ti. (40') Huus­si Tunnelmallinen mökkipiha. Uu­sio­pa­rin mö­kin nä­ky­mä jär­vel­le pie­nen nie­men lä­pi on kuin sa­dus­ta. Mut­ta pai­kas­sa on myös on­gel­man­sa!
20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit
21 21.00 P­ret­ty Wo­man (Pretty Woman/USA 1990). Kaik­kien ai­ko­jen me­nes­ty­neim­pien ro­mant­tis­ten ko­me­dioi­den jouk­koon ko­hon­nut ker­to­mus ko­va­pin­tai­ses­ta bis­nes­mie­hes­tä (Ric­hard Ge­re) ja hy­vä­sy­dä­mi­ses­tä i­lo­ty­tös­tä (Ju­lia Ro­berts), joi­den koh­taa­mi­ses­ta Los An­ge­le­sis­sa käyn­nis­tyy u­pea, mo­ni­pol­vi­nen ja suu­ria tun­tei­ta tul­vi­va tuh­ki­mo­ta­ri­na. Muut­to­ha­lu­ton poi­ka­mies (Failure to Launch/USA 2006). Ro­mant­ti­nen me­nes­tys­ko­me­dia saat­taa yh­teen Sink­kue­lä­mää-täh­ti Sa­rah Jes­si­ca Par­ke­rin ja vas­tus­ta­mat­to­man hur­mu­rin Matt­hew Mc­Co­naug­heyn (Ma­gic Mi­ke, Kuin­ka hu­ka­ta kun­di 10 päi­väs­sä). P­laying It Cool (Playing It Cool 2014). Ro­mant­ti­ses­sa ko­me­dias­sa kä­si­kir­joit­ta­ja (Ch­ris E­vans) saa teh­tä­väk­seen kir­joit­taa ro­mant­ti­sen ko­me­dian. Ai­noa pul­ma on, et­tei hän o­le kos­kaan ol­lut ra­kas­tu­nut. Kun hän lo­pul­ta koh­taa e­lä­män­sä nai­sen (Mic­hel­le Mo­nag­han), tä­mä on jo va­rat­tu. T­his Is Us Joskus. Jack y­rit­tää suo­jel­la Viet­na­mis­sa pik­ku­vel­jeään, jon­ka mie­li on järk­ky­nyt. So­dan pai­na­jai­set seu­raa­vat hän­tä myös en­sim­mäi­sel­le mat­kal­le Re­bec­can kans­sa. C­ri­mi­nal Minds Kau­si 14. Jak­so 1/15. 300. Tii­mi jah­taa Ben­ja­min Mer­van joh­ta­maa mur­haa­ja­kult­tia pe­las­taak­seen Rei­din, Gar­cian ja ex-a­gent­ti Quin­nin po­jan T­heon hen­gen. B­lue Jas­mi­ne (Blue Jasmine 2013). Jas­mi­ne (Ca­te B­lanc­hett, jo­ka voit­ti roo­lis­taan par­haan nais­pääo­san Os­ca­rin) on ne­wyor­ki­lai­nen hie­nos­to­rou­va, jo­ka me­net­tää o­mai­suu­ten­sa se­kä mie­len­ter­vey­ten­sä ja jou­tuu muut­ta­maan si­sa­ren­sa Gin­ge­rin (Sal­ly Haw­kins) vaa­ti­mat­to­maan a­sun­toon San F­ran­cis­coon. Uu­den e­lä­män a­loit­ta­mi­nen ei kui­ten­kaan o­le help­poa, ei­vät­kä van­hat muis­tot jä­tä Jas­mi­nea rau­haan. Näl­kä­pe­li - Mat­ki­ja­när­hi, o­sa 2 (Hun­ger Ga­mes, T­he: Moc­king­jay - Part 2 2015). Huip­pu­suo­si­tun Näl­kä­pe­li-e­lo­ku­va­sar­jan vii­mei­ses­sä nel­jän­nes­sä o­sas­sa sai­raa­las­ta he­rää­vä Kat­niss E­ver­deen (Jen­ni­fer Law­ren­ce) läh­tee ko­koa­maan e­ri vyö­hyk­kei­den kan­sa­lai­sia yh­teen vii­mei­seen tais­te­luun Ca­pi­to­lia vas­taan. P­re­si­dent­ti S­now (Do­nald Sut­her­land) y­rit­tää saa­da ka­pi­nan tu­kah­du­tet­tua hin­nal­la mil­lä hy­vän­sä, ja vi­hol­lis­ten li­säk­si Kat­niss jou­tuu va­ro­maan myös Pee­taa (Josh Hutc­her­son) jo­ka ei o­le o­ma it­sen­sä.
21.55 Tu­los­sa: Big B­rot­her Suo­mi
22.00 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5 Meijun ja Iiron viimeinen iltanuotio. Toi­sel­le u­nel­mat­ref­fit o­li­vat vii­mei­nen pa­ko­paik­ka to­del­li­suu­des­ta, toi­sel­le to­taa­li­nen fias­ko. Liv D: Mik­si lap­set tap­pa­vat? Vaanija. 15-vuo­tias Ja­mes Fair­weat­her vaa­ni a­vut­to­mia uh­re­jaan pu­si­kois­sa ja tap­poi kak­si ven­to­vie­ras­ta ih­mis­tä.
23.00 Sink­kuil­lal­li­nen Kaima kokkaa. Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5 Lotan ja Atson viimeinen iltanuotio. Sink­kuil­lal­li­nen Parturi deittailee. Sink­kuil­lal­li­nen Kukkapaitoja ja kakkutaikinaa. Tu­los­sa: Big B­rot­her Suo­mi
23.10 N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Luulo vai tieto? .
23.25 Sink­kuil­lal­li­nen Bassia pöytään.
23.50 Sink­kuil­lal­li­nen Kielimiehiä. N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Oman tien kulkija. 23.50 N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Lemmenlaiva. Lai­vas­ton a­luk­sel­la sat­tu­nut kuo­le­man­ta­paus ai­heut­taa N­CIS-tii­mil­le pään­vai­vaa, sil­lä kaik­ki ei o­le si­tä, mil­tä näyt­tää.
0 00.00 Remp­pa vai muut­to Lisää tilaa. 00.00 Remp­pa vai muut­to Yllättäviä ongelmia. Kum­man kaa (x2) Perjantaipullo. Lavatanssit.
00.25 Remp­pa vai muut­to Sijainti vs. ti­la.
00.50 Remp­pa vai muut­to Uima-altaasta kiinni. Kylpyhuoneluksusta. 00.50 Liv D: Ö­ky­rik­kai­den las­ten­hoi­to­ku­viot Liv D: Ökyrikkaiden lastenhoitokuviot.
01.00 U­nel­mien poi­ka­mies­tyt­tö Viimeisen ruusun jälkeen. 01.00 N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Pahoilla teillä. Remp­pa vai muut­to Yllättäviä ongelmia. Ahs­leyn ja Wil­lia­min kol­me poi­kaa kas­va­vat no­peas­ti, jo­ten per­he kai­paa ki­peäs­ti li­sä­ti­laa.
01.25 Kum­man kaa (x2) Rusettiluistelut. Jengiä Kiss FM:stä.
01.50 N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Jälkimaininkeja. Kohtalokas tapaaminen. Ka­don­neen jäl­jil­lä Italian isoisää etsimässä. Vihaa vai vastauksia Kosovosta? 01.50 Ka­don­neen jäl­jil­lä Kau­si 1. Jak­so 4/8. Ii­ro a­dop­toi­tiin Ve­nä­jäl­tä Suo­meen hä­nen ol­les­sa 4-vuo­tias.
02.10 Liv D: Vaa­ti­vat ö­ky­van­hem­mat
02.30 U­nel­mien poi­ka­mies­tyt­tö
02.50 Liv D: S­kan­daa­lis­ta kuu­lui­sak­si
3 03.00 Ast­ral-TV (x6) Liv D: Mur­has­ta kuu­lui­sak­si
03.10 Ka­don­neen jäl­jil­lä
03.50 Ast­ral-TV (x2) 03.50 Ast­ral-TV (x2)
04.10 Ast­ral-TV (x2) 04.10 Ast­ral-TV (x2)