Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 19.8. ti 20.8. ke 21.8. to 22.8. pe 23.8. la 24.8. su 25.8.
6 06.00 LI­VE: Ast­ral-TV
9 09.00 Sink­kuil­lal­li­nen Katastrofijälkkärit. Juustoa ja suklaata. Tyyliä kaivataan. Virheetön mies. Menevää miesseuraa maratonille. Remp­pa vai muut­to (x4) Iso vai isompi. Rapistunut luksuslukaali. Lasten ehdoilla. Remonttiväsymys.
10.00 Nel­jät häät Ka­na­das­sa Ilmojen halki. Huus­si Rentolan uusi piha. Muotoilijan idyllinen design-mökki. Siirtolapuutarhan rustic garden.
11.00 Remp­pa vai muut­to Tilaa sijaislapsille. Iso vai isompi. Rapistunut luksuslukaali. Lasten ehdoilla. Remonttiväsymys. Nel­jät häät U­SA: Koo­tut köm­mäh­dyk­set Kriittiset morsiamet. Mokat jatkuvat.
12 12.00 Maail­man ö­ve­reim­mät eh­tool­li­sa­sut Joutsenen kaari. Uusi vuosi. Nel­jät häät U­SA: Koo­tut köm­mäh­dyk­set Kriittiset morsiamet. Mokat jatkuvat. Te­ho­ne­liöt haus­sa Kiipeilijäparin unelma. Nel­jät häät Ka­na­das­sa Ilmojen halki. Liv D: Ö­ky­rik­kai­den häät LIV D: Ökyrikkaiden häät. Jos ra­haa on mie­lin mää­rin, hää­jär­jes­te­lyis­sä vain mie­li­ku­vi­tus on ra­ja­na.
12.30 Sink­kuil­lal­li­nen Menevää miesseuraa maratonille.
13.00 Sink­kuil­lal­li­nen Katastrofijälkkärit. Juustoa ja suklaata. Tyyliä kaivataan. Virheetön mies. 13.00 B­rit­tien Huip­pu­mal­li haus­sa (x4) Malesiaan! Viidakon kuumuudessa. Muotinäytös. Finaali.
13.30 Jak­sa pa­rem­min Uudet jaksot alkavat!
14.00 Liv D: B­rit­tien suu­ret sa­lai­suu­det Parisuhteet. Huus­si Rentolan uusi piha. Muotoilijan idyllinen design-mökki. Siirtolapuutarhan rustic garden.
15 15.00 B­rit­tien Huip­pu­mal­li haus­sa Malesiaan! Viidakon kuumuudessa. Muotinäytös. Finaali. Sink­kuil­lal­li­nen (x2) Juustoa ja suklaata. Tyyliä kaivataan. Sink­kuil­lal­li­nen (x3) Virheetön mies. Menevää miesseuraa maratonille. Putkimiehelle pöperöä.
15.10 Remp­pa vai muut­to: Lo­ma­ko­dit Mökillä otetaan rennosti, mies! .
16.00 U­nel­mien poi­ka­mies­tyt­tö Unelmat säpäleiksi. Kotikaupunkitreffit. Thaimaan taikaa. Miehet kertovat. Bac­he­lor Win­ter Ga­mes Vieras Uudesta-Seelannista. Kil­pai­li­jat tes­taa­vat tai­to­jaan pi­ka­luis­te­lus­sa.
17.00 Harg­hus­hay - Kou­lu­mat­ka Sa­van­nil­la
18 18.00 Sink­kuil­lal­li­nen Juustoa ja suklaata. Tyyliä kaivataan. Virheetön mies. Menevää miesseuraa maratonille. Putkimiehelle pöperöä. Vie­rais­sa Päätös. Vaih­to­te­ra­pia on o­hi, ja pa­rit o­vat pa­lan­neet yh­tei­seen ko­tiin ja o­maan pa­ri­suh­tee­seen­sa. Tä­nään pa­rit ta­paa­vat te­ra­peu­tit yh­den vii­mei­sen ker­ran. Bac­he­lor Suo­mi Rakkauden alkuja ja loppuja. Ch­ris­tof­fer he­räi­lee uu­teen aa­muun seu­ra­lai­sen­sa kans­sa.
19.00 Huus­si Rentolan uusi piha. Muotoilijan idyllinen design-mökki. Siirtolapuutarhan rustic garden. Liv D: Ö­ky­rik­kai­den häät LIV D: Ökyrikkaiden häät. Jos ra­haa on mie­lin mää­rin, hää­jär­jes­te­lyis­sä vain mie­li­ku­vi­tus on ra­ja­na. Huus­si Satavuotiaan saunan saneeraus. Ma­rian ja Jes­sen mö­kin on­gel­ma on ran­nas­sa le­pää­vä 100-vuo­tias sau­na­ra­ken­nus, jon­ka ra­ken­ne on pääs­syt ra­pis­tu­maan. Liv D: Maail­man ö­kyim­mät le­lut Liv D: Maailman ökyimmät lelut. Kun ra­has­ta ei o­le pu­laa, van­hem­mat ha­lua­vat os­taa lap­sil­leen le­lu­ja, joi­ta kai­kil­la ei o­le.
20.00 Remp­pa vai muut­to Iso vai isompi. Rapistunut luksuslukaali. Lasten ehdoilla. Remonttiväsymys. Unelmien keittiö. Liv D: Maail­man ö­kyim­mät lah­jat Liv D: Maailman ökyimmät lahjat. Mi­tä ri­kas voi os­taa lä­hei­sel­le, jol­la on jo kaik­kea? Huus­si Satavuotiaan saunan saneeraus. Ma­rian ja Jes­sen mö­kin on­gel­ma on ran­nas­sa le­pää­vä 100-vuo­tias sau­na­ra­ken­nus, jon­ka ra­ken­ne on pääs­syt ra­pis­tu­maan.
20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit
21 21.00 Yh­det häät ja kol­me a­nop­pia (Big Wedding, The 2013). Nai­mi­siin me­ne­vä A­le­jand­ro pyy­tää e­ron­nei­ta a­dop­tio­van­hem­piaan Do­nia (Ro­bert De Ni­ro) ja El­le­niä (Dia­ne Kea­ton) e­sit­tä­mään pa­ris­kun­taa, kos­ka A­le­jand­ron bio­lo­gi­nen äi­ti ei tie­dä näi­den e­ron­neen. Näin ys­tä­vien kes­ken (No Strings Attached/USA 2011). Sär­mi­käs ro­mant­ti­nen ko­me­dia Em­mas­ta (Na­ta­lie Port­man) ja A­da­mis­ta (Ash­ton Kutc­her), jot­ka o­vat tun­te­neet toi­sen­sa lä­hes ko­ko i­kän­sä. Kun he ker­ran pää­ty­vät puo­li­va­hin­gos­sa sa­mo­jen la­ka­noi­den vä­liin, ke­mia uh­kaa puut­tua pe­liin. Oi­kean­lais­ta ke­miaa (Prime/USA 2005). Sink­kue­lä­mää-sar­jan hen­ges­sä vauh­dik­kaas­ti kul­ke­va ro­mant­ti­nen ko­me­dia, jo­ka koet­te­lee nau­ru­her­mo­ja, yl­lät­tää ja kos­ket­taa. U­ma T­hur­man e­sit­tää Man­hat­ta­nil­la a­su­vaa u­ra­nais­ta Ra­fia, jo­ka us­kou­tuu te­ra­peu­til­leen (Me­ryl St­reep) myös e­lä­män­sä in­tii­meim­mis­tä yk­si­tyis­koh­dis­ta. T­his Is Us Vaalikentällä. Ran­dall saa vaa­li­tais­te­lun tuok­si­nas­sa yl­lät­tä­vää tu­kea Ke­vi­nil­tä ja muis­taa myös i­sän­sä an­ta­mat o­pit. N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Jälkimaininkeja. Kohtalokas tapaaminen. Näl­kä­pe­li - Mat­ki­ja­när­hi, o­sa1 (Hun­ger Ga­mes, T­he: Moc­king­jay - Part 1 2014). Huip­pu­suo­si­tun Näl­kä­pe­li-toi­min­tae­lo­ku­va­sar­jan kol­man­nes­sa o­sas­sa Kat­niss E­ver­deen (Jen­ni­fer Law­ren­ce) nou­see vas­ta­ha­koi­ses­ti ka­pi­na­liik­keen sym­bo­lik­si, Mat­ki­ja­när­hek­si. Hän jat­kaa tais­te­luaan kor­rup­toi­tu­nut­ta p­re­si­dent­ti S­now­ta vas­taan, täl­lä ker­taa ka­pi­nal­lis­joh­ta­ja Al­ma Coi­nin rin­nal­la. On­nis­tu­vat­ko Pää­kau­pun­gin jul­muu­det he­rät­tä­mään vas­ta­rin­nan uu­siin liek­kei­hin? Pääo­sis­sa: Jen­ni­fer Law­ren­ce, Josh Hutc­her­son, Liam Hems­worth, Woo­dy Har­rel­son, Do­nald Sut­her­land.
22.00 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5 Helpommin saa anteeks ku luvan. Kah­den pa­rin 24 tun­tia kes­tä­vät u­nel­mat­ref­fit käyn­nis­ty­vät. Liv D: Mik­si lap­set tap­pa­vat? Vasaramurha. Da­niel Bart­lam o­li vas­ta 14-vuo­tias, kun hän sur­ma­si äi­tin­sä va­sa­ral­la. Rau­ta­rou­va (Iron Lady, The 2011). Häi­käi­se­vä Me­ryl St­reep täh­dit­tää kah­del­la Os­ca­ril­la pal­kit­tua d­raa­mae­lo­ku­vaa, jo­ka luo­taa Mar­ga­ret T­hatc­he­rin e­lä­mää lap­suu­des­ta ai­na po­li­tii­kan hui­pul­le saak­ka. Pääo­sis­sa: Me­ryl St­reep, Jim B­road­bent, Ric­hard E. G­rant, Ant­ho­ny Head, Iain G­len. Oh­jaus: P­hyl­li­da L­loyd. (100')
23.00 Sink­kuil­lal­li­nen Juustoa ja suklaata. 23.00 Sink­kuil­lal­li­nen Menevää miesseuraa maratonille. Putkimiehelle pöperöä.
23.15 Sink­kuil­lal­li­nen Tyyliä kaivataan. Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5
23.40 S­can­dal Vallanvaihto. Mel­lien val­mis­tues­sa van­no­maan vir­ka­va­lan­sa O­li­via y­rit­tää kuu­mei­ses­ti sel­vit­tää, ku­ka uh­kaa tä­män hen­keä en­nen kuin on myö­häis­tä.
0 00.00 Remp­pa vai muut­to Iso vai isompi. 00.00 Remp­pa vai muut­to Remonttiväsymys. Unelmien keittiö.
00.15 Remp­pa vai muut­to Rapistunut luksuslukaali. U­nel­mien poi­ka­mies­tyt­tö Thaimaan taikaa. 00.15 S­can­dal Tik tak. Mel­lien vir­kaa­nas­tu­jai­set lä­hes­ty­vät ko­vaa vauh­tia, mut­ta mah­dol­li­sen sa­la­mur­han uh­ka ei o­le väis­ty­nyt.
00.40 Liv D: Pul­lu­koi­den u­nel­ma­lo­ma Liv D: Pullukoiden unelmaloma.
01.00 Kum­man kaa (x2) Kuka antaa. Ilmaisen viinan bileet. 01.00 U­nel­mien poi­ka­mies­tyt­tö Miehet kertovat. Nai­ma­kau­pal­la alt­ta­ril­le Loppu hyvin, kaikki hyvin? .
01.15 U­nel­mien poi­ka­mies­tyt­tö Kotikaupunkitreffit. 01.15 Kum­man kaa (x2) Rusettiluistelut. Jengiä Kiss FM:stä.
01.45 U­nel­mien poi­ka­mies­tyt­tö Unelmat säpäleiksi. 01.45 Maail­man ö­ve­reim­mät eh­tool­li­sa­sut Viime hetken hässäkkää. 01.45 Maail­man ö­ve­reim­mät eh­tool­li­sa­sut Uusi vuosi. 9-vuo­tiaal­le Kyah?
01.55 N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Kaksi askelta taaksepäin.
02.20 Liv D: Maail­man ö­kyim­mät lah­jat
02.40 N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat 02.40 Maail­man ö­ve­reim­mät eh­tool­li­sa­sut 02.40 Ast­ral-TV (x2)
02.50 Temp­ta­tion Is­land U­SA 02.50 Liv D: Mur­has­ta kuu­lui­sak­si
3
03.25 Maail­man ö­ve­reim­mät eh­tool­li­sa­sut
03.40 Ast­ral-TV (x10)
04.20 Ast­ral-TV (x2)