Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 22.7. ti 23.7. ke 24.7. to 25.7. pe 26.7. la 27.7. su 28.7.
6 06.00 LI­VE: Ast­ral-TV
9 09.00 Sink­kuil­lal­li­nen Törkyä ja humalaa. Hippi ja jumala. Vodkaa ja taikatemppuja. Vaihtoehtoseuraa. Innokkaita imuroijia. Remp­pa vai muut­to (x2) Ateljee ruokailuhuoneessa. Kaupunki kutsuu. Rem­pal­la kau­pak­si (x2) Kimallusta kerrakseen. Modernia vai perinteistä?
10.00 Nel­jät häät Ka­na­das­sa Teetä ja sympatiaa. Huus­si Helpompi piha. Huvikumpu. Hu­vi­la & Huus­si Maatalon piha moderniksi. Huus­si Rantasaunan päivitys.
11.00 Remp­pa vai muut­to Talo puron varrella. Tu­los­sa: Tank­kaus­ta­ri­nat Remp­pa vai muut­to Kaupunki kutsuu. Rem­pal­la kau­pak­si Kimallusta kerrakseen. Modernia vai perinteistä? Nel­jät häät Ka­na­das­sa Teetä ja sympatiaa. Kii­na­lai­nen tee­se­re­mo­nia hel­lyt­tää kil­pai­le­vat mor­sia­met.
11.05 Remp­pa vai muut­to Ateljee ruokailuhuoneessa. 11.05 Liv D: Ö­ky­rik­kai­den las­ten­hoi­to­ku­viot Liv D: Ökyrikkaiden lastenhoitokuviot.
12 12.00 Liv D: Ö­ky­rik­kai­den las­ten­hoi­to­ku­viot Liv D: Ökyrikkaiden lastenhoitokuviot. Te­ho­ne­liöt haus­sa Ulkoilmaperheen lomamökki. Tä­hän ai­kaan en­si vuon­na Unelmien aikahyppy. Voitto syövästä tahdonvoimalla? Te­ho­ne­liöt haus­sa Ulkoilmaperheen lomamökki. Tans­sin su­pe­räi­dit (x5)
12.30 Sink­kuil­lal­li­nen Hippi ja jumala. 12.30 Sink­kuil­lal­li­nen Innokkaita imuroijia.
13.00 Sink­kuil­lal­li­nen Törkyä ja humalaa. 13.00 Sink­kuil­lal­li­nen Vodkaa ja taikatemppuja. Vaihtoehtoseuraa.
13.30 Tu­los­sa: Tank­kaus­ta­ri­nat 13.30 Jak­sa pa­rem­min
13.40 Huus­si Helpompi piha.
14.00 Te­ho­ne­liöt haus­sa Remonttiperhe. 14.00 Huus­si Huvikumpu. Hu­vi­la & Huus­si Maatalon piha moderniksi. Huus­si Rantasaunan päivitys.
14.30 Tans­sin su­pe­räi­dit Tans­sin su­pe­räi­dit Taistelu soolosta.
15 15.00 Tans­sin su­pe­räi­dit Paluu sooloihin. Hyvästit ruseteille. Tu­los­sa: Tank­kaus­ta­ri­nat Sink­kuil­lal­li­nen (x3) Hippi ja jumala. Vodkaa ja taikatemppuja. Vaihtoehtoseuraa. Sink­kuil­lal­li­nen (x2) Innokkaita imuroijia. Joogaa ja tasapainottelua.
15.05 Tans­sin su­pe­räi­dit Taistelu takeista.
16.00 U­nel­mien poi­ka­mies Päät pilvissä. 16.00 Tu­los­sa: Tank­kaus­ta­ri­nat U­nel­mien poi­ka­mies Myrsky nousee. Nel­jät häät Suo­mi Missä Jallu luuraa? .
16.05 U­nel­mien poi­ka­mies Viva Las Vegas! . U­nel­mien poi­ka­mies Katkeraa ja suloista.
17.00 Ka­don­neen jäl­jil­lä NORJA, Eddie - Valmis vastauksiin. 17.00 Bac­he­lor Suo­mi Tahtonaisten taisto. Ch­ris­tof­fer päät­tää sel­vit­tää, ku­ka nai­sis­ta pu­huu tot­ta ja mi­tä vil­lal­la on to­del­la ta­pah­tu­nut.
17.55 Tu­los­sa: Tank­kaus­ta­ri­nat
18 18.00 Sink­kuil­lal­li­nen Hippi ja jumala. Vodkaa ja taikatemppuja. Vaihtoehtoseuraa. Innokkaita imuroijia. Joogaa ja tasapainottelua. Vie­rais­sa Katso peiliin! Ar­ki on läh­te­nyt rul­laa­maan, ja pa­rit viih­ty­vät uu­sien kump­pa­nei­den­sa kans­sa hy­vin. Ka­don­neen jäl­jil­lä NORJA, Eddie - Valmis vastauksiin. 27-vuo­tias hel­sin­ki­läi­nen rap-muu­sik­ko Ed­die on ke­rän­nyt roh­keu­ten­sa ja on nai­sys­tä­vän­sä yl­lyt­tä­mä­nä ha­ke­nut mu­kaan oh­jel­maan.
19.00 Hu­vi­la & Huus­si Helpompi piha. Hie­nois­sa kos­ki­mai­se­mis­sa si­jait­se­van jyl­hän mö­kin o­mis­ta­jil­la on hie­man e­ri­koi­sia toi­vei­ta. Huus­si Huvikumpu. Maatalon piha moderniksi. Hu­vi­la & Huus­si Rantasaunan päivitys. Lo­pen jär­vi­mai­se­mis­sa a­jan pa­ti­noi­ma ran­ta­sau­na ha­lu­taan päi­vit­tää viih­tyi­säm­mäk­si sen his­to­riaa kun­nioit­taen. Remp­pa vai muut­to Vahva tunneside. Jos­mel­lin ja Car­lan ko­ti on käy­nyt ai­van liian ah­taak­si vau­van syn­ty­män myö­tä. Hu­vi­la & Huus­si Lato hyötykäyttöön. Mök­ki­pi­han van­ha la­to pi­täi­si saa­da hyö­ty­käyt­töön. Mi­ten Mik­ko ja Vil­ja on­nis­tu­vat to­teut­ta­maan per­heen toi­veet, kun tiu­kan ai­ka­tau­lun lo­mas­sa pal­jas­tuu la­don to­del­li­nen kun­to? Vie­rais­sa Kau­si 1. Jak­so 7/10. Tä­nään o­sal­lis­tu­jat pää­se­vät työs­tä­mään jo­kai­sen suh­teen kul­ma­ki­veä, luot­ta­mus­ta. Tee­ma käyt­tää muu­ta­man o­sal­lis­tu­jan aal­lon­poh­jal­la.
20.00 Remp­pa vai muut­to Ateljee ruokailuhuoneessa. Kaupunki kutsuu. Rem­pal­la kau­pak­si Kimallusta kerrakseen. Modernia vai perinteistä? Na­pa­kymp­pi Hoitsu etsii hoivaajaa. Pelaajat. Huus­si Lato hyötykäyttöön. Mök­ki­pi­han van­ha la­to pi­täi­si saa­da hyö­ty­käyt­töön. Mi­ten Mik­ko ja Vil­ja on­nis­tu­vat to­teut­ta­maan per­heen toi­veet, kun tiu­kan ai­ka­tau­lun lo­mas­sa pal­jas­tuu la­don to­del­li­nen kun­to?
21 21.00 Per­fect Match (2015) Ro­mant­ti­nen ko­me­dia, jos­sa va­paa­ta poi­ka­mie­se­lä­mää viet­tä­vä ta­pah­tu­ma­suun­nit­te­li­ja A­dam (Paul G­ree­ne) jou­tuu o­lo­suh­tei­den pa­kos­ta suun­nit­te­le­maan häät yh­des­sä per­he­kes­kei­sen hää­suun­nit­te­li­jan Jes­si­can (Da­ni­ca Mc­Kel­lar) kans­sa. Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Rak­kau­den ras­vap­ro­sent­ti (Rakkauden rasvaprosentti/Suomi 2012). Ro­mant­ti­nen ko­me­dia mai­nos­mies S­ti­gus­ta (Mik­ko Nou­siai­nen), jo­ka is­kee sil­män­sä heh­keään, mut­ta rak­kau­des­sa pet­ty­nee­seen El­laan (Mii­na Maa­so­la). No­peas­ti käyn­nis­ty­vä suh­de py­syy yk­si­no­maan fyy­si­se­nä, yh­tei­ses­tä so­pi­muk­ses­ta - tai niin ai­na­kin El­la ha­luaa us­koa. Ka­don­neen jäl­jil­lä NORJA, Eddie - Valmis vastauksiin. 27-vuo­tias hel­sin­ki­läi­nen rap-muu­sik­ko Ed­die on ke­rän­nyt roh­keu­ten­sa ja on nai­sys­tä­vän­sä yl­lyt­tä­mä­nä ha­ke­nut mu­kaan oh­jel­maan. T­his Is Us A Philadelphia Story Yh­dys­val­tain kat­so­tuin d­raa­ma­sar­ja näh­dään Ne­lo­sel­la ja Ruu­dus­sa! Tu­los­sa: Tank­kaus­ta­ri­nat N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Handle with Care Läm­pi­män huu­mo­rin sä­vyt­tä­mäs­sä ri­kosd­raa­ma­sar­jas­sa seu­ra­taan Yh­dys­val­tain lai­vas­ton e­ri­koi­syk­sik­köä, jon­ka teh­tä­vä­nä on sel­vit­tää e­ri puo­lil­la maail­maa ri­kok­sia, jot­ka ta­val­la tai toi­sel­la liit­ty­vät Yh­dys­val­tain lai­vas­toon tai me­ri­jal­ka­vä­keen. Mor­sia­men i­sä 2 (Father of the Bride Part II/USA 1995). Mes­ta­ri­koo­mik­ko S­te­ve Mar­tin uu­sii her­mo­hei­kon i­sän roo­lin­sa vauh­ti­ko­me­dias­sa, jos­sa hän on juu­ri toi­pu­nut tyt­tä­ren­sä as­tu­mi­ses­ta a­vioon. Hul­vat­to­man ta­pah­tu­ma­ket­jun käyn­nis­tää nyt tie­to sii­tä, et­tä i­säs­tä on­kin tu­los­sa i­soi­sä. Pääo­sis­sa: S­te­ve Mar­tin, Dia­ne Kea­ton, Mar­tin S­hort, Kim­ber­ly Wil­liams, Kie­ran Cul­kin, Geor­ge New­bern. Oh­jaus: C­har­les S­hyer. (101')
21.05 N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Pidä vihamiehet lähimpänä. N­CIS jah­taa ri­kol­lis­ta, jon­ka va­pau­tu­mi­sel­la o­li va­ka­vat seu­rauk­set.
22.00 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5 Ei menny huonosti muttei hyvinkään. Ku ei itteensäkään voi luottaa. Temp­ta­tion Is­land U­SA (x2) Säännöt uusiksi. Todellisuuspakoa. S­tep Up: Re­vo­lu­tion (2012) Mu­siik­kid­raa­man pääo­sas­sa on E­mi­ly (Kath­ryn Mc­Cor­mick), jo­ka saa­puu Mia­miin täh­täi­mes­sään u­ra tans­si­ja­na. Hän ra­kas­tuu pai­kal­li­sen Mob-tans­si­ryh­män joh­ta­jaan, Sea­niin, ja kaik­ki luis­taa kuin tans­si. Mat­kaan tu­lee mut­kia, kun käy il­mi, et­tä E­mi­lyn kiin­teis­tö­po­hat­tai­sä ai­koo jy­rä­tä Sea­nin ja kump­pa­nei­den kul­mat maan ta­sal­le.
22.50 Sink­kuil­lal­li­nen Hippi ja jumala. Vodkaa ja taikatemppuja. Sink­kuil­lal­li­nen Vaihtoehtoseuraa. Innokkaita imuroijia.
23.15 Ka­don­neen jäl­jil­lä NORJA, Eddie - Valmis vastauksiin.
23.50 Remp­pa vai muut­to Ateljee ruokailuhuoneessa. Remp­pa vai muut­to Kaupunki kutsuu.
0 Rem­pal­la kau­pak­si Modernia vai perinteistä? . S­can­dal Petturi joukossamme.
00.50 Kum­man kaa
00.55 Tu­los­sa: Tank­kaus­ta­ri­nat
01.00 Kum­man kaa (x2) Akin farkut. Mel Gibson. U­nel­mien poi­ka­mies Viva Las Vegas! . 01.00 U­nel­mien poi­ka­mies Myrsky nousee. 01.00 Kum­man kaa (x2) Tipatonta. Sutinaa.
02.00 U­nel­mien poi­ka­mies 02.00 Liv D: I­ha­na ö­kye­lä­mä Liv D: I­ha­na ö­kye­lä­mä
02.10 Kau­neus­leik­kauk­sia T­hai­maas­sa
02.50 N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Temp­ta­tion Is­land U­SA 02.50 Kau­neus­leik­kauk­sia T­hai­maas­sa
3 03.00 Mur­has­ta kuu­lui­sak­si
03.15 Ast­ral-TV (x2)
03.45 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si Temp­ta­tion Is­land U­SA Ast­ral-TV (x2)
04.00 Ast­ral-TV (x4)
04.40 Ast­ral-TV (x6)