Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 1.7. ti 2.7. ke 3.7. to 4.7. pe 5.7. la 6.7. su 7.7.
6 06.00 LI­VE: Ast­ral-TV
9 09.00 Sink­kuil­lal­li­nen Nauru on parasta lääkettä. Räppärille morsian. Mies lihan perässä. Kulttuurien kohtaamisia. Pintaa syvemmälle. Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver (x2) Täydellisen pihan jäljillä. Luonnon helmassa. Rem­pal­la kau­pak­si (x2) Erikoisia koteja. Haussa ateljee.
10.00 Hu­vi­la & Huus­si Rem­pal­la kau­pak­si (x2) Erikoisia koteja. Haussa ateljee.
11.00 Remp­pa vai muut­to: Jil­lian ja Jus­tin Joulu lähestyy. Uuteen kotiin. Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Täydellisen pihan jäljillä. Luonnon helmassa. 11.00 Liv D: B­rit­tien suu­ret sa­lai­suu­det Vanhemmuuden ytimessä. Lemmikkien lumoissa.
12 12.00 Häät sul­ha­sen ta­paan Skeittaillen vihille. Yli esteiden. Pyyhe kehään. Liukuen alttarille. Te­ho­ne­liöt haus­sa Rantaelämää.
12.10 Dio­rin muo­ti­ta­lon ku­lis­seis­sa Kak­sio­sai­ses­sa do­ku­men­tis­sa su­kel­le­taan 70-vuo­tiaan muo­ti­ta­lo Dio­rin maail­maan. Tans­sin su­pe­räi­dit (x3) Abbyn kauhutarinat. Pikavierailu. Taistelu joukkuepaikasta.
12.30 Sink­kuil­lal­li­nen Pintaa syvemmälle.
13.00 Sink­kuil­lal­li­nen Nauru on parasta lääkettä. Räppärille morsian. Mies lihan perässä. Kulttuurien kohtaamisia. 13.00 Tans­sin su­pe­räi­dit (x2) Maddien paluu. Paljon porua pareista.
13.30 Jak­sa pa­rem­min
14.00 Nai­ma­kau­pal­la alt­ta­ril­le Neuvojen tarpeessa. Taakkoja ja tasapainoilua. Lapsihaaveita. Loppu hyvin, kaikki hyvin? Liv D: Dio­rin muo­ti­ta­lon ku­lis­seis­sa
15 15.00 Tans­sin su­pe­räi­dit Maddien paluu. Paljon porua pareista. Abbyn kauhutarinat. Pikavierailu. Taistelu joukkuepaikasta. Sink­kuil­lal­li­nen (x3) Räppärille morsian. Mies lihan perässä. Kulttuurien kohtaamisia. Sink­kuil­lal­li­nen (x2) Pintaa syvemmälle. Taiteilija haussa.
16.00 U­nel­mien poi­ka­mies­tyt­tö (2003) Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Nel­jät häät Suo­mi Vain pillimehu puuttuu!
17.00 Ka­don­neen jäl­jil­lä LAT­VIA, K­ris­ti­na - Hä­mä­riä muis­ti­ku­via. 17.00 Bac­he­lor Suo­mi Intohimon ajojahti. Ch­ris­tof­fer tes­taa nais­ten a­sen­net­ta ja at­leet­ti­suut­ta ryh­mät­ref­feil­lä ja vie po­ru­kan ju­nio­rin yk­si­lö­dei­teil­le.
18 18.00 Sink­kuil­lal­li­nen Räppärille morsian. Mies lihan perässä. Kulttuurien kohtaamisia. Pintaa syvemmälle. Taiteilija haussa. Vie­rais­sa Oikeanlaista kemiaa. Ra­di­kaa­li vaih­to­ko­kei­lu sy­sä­tään kun­nol­la käyn­tiin. Uu­sien puo­li­soi­den on ai­ka tu­tus­tua toi­siin­sa, hank­kia luot­ta­mus­ta ja o­pe­tel­la yh­teis­työ­ky­kyä. Ka­don­neen jäl­jil­lä LAT­VIA, K­ris­ti­na - Hä­mä­riä muis­ti­ku­via. Kol­me­kymp­pi­sen, vi­ro­lai­sen K­ris­ti­nan lat­via­lai­nen i­sä on ai­koi­naan jät­tä­nyt rii­tai­san e­ron jäl­keen vi­ro­lai­sen per­heen­sä.
19.00 Remp­pa vai muut­to UK Asunto Wappingissa. Krikettiperhe. Muuttopahoinvointia. Koti East Endissä. Tilaa ukille. Hu­vi­la & Huus­si Sauna kallellaan. Jak­son per­het­tä ah­dis­taa sau­na­mök­ki, jo­ka on i­has­tut­ta­vas­ti jär­ven ran­nal­la, mut­ta uh­kaa­vas­ti kal­lel­laan. Mö­kin suo­ris­ta­mi­sen li­säk­si haas­tee­na on to­teut­taa Tin­nan toi­ve ran­ta­hu­vi­la­mai­ses­ta tun­nel­mas­ta. Vie­rais­sa Kadotettu yhteys. Vaih­to­pa­rit o­vat löy­tä­neet yh­tey­den toi­siin­sa, ja muu­ta­mal­la pa­ril­la on ke­miat löy­ty­neet. Tä­nään pa­rit y­rit­tä­vät löy­tää ka­do­tet­tua yh­teyt­tä te­ke­mäl­lä lä­hei­syys­har­joi­tuk­sia vaih­to­pa­rien­sa kans­sa.
20.00 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Täydellisen pihan jäljillä. Luonnon helmassa. Rem­pal­la kau­pak­si Erikoisia koteja. Haussa ateljee. Na­pa­kymp­pi Sarjakuvia ja iskuyrityksiä. Rokki soikoon. Hu­vi­la & Huus­si Sauna kallellaan. Jak­son per­het­tä ah­dis­taa sau­na­mök­ki, jo­ka on i­has­tut­ta­vas­ti jär­ven ran­nal­la, mut­ta uh­kaa­vas­ti kal­lel­laan. Mö­kin suo­ris­ta­mi­sen li­säk­si haas­tee­na on to­teut­taa Tin­nan toi­ve ran­ta­hu­vi­la­mai­ses­ta tun­nel­mas­ta.
21 21.00 Lar­ry C­row­ne - Uu­si mah­dol­li­suus (2011) Kun su­per­mar­ke­tin myy­jä­nä ah­ke­roi­nut Lar­ry C­row­ne (Tom Hanks) saa yl­lät­täen pot­kut, hän päät­tää hank­kia it­sel­leen kou­lu­tuk­sen. Col­le­ges­sa hän tu­tus­tuu s­koot­te­ri­nuo­ri­soon ja i­has­tuu il­mai­su­tai­don o­pet­ta­jaan­sa. Lo­ve Punch (2013) Ko­me­dia e­ron­nees­ta pa­ris­kun­nas­ta Ric­har­dis­ta (B­ros­nan) ja Ka­tes­ta (T­homp­son), joil­ta hui­ja­taan e­lä­ke­sääs­töt y­ri­tys­kau­pan yh­tey­des­sä. Kai­ken ta­ka­na on Ric­har­din y­ri­tyk­sen os­ta­nut kor­rup­toi­tu­nut rans­ka­lai­nen bis­nes­mies Vin­cent (La­fit­te), jo­ten pa­ris­kun­ta läh­tee Pa­rii­siin saa­dak­seen o­man­sa ta­kai­sin. Ka­don­neen jäl­jil­lä LAT­VIA, K­ris­ti­na - Hä­mä­riä muis­ti­ku­via. Kol­me­kymp­pi­sen, vi­ro­lai­sen K­ris­ti­nan lat­via­lai­nen i­sä on ai­koi­naan jät­tä­nyt rii­tai­san e­ron jäl­keen vi­ro­lai­sen per­heen­sä. T­his Is Us This Big, Amazing, Beautiful Life Ih­meel­li­nen e­lä­mä. De­ja on e­lä­nyt e­pä­va­kais­sa o­lois­sa syn­ty­mäs­tään saak­ka, ja hä­nen äi­dil­lään S­hau­nal­la on ol­lut vai­keaa. N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Li­fe (2015) D­raa­mae­lo­ku­va Hol­ly­wood-va­lo­ku­vaa­ja Den­nis S­toc­kis­ta (Ro­bert Pat­tin­son), jo­ka kiin­nos­tuu ko­hu­tus­ta uu­des­ta näyt­te­li­jäs­tä, ja ha­luaa teh­dä hä­nes­tä ku­vaes­seen Li­fe-leh­teen. Näyt­te­li­jän ni­mi on Ja­mes Dean (Da­ne De­Haan). Leh­ti kiin­nos­tuu i­deas­ta, mut­ta ai­lah­te­le­vai­nen Dean ei o­le help­po ku­vaus­koh­de.
22.00 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5 Mulla on niin ikävä. Tolpan takana tapahtuu. Sy­ke (x8)
22.55 Sink­kuil­lal­li­nen Räppärille morsian. Mies lihan perässä. Kulttuurien kohtaamisia. Pintaa syvemmälle.
23.20 Ka­don­neen jäl­jil­lä LAT­VIA, K­ris­ti­na - Hä­mä­riä muis­ti­ku­via.
23.55 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Täydellisen pihan jäljillä. Luonnon helmassa. Rem­pal­la kau­pak­si Erikoisia koteja. Haussa ateljee. Kum­man kaa (x2) Puhtaalta pöydältä. Naiset rauhan puolesta. S­can­dal Vahvimmat selviävät.
0
00.20 S­can­dal Kovia otteita. O­li­vian tii­mi al­kaa et­siä to­dis­tei­ta sii­tä, et­tä Cy­rus Bee­ne o­li F­ran­kie Var­ga­sin sa­la­mur­han ta­ka­na, mut­ta Ab­byl­la on o­mat suun­ni­tel­man­sa.
00.55 U­nel­mien poi­ka­mies­tyt­tö (2003) Week 3 Week 4 Kyllästynyt kilpakosija. Week 6 00.55 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si (x2) Sar­jas­sa pääs­tään seu­raa­maan Suo­mes­sa­kin näh­dyn oh­jel­man ruot­sa­lais­ver­sio­ta, jos­sa jouk­ko kuu­mia sink­ku­ja naut­ti­vat luk­sus­lo­mas­ta hulp­peas­sa lo­ma­koh­tees­sa ja tu­tus­tu­vat toi­siin kuu­miin sink­kui­hin. Hei­dän ta­voit­tee­naan on a­sua ho­tel­lis­sa niin pit­kään kuin mah­dol­lis­ta. Il­man pa­ria jää­vä sink­ku pu­toaa ja jou­tuu läh­te­mään ko­ti­mat­kal­le.
01.05 Sink­kuil­lal­li­nen Taiteilija haussa.
01.20 Kum­man kaa (x2) Puhtaalta pöydältä. Naiset rauhan puolesta.
01.55 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si (x2) Sar­jas­sa pääs­tään seu­raa­maan Suo­mes­sa­kin näh­dyn oh­jel­man ruot­sa­lais­ver­sio­ta, jos­sa jouk­ko kuu­mia sink­ku­ja naut­ti­vat luk­sus­lo­mas­ta hulp­peas­sa lo­ma­koh­tees­sa ja tu­tus­tu­vat toi­siin kuu­miin sink­kui­hin.
02.25 Maail­man ö­ve­reim­mät eh­tool­li­sa­sut
02.45 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si
3 03.00 Kau­neus­leik­kauk­sia T­hai­maas­sa
03.25 Kau­neus­leik­kauk­sia T­hai­maas­sa
03.45 Ast­ral-TV (x2) Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si Ast­ral-TV (x2)
04.05 Ast­ral-TV (x4)
04.30 Ast­ral-TV (x2)
04.45 Ast­ral-TV (x4)