Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 6 7 8 9 10 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
8.2. 9.2. 10.2. 11.2. 12.2. 13.2. 14.2.
6
05.25 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
05.15 Kaa­ro­jen kaksintaistelu
06.00 Huu­to­kauppataisto
Kausi 3. Jaksot 11-12.
06.10 Val­mis­tuk­sen sa­lat: Unelma-autot
06.20 Huu­to­kauppataisto
Sar­jas­sa kier­re­tään maail­mal­la huu­ta­mas­sa kil­paa nou­ta­mat­ta jää­nei­tä mat­kalaukkuja,..
Kausi 3. Jaksot 3-10.
06.30 Huu­to­kauppataisto
06.50 Val­mis­tuk­sen sa­lat: Unelma-autot
Sar­jas­sa näytetään,..
07.15 Val­mis­tuk­sen sa­lat: Unelma-autot
Sar­jas­sa näytetään,..
07.10 Val­mis­tuk­sen sa­lat: Unelma-autot
Sar­jas­sa näy­te­tään, kuin­ka maail­man upeim­mat ja mah­ta­vim­mat au­tot se­kä nii­den yk­si­tyis­koh­dat val­mis­te­taan. (How it's Ma­de: Dream Cars, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
Kausi 2. Jaksot 5-10.
07.00 Val­mis­tuk­sen sa­lat: Unelma-autot
Sar­jas­sa näytetään,..
Kausi 2. Jaksot 13-14.
07.10 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Kausi 11. Jaksot 18-19.
07.45 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Ny­ky­maail­ma on täyn­nä mo­ni­mut­kai­sia tuo­tan­to- ja val­mis­tusp­rosesseja...
08.05 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Ny­ky­maail­ma on täyn­nä mo­ni­mut­kai­sia tuo­tan­to- ja val­mis­tusp­ro­ses­se­ja. No­pea­tah­ti­ses­sa sar­jas­sa ava­taan eri alo­jen asian­tun­ti­joi­den kans­sa, mi­ten kaik­ki oi­kein teh­dään. (How Do They Do It? , Do­ku­ment­ti­sar­ja, Iso-Bri­tannia, 2015)
07.55 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Ny­ky­maail­ma on täyn­nä mo­ni­mut­kai­sia tuo­tan­to- ja val­mis­tusp­rosesseja...
08.05 Ro­muait­tojen aarteet
08.15 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Kausi 11. Jaksot 20-1.
08.40 Die­sel Brothers
Die­sel­Sel­ler­zin Hea­vy D ja Die­sel Da­ve työn­te­ki­jöi­neen tart­tu­vat le­gen­daa­ri­seen tyy­liin suu­rim­piin­kin haas­tei­siin ja ja­ka­vat avo­la­va-au­to­ja tar­vit­se­vil­le. (Die­sel Brot­hers, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
Kausi 2. Jaksot 2-3.
09.10 Ro­muait­tojen aarteet
(Shed And Bu­ried, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
08.55 Fast N' Loud
Au­to­tun­ti­ja Ric­hard Raw­lings et­sii Tek­sa­sis­ta klas­sik­koau­to­ja Gas Mon­key Ga­ra­ge -kor­jaa­mol­le kun­nos­tet­ta­vik­si ja edel­leen huu­to­kau­pat­ta­vik­si. (Fast N' Loud, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
9
09.05 Ar­vo­ka­man etsijät
09.15 Ro­muait­tojen aarteet
10.00 Alas­ka: Vii­meinen rintama
Kilc­he­rin per­he elää maa­ti­lal­la Alas­kan ta­ka­mail­la täy­sin eris­tyk­sis­sä yh­teiskunnasta...
Kausi 9. Jaksot 4-5.
10.15 Ar­vo­ka­man etsijät
Ny­ky­päi­vän aar­tee­net­si­jä Drew Pritc­hard mat­kus­taa ym­pä­ri Bri­tan­niaa et­sies­sään upei­ta ja ih­meel­li­siä an­tiik­kie­si­nei­tä. Mi­tä isom­pi saa­lis, si­tä on­nel­li­sem­pi mies. (Sal­va­ge Hun­ters, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
Kausi 8. Jaksot 3-6.
10.35 Kaa­ro­jen kaksintaistelu
10.35: Tässä sarjassa nopeus on valttia!
10.45 Top Gear
Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2012)
11.10 Alas­ka: Vii­meinen rintama
Kilc­he­rin per­he elää maa­ti­lal­la Alas­kan ta­ka­mail­la täy­sin eris­tyk­sis­sä yh­teis­kun­nas­ta. Ää­rio­lo­suh­teis­sa sel­viy­ty­mi­nen vaa­tii jo­kai­sen per­heen­jä­se­nen pa­nos­ta. (Alas­ka: The Last Fron­tier, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
11.00 Alas­ka: Vii­meinen rintama
Kilc­he­rin per­he elää maa­ti­lal­la Alas­kan ta­ka­mail­la täy­sin eris­tyk­sis­sä yh­teiskunnasta...
11.05 Huip­pu­sa­lai­set uimapaikat
Luon­nos­ta löy­tyy toi­nen tois­taan upeam­pia ui­mapaikkoja,..
Kausi 3. Jaksot 19-20.
11.35 Top Gear
Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Britannia,
11.55 Gold Rush: Spesiaali
12
12.50 TV Shop
(, )
12.55 TV Shop
to: (, )
12.40 TV Shop
(, )
13.00 TV Shop
ti: (, )
13.15 TV Shop
(, )
13.40 Kaa­ro­jen kaksintaistelu
13.50 Gold Rush
Alkaa uusintana. Uut­ta ver­ta. To­ny Beets eli The Vi­king os­taa 75 vuot­ta van­han kul­lan­ruop­paus­ko­neen. Todd Hoff­mann on murtunut mies,
14.00 Wheeler Dealers
Kau­del­la näh­dään uu­sia au­ton­kor­jaus­hank­kei­ta au­to­har­ras­ta­ja Mi­ke Bre­we­rin ja hä­nen uu­den me­kaa­nik­kon­sa Ant Ans­tea­din opas­tuk­sel­la. (Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2017)
Kausi 14. Jaksot 3-6.
14.10 Top Gear
(Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2012)
15.30: Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja James May.
16.45:
14.15 Bear Grylls vastaan hai
Bear Grylls on tottunut selviytymään ääriolosuhteissa.
15.00 Gold Rush
(Gold Rush, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
15.00: Tuhkasta nousee.
15.55: Kultainen poika.
14.50 Gold Rush
(Gold Rush, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
ke: Viikinkilaiva. Raakaa kaupantekoa.
to: Kirottu osuus. Da­ve ja Todd ovat eri miel­tä siitä,.. Kultazilla.
pe: Kylmäverinen. Par­ker pi­tää ison huuh­dontaurakan... Hurja huuhdonta.
15
15.10 Ul­jas universumi
Vi­suaa­li­nen sar­ja tut­kii pe­rus­teel­li­ses­ti ul­koa­va­ruut­ta ja näyt­tää, kuin­ka ga­lak­sit, pla­nee­tat, täh­det ja täh­ti­jär­jes­tel­mät toimivat...
15.35 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien matkassa...
16.30 Wheeler Dealers
Alkaa uusintana.
16.45 Wheeler Dealers
Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Ant Ans­tea­din osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elä­män. Mi­kel­la on eh­ty­mä­tön vai­nu löy­tää ro­mun seas­ta hel­met, min­kä jäl­keen me­kaa­nik­ko Ant pis­tää tuu­le­maan. Kun­nos­tuk­sen jäl­keen kak­si­kon ta­voit­tee­na on myy­dä uu­siu­tu­nut me­no­pe­li voi­tol­la eteenpäin.
16.55 Wheeler Dealers
17.05 Sel­vit­tä­mä­tön salaisuus
17.30 Top Gear: Erikoisjakso
28. kau­den eri­kois­jak­so. Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta lai­taan. (Top Gear (Sea­son 28) (Spe­cials) , Viih­de, Iso-Britannia,
17.40 Top Gear
(Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2012)
to: Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja James May.
pe:
17.50 Top Gear
Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2011)
18
18.00 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa. Tut­ki­jat et­si­vät vas­tauk­sia men­nei­siin tapahtumiin,
18.00 Sa­lais­ten kan­sioi­den paljastukset
19.00 Kul­lan sukeltajat
(Be­ring Sea Gold, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
ti: Kul­lan­kai­va­jat su­kel­ta­vat kul­taa jää­ty­neen Be­rin­gin­me­ren poh­jas­ta hen­ken­sä kaupalla.
ke:
to:
pe:
19.00 Sa­lais­ten kan­sioi­den paljastukset
19.00 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa. Tut­ki­jat et­si­vät vas­tauk­sia men­nei­siin tapahtumiin,
20.00 Wheeler Dealers
Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Ant Ans­tea­din osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elä­män. Mi­kel­la on eh­ty­mä­tön vai­nu löy­tää ro­mun seas­ta hel­met, min­kä jäl­keen me­kaa­nik­ko Ant pis­tää tuu­le­maan. Kun­nos­tuk­sen jäl­keen kak­si­kon ta­voit­tee­na on myy­dä uu­siu­tu­nut me­no­pe­li voi­tol­la eteenpäin.
ti: (Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
ke:
to: (Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2019)
pe:
la: (Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
su: (Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2020)
21
21.00 Top Gear
UU­SI KAU­SI Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2012)
ti: Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2012)
ke:
21.00 American Made
Tom Crui­sen täh­dit­tä­mäs­sä 1970-lu­vul­le si­joit­tu­vas­sa elo­ku­vas­sa tyl­sis­ty­nyt len­tä­jä ja hui­ja­ri Bar­ry Seal ha­kee jän­ni­tys­tä elä­mään­sä tart­tu­mal­la CIA:n tar­jouk­seen sa­la­ku­va­ta mah­dol­li­sia ete­läa­me­rik­ka­lai­sia vi­hol­lis­ko­nei­ta. Tä­mä ei Sea­lille riitä,
(American Made, Toiminta, Yhdysvallat, 2017)
21.00 Big Lebowski
Vää­rin­kä­si­tyk­sen vuok­si ri­kol­lis­ten pii­naa­mak­si jou­tu­nut Jeff­rey "The Du­de"Le­bows­ki vaa­tii hy­vi­tys­tä kär­si­mäl­leen vää­ryy­del­le. Avuk­seen hän vär­vää kum­mat kei­laus­ka­ve­rin­sa. 108 min. Oh­jaus: Joel Coen. Pääo­sis­sa: Da­vid Hudd­les­ton, Da­vid Thewlis,
(Big Lebowski, The, Komedia, Yhdysvallat, 1998)
21.00 Shaun of the Dead
Kulttielokuvaksi muodostunut kauhukomedia. 29-vuo­tias Shaun luu­lee, et­tä hä­nel­lä on asiat huo­nos­ti: hä­nel­lä on kur­ja työ­paik­ka, vaa­ti­va isä­puo­li ja ki­reät vä­lit kämp­pä­ka­ve­rin kanssa...
(Shaun Of the Dead, Komedia, Yhdysvallat, 2014)
21.00 Dante's Peak
Vul­ka­no­lo­gi Har­ry huo­les­tuu, kun pik­ku­kau­pun­gin vie­res­sä ko­hoa­va tu­li­vuo­ri ak­ti­voi­tuu. Kau­nis por­mes­ta­ri us­koo va­roi­tuk­set, mut­ta Har­ryn po­mo vä­hät­te­lee vaa­raa. 97 min. Oh­jaus: Ro­ger Do­nald­son. Pääo­sis­sa: Pier­ce Bros­nan, Lin­da Ha­mil­ton, Ja­mie Re­née Smith, Je­re­my Fo­ley, Char­les Hallahan.
(Dante's Peak, Trilleri, Yhdysvallat, 1997)
22.55 Big Lebowski
Vää­rin­kä­si­tyk­sen vuok­si ri­kol­lis­ten pii­naa­mak­si jou­tu­nut Jeff­rey "The Du­de"Le­bows­ki vaa­tii hy­vi­tys­tä kär­si­mäl­leen vääryydelle...
(Big Lebowski, The, Komedia, Yhdysvallat, 1998)
23.00 Shaun of the Dead
Kulttielokuvaksi muodostunut kauhukomedia. 29-vuo­tias Shaun luu­lee, et­tä hä­nel­lä on asiat huo­nos­ti: hä­nel­lä on kur­ja työ­paik­ka, vaa­ti­va isä­puo­li ja ki­reät vä­lit kämp­pä­ka­ve­rin kanssa...
(Shaun Of the Dead, Komedia, Yhdysvallat, 2014)
23.10 Le­gen­daa­ri­nen Maradona
Do­ku­men­tis­sa käy­dään lä­pi edes­men­neen jal­ka­pal­lo­täh­ti Die­go Ma­ra­do­nan elä­mää ja uraa.
(Dokumentti, Argentiina, Uusi-Seelanti, 2005)
23.15 Jar­head 3: The Siege
Korp­raa­li Evan Alb­right on mää­rät­ty suo­je­le­maan tur­val­li­sel­ta vai­kut­ta­vaa Yh­dys­val­tain suur­lä­he­tys­töä Lä­hi-idässä...
(Jarhead 3: The Siege, Toiminta, Yhdysvallat, 2016)
23.25 Kaa­ro­jen kaksintaistelu
Eri­lai­set kul­ku­neu­vot ja kul­jet­ta­jat koh­taa­vat start­ti­vii­val­la - mut­ta ku­ka tai mi­kä on no­pein? (Head 2 Head, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
Kausi 9. Jaksot 2-7.
0
00.30 Fast n' Loud: Hauskat videot
(Fast N' Loud: De­mo­li­tion Thea­ter, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
Kausi 1. Jaksot 14-16.
00.45 Yl­lä­tystuunaajat
01.00 Yl­lä­tystuunaajat
00.55 Yl­lä­tystuunaajat
01.10 Yl­lä­tystuunaajat
01.30 Yl­lä­tystuunaajat
(Over­hau­lin, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2012)
01.40 Ame­rican Chopper
01.45 Ame­rican Chopper
Poliisipyörä 1. Pa­jan po­ru­kal­la on paineita,..
01.55 Ame­rican Chopper
(Ame­ri­can Chop­per, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2004)
02.15 Ame­rican Chopper
(Ame­ri­can Chop­per, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2004)
Kausi 2. Jaksot 4-6.
02.40 Ghost Adventures
02.45 Ghost Adventures
02.55 Ghost Adventures
Pa­ra­nor­maa­le­ja asioi­ta tut­ki­vat Zak Ba­gans ja Nick Groff se­kä hei­dän tek­nik­kon­sa Aa­ron Good­win jou­tu­vat ko­vaan tes­tiin met­säs­täes­sään aa­vei­ta maail­man syn­kim­mis­sä pai­kois­sa. (Ghost Ad­ven­tu­res, Tosi-tv,
3
03.15 Ghost Adventures
Kausi 3. Jaksot 6-2.
04.20 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
04.30 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
05.00 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
05.15 Kaa­ro­jen kaksintaistelu