Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 1 2 3 4 5
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
25.1. 26.1. 27.1. 28.1. 29.1. 30.1. 31.1.
6
05.55 Val­mis­tuksen salat
05.55 Val­mis­tuk­sen sa­lat: Unelma-autot
05.40 Val­mis­tuk­sen sa­lat: Unelma-autot
(How It's Ma­de: Dream Cars, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2012)
05.55 Val­mis­tuk­sen sa­lat: Unelma-autot
05.45 Val­mis­tuk­sen sa­lat: Unelma-autot
(How It's Ma­de: Dream Cars,..
06.30 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Ny­ky­maail­ma on täyn­nä mo­ni­mut­kai­sia tuo­tan­to- ja val­mis­tusp­ro­ses­se­ja. No­pea­tah­ti­ses­sa sar­jas­sa ava­taan eri alo­jen asian­tun­ti­joi­den kans­sa, mi­ten kaik­ki oi­kein teh­dään. (How Do They Do It? , Do­ku­ment­ti­sar­ja, Iso-Bri­tannia, 2013)
Kausi 11. Jaksot 4-9.
06.25 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Ny­ky­maail­ma on täyn­nä mo­ni­mut­kai­sia tuo­tan­to- ja val­mis­tusp­rosesseja...
06.40 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Ny­ky­maail­ma on täyn­nä mo­ni­mut­kai­sia tuo­tan­to- ja val­mis­tusp­ro­ses­se­ja. No­pea­tah­ti­ses­sa sar­jas­sa ava­taan eri alo­jen asian­tun­ti­joi­den kans­sa, mi­ten kaik­ki oi­kein tehdään.
06.45 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Ny­ky­maail­ma on täyn­nä mo­ni­mut­kai­sia tuo­tan­to- ja val­mis­tusp­rosesseja...
07.35 Ro­muait­tojen aarteet
Juon­ta­ja Hen­ry Co­le ja moot­to­ri­pyö­rä­gu­ru Sam Lo­veg­ro­ve mat­kus­ta­vat ym­pä­ri Bri­tan­niaa et­sies­sään van­ho­ja au­to­ja, moot­to­ri­pyö­riä ja jo­pa ruo­hon­leik­ku­rei­ta, joil­la lyö­dä ra­hoik­si. (Shed And Bu­ried, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
Kausi 1. Jaksot 7-12.
07.30 Die­sel Brothers
08.35: Alkaa uusintana.
07.45 Ro­muait­tojen aarteet
Juon­ta­ja Hen­ry Co­le ja moot­to­ri­pyö­rä­gu­ru Sam Lo­veg­ro­ve mat­kus­ta­vat ym­pä­ri Bri­tan­niaa et­sies­sään van­ho­ja au­to­ja, moot­to­ri­pyö­riä ja jo­pa ruo­hon­leikkureita,
07.50 Fast N' Loud
Au­to­tun­ti­ja Ric­hard Raw­lings et­sii Tek­sa­sis­ta klas­sik­koau­to­ja Gas Mon­key Ga­ra­ge -kor­jaa­mol­le kun­nos­tet­ta­vik­si ja edel­leen huu­to­kau­pat­ta­vik­si. (Fast N' Loud, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
08.40 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Klassikkoautot
Ar­vo­ka­man et­si­jät-sar­jas­ta tut­tu Drew Pritc­hard ja Moot­to­ri­mie­het-sar­jan Paul Cow­land et­si­vät, os­ta­vat, kun­nos­ta­vat ja kaup­paa­vat klas­sik­koau­to­ja yh­teis­voi­min. (Sea­son 3) , To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2019)
08.50 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Klassikkoautot
08.55 Ar­vo­ka­man etsijät
Alkaa uusintana.
9
09.40 Alas­ka: Vii­meinen rintama
Ää­rio­lo­suh­teis­sa sel­viy­ty­mi­nen vaa­tii jo­kai­sen per­heen­jä­se­nen panosta.
ma: Alkaa uusintana.
Alkaa uusintana.
09.50 Alas­ka: Vii­meinen rintama
Kilc­he­rin per­he elää maa­ti­lal­la Alas­kan ta­ka­mail­la täy­sin eris­tyk­sis­sä yh­teis­kun­nas­ta. Ää­rio­lo­suh­teis­sa sel­viy­ty­mi­nen vaa­tii jo­kai­sen per­heen­jä­se­nen pa­nos­ta. (Alas­ka: The Last Frontier,
09.35 Alas­ka: Vii­meinen rintama
Alkaa uusintana.
10.00 Huip­pu­sa­lai­set uimapaikat
Luon­nos­ta löy­tyy toi­nen tois­taan upeam­pia ui­ma­paik­ko­ja, joi­den rin­nal­la hie­noim­mat­kin ih­mi­sen ra­ken­ta­mat al­taat kalpenevat.
Kausi 3. Jaksot 17-18.
09.55 Alas­ka: Vii­meinen rintama
10.35 Kul­lan su­kel­ta­jat: Spesiaali
9. kau­den eri­koisjaksot...
10.55 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis: Spesiaali
16. kau­den eri­koisjaksot...
11.40 TV Shop
ma: (, )
11.30 TV Shop
(, )
11.55 TV Shop
to: (, )
11.55 TV Shop
(, )
12
12.30 Kaa­ro­jen kaksintaistelu
12.30: Tässä sarjassa nopeus on valttia!
12.40 Wheeler Dealers
Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja uu­den ai­sa­pa­rin Ant Ans­tea­din osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elä­män. Kun­nos­tuk­sen jäl­keen kak­si­kon ta­voit­tee­na on myy­dä uu­siu­tu­nut me­no­pe­li voi­tol­la eteenpäin.
12.55 Wheeler Dealers
Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja uu­den ai­sa­pa­rin Ant Ans­tea­din osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elämän...
Kausi 14. Jaksot 1-2.
12.55 Ul­jas universumi
Vi­suaa­li­nen sar­ja tut­kii pe­rus­teel­li­ses­ti ul­koa­va­ruut­ta ja näyt­tää, kuin­ka ga­lak­sit, pla­nee­tat, täh­det ja täh­ti­jär­jes­tel­mät toimivat...
13.45 Gold Rush
Sar­jas­sa seu­ra­taan Hoff­ma­nien, Da­ko­ta Boy­sien ja mui­den pe­lot­to­mien kul­lan­kai­va­jien yri­tyk­siä ja ereh­dyk­siä, kun he et­si­vät on­nen­pot­kua kul­ta­ken­til­tä. (Gold Rush, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2013)
13.35 Top Gear
Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2011)
13.55 Gold Rush
Sar­jas­sa seu­ra­taan Hoffmanien,..
13.55 Gold Rush: Spesiaali
Kul­ta­kuu­me-spe­siaa­lis­sa pää­sem­me seu­raa­maan kol­man­nen kau­den eep­pi­siä ta­pah­tu­mia hie­man lähempää...
Kausi 4. Jaksot 2-3.
14.55 Gold Rush: Spesiaali
Alkaa uusintana.
14.55 Löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan: Lu­mi­mie­hen jäljillä
15
15.45 Wheeler Dealers
Mi­kel­la on eh­ty­mä­tön vai­nu löy­tää ro­mun seas­ta hel­met, min­kä jäl­keen me­kaa­nik­ko Ant pis­tää tuu­le­maan. Kun­nos­tuk­sen jäl­keen kak­si­kon ta­voit­tee­na on myy­dä uu­siu­tu­nut me­no­pe­li voi­tol­la eteenpäin.
15.55 Wheeler Dealers
15.55 Kaa­ro­jen kaksintaistelu
Eri­lai­set kul­ku­neu­vot ja kul­jet­ta­jat koh­taa­vat start­ti­vii­val­la - mut­ta ku­ka tai mi­kä on no­pein? (Head 2 Head, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
15.55 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien matkassa...
16.45 Top Gear
Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2011)
17.00 Kaa­ro­jen kaksintaistelu
17.00: Tässä sarjassa nopeus on valttia!
17.30: (Head 2 Head, , Yh­dys­vallat, 2018)
17.00 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa. Tut­ki­jat et­si­vät vas­tauk­sia men­nei­siin tapahtumiin,
16.55 Sa­lais­ten kan­sioi­den paljastukset
17.55 Hen­gen­vaa­ral­linen saalis
Sar­ja seu­raa ku­nin­gas­ra­pu­jen pyy­dys­tä­jien vaa­ti­vaa ja vaa­ral­lis­ta työ­tä Be­rin­gin­me­ren ää­rio­lo­suh­teis­sa. Myrs­kyä­vä ja hyi­nen me­ri, jää­tä­vä lämpötila,..
17.55 Hen­gen­vaa­ral­linen saalis
Sar­ja seu­raa ku­nin­gas­ra­pu­jen pyy­dys­tä­jien vaa­ti­vaa ja vaa­ral­lis­ta työ­tä Be­rin­gin­me­ren ää­rio­lo­suh­teis­sa. Myrs­kyä­vä ja hyi­nen me­ri, jää­tä­vä lämpötila,..
18.00 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis: Spesiaali
16. kau­den eri­koisjaksot...
18.00 Kul­lan su­kel­ta­jat: Spesiaali
9. kau­den eri­koisjaksot...
18.00 Sa­lais­ten kan­sioi­den paljastukset
17.55 Kiih­dy­tys­ki­sa: Kaksintaistelu
18
18.25 Le­gen­daa­ri­nen Maradona
Do­ku­men­tis­sa käy­dään lä­pi edes­men­neen jal­ka­pal­lo­täh­ti Die­go Ma­ra­do­nan elä­mää ja uraa.
(Dokumentti, Argentiina, Uusi-Seelanti, 2005)
19.00 Wheeler Dealers
Mi­kel­la on eh­ty­mä­tön vai­nu löy­tää ro­mun seas­ta hel­met, min­kä jäl­keen me­kaa­nik­ko Ant pis­tää tuulemaan.
19.00 Wheeler Dealers
Mi­kel­la on eh­ty­mä­tön vai­nu löy­tää ro­mun seas­ta hel­met, min­kä jäl­keen me­kaa­nik­ko Ant pis­tää tuu­le­maan. Kun­nos­tuk­sen jäl­keen kak­si­kon ta­voit­tee­na on myy­dä uu­siu­tu­nut me­no­pe­li voi­tol­la eteenpäin.
pe: Alkaa uusintana.
19.55 Top Gear
Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2011)
20.00 Ze­ro Dark Thirty
Os­car-voit­ta­ja Kath­ryn Bi­ge­low'n oh­jaa­ma jän­nit­tä­vä toi­min­tat­ril­le­ri ker­too kym­me­nen vuot­ta kes­tä­nees­tä ih­mis­jah­dis­ta, jon­ka tu­lok­se­na Osa­ma bin La­den löy­det­tiin ja sur­mat­tiin. Elo­ku­va sai vii­si Os­car-eh­dok­kuut­ta, jois­ta se voit­ti yh­den. 151 min. Oh­jaus: Kath­ryn Bi­ge­low. Pääo­sis­sa: Ch­ris Pratt, Frank Gril­lo, Ha­rold Per­ri­neau, Ja­mes Gan­dol­fi­ni, Jen­ni­fer Eh­le, Jes­si­ca Chas­tain, Joel Edgerton.
(Zero Dark Thirty, Toiminta, Yhdysvallat, 2012)
20.00 Term Life
Epä­toi­voi­nen mies ot­taa it­sel­leen hen­ki­va­kuu­tuk­sen Ca­te-tyt­tä­ren­sä hy­väk­si, mut­ta se as­tuu voi­maan vas­ta 21 päi­vän ku­lut­tua. Pys­tyy­kö Nick säi­lyt­tä­mään hen­ken­sä niin pit­kään? 84 min. Oh­jaus: Pe­ter Billingsley.
(Term Life, Rikosdraama, Yhdysvallat, 2016)
20.00 Jar­head 3: The Siege
Korp­raa­li Evan Alb­right on mää­rät­ty suo­je­le­maan tur­val­li­sel­ta vai­kut­ta­vaa Yh­dys­val­tain suur­lä­he­tys­töä Lä­hi-idäs­sä. Alb­righ­tin tii­min yl­lät­tää kui­ten­kin jouk­ko vi­ha­mie­li­siä ää­ri­ryh­män jä­se­niä, joi­den tar­koi­tuk­se­na on tap­paa suur­lä­he­tys­tön il­mian­ta­ja. Ru­tii­ni­ko­men­nus kär­jis­tyy sodaksi,
(Jarhead 3: The Siege, Toiminta, Yhdysvallat, 2016)
20.00 Ronaldo
Ro­nal­do on en­sim­mäi­nen vi­ral­li­nen elo­ku­va yh­des­tä jal­ka­pal­lon ihail­lum­mis­ta täh­dis­tä, Cris­tia­no Ro­nal­dos­ta. 14 kuu­kau­den ajan ku­vat­tu elo­ku­va näyt­tää en­nen­nä­ke­mät­tö­män lä­hel­tä, mil­lais­ta iko­ni­sen ur­hei­li­jan elä­mä on ku­lis­sien ta­ka­na. 87 min. Oh­jaus: Anthony Wonke.
(Ronaldo, Dokumenttielokuva, Iso-Britannia, Espanja, 2015)
21
21.00 Kaa­ro­jen kaksintaistelu
ma: Tässä sarjassa nopeus on valttia!
(Head 2 Head, , Yh­dys­vallat, 2018)
22.05 Id­ris El­ba: Taistelija
(Id­ris El­ba: Figh­ter, , Yh­dys­vallat, 2017)
ma: Alkaa uusintana.
ti: Brit­ti­näyt­te­li­jä Id­ris El­bal­la on puo­li vuot­ta ai­kaa har­joi­tel­la tais­telulajeja,..
ke:
21.55 Hell­boy 2: Kul­tainen armeija
Pu­nai­nen kum­ma­jai­nen Hell­boy ja hä­nen yli­luon­nol­li­set ys­tä­vän­sä ovat ih­mis­kun­nan ai­noa toi­vo, kun myyt­ti­ses­tä maail­mas­ta nou­se­va pa­ha prins­si uh­kaa val­la­ta maailman...
(Hellboy II: The Golden Army, Toiminta, Yhdysvallat, 2008)
21.55 Ze­ro Dark Thirty
Os­car-voit­ta­ja Kath­ryn Bi­ge­low'n oh­jaa­ma jän­nit­tä­vä toi­min­tat­ril­le­ri ker­too kym­me­nen vuot­ta kes­tä­nees­tä ih­mis­jah­dis­ta, jon­ka tu­lok­se­na Osa­ma bin La­den löy­det­tiin ja sur­mat­tiin. Elo­ku­va sai vii­si Os­car-eh­dok­kuut­ta, jois­ta se voit­ti yh­den. 151 min. Oh­jaus: Kath­ryn Bi­ge­low. Pääo­sis­sa: Ch­ris Pratt, Frank Gril­lo, Ha­rold Per­ri­neau, Ja­mes Gan­dol­fi­ni, Jennifer Ehle,
(Zero Dark Thirty, Toiminta, Yhdysvallat, 2012)
22.00 Term Life
Epä­toi­voi­nen mies ot­taa it­sel­leen hen­ki­va­kuu­tuk­sen Ca­te-tyt­tä­ren­sä hy­väk­si, mut­ta se as­tuu voi­maan vas­ta 21 päi­vän ku­lut­tua. Pys­tyy­kö Nick säi­lyt­tä­mään hen­ken­sä niin pit­kään? 84 min. Oh­jaus: Pe­ter Bil­lings­ley. Pääo­sis­sa: Vin­ce Vaughn, Hai­lee Stein­feld, Bill Paxton.
(Term Life, Rikosdraama, Yhdysvallat, 2016)
23.05 Fast n' Loud: Hauskat videot
Gas Mon­key Ga­ra­ge -kor­jaa­mon omis­ta­jat au­to­maest­ro Ric­hard Raw­lings ja me­ka­niik­ka­ne­ro Aa­ron Kauf­man jät­tä­vät au­to­jen kor­jaa­mi­sen het­kek­si esi­tel­läk­seen toi­nen tois­taan hul­vat­to­mam­pia vi­deok­lip­pe­jä au­to­jen ja au­toi­lun maailmasta.
23.10 Top Gear: Pla­nes, Trains & Automobiles
23.50 Fast n' Loud: Hauskat videot
0
00.05 Yl­lä­tystuunaajat
(Over­hau­lin, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2007)
Kausi 5. Jaksot 5-7.
00.15 Yl­lä­tystuunaajat
00.25 Fast n' Loud: Hauskat videot
01.05 Yl­lä­tystuunaajat
01.05 Ame­rican Chopper
(Ame­ri­can Chop­per, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2003)
Kausi 1. Jaksot 1-1.
01.15 Ame­rican Chopper
01.25 Yl­lä­tystuunaajat
02.05 Ame­rican Chopper
ma: Mikey/Vinnie -pyörä 1.
02.10 Ghost Adventures
Pa­ra­nor­maa­le­ja asioi­ta tut­ki­vat Zak Ba­gans ja Nick Groff se­kä hei­dän tek­nik­kon­sa Aa­ron Good­win jou­tu­vat ko­vaan tes­tiin met­säs­täes­sään aa­vei­ta maail­man syn­kim­mis­sä pai­kois­sa. (Ghost Ad­ven­tu­res, Pa­ra­nor­maa­li, Yh­dys­vallat, 2017)
Kausi 13. Jaksot 3-9.
02.25 Ame­rican Chopper
02.20 Ghost Adventures
03.05 Ghost Adventures
Alkaa uusintana.
02.55 Ghost Adventures
3
03.25 Ghost Adventures
04.05 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
04.05 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern mat­kaa sar­jas­sa maail­mal­la mais­te­le­mas­sa mauk­kaim­pia pai­kal­li­sia ruo­kia. (Bi­zar­re Foods: De­li­cious Des­ti­na­tions, Li­fes­ty­le, Yhdysvallat,
05.25 Val­mis­tuk­sen sa­lat: Unelma-autot
05.10 Huu­to­kauppataisto
05.20 Huu­to­kauppataisto
05.20 Val­mis­tuk­sen sa­lat: Unelma-autot
05.15 Huu­to­kauppataisto
05.10 Val­mis­tuk­sen sa­lat: Unelma-autot
05.30 Val­mis­tuksen salat
05.40 Val­mis­tuk­sen sa­lat: Unelma-autot
05.45 Val­mis­tuk­sen sa­lat: Unelma-autot
05.50 Val­mis­tuk­sen sa­lat: Unelma-autot